Posts Tagged With: magyar

Minden mulandó, kivéve egyet

the-love-of-god

1 Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom. 2 És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. 3 És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. 4 A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 5 Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, 6 Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; 7 Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
8 A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. 9 Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás: 10 De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. 11 Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. 12 Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.
13 Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. (1 Korintus 13)

A fenti sorokat olvasva érzem, hogy nagy „bajban” vagyok. Azzal szeretném vigasztalni magam, hogy ez hülyeség, ez lehetetlen, de már nem megy. Egyre nehezebben tudok hazudni magamnak. A hazugság képességének elvesztése bár néha fáj, őszinte, mélyről jövő örömmel, és reménnyel tölt el, hogy egyszer talán eggyé válhatok vele.
Van még meló bőven, és van értelme az életnek.
A mérce továbbra is a mindenható, a végtelen, az ember írta eszmékben örömöm réges-régen nem lelem.
A szeretet nem rója fel a gonoszt, mindent eltűr, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát,
mindent elfedez és NEM RÓJA FEL A GONOSZT.
Ismételten azzal mentegetőznék, és azzal vigasztalnám magam, hogy ez nem lehetséges.
Egyenesen zavaró ez a gondolat! El szeretném tüntetni, hogy visszanyerjem a hamis nyugalmat, a hamis békét. Hátat akarok fordítani mindennek és mindenkinek, aki azt mondja, hogy ez lehetséges, de már nincs erőm. Az igazság felülkerekedett, legyőzött, megölt, tönkretett. És most
újra élesztget, életre hív engem. Egy új életre, melyben a mese és a képzelet valósággá válik, és a csodák hétköznapivá lesznek.
M
égiscsak jól gondoltam, amit gondoltam, ugyanis úgy szeretni, ahogy a fenti sorok mondják, nem lehet. Emberként nem lehet, de Istenként igen.

A legtöbb magamfajta okoskodó, eszelős és tudálékos farizeusnak baja van Jézus, azaz Isten követésével. Mindenkinek baja van vele, aki már most Istennek akarja képzelni magát. Egyszerűen nem fért a fejembe, hogy miként adhatja át egy ember az életét egy Jézus nevezetű mukinak, de az ő kegyelmének köszönhetően valamennyire megérthettem, pontosabban fogalmazva megsejthettem az egésznek a lényegét. Amióta az eszemet tudom, mindent érteni akartam. Ezért óvakodtam a vakhitűségtől.
Középiskolás koromban felfogadtam, hogy addig, amíg meg nem értem, merről jöttem, merre tartok, és miért, addig nem kell nekem semmi: sem pénz, sem hírnév,
sem siker, sem feleség, semmi felesleg. Az igazságot akartam. Az igazságot vágytam. És szép lassan, lépésről lépésre megtörtént a csoda, mert megmondatott:
„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.” (Máté 7:7)
Megmutatták nekem, megérlelték bennem annak látását, hogy mi értelme van annak, hogy az ember átadja életét Jézusnak, aki Krisztus.
Ezt egy kicsit nehéz szavakba önteni, de úgy döntöttem, hogy mégis megpróbálom leírni a lényeget a magamfajta okoskodó, eszelős és tudálékos kishitű emberek számára:
Beszéltünk sokat a párhuzamos létsíkokról, azok struktúráiról, azok lakóiról és a szellemi hierarchiáról. A szellemvilág létezéséről és annak dualitásáról is sokszor szóltunk már. Tudomásul vettük a szellemi lények jelenlétét, és azt, hogy ha akarjuk, ha nem, hatást gyakorolnak az életünkre. Ezzel párhuzamosan emlékeztettük magunkat arra, hogy kétezer évvel ezelőtt megjelent egy ember, aki Istennek mondta magát és bebizonyította, hogy hatalma van az élet és halál felett azzal, hogy hagyta
magát keresztre feszíteni, és a harmadik napon feltámadt. Ez az érdekes figura azt is elmondta, hogy nem szándékszik a fizikai létben időzni, mert neki az Atyánál van dolga, mely dolgot értünk szándékszik végrehajtani. Viszont még mielőtt itt hagyta volna a földi világot, több ízben is kijelentette, hogy továbbra is velünk marad, és segít nekünk a mennyei otthonba való bejutásban.

Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Máté 18:20

Ezzel arra utalt, hogy bár fizikailag őt a következő eljövetelének pillanatáig többé nem láthatjuk, mint szellemi lény továbbra is velünk lesz.
Azt mondja, hogy ha igényt tartunk az ő segítségére, valamint az ő ígéretére, miszerint ha elfogadjuk általa a Mindenható irányítását, az örök élet ajándékában részesülünk.
Na de lássuk csak, mit is jelent az örök élet ajándéka!
A Jézuskövetők azt mondják, hogy bánd meg azokat a cselekedeteket, amelyeket akkor követtél el, amikor még nélküle léteztél, hívd be őt az életedbe, és engedd, hogy „átvegye az irányítást”.
Micsoda??? Átengedni neki az irányítást? Na, ez már nagyon meredek a spirituális materializmus elvei szerint élő embernek.
Először is, hogyan hívhatnék be egy olyan embert az életembe, aki már kétezer éve meghalt?
Válasz: nem halt meg! És ez itt a lényeg. Azért jött a világra, hogy tanúbizonyságot tegyen arról, hogy az ember fiának hatalma van az élet és a halál felett. Bár fizikai testben nem létezik, mint szellemi lény, ugyanúgy, mint más szellemi lények, az angyalok és a démonok, ő is
köztünk van. És ha szabad akaratunkból úgy döntünk, hogy befogadjuk őt, az ő bölcsessége, az ő látása és az ő szeretete ténylegesen beköltözik az életünkbe, hogy súgjon nekünk, hogy inspiráljon bennünket annak érdekében, hogy mindig a lehető legokosabb döntéseket hozzuk, a legbölcsebb szavakat szóljuk és a legjobb cselekedeteket cselekedjük.
Mit jelent az, hogy behívjuk őt az életünkbe? Egyáltalán ki hívhatja be őt az életébe?
Behívni őt az életünkbe annyit jelent, hogy lemondunk a mi korlátos akaratunkról, melyben már sokszor csalódtunk, és mely sok veszélyes helyzetbe vitt bennünket, és megkérjük őt, hogy vegye át az irányítást, hogy ezentúl az ő szemeivel lássuk az élet dolgait és az ő bölcsessége szerint cselekedjünk.
Mi nyerni valónk van ebből?
A mi nyerni valónk az, hogy saját életünkön, saját fizikai létünkön keresztül megfigyelhetjük, hogyan látja
Isten a világot, hogyan cselekszik bizonyos kínos szituációkban, milyen válaszokat ad az emberek kérdéseire stb. Ezáltal mi sokat tanulhatunk, lélekben fejlődhetünk, növekedhetünk. Úgy is mondhatnánk, hogy ha behívjuk őt az életünkbe, és hagyjuk, hogy ő cselekedjen és beszéljen általunk, első kézből kapjuk meg azokat a tanításokat, amelyekre ahhoz van szükségünk, hogy soha el ne akadjunk az úton, soha meg ne álljon lelki fejlődésünk.
Azt, hogy mire képes egy önfejű, az önmegváltás hamis hitét hívő ember, már láttuk és tapasztaltuk. Viszont azt, hogy mire képes a világ teremtője, csak részlegesen ismerjük, de ha úgy döntünk, hogy megkérjük őt, hogy munkálkodjon az életünkön keresztül, bővülni fog a tudásunk, növekedni fog tűrőképességünk, szeretetünk és bölcsességünk.
Hogy mi az Őhaszna” abban, hogy átadjuk neki az életünket?
Ezen kérdést illetően csak találgatni tudok. Az ő kegyelmének és szeretetének köszönhetően viszonylag sok mindent megértettem az ő művéből, de még egy kicsit messze vagyok attól, hogy őt és az alkotását teljességgel megértsem.
Viszont eszembe jut egy kérdés: Örül-e egy jó apa, ha átadhatja fiának a tudását? Minden bizonnyal igen! Igen, mert egy jó apának örömére szolgál, ha megoszthatja, tudását, bölcsességét
és egyéb javait a fiával és a családjával. Másrészt meg arra is gondolhatunk, hogy ha a fia teljességgel átvette az apa tudását, idővel apja művének továbbfejlesztésén és továbbszépítésén fog munkálkodni, ami a mű szempontjából igencsak jó dolog.
Hogy ki hívhatja be Krisztust (modernebb kifejezéssel élve: a krisztusi energiákat és a krisztusi erőket) az életébe?
A válasz felettébb egyszerű! Mindenki, aki belátta, hogy az önfejűség, az önhittség, az önmegváltás nem vezet jóra. Mindenki, aki úgy érzi, hogy már épp elég bajt okozott a korlátokhoz és a csökönyös emberi eszmékhez való ragaszkodás. Mindenki, aki megértette a szellemi hierarchia fontosságát, melyen keresztül fentről csordogál az életet adó és életet oltalmazó isteni kegyelem és isteni szeretet. Mindenki, aki megértette, hogy ebben a bizonyos szellemi hierarchiában a felsők dolga az, hogy szolgálják, segítsék és oltalmazzák az alattuk lévőket. Mindenki, aki tisztában van vele, hogy az élet fennmaradásának legeslegfontosabb eszköze a Teremtő forrásból szüntelenül áradó isteni szeretet, melynek, ha szabad utat engedünk, soha el nem veszhetünk.
Mindenki, akinek sikerült megérteni, hogy az isteni szer szabad áramlásának és egyben az élet legnagyobb ellensége az önmegváltást kínáló hamis ezotéria, mely a tudatlanokat elszakítja az örök élet forrásától.
Tehát minden egyes ember befogadhatja Krisztuson keresztül Istent, és mindenki elfogadhatja az örök élet ajándékát, aki megértette a fenti sorok üzenetét, őszintén megbán
ta a múltbeli, tudatlanságból elkövetett életellenes cselekedeteit, és elhiszi, hogy Jézus, az élő Isten fia azért halt meg és támadt fel, hogy általa mindenki, aki hisz benne szabadulást nyerjen, a tudatlanság és a szeretetnélküliség sötét börtönéből.
Krisztus követése és a vallás
Hogy mennyire fér össze a kettő egymással?
Amennyiben nem helyezünk nagyobb hangsúlyt a vallási hagyományokra, szokásokra és rítusokra, mint Jézus követésére, jól megfér az igazság és a vallás egy zsákban. Ha élettelenné, őszintétlenné és „robotiassá” válnak imáink és szertartásaink, inkább vesszen a vallás, mint az Istennel való kapcsolatunk!
Az igazságot őszintén szerető ember nem lehet vallásimádó, vallásmagasztaló és valláspromováló, mert az olyan, mintha értékesebbnek tartanánk a mosdóvizet a benne megfürdetett gyermeknél.
Tehát mindaddig, amíg élő az Isten és
az Ember közötti kapcsolat, teljesen mindegy, hogy papíron melyik vallási felekezethez tartozunk.
Röviden és tömören: jó, hogy ha van egy hely, ahol két vagy több ember találkozhat, elmélkedhet és imádkozhat az ő nevében. Ennyi.
Manapság gyakran megtörténik, hogy a vallás ahelyett, hogy csökkentené az ember és Isten között a távolságot, valójában eltávolítja az embereket Istentől
azáltal, hogy a sok rítussal és robotias imával eltereli figyelmüket a lényegről.
Ki kell mondani, hogy egy lelki lénynek heti 112 ébrenléti órából csupán 1 órában foglalkozni a lélek dolgaival egyenlő az öngyilkossággal.
Arról is fontos szólni, hogy
súlyos bűnt követ el minden egyes pap, minden egyes lelkész és minden egyes prédikátor, ki a vasárnapi szertartás után nem hívja fel a hívek figyelmét a Biblia otthoni tanulmányozásának fontosságára, ezzel megerősítve őket abban a téves hitben, hogy heti egy órában lerendezhetőek a lélek szükségletei.
Ha egy vallási felekezet vezetőjeként vagy prédikátoraként olvasod ezeket a sorokat, vedd te is tudomásul, hogy súlyos bűnt, életellenes cselekedetet követsz el, ha vallásod szokásait, rítusait, törvényeit és üzeneteit a Teremtőd törvényei elé helyezed, mert ezáltal a híveket közvetett módon arra ösztönzöd, hogy megelégedjenek azokkal a gondolatokkal, amelyeket te heti egy-két alkalommal emberi (felettesi) utasításra tolmácsolsz feléjük.
Végkövetkeztetés:
Pál apostol soraitól nem kell
megijedni, mert bár emberként valóban lehetetlen úgy szeretni, ahogy ő leírja, a mindenható Teremtő erejével nagyon is lehetséges megvigasztalni a megvigasztalhatatlant, bátorítani a bátoríthatatlant, lelkesíteni a lelkesíthetetlent, megbocsátani a megbocsáthatatlant, helyrehozni a helyrehozhatatlant és szeretni a szerethetetlent.
Ma már meggyőződésem, hogy világunk Teremtője meghallgat minden őszinte, tiszta szívből szóló imát, főképp, ha nem önmagáért, hanem családjáért, szomszédjaiért, barátaiért és „ellenségeiért” mondja azt az ember. Ezzel csak azt szeretném ismételten hangsúlyozni, hogy a másért mondott imának egymilliószor nagyobb az ereje, mint annak az imának, amit saját magáért mond az ember, mert az élet rendje az, hogy a legerősebb imádkozik az erősebbért, az erősebb imádkozik az erősért, az erős a gyengéért, a gyenge a gyengébbért, és a gyengébb a leggyengébbikért.
S
zeretettel,
„egy Szabaduló Gondolat”

 

OLVASHATÓ BIBLIA LETÖLTÉSE ITT

HANGOS BIBLIA LETÖLTÉSE ITT

A BIBLIA LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE LETÖLTÉSE ITT

INSPIRÁLÓ FILMEK ITT

P.S. Az ószövetség sorai nagyon értékes tanításokat és példabeszédeket tartalmaznak. Ennek ellenére amondó vagyok, hogy a mai embernek az Újszövetség tanulmányozására, Jézus tanításaira “kell” fektetni a nagyobb hangsúlyt!

Reklámok
Categories: Minden | Címkék: , , , , , , , , , , | 2 hozzászólás

Új közösségek a gyakorlatban – Patch Adams

Erről a filmről nehéz bármit is mondani. Úgy érzem, minden szó, ami kimondható, ami leírható valamit “ellop” a film, a történet valódi értékéből. Tudom, hogy ebben a történetben is mindenki mást lát, mivel mindenkinek más eszköztár áll a rendelkezésére, mellyel ezt az érdekes, nem hétköznapi jelenséget értelmezi. Biztos vagyok benne, hogy egy néhány évvel ezelőtt sok “kivetnivalót”  sok butaságot, sok őrültséget fedeztem volna fel benne. Szívből örvendek, hogy “csak most” találkoztam a történettel, pont jókor, pont akkor amikor képes voltam teljesen ráhangolódni az üzenetére.

Íme egy “igaz” történet
– az önzetlenségről
– a szolgálatról
– a határtalan szeretetről
– a szívből jövő örömről
– a humorérzékről
– a jókedvről
– a halál és az élet  újraértelmezéséről.

Csak ajánlani tudom mindenkinek, aki örömmel követi a szabad gondolatokat, akinek tetszik az Új közösség víziója: UjKozosseg


Fogadd szeretettel Patch Adams történetét: 

MEGNÉZHETŐ, LETÖLTHETŐ ITT:

Egy kis érdekesség a filmről:Egy fél napon belül a youtubeon letiltották. Megnéztem egy interjút azzal a személlyel, akiről a filmet készítették, és azt vettem ki belőle, hogy a filmkészítők a film jövedelmének egy részét elméletben felajánlották a kórház elkészítésére, de végül egy garast nem kapott Patch Adams az egészből. Tehát ingyen anyagból készült ez a kiváló film, melyet most természetesen pénzért árulnak, és amelyet természetesen a törvény és a jog páncélokkal véd, hogy nehogy valaki, aki nem fizet érte, megnézhesse. Hát nem egy rablóvilágot élünk kedves felebarátaim? 🙂
Ezúttal azt javaslom mindenkinek, hogy tegyen szert mielőbb egy ncore.cc (magyar torrent oldal) felhasználóra, hogy lehessen az ilyen filmeket megosztani egymással. Még arra is gondoltam, hogy ha kerülne néhány segítő kéz, létrehozhatnánk egy olyan torrent oldalt, ahol tudatosságot serkentő filmeket, videókat és könyveket oszthatnánk meg egymással, mert az ncore mostanig három filmemet dobta vissza, miközben a HD pornót folyamatosan töltik felfele mások.
Patch Adams történetét az alábbi linken megtekintheted, ha akarod letöltheted.


Ha tetszett a film, mutasd meg másnak is, és olvasd el az Új Közösség PDF-et itt:

https://szabadgondolat.files.wordpress.com/2013/08/ujkozosseg.pdf

 


Categories: Minden | Címkék: , , , , , , , | 17 hozzászólás

Felnőtt Gyerekek – Summerhill

arts-graphics-2008_1183288aMint mondottuk, mostantól kevesebbet fogunk foglalkozni a társadalomkritikával, és nagyobb figyelmet fordítunk a lehetőségek feltárására, megmutatására. A társadalomnak lassan már nincs is szüksége a kimondott kritikára, mert önpusztító beállítottságával kritizálja ő saját magát. Gyengeségei, kudarcai teljesen nyilvánvalóak minden ébredő elme számára. Már csak kevesek előtt titok, hogy jelenlegi működése , földhözragadt, anyagot bálványozó értékrendjének az eredménye, melynek feltett szándéka, a tömegek szisztematikus butítása, az igazi fejlődés eszközeinek elrejtése, tiltása. A konzervatív erők, még egy darabig hevesen fognak munkálkodni, hogy erőszakosan továbbéltessenek egy olyan rendszert, mely az emberi elméket oly sokáig sötétségben tartotta, viszont ezzel párhuzamosan érezhető az is, hogy egyre többen bátorkodnak az ezeréves sablonokon  átlátni, őszintén megnyilvánulni, és valós lépéseket tenni a sötétség szétoszlatásáért. Köszönjük nekik!

Lássuk csak:

Hogyan változhatnának meg a gyerekek?
Hogyan változhatnának meg a felnőttek?
Hogyan változhatna meg a gyerek-felnőtt viszony?
Hogyan változhat meg a tanügyi rendszer?

És egy rövid párbeszéd a filmből, az iskolát bezárni szándékozó tanfelügyelő és egy summerhilli tanár között:

T: – Nem kényszerítheti a gyerekeket tanulásra!

TF: – Biztosítani kell minden gyerek
számára a széleskörű oktatást.

T: – Nem! Magának az kell, hogy irányítsuk őket.  Libatömés, ahogy apám hívta.

TF: – Nem azért vagyok itt, hogy az
édesapja nevelési elveit bíráljam.

T: – Mert fél tőlük!   Mert tudja, hogy igaza volt, és ha igaza volt,  akkor az ön nevelési elvei túl szűklátókörűek.

TF: – Csak a dolgomat végzem.

T: – Én pedig a sajátomat! Próbálok a gyerekeinknek igazi summerhill-i nevelést biztosítani.

TF: – És mi is az pontosan?

T: – Summerhill…  Summerhill arra tanítja a gyerekeket, hogy irányítani tudják önmagukat.  Az elméjüket, a testüket, a kapcsolataikat, az érzelmeiket.  Használati útmutatót kapnak a saját életükhöz.

TF: -Sajnálom, de ezt sajnos nem lehet mérni.

T: – Ön erre vágyott, amikor gyerek volt?

….És te? Te mire vágytál, amikor gyerek voltál? Mit szeretnél a gyerekeidre hagyni?

ÉRDEMES MEGFIGYELNI AZ ANYA VÍVÓDÁSAIT, KÉSŐBB AZ ÖNKRITIKÁIT. VAJON, MAGUNKRA ISMERÜNK?

MEGJELENT A SZABAD GONDOLAT 6. SZÁMÁNAK MEGHALLGATHATÓ VÁLTOZATA!

KATTINTS IDE:

https://szabadgondolat.wordpress.com/2013/03/18/szabad-gondolat-6-audio/

Categories: Minden | Címkék: , , , , , , , , , , , | 5 hozzászólás

Mitől magyar a magyar?

95fe78412d647969ef5a4ea61816fdbeSajnos, arra kellett gondolnom az alábbi levelet olvasva, hogy sok tekintetben mi, erdélyiek is “elmagyarosodtunk”., és nem vagyunk különbek azoknál az anyaországi magyaroknál, akiket a levél szerzője megszólít. Régebb táposnak neveztük a magyarországiakat, viszonzásul a “románozásért”, majd mi is tárt karokkal engedtünk teret a tömegmérgezésnek, melyet a multik zúdítottak ránk bevásárlóközpontjaikkal, és mely ellehetetlenítette az itteni termelők helyzetét. Ezek után sok más, nem túl dicséretre méltó dologban is követtük az anyaországiak példáját, melyet feltehetőleg ők is lemásoltak valahonnan.
Tisztelettel kérlek benneteket, hogy még mielőtt utat engedtek a felháborodásnak, gondolkodjatok el azon, hogy mi is lenne az a bizonyos cél, mely felé önfeledten, mellveregetve száguldunk.  
Idézem egy erdélyi magyar anyaországiaknak címzett levelét, bízva abban, hogy a kivételek száma napról napra növekszik a határon innen és túl egyaránt.
“Már elnézést, de aki azt hiszi, hogy az erdélyi magyarok majd tömegesen mennek szavazni a magyarországi választások megrendezésekor, az súlyosan téved. Elutasítjuk TÖMEGESEN a magyarországi gondolkodásmódot és örülünk annak, hogy TÖMEGESEN visszatelepülnek az erdélyiek Romániába.
Elegünk van az állandó civakodásból, a románozásból, a lélektelenségből, a szabályokhoz való görcsös ragaszkodásból, az emberi kapcsolatok elsivatagosodásából, a keresztyénség teljes hiányából. Mindez nekünk NEM kell Erdélyben. És nem akarunk összeveszni a románokkal sem.
Eddig, amíg nem ismertük a ti viszonyaitokat, rendre azt gondoltuk, Istenem, mit is veszítettünk… Magyarország… édenkert. De most, hogy megismertük, miként is gondolkoztok, rémülten hálálkodunk, hogy Erdély Romániához tartozik, mert ha nem, ezt is olyanná tettétek volna mint a ti országotok, ahol csak az számít magyarnak, aki gyűlöli a másikat és jól tud cigányozni meg zsidózni.
Na hát ehhez, nekünk TÖMEGESEN semmi közünk. Ennek a mentalitásnak megálljt parancsolunk Románia nyugati határán. Tudjátok, ha mindkét országban éltetek volna, igen, Romániában is, amit annyira képesek vagytok szidni, akkor szerintem nagyon szégyellnétek magatokat. Tisztelet a kevés kivételnek. […]
Magyar vagyok, bármilyen meglepő. A te parciumi ismerőseid, csak látogatóba mennek magyarországra, de nem élnek ott. Én éltem. Négy évet Magyarországon és 37 évet Romániában. Magyar vagyok, de nekem az a magyarság, amit az anyaországban annak értenek, teljesen idegen.
Megmondom, nektek mi a magyarság, legalábbis Borsodban mi az. Ordítani Kárpátia koncerteken és hullarészegen üvölteni, dögölj meg büdös zsidó. Összeesküvés elméletekben hinni és azt állítani, hogy magyarok találtak fel a világon mindent ami jelentős dolog. Más népeket állandóan pocskondiázni, a franciáktól a románokig, az oroszoktól a négerekig. Állandó cigányozás. Viccben és komolyan is. Állítani, hogy a magyar isteni nyelv. Mindenféle marhaságot elhinni, hogy a zsidók Magyarországot akarják új hazájuknak, az ivóvízkészlet miatt (csak megjegyzem, Békés és Hajdú Bihar megye Romániából importálja a vizet mert az ottani ihatatlan).
Szóval egy nyelvet beszélünk, de nem vagyunk egy nép. Közöttünk olyan hatalmas különbségek vannak, hogy a kezdeti eufória után, az erdélyi magyar rémülten néz körbe a kultúrsokk és megaláztatások meg vállalhatatlan gondolatok hatásától még reszketve: Te jó ég, hova kerültem…
Veletek ha beszélget az ember, kezdetben úgy tűnik minden rendben van, de aztán olyanokat mondtok, hogy megáll az óra a falon. Akkor rájövünk, kegyetlenül csalódtunk és nem gondolkozhatunk ugyanígy.
A magyar társadalomban van egy romlás. Nagy romlás. Az emberek nem házasodnak. nem vállalnak gyereket. Bár ezt nem mondják, de mégis úgy élnek. A Jobbik azért terjed mint a rákfene, mert olyanokat mond, amit az emberek nem mondanak ki, de úgy gondolnak. paramilitáris szerveződések, fasiszta portálok tömege, ismétlem tömege mérgezi az embereket.
Ez az, ami nekünk nem kell. Ez nem magyarság. Egy fogyó nép pökhendi felfuvalkodottsága. Ha ennek nem lesz vége, Magyarország fel fogja számolni önmagát. Az a nép, amely nem képes beismerni a hibáit és állandóan másokra mutogat, elveszi magától a gyógyulás lehetőségét.
A gyógyulás, bűnbánattal kezdődik, nem pökhendiséggel. Erdély nem követi ezt az utat.”
Categories: Minden | Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , | 21 hozzászólás

Megváltó Szex

NO COMMENT:

 

Categories: Minden | Címkék: , , , , | 6 hozzászólás

A Szeretet Gyógyít

SZERETET TESZT:

Ha kíváncsi vagy, hogy állsz a szeretettel, folyamatosan figyeld magad, és tedd fel a kérdést: Hogy állok az elfogadással, a másság elfogadásával? Hogy állok az odafigyeléssel? Mennyire tudok figyelni a körülöttem levő emberekre, történésekre? Ahogyan a kisgyereknek könnyű szeretni a fagylaltos bácsit, neked is könnyű szeretni az olyan helyzeteket/személyeket akik folyton azt igazolják vissza számodra, ami érzékszerveidnek a legkellemesebb. De hogy állsz az “ellenségeiddel”, azokkal az élethelyzetekkel, melyek nem túl kellemesek számodra? Hogy állsz az ellenkezéssel? Megtaláltad már az ellenségedben is a segítséget, a tanítót? Meg tudod már köszönni a “rosszat” is?
Egy fogalom ismételgetése azt a KÉPZETET kelti elménkben, hogy valamilyen közünk van hozzá, hogy az minket jellemez. A valódi szeretet elfelejtésének, elkoptatásának legbriliánsabb eszköze a szó gyakori írott, illetve verbális ismételgetése. Tényleg szeretsz, vagy csak sokat olvasol róla? Kit és mit szeretsz te valójában?

A SZERETET MELY ÉLETET AD, A SZERETET MELY GYILKOL

A tudatlanság világában szinte elválaszthatatlan a szeretet a birtoklás fogalmától, holott nem is “szabadna” egy napon emlegetni e két szót. Az ember tévesen, tudattalanul a birtoklást nevezi szeretetnek. Aki igazán szeret, az nem birtokolja, hanem útjára engedi, útján segíti a szeretett személyt. Ha igazán szeretsz, tudod, hogy ő csak annyira a tiéd, mint mindenkié, akinek épp szüksége van az ő közelségére, az ő jelenlétére, az ő szeretetére. Ha valamit, vagy valakit birtokolni akarsz, Istent káromlod, valahányszor a szeretet szó elhagyja ajkaidat.

A Szeretet Gyógyít

című filmből olyan részeket ollóztam ki, melyek lelki táplálékul szolgálhatnak sok útkereső számára. Akinek felkelti az érdeklődését az alábbi 7 perces ízelítő, a teljes filmet is megnézheti a youtubeon.
Első rész:
http://www.youtube.com/watch?v=k6P0ngwE_Vg
http://www.youtube.com/watch?v=p-NXKxARfQU&feature=relmfu
Második rész:
http://www.youtube.com/watch?v=ST8w12xvNec
http://www.youtube.com/watch?v=aQRk2npKT5E&feature=relmfu
Szívet melengető alkotás ez a két részes olasz film. Egyetlen olyan dolog, ami csalódást okozhat, hogy a végén megtudjuk, hogy Giuseppe Moscati orvost II. János Pál szentté avatta. Ha érted A Vallás Rövid Története című bejegyzés mondandóját, tiszta az is, hogy miért “kell” az ilyen embereket szentté avatni, és tudod, hogy a szentté avatásra sokkal nagyobb szüksége van az avatónak mint az avatottnak. Ha téged is kellemetlenül érint ez a dolog, azt javaslom, hogy próbálj megbocsátani azoknak, akik ezt teszik, hisz (lehet, hogy) nem tudják, mit cselekednek.

“egy Szabad Gondolat”

Categories: Minden | Címkék: , , , , , , , , , , , | 2 hozzászólás

ARC

Az ARC a következő gondolatokat csalta a felszínre:

Szabad Gondolat 2012.09.21: EMBERI SEGÍTŐKÉSZSÉG:
Az ember segíteni akarása veszélyesebb, mint egy őszintén kinyilvánított gyilkossági szándék. Míg az utóbbi nyíltan kifejezi, hogy az életedre tör, addig az első a segítés leple alatt teszi ugyanezt. Aki segíteni akar, csak abban tud segíteni neked, hogy megszabadulj igazi önmagadtól és olyan légy, amilyennek (a társadalom) látni akar téged. A segíteni akarás a legálnokabb játéka az emberi egónak. Óvakodj azoktól, akik segíteni AKARNAK! Az igaz segítség, mely lelki épülésedet szolgálja, nem tolakodik, hanem szelíden felkínálja szolgálatát számodra, tiszteletben tartva szabad választásod. Az igaz segítséget nem kell kérned. Az igaz segítség mindig rendelkezésedre áll. Az igaz segítséget nehéz észrevenni a zajban. Az igaz segítség egyszerre választja ki a segítőt, és a segítségre szorulót. Az igaz segítség nem csak pillanatnyi megkönnyebbülést kínál, hanem egy új lehetőséget az életre.
Segíteni “akarásod” a legbiztosabb jele annak, hogy segítségre szorulsz. Nem kell keresned az alkalmat a segítésre. Az alkalom megkeres téged. Csak legyen akit…

Nem ontom tovább a szavakat. Úgy érzem, hogy akinek eddig örömet okoztak az ezen az oldalon található filmek/gondolatok, annak ez a film is be fog csempészni egy kis pluszt a tarsolyába. Kívánom, hogy ez az alkotás is lelki épülésedet szolgálja!

 

Categories: Filmek | Címkék: , , , , , | 3 hozzászólás

Egy másik Jézus történet (Az Őslakó)

“Buddha és Jézus sírna, ha látná, miket tettek a nevükben.”

Megjelenése után nemsokkal tudomást szereztem Jerome Bixby utolsó könyve alapján készült filmről, melynek forgatókönyvét az író halálos ágyán fejezte be. Saját véleményem szerint egyik legütősebb játékfilm, mit valaha az emberi szemek elé tett az amerikai filmipar. Azt hiszem, elmondható, hogy egyáltalán nem vall az amerikai filmiparra az ilyen filmek forgatása, mivel mint megszokhattuk, ő inkább az emberi tudat altatásában igyekszik jelentős szerepet vállalni.
Ha azt mondom, hogy a film 90 százaléka egyetlen szobában játszódik, azzal talán már ki is szűröm az akció rajongókat. Elárulom, hogy ettől függetlenül tematikailag annyira erős, hogy ha valaki megragadja a fonalat, talán két napi ébrenlét után sem alszik bele. Ha megnézted a, Hogyan lett Jézusból Krisztus című filmet, ez a film lesz a hab a tortán. Nagyon megpiszkálja az alvó elméket. Tükröt állít emberi mivoltodnak, és arra késztet, ha eddig nem tetted, széttörd elméd börtöne falait.
Az a tény, hogy az írójának annyira fontos volt ez a könyv, hogy még a halálos ágyán is vele dolgozott, nagyon elgondolkodtató! Más érdekesség a filmről, hogy az interneten, a torrent oldalakon keresztül vállt ismertté és népszerűvé. Ezért a producerek nemcsak, hogy nem nehezteltek a felhasználókra, hanem nyilvánosan köszönetet is mondtak a terjesztésért.
Nem szaporítom tovább. Inkább átadom a szót az őslakónak. Előtte még egy kérdést felteszek, melyet a film megnézése után javaslok megválaszolni:
Mennyivel hihetőbbek a szentnek mondott írások, mint az, amit ebben a filmben látsz?

 

Categories: Minden | Címkék: , , , , , , , | 8 hozzászólás

Thrive magyarul

Thrive (magyar felírattal)

“Józsi bácsi” és barátai (Péter, Lívia, Mónika és Gergely) jóvoltából megszületett a Thrive magyar felirata. Használati útmutatóként a régi szöveg: nem mondja meg a tutit, ne is várd ezt tőle. Eszközként használhatod, igazságként nem kezelhető! Ne feledd: senki nem mutathatja meg neked, amit személyes kötelességed megkeresni.

Ha tetszik a Szabad Gondolat, a lap alján található Feliratkozom! gombra kattintva, értesítést kérhetsz az új bejegyzésekről.

Ha fel szeretnél iratkozni a Szabad Gondolat levelezőlistára, ahol te is részt vehetsz lapunk írásában, valamint szabadon beszélhetsz velünk, levelezhetsz hasonló gondolkodású emberekkel, küldj üzenetet az alábbi kérdőívet használva:

Categories: Elmélkedések, Filmek, Minden | Címkék: , , , , , | Hozzászólás

Isten Jánosa (John of God)

João Teixeira de Faria (vagy João de Deus, „John of God”, „Isten Jánosa””), (1942. június 24. -) brazíliai orvos, médium. Brazília Goiás dél-nyugati részén Abadiânia nevű helyen tevékenykedik.

Chicco Xavier orvos-médium (akinek a műve alapján készült a Nosso Lar – Otthonunk című film), João de Deus egyik barátja, azt tanácsolta João-nak, menjen Abadiâniába és fogjon gyógyító misszióba. 1978 körül volt João de Deus első „gyógyító” tevékenysége Abadiâniában. Kint üldögélt egy székben az út mellett, amikor „betegek” érkeztek hozzá. Egyre többen keresték fel, mígnem napi ezer „beteg” járt hozzá. João folyamatosan fejlesztette Casa de Dom Inácio de Loyola nevű házát.

A film nézése közben újra fel lehet tenni az olyan kérdéseket mint:

Vajon, ki lehetett Jézus?

Mi van a csodás gyógyítások mögött?

Vajon mi vár ránk a halál küszöbén túl?

Vajon, hogy kerültünk ebbe a mély alvóállapotba,

és minek köszönhetjük a sötétséghez való ragaszkodásunkat?

Egy érdekes megjegyzés: megnéztem egy Discovery Channel által készített dokumentumfilmet is Joaoról. (A discoveryről személyes véleményem az, hogy nem először készít propaganda jellegű filmeket annak függvényében, hogy épp mi a sláger:terrorizmus, bűnözés, gyilkosságok, áltudomány és társai. A lényeg a megfélemlítés és a figyelem magas fokú elterelése. Nem hiába egyik erős tartóoszlopa a mainstream (főáramú) médiának). Azt figyeltem meg, hogy nagyon finoman, óvatosan próbálta aláásni Joao nevét, azt sugallva a nézőnek, hogy nem érdemel különösebb figyelmet ez az ember. Számomra ez is arra bizonyíték, hogy a mainstream médiának talán soha nem is volt célja az emberek objektív tájékoztatása. Nem azért folynak be a pénzek a médiába, hogy kinyissák az emberek szemét, hanem ellenkezőleg: vastagítsák a hazugságfelhőt a fejük fölött.

Miután megnéztem a filmet, egy belső késztetést éreztem annak lefordítására. Épp csak végeztem vele, és útjára is engedem, hogy akinek épp rá van szüksége, használhassa egészsége visszaállítása, valódi önmaga megtalálása érdekében. Ha tetszett a film, ne felejtsd el odaadni másoknak is. Ma még nehezen, de megteheted. Egyre agresszívebben kezdték kontrollálni az internetet. Nagyon sok megosztó oldal több éves működés után lakatott tett már kapuira. A gondolat ma még szabad. De holnap már lehet, hogy vasat vernek rá is. Ha teheted, segítsd te is őt szabadon szárnyalni, hogy másokhoz is eljusson, a hazugságfelhők szétoszlatásában segítsen, felszabadítson. Ha értesítést szeretnél az újabb bejegyzésekről, görgess a lap aljára. Más gondolatébresztő filmek ITT.

 

Torrent Letöltés: http://kat.ph/healing-miracles-mysteries-and-john-of-god-t6989524.html

A film megnézése után ajánlom a Nosso Lar (otthonunk) megtekintését, melynek írója biztatására kezdte el Joao csodával határos gyógyításait.

Szeretettel,

“egy Szabad Gondolat”

Categories: Elmélkedések, Filmek, Minden | Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , | 14 hozzászólás

Működteti a WordPress.com.