A nemi vágy mértéke fordítottan arányos az igazság mértékével

Ennek rövid magyarázata:
Az ember örömre teremtetett. Ez azt jelenti, hogy képtelen öröm nélkül élni. A testi vágyak ismételt kielégítése, mint tapasztaljuk, mulandó örömöt kölcsönöz az embernek. Viszont a lélek vágyainak kielégítése is örömöt ad az embernek. Mivel örömök nélkül képtelenek vagyunk élni, fontos, hogy valamilyen módon kielégítsük örömigényünket. Teljesen logikus, hogy minél kevesebb lelki örömben van részünk, annál több fizikai örömöt próbálunk szerezni magunknak.
És ezt megtehetjük a nemi vágy ismételt kielégítésével, vagy más fizikai örömforrásokból való táplálkozással: szenvedélyek, hobbik, sportok, bulik, italozás, evés, versengés stb.
A két öröm között, mint ahogy azt a név is mutatja, az a lényeges különbség, hogy egyik a fizikai dolgokhoz kötődik, a másik pedig a lelki dolgokhoz.
És itt rögtön eszembe jut Pál apostol azon kijelentése, hogy Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, és szent lélek általi öröm. Tehát az isten országában, a lélek birodalmában olyan örömökkel táplálkozik a lélek, melyek függetlenek a testi kívánságoktól.

Magamat, embertársaimat és az élet rendjét figyelve, a szentiratokat tanulmányozva, arra a következtetésre jutottam, hogy annál nagyobb a nemi vágy egy emberben, minél távolabb jár az igazságtól. A nemi vágy által irányított ember előbb vagy utóbb a törvény súlya alatt találja magát, és szövetséget köt egy ellenkező nemű személlyel, ezután pedig a különböző állami intézményekkel, és társadalmi struktúrákkal. Ez ma azt jelenti, hogy alá rendeli magát az anyagi világ urának, a Mammonnak, a megtévesztés szellemiségének, avagy a Sátánnak.
Ekképp elkerülhetetlenné válik a szenvedés, a rabság intenzív megtapasztalása, az alászállás a poklokra. Amikor a szenvedés és a rabság a tetőfokára hágott, kezd megjelenni a lényegi látás, a lelki szabadság utáni sóvárgás. Felismerések, megértések jönnek, és megtörténik a megtérés, a visszafordulás az Élet Rendjéhez, a Mindenható Istenhez, az Élet Szerzőjéhez. Ebben az általam ismert legjobb és leghatékonyabb segítség Krisztus urunk tanításai, melyet megismerve és megcselekedve a lélek teljes szabadulást nyerhet a hiábavalóságtól.

(Ézs 53,11 Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.

1Pt 4,1-2 Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy a ki testileg szenved, megszűnik a bűntől, Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.)

Sajnos a ma divatos ezoterikus tanokat ismételten cáfolnom kell, és fontos kijelentem, hogy létezik gonoszság a Földön. A gonosz maga a Sátán.
De még mielőtt félreérthető vallásos köntöst adnék ennek a gondolatmenetnek, kitérnék a Sátán és a bűn szó jelentésére. A Sátán megnevezés az arámi „sata” szóból ered, melynek jelentései a következők:
1. félrevezetni
2. eltéveszteni a célt
3. valakit tévelygésbe vinni, megtéveszteni
4. letéríteni valakit az útjáról stb.

A bűn szó is, mint sokan tudják, céltévesztést jelent. Tehát, aki bűnös, az célt tévesztett, nem találja a célt. Na de mi a cél? A cél az élet, az (örök) élet útjára való visszatalálás. Krisztus urunk tanításaiból egyértelműen kivehető, hogy aki még testben nem találja meg az élet keskeny útját, az testen kívül is tévelyegni fog azzal a különbséggel, hogy ott már a megigazulás eszköze, a test sem áll már a rendelkezésére. Ezért beszél a mester örök tűzről, örök kárhozatról, örök szenvedésről. (És még véletlenül sem reinkarnációról).
Na de visszatérve a megtévesztésre és a céltévesztésre, most csupán röviden és tömören mondom el, hogy miben áll a megtévesztés lényege:
A megtévesztés, a céltévesztés lényege az, hogy az ember különböző hazug tanoknak köszönhetően elutasítja, eltaszítja magától a szembesülés lehetőségét. És nem tudja, hogy azzal a megértés és az Élet Igazságához való megtérés, az élet igazságaival való egybeolvadás (üdvözülés, szabadulás) lehetőségét utasítja el. Aki ezt érti, feltételezhetően azt is érti, hogy miért veszélyesek a keletről Amerikába, majd Európába beimportált, cukormázzal megkent, eladhatóvá tett, részigazságokon alapuló tanok, hamis ígéretek, a valóságot a szőnyeg alá söprő, agykontrollon alapuló meditációs gyakorlatok.
Az egyik legfőbb bizonyítéka annak, hogy Az Örökkévaló tökéletesen megírta az élet törvényeit az, hogy ha valaki valamiért távol áll az igazságtól, azt a nemi vágy arra ösztönzi, hogy alárendelje magát a fizikai világ urának, a Mammon törvényeinek. És ez nem rossz dolog, mert ezáltal sok megértést, szembesülést szerez, aminek következtében, önként, saját szabad akaratából dönt úgy, hogy az igazsághoz fordul, és elnyeri lelke szabadulását még mielőtt meghalna. Mint említettem, nem az a rossz, hogy valaki ideiglenesen a Sátán, a Mammon alárendeltjévé válik, hanem az, hogy az ember megpróbálja ezt a rendet átjátszani, és azáltal kárhozatra ítéli a saját lelkét.

Két darab igerész jut eszembe a téma kapcsán.

„Mt 19,12 Mert vannak heréltek, a kik anyjuk méhéből születtek így; és vannak heréltek, a kiket az emberek heréltek ki; és vannak heréltek, a kik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. A ki beveheti, vegye be.”

Idézem a 2011-es új fordítást is, hogy érthetőbb legyen ez az igerész.
„Mert vannak házasságra alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születtek, és vannak házasságra alkalmatlanok, akiket az emberek tettek házasságra alkalmatlanná, és vannak házasságra alkalmatlanok, akik önmagukat tették házasságra alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el! ”

Ebből a tanításból azt is meg lehet érteni, hogy nem mindenki teremtetett arra, hogy utódokat nemzen. Sőt, vannak olyanok, akik egyenesen arra teremtettek, hogy az Örökkévaló igazságok megismerése és megismertetése által nemzenek utódokat, de nem újszülötteket, hanem újjászületetteket! Ilyenek voltak a próféták, mint pl. Jeremiás is, akinek az Isten, mivelhogy elburjánzott a sötétség a zsidók között, nem engedte, hogy megnősüljön. És természetesen ilyen volt megváltónk, a Krisztus Jézus is. Sokan olyan spekulációkat fogyasztanak és terjesztenek, hogy valójában meg sem halt a kereszten… és megnősült, gyermekeket nemzett stb stb stb. Teljes meggyőződésem, hogy aki valamennyire is ismeri az írásokat, és az Ő tanításait, egyértelműen látja, hogy ezek a hamis tanok teljességgel összeegyeztethetetlenek az Ő tanításaival, a próféták beszédeivel. Egy barátom a minap azt mondta, hogy nem lényeges, hogy volt-e neki felesége és gyermekei, vagy sem, hanem az a lényeges, hogy mit hagyott hátra. Ez igaznak is tűnik első olvasásra, de ha megismerjük, és megértjük az Ő hagyatékát, akkor azt is megértjük, hogy nagyon pici a valószínűsége annak, hogy a megváltónk megnősült és gyermekeket nemzett.

A másik igerészt Páltól idézem:
„1Kor 7,8 Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is.”

És ezzel a gondolattal le is zárom ezt az elmélkedést. Senkit nem bíztatok házasságra, de még élettársi viszonyra sem, mert nagyon kevés az olyan nemzőképes ember, aki újjászületett embereket képes nemzeni. Az ösztön és a tudatlanság a legtöbb embert fizikai nemzésre indít. Ezért ebből nincs hiány. Viszont az igazságból, mely a lelket szabaddá tehetné óriási hiány van, mert a szellemi sötétség, a tudatlanság, a jellemtelenség, a pénz szeretete az anyagiak imádata, eltakarja a szabadulás ösvényét az emberek szemei elől… a legtöbb tanítót, gurut, mestert, papot, prédikátort a nemi vágy, a fizikai és szellemi függőségei irányítják. Ezért nem szabadok az igazság megismerésére és megismertetésére. Ekképp, amit tanítanak, nem lehet teljes, csak rész igazság. És mint tudjuk a részigazság, nem adhat teljes szabadulást, teljes (örök) életet, csak rész, azaz véges életet.
Tehát ha valaki komoly késztetést és elhívást érez az igazság megismerésére, ne nősüljön meg, ne menjen férjhez. Helyette kössön szövetséget az igazsággal, és teremjen igazságot azok számára, akik sötétségben élnek. Viszont ha valaki azt tapasztalja, hogy nagyon áll a cerka, és nagyon kívánja a testiséget, tudnia kell, hogy nem jár igazságban. Sőt még közel sem jár az igazsághoz. Az ilyen személynek jobb házasságot kötni, és házasságban élni, mint égni, mert a világ törvényeinek súlya alatt, mint tisztességes férj, családapa, feleség, családanya fizikai élete végéig eljuthat a teljes szabadulásra, és megboldogulhat. Ez történt az öregekkel.
Annak a személynek, aki sem a földi törvényeknek sem az igazságnak nem kötelezi el magát, tudnia kell, hogy saját magát ítéli örök sötétségre, mert eljátssza, kijátssza a lélek szabadulásának lehetőségeit.

Jel 3,16 Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.”

YOUTUBE:

Categories: Minden | 4 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

4 thoughts on “A nemi vágy mértéke fordítottan arányos az igazság mértékével

 1. egymeggyőződőtt

  Hát én elkövettem azt a hibát, hogy felemás igában vagyok. Még tévúton jártam a karizmatikusságban, ahol ugyan ellenezték a házasságot, és nem értettem, hogy miért, hiszen közös gyerekünk is volt. De valamilyen formában igazuk volt sajnos. Amikor elhagytam őket és a keskeny útra léptem, Isteni intelmet kaptam kétszer álomban és megértettem, hogy mit kell csináljak. Ő ugyan hatszor megkért, de elutasítottam és hetedjére én kértem meg. 😀 így lettünk házasokká. Köszönöm a megnyugtatásodat, mert már azt hittem beteg vagyok. És köszönöm ezt a videót is és azt, hogy férfi létedre felmerted vállalni, ezt a kényes témát. Annak idején kérdeztem a testvéremet, hogy ő amikor eljutott az igazság ismeretére, neki is volt ilyen problémája, ezért ment tönkre a házassága? De biztos cikinek tartotta, mert azóta sem válaszolt, én úgy gondolom erről is beszélni kell valamikor. Megkérdeztem egy másik testvért és ő azt mondta, hogy igyak egy kis pálinkát és az majd segít. 😦

 2. Péter Erika

  Vicces…..saját magad akarod meggyőzni, hogy helyes az az életforma amit élsz. Igazolást keresel arra, hogy miért nem vagy megnősülve, és miért nem nemzel gyerekeket. De ez a te saját problémád, ámítsad magad továbbra is. Szép álmokat. Ja és nem tudom milyen igazolást találsz arra hogy esetleg Jézus netán-tán nem volt megnősülve, az én véleményem pedig az, hogy Jézus nem bort ivott és vizet prédikált, tehát csakis olyat hirdetett, amit meg is tapasztalt.De nekem is teljesen mindegy hogy meg volt-e nősülve vagy nem. Az Isten áldjon az életedben, és adja, hogy hova tovább tisztábban láthass.

  • Köszönöm, drága Erika. Teljesen rendben van, hogy nem értesz egyet velem. Nem is azért írok, vagy beszélek, hogy bárki is egyetértsen velem. Nem az a dolgom, hogy embertársaim egyetértését kicsikarjam valamiképp, hanem az, hogy minél jobban megismerjem az élet dolgait, és megértéseimet megosszam azokkal, akik nem érik be azzal, amit eddigi életük során kaptak a világtól.
   Ha téged boldoggá és elégedetté tesz az, ahogy élsz, én egy szót sem szólhatok tehozzád. Max annyit, hogy Isten áldása kísérjen utadon!

 3. Bingi

  Kedves Szabadgondolat, vannak olyan megosztások, melyek inspirálnak és ezeket köszönöm. Vannak olyan gondolatok is,melyeket nehéz értelmezni. A hozzászólásaimat nem kritikaként fogalmazom meg, hanem megértésre törekvő olykor szoruló embertársként, akinek életútja, tapasztalatai, fájdalmai és örömei az érem egy másik oldalát láttatják, hiszen más tulajdonságokkal rendelkezve más életutat jártam. Egyszer azon gondolkodtam, hogy mi értelme családot alapítani és gyereket memzeni, nevelni amikor nehézséget látok magam körül, munkanélküliséget, erkölcstelenséget. Azon a napon a kérdés megfordult bennem. Ha a Jóisten bizna rám gyerekeket elfogadnám? Ehhez pedig bizalom kell. Nem hinném, hogy különbség van üdvösségünk szempontjából a szüleink között és azon személyek között, akik lemondtak a nemi vágyak megéléséről Isten országáért. Hiszen nem kell minden embernek segítőtárs, mert van akinek Isten tölti be ezt a fajta segítségnyújtást hivatásunktól függően. Az elköteleződés nélküli szexualítás sok fájdalomnak lehet a forrása, ezért valóban nem élhetjük meg kényünk, kedvünk szerint, akkor amikor. Illetve igen, mert szabad akaratunk van, csak nem minden használ. Elköteleződve pedig lehet egy ajándék. Nem lehet könnyű dolog házasságban sem felelősségteljesen megélni ezt a területet. Tanulni kell a természetes családtervezést, a türelmet, az odaadást, a támogatást, a lemondást, az áldozathozatalt. Segíteni kell a másiknak az ott felejtett zoknit a szennyeskosárba helyezni vagy a kagylóból a hajszálakat kiszedni. Apró dolgok, melyek tanulni kell kezelni. Én hiszem, hogy a József házasságnak is nagy értéke van. Akkor is, ha az életet fizikailag a pár nem adja tovább és lemond a nemi vágyak megéléséről. Együtt szolgálni, egy társsal egy célért egy egész életen át az is igazán szép és nemes feladat lehet. Ahogyan szokták mondani: két ló együtt többet elbír, mint külön-külön elosztva a terhet egyedül egy magában. Akit az Úr hív el azt megerősít. A rosszra való hajlam nem a biológiai nemzés következményeként örökítődik át. De a szexualítás ajándékával vissza lehet élni, akárcsak az ételek, a munka, a szórakozási lehetőségek ajándékával. Ha az én életutam igazolását kerestem tudat alatt vagy csak okoskodtam egyet akkor megértést és megbocsátást kérek.

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.