Új Közösség Projekt

      ujkozosseg      Ahhoz, hogy megértsük, mitől lehet új egy közösség, miben különbözhet a jelenlegitől, fontos először megvizsgálnunk a jelenlegi társadalmi struktúrák szerkezetét, működési elvét. Megfigyelhető, hogy az általunk ismert közösségeket leginkább a kintről befelé, és fentről lefelé történő építkezés jellemzi.
A „kintről befelé” arra utal, hogy megtagadva és figyelmen kívül hagyva a környezetünkben már meglévő értékeket, külső sémákat utánozunk és majmolunk. Ez egy olyan döntés, mely egyediségünk, egyéniségünk elvesztésével jár, és az elgépiesedés veszélyével fenyegeti a közösséget.
A „fentről lefelé” a hatalmi hierarchia létezésére, és annak meghatározó szerepére próbál rávilágítani. Egész pontosan arra, hogy a jelenlegi közösségek fentről, a hatalmi piramis csúcsáról érkező utasításokat, ötleteket kényszerülnek megvalósítani anélkül, hogy érvényt szereznének saját elképzeléseiknek, ötleteiknek. Tehát a kintről érkező minták és sablonok a hatalmi piramison keresztül lépnek érvénybe, és semmisítik meg azon értékeket, melyek évszázadokon keresztül közösségépítő és közösségmegtartó szerepet töltöttek be.
A jelenlegi közösségi struktúrák mozgatórugói: az anyagi érdekek, az egyre burjánzó törvények, szabályok, elvárások, a megfelelési kényszer, az oktatási rendszerben is jelenlévő megfélemlítés, megszégyenítés és versenyeztetés.
A fentről lefelé és kintről befelé történő mesterséges közösségépítés még inkább a háttérbe szorítja az önálló gondolkodást és az egyéni felelősségvállalást. Ezzel egy időben pedig olyan szisztematikusan szított konfliktusokat generál, mely eltávolítja az embereket egymástól. Megjelenik a hibáztatás, a „kifelé mutogatás”. Ez az emberi minőségek, az embereket összekötő érzelmi szálak elgyengüléséhez és elvesztéséhez vezet. Végső stádiumok: elhidegülés, elgépiesedés, hanyatlás, összeomlás.
A történelem ismételten bebizonyította, hogy a fent leírt séma által működtetett társadalmi rendszerek mindig összeomlottak, össze kellett omoljanak, mert egy teljesen élet- és emberellenes sablont követtek, melynek célja az emberi tudat fejlődésének akadályozása, a hatalmi (pénzalapú) hierarchia fenntartása érdekében. Annak legfőbb bizonyítéka, hogy ezek a rendszerek ember- és életellenesek az, hogy mindig hatalmas mennyiségű pénzt és energiát fordítottak az uniformizálásra. Minden egyedi és megismételhetetlen emberi lényt, minden egyes nemzetet ugyanazon mércével mérnek, ugyanazon standardok szerint képeznek. Ennek kivitelezésére centralizált, szigorú törvények szerint működő hatalmi struktúrákat építenek
      Fontos tisztázni, hogy a fent leírt hatalmi rendszer nem egy külső rossz, mely ellen harcolni kell. Tehát nem ellenség! Ezek az élet- és emberellenes struktúrák az egyéni felelősséget nem vállaló, kívülről jövő eszméket vakon követő emberi magatartás természetes velejárói, melyek arra késztetik az embert, hogy konkrét lépéseket tegyen visszafelé, az élet irányába. Ez az a bizonyos szükséges rossz.
Ezeket a struktúrákat fizikailag, forradalmakkal és polgárháborúkkal megontani teljességgel lehetetlen, mert az átalakulásnak elsősorban szellemi szinten kell végbemennie.

community
Új közösség

Az új közösség az, mely a fent leírt „negatív” példából tanulva késztetést érez a változtatásra, az állandóan megújuló élet újra felfedezésére. Rövid és tömör jellemzése: bentről kifelé és lentről felfelé.
A „bentről kifelé” azt jelenti, hogy a közösség figyelembe véve és felhasználva a benne élő egyének ötleteit, elképzeléseit, gondolatait, ambícióit, saját erőforrásait használva építkezik és terjeszkedik.
A „lentről felfelé” meg azt jelzi, hogy nincsen jelen benne a hatalmi hierarchia, mely fentről osztogatja a teendőket és a szerepeket. Ekképp nincsenek elvárások, nincs jelen az egók harca, nincsenek anyagi érdekek. A kezdeményezések, a projektek az „alsó szinteken” születnek és onnét indulnak “felfelé” a megvalósulás irányába. Ez arra ösztönzi az egyént, hogy felszínre hozza saját elképzeléseit, ötleteit, és a vele azonos érdeklődésűekkel karöltve vállaljon személyes felelősséget értük, kezdjen bele a kivitelezésbe.
A tervek nem intézményesített formában születnek és valósulnak meg. Ily módon mindenkiben tudatosul, hogy nem lehet az esetleges kudarcokért egy nem létező, személytelen egységet okolni.
A siker a résztvevő fizikai személyek érdeme. Nincsenek célok, nincsenek trófeákért megrendezett versenyek, melyeket megnyer valaki. Ekképp veszíteni sem lehet.
Mozgatórugója: az egyéni felelősségtudat, a jókedv,, a szeretet, a lelkesedés, az együvé tartozás fontosságának felismerése. Nagyon fontos, hogy a résztvevők amit tesznek, örömmel tegyék, ezzel elkerülve, hogy tetteiket az anyagi érdekek, a versenyszellem, vagy a megfelelési kényszer motiválja.
Felelősség: Mivel nincsenek benne főnökök, vezetők, igazgatók, a felelősség egyformán oszlik annyi felé, ahány résztvevője van a kivitelezendő tervnek. Ekképp nem történhet meg az, hogy ha valamiért megtámadják és szabadságvesztésre ítélik a vezetőt, az alatta álló piramis összeomlik. Például, ha ötven ember érzi azt, hogy fontos neki, hogy részt vegyen egy bizonyos terv kivitelezésében, akkor alkalomadtán mind az ötven nyíltan vállalja, hogy jólétéhez, egyéni fejlődéséhez szüksége van neki erre a dologra.

Ez az új, még kezdeti stádiumban lévő közösségi modell a kollektív emberi tudat fejlődését szorgalmazná, mely fontos szerepet játszana az emberek és nemzetek közötti ellenszenvek, harcok feloldásában, az élhetőbb, örömtelibb társadalmi struktúrák kialakulásában.
Már egy jó ideje elindult egy tudatosságbeli forradalom, melyhez nem volt, és most sincs szükség életet kioltó fegyverekre. Az új közösség valójában nem más, mint az új tudatosság megtestesülése, fizikai síkon történő megnyilvánulása.
A vezetők: A jelenleg mások felett hatalmat gyakorló emberek kezdetben lehet, hogy nem nézik jó szemmel a változásokat, de rövid időn belül ők is megértik, hogy ez egy olyan jelenség, melyre nekik is szükségük van, mely az ő gyerekeik biorobotokká, egyéni gondolkodásra képtelen termelő-fogyasztókká való degradálását is megakadályozná, ezért-előbb utóbb ők is szerepet vállalnának benne.
Fontos értenie mindenkinek, aki részt vesz ebben a jelenségben, hogy miről szól ez az egész. Nem fogja senki örömét lelni benne, aki tele van ellenségképzetekkel, elvárásokkal és részvételének legfőbb oka a menekülés. Fontos ismételten hangsúlyozni, hogy az új közösség projektnek nem célja a jelenlegi társadalmi normákkal szembeni harc, sem a világmegváltás.
Eszközök, melyek nélkül nem valósulhat meg:
– teljes őszinteség
– jóindulat
– másokra való odafigyelés
– egós hatalmi harcoktól és versenyszellemtől mentes elme
– egymásba és az élet rendjébe vetett bizalom.
 

Bizonyíték:
Azok számára, akik a fentieket olvasva rögtön azt gondolják, hogy ez csupán egy idealisztikus, utópisztikus elképzelés, el szeretnénk mondani, hogy a tavalyi „Gyergyószentmiklósi Ajándéknapok” alkalmával bebizonyosodott, hogy nagyon sok olyan gyergyó-medencei lakos van, aki belső szomjat érez a változásra, egy új, egy emberi értékeken alapuló közösség megteremtésére. Az ajándéknapok egy olyan alulróljövő kezdeményezés volt, mely azért született, hogy megmutassa: ha az emberek a szívükre hallgatnak, megtörténhet a csoda még egy olyan kicsi városkában is mint Gyergyószentmiklós. Az Ajándéknapok nevet viselő „jelenség” azt bizonyította, hogy elérkezett az ideje annak, hogy elinduljunk egymás felé, és önzetlenül, szívünkre hallgatva tegyünk valamit önmagunkért, jókedvünkért azért, hogy közösen megtapasztaljuk az ajándékozás, az önzetlen szolgálat örömeit, hogy egy kicsit elfordítsuk tekintetünket az anyagiakról, és egy kis közös munkával megpróbáljunk új színeket varázsolni otthonunk hétköznapjaiba anélkül, hogy arra várnánk, hogy egy intézmény az adófizetők pénzéből megszervezze számunkra a szemet kápráztató fesztivált. A rendezvény során teljesen spontánul csatlakoztak a lakók az alulról jövő kezdeményezéshez. Önzetlenül, sok esetben kérés nélkül megtettek minden tőlük telhetőt, hogy megvalósulhasson az, ami talán korábban már nagyon sok ember szívében megszületett. Voltak akik ötleteikkel, mások kétkezi munkájukkal, megint mások anyagiakkal segítették a rendezvényt. Egyesek a városunkba látogató, tehetségüket a járókelők számára ajándékba ajánló előadókat szállásolták el, mások sütöttek-főztek, és az utcán megkínálták vendégeinket saját készítésű süteményekkel, itallal. Voltak cégtulajdonosok, akik ingyen részt vettek a vendégek étkeztetésében, anélkül hogy bárhol reklámot vagy bármilyen más ellenszolgáltatást kaptak volna cserében. A tavalyi év augusztusában megtörtént a csoda, amit innen nézve most utópisztikusnak lehet nevezni. Nem kellett hozzá pénz, nem kellettek uniós támogatások. Amire viszont nagy szükség volt, és amiből egyáltalán nem volt hiány, az az emberek jóindulata és azon igénye volt, hogy elinduljanak egymás felé egy emberibb, egy örömtelibb, egy élhetőbb környezet megteremtése érdekében. A rendezvény utolsó napján a legtöbb résztvevő megköszönte a lehetőséget, hogy ajándékozhatott, hogy része lehetett ennek a nem túl szokványos, alulról induló kezdeményezésnek.

A kedves olvasó elhiheti, hogy nekünk is egyszerűbb lenne, ha azt mondhatnánk, hogy nem lehet, mert nincs kivel, mert nincsenek meg a feltételek a változtatáshoz, de egy jó néhányan már tudjuk, mert megtapasztaltuk, hogy minden körülmény és minden szükséges eszköz adott az új közösség létrehozásához ott, ahol olyan emberek élnek, kikben megvan a vágy és a tettrekészség, hogy a szívükben már megszületett változásokat fizikai síkon is megmutassák, megvalósítsák.

Kis összefoglaló:
Nincs hatalmi hierarchia, nincsenek vezetők, nincsenek alárendeltek.

Felelősséget minden résztvevő egyformán vállal.

Mindenki azt teszi, amihez ért, amit jó kedvvel tud csinálni.

Elvárások nélküli részvétel.

Figyelünk, hogy ne essen a projekt az „egók” harcának áldozatául.

Nem pénz alapú, nem nyereség-centrikus.

A résztvevők tudják, hogy az esetleges fizetség nem pénzbeli.

Nincs jogi formája, alapszabályzata, nincs mögötte intézmény.

Nincs tagsági nyilvántartása.

Bárki kezdeményezhet bármit, nem kell mindenki részt vegyen benne…

Periodikusan ismétlődő ötletbörzék (havonta egyszer-kétszer), amit bárki kezdeményezhet, és ahol bemutatásra kerülhet az elmúlt időszak tevékenysége, valamint új ötletek, kezdeményezések születhetnek.

Reklámok
2 hozzászólás

2 thoughts on “Új Közösség Projekt

  1. Visszajelzés: Szakrális Közgazdaság |

  2. Visszajelzés: Hétköznapi hősök – Járd a saját utad! |

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.