A Biblia NEM Isten beszéde – Jézus NEM isten.


Nagy szomorúsággal tölt el, amikor a félrevezetett vallásos embertársaim, a keresztények, a zsidók, a muzulmánok… azt mondják, hogy a Biblia, a Tóra, a Korán stb. Isten beszéde…
…és ezáltal önként elutasítják az “üdvösség”, a hiábavalóság kerekéből való megszabadulás lehetőségét.
Mint tudjátok, a bibliát én is szeretem. Az igazság szeretetével olvasva, én is merítek inspirációt, és kapok megértéseket általa, mert ez a könyv tényleg egy nagyon jó tárgyi eszköz, mely tele van az élő, a mindenütt jelenlévő, a mindenható isteni rendről szóló bizonyságokkal. Ugyanakkor megmutatja “isten gyermekének” a jellemét, mely által a Krisztus Jézus kijelenthette magáról, hogy én és az atya egyek vagyunk.
Viszont azt mondani, hogy a biblia isten szava, a legtudatlanabb és legeltévelyedettebb “istenkáromlás”, melyből kigyógyulni, tényleg csak az Élő Isten segítségével, a Krisztus erejével és bölcsességével lehet.
Drága barátom, a biblia bálványozása, de még Jézus bálványozása és imádata is a legveszélyesebb céltévesztés, mely durván ellehetetleníti a tékozló fiúk és lányok számára, hogy beteljesítsék azt, amiről a hiábavalóság felett úrrá lett, ekképp az igazságot éhezők számára utat mutató „isten-ember fiú” beszélt.
A Biblia NEM isten szava, hanem bizonyságok Istenről. Jézus NEM isten, hanem isten gyermeke, mint ahogy bárki azzá válhat, aki, mint megmondatott, lélek által újjászületik. Viszont ezt babonás istenfélelemmel, vallásos szellemmel megfertőzött elmékkel képtelenség megérteni. Az igazság iránti éhséggel és szomjúsággal viszont BÁRKI megértheti.

Egyszer egy bölcs azt mondta, hogy a szent iratok ismerete az ostoba embernek valóságos teher. Az önismerettel nem rendelkezőnek még a saját élete is teher. Ez a kis bölcsesség segített nekem ráébredni, hogy miért nem értettem a biblia üzeneteit, amikor gyerekkoromban olvastam. Ezen kis gyöngyszem fényében ébredhettem rá arra is, hogy pólyás babáknak nem ajánlhatom sem a bibliát sem a védát. Legfeljebb csak abban segíthetek minden újszülöttnek, vagy a születés felé elindult magzatnak, hogy “megfertőzöm” őt az igazság szeretetével, mely előbb vagy utóbb elviszi őt, a szent könyvekhez, és végül Krisztushoz is.

A Biblia, mint mondtam, az élő Istenről szóló bizonyságokat tartalmazó könyv, egy kiváló tárgyi eszköz, mely a világban mindenütt jelenlévő isteni rendre mutat. Tele van nagyon tanulságos példabeszédekkel, tanítómesékkel, képes beszédekkel, “nyelveken szólással”, melyeket csak az érthet meg, aki az igazság szerelmes elkötelezettje. Épp ezért ezt a könyvet sajnos még inkább átitatja a félelemre, a vakbuzgóságra építő antikrisztusi lelkület, mint bármely más könyvet. Így fennáll annak lehetősége is, hogy belopja a félelmet az olvasó szívébe, ezáltal elvéve annak lehetőségét, hogy meg is értse azt, amiről olvas.
“Filep azért oda futamodván, hallá, a mint az Ésaiás prófétát olvassa vala. És monda: Vajjon érted-é, a mit olvasol?”

A szívem szakad meg, amikor a vallásos emberek azt mondják, hogy félnek istentől, de szeretik őt, mert tudom, hogy a legeslegdurvább szellemi börtönbe zárták be magukat, melyből tényleg csak valami isteni közbenjárás/ csoda folytán szabadulhatnak ki. Csak nézek ki a fejemből, és nem hiszek a fülemnek és a szememnek: Hogy nem tűnik fel ezeknek az embereknek, hogy ez a lelkület, ez a magatartás, ez a bibliához és Jézus személyéhez való viszonyulás épp Krisztus beszédeinek mond ellent?

A Biblia NEM isten szava! Viszont a Bibliában egyértelműen benne van, hogy mi isten szava. János evangéliuma határozottan kijelenti, hogy Jézus maga az ige, mely testté lett. Most akkor ki az ige? Jézus, vagy a Biblia? Élő az ige, vagy halott? Isten élő, vagy már meghalt?
Jézus azért mondhatta el magáról, hogy az atya és én egyek vagyunk, mert a hús és a vér kívánságait legyőzte a lélek ereje az ő életében… ekképp nem a saját testi akarata szerint beszélt és cselekedett, hanem azt mondta és cselekedte, amit “az atyától”, a lélektől hallott.
Na de a legdurvább ebben a történetben az, hogy erre szólított fel bennünket is! … hogy szülessünk újjá a lélek által, mint ő, hogy legyőzzük a világot, mint ő, hogy az isten igéjévé/gyermekeivé váljunk, mint ő! … hogy azt beszéljük, és cselekedjük, amit az “atyától hallunk”, épp úgy, mint ő. Hogy tökéletesek legyünk, mint a mi mennyei atyánk is tökéletes, mint ő! Hogy cselekedjük, amit ő cselekedett, sőt, még többet is!
Ezt, drága barátom babonás, vallásos istenfélelemben TELJESSÉGGEL LEHETETLEN megérteni! Viszont igazságszerelemmel nagyon is lehetséges!
És a végén még működni is fog, amire Jézus barátunk megkért: úgy fényljék a ti világosságotok, hogy aki látja a ti cselekedeteiteket, megkívánja annak jelenlétét, aki által ti beszéltek és cselekedtek! …Hogy ne rejtethessék el a hegyen épített város! AZ ISTEN SZERELMÉRE!

Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz ezeket az elmében felépített szellemi magaslatokat lerombolni, a hazugság szellemével/ szellemiségével megvívni a “harcot”, úgy megjelentetni az Örökkévaló bölcsességét, hogy elégjen, szét oszoljon minden hamisság a környékről! De az biztos, hogy nincs is ennél szebb feladat, szebb hivatás az égadta világon!

Jézus bálványozása és imádása még a biblia isten szavának való nyilvánításánál is nagyobb és VÉGZETESEBB bűn/ céltévesztés!
Itt és most kijelentetik, – és akinek füle van hallja –, hogy akik életük végéig kitartanak a Jézus imádatában és bálványozásában, nem fogják meglátni “isten országát”, nem fogják tudni megismerni azt a tökéletes istenemberi jellemet, szent lelket/ szent lelkületet, mely Jézust Isten szerelmetes gyermekévé tette!

Jézus imádata a “Világ Urának” legalattomosabb csele és csapdája, melybe rengetegen beleesnek, akik végre meglátják Krisztusban az utat, az igazságot és az életet.
Miért mondom ezt? Azért, mert akik imádják, tapsolnak, és énekelnek neki, elhitetik magukkal, hogy közösségük van vele, ismerik őt, miközben az történik, hogy mint egy bálványnak, csupán a nevét ismételgetik, babonásan imádkoznak hozzá, és leteszik a hozzá címzett rendeléseiket, mint a munkásosztály fekete pénteken az emagnak. Ennél végezetesebb csapdát én el sem tudok képzelni! Talán erre mondta, hogy sokan lesznek majd, kik annak ellenére, hogy sokat ismételgették a nevét, nem látják meg a mennyek országát, mely,mint mondotta, “NEM SZEMMEL LÁTHATÓ MÓDON JŐ EL”.

Drága barátom, ha TE megjeleníted számomra az élet szerzőjének a bölcsességét és erejét, minden bizonnyal szeretni foglak téged, és figyelni foglak, hogy megismerjem azt a Tökéletes jellemet, mely akadálymentesen átengedi a Mindenható akaratát, de ha elkezdek tapsikolni, meg énekelni neked; imádni és bálványozni foglak, kizárom annak lehetőségét, hogy az általad megjeleníted tökéletes krisztusi jellemet magamra ölthessem. … mert a bálványozás távolságot tart a bálványozott személy és a bálványozó között… elhiteti, hogy te soha nem lehetsz olyan, mint ő, ekképp a babonás vallásosságban éhezteti a bálványozó személy lelkét, amíg az teljesen elsorvad.
Hogy szeretem a négy evangélium főszereplőjét?
Ostoba kérdés! Úgy érzem, hogy aki egy picit is megismerte őt, KÉPTELEN nem szeretni. Meghalnék-e érte? Ebben a pillanatban úgy érzem, hogy akár fizikai életem árán is vállalnám, hogy amit ő letett az asztalra, abban élet van. Sőt, mi több: igazság, mely szabaddá teszi a lelket!
Hogy imádom-e őt? Nem estem a fejemre! Nem akarom imádni sem őt, sem mást. Még istent sem! Szeretni, éhezni, figyelni kívánom őt! Táplálkozni szeretnék belőle, hogy általa én is tökéletes legyek, mint ahogy az élet Szerzője is tökéletes. Legfőbb vágyam, hogy egyé váljak a tökéletes tervvel, az élet Rendjével (ne legyek rendetlen, rendtelen), hogy az bennem (IS) életre keljen; teljesen legyőzze a világot, annak hiábavalóságát, mint ahogy legyőzte Jézus Krisztusban és másokban is, akik egyé váltak vele, az ő lényegével, lelkével. Arra vágyom, hogy igaz legyen az én életemre vonatkozóan is, amit ő maga mondott: akik ismerik/szeretik őt, ugyanazt cselekszik, amit ő, sőt, még annál is többet, mert ő az „atyához ment”
… beleértve akár a keresztáldozatot is, ha szükség. …hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy bennem már nem a hús-vér, félelemmel telített lélek lakik, hanem a tökéletes isteni lélek, mely igenis képes legyőzni a halált.

Lehet, hogy sértőek ezek a sorok sokak számára, de nem érdekel. Ő botrány kő volt, a megütközés köve, melybe a hamisság beleütközött, és darabokra hullott. Én is az vagyok! Akinek megfelel a langyos, vallásos pisikával átitatott pelenka melegsége, annak álbiztonsága, az ne olvassa azt, ami ide íratik. Akinek a lagyamatag, édeskés beszédekre van szüksége, hogy tovább álmodhassa a hazugságot, álljon be valamilyen keresztény gyülekezetbe, legyen buddhista rab, hindu aszalt szilva, vagy muzulmán biobomba, de NE jöjjön ide! Aki élete végéig tapsikolni akar Jézusnak, táncolni Krisnának, hajladozni Allahnak, félni a pödört barkójúak Yahve istenétől, az tegye fel a vallásos varázsszemüveget, és tegyen le róla, hogy valaha is közössége lesz az igazsággal. Alapítson nagy családot, szaporítson, mint a disznók, és szenvedjen élete végéig, hogy valamiképp betöltse az éhes, követelőző szájakat, melyek kiáltozva az ő tudatlan, igazságtagadó döntését fogják tőle számon kérni élete végéig!
Aki egy szép hosszú életre vágyik, a végtelenségig ismétlődő, unalmas születésnapi zsúrokra, névnapokra, karácsonyokra és más, halált hozó, igazság iránti vágyat csillapító ünnepségekre, világi sikereket elérő gyermekek látványára, a langyos megöregedésre, a család bealtató melegére, annak nem “itt” a helye. Nyugodjon bele abba, hogy egy néhány éven belül, lejár a stopper, és behívót csörgedezik a vekker. De az isten szerelmére! Ne áltassa magát azzal, hogy az ő mestere Jézus, Buddha, vagy Zarathustra. Felejtse el őket is… menjen be a város közepébe és vegyen egy új televíziót, egy új tablettet, vagy tablettát, mely visszaviszi őt abba a mély álomba, melybe vak édesanyja belepottyantotta, amikor megszülte őt.

Akinek már betelt a hócipője a cukormázzal megkent beszédekkel, a langyos, időzített halálos méreg elméletekkel, a kereszténység Jézuska köntösbe öltöztetett géppuskájával, a lebutított európai ember import Buddhájával, induljon el MOST. Semmit ne vigyen magával, csak az igazság iránti szomjúságát és éhségét, a gondviselő erejébe/ bölcsességébe vetett bizalmát, és az élet szerzőjével szemben érzett kiolthatatlan szerelmét. És ne nézzen hátra, mert mögötte mindig a hullámok lesznek, a népek tengerének tajtékzó hullámai, melyek hízelegve, szeretetet, nyugalmat kínálva vissza akarnak húzni a feneketlen sötét mélybe, ahonnét már az Atyaisten sem húzhatja ki a szabad akarattal “megáldott” gyermekét!
“És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.”

Ezen gondolatcsomag konklúziójaképp talán kijelenthető, hogy akik a bibliát a nevetség tárgyává téve kigúnyolják, és elutasítják, ugyanazon a tévúton hadakoznak az igazság megismerése ellen, mint azok az öntelt írástudók, és bölcselkedők akik vak buzgóság vagy hatalomvágy által indítva, azt isten szavának hirdetik.

A fenti írást dedikálom egyik legdrágább és legértékesebb barátomnak, igazság szerető testvéremnek, Kozma Albertnek!

Kapcsolódó írás:
https://szabadgondolat.wordpress.com/2017/03/13/beperelem-jehovat-es-szerzemenyet-a-bibliat/

Reklámok
Categories: Minden | 13 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

13 thoughts on “A Biblia NEM Isten beszéde – Jézus NEM isten.

 1. Judit

  Attila, az egyik legjobb írásod. Köszönöm.

  • Drága Judit,

   Szívből örvendek, hogy tetszik. Én is hálás vagyok, hogy aki visszafogadott engem, a tékozló fiút, kijelentéseket ad nekem, neked, és mindenkinek, aki őszintén kíváncsi az Ő tervére, az életnek rendjére. 🙂

   Igaz felismerésekben gazdag napokat!

 2. Úgy látom, időnként bekeményítesz 🙂
  Mégis, ezerszer inkább olvaslak továbbra is Téged, minthogy hallgassam a “cukormázzal megkent beszédeket”, mert … engem is mindig, mindenben az Igazság érdekel… Nem állítom, hogy minden szavadat megértem (bár rajta vagyok), de látom az őszinte igyekezetet, és érzem az írásaidból áradó igazság iránti szeretetet (vagy vágyat?) 🙂
  K.

  • Bármi hasznos származik tőlem, drága barátom, nem az én érdemem!
   A dicséret és elismerés azt illeti, kinek ereje néha megmutatkozik a mi gyengeségeinkben!

   Ölelés! 🙂

   • Ok. Hozzászólásommal igazából azt akartam jelezni, hogy nekem a “Te általad közvetített igazság” tetszik, függetlenül attól, kitől honnan ered. Talán nem jól fogalmaztam…. 🙂
    Ha ez hiba, felvállalom! és ha tévedek is, annak csak olyan oka lehet, hogy nem egyformán látjuk mindannyian a világot.
    De! kérdem én: ki tudja azt megmondani, hol az igazság, és hol a tévedés?!
    Egy biztos, nekem mindig is szimpatikus volt a Te általad mutatott irány, amióta csak olvaslak (egyébként miért is olvasnálak? :-)) függetlenül mások kritikájától…
    Én, ha valamivel nem értek egyet, lapozok. Leállni vitázni, ahhoz olyan energia kell, ami bennem nincs. Se a vitához, se mások gondolatainak kritizálásához 🙂

    Szóval, én szeretem a Szabad Gondolatot 🙂 Ide gondolom, olyanok járnak, akik hasonlóan éreznek. Különben miért jönnének? Nincs igazam?
    😉

 3. Hanna

  “Nem akarom imádni sem őt, sem mást. Még istent sem”….ellentmondast erzek e mondatban, ha osszehasonlitom a Lk 6,12-13-l..”Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten
  imádásában töltötte”.En ugy gondolom, hogy Jezust az Isten irant tanusitott alazata tette nyitotta az örök szeretetre es az aldozat vallalasra…A.

  • Értékelem a hozzászólásodat, Hanna, mert látom, hogy az igazság szeretete indított.
   Megkérdezhetem, hogy szerinted mi Isten imádása?

 4. Tisztelt Szabad Gondolat.

  Kissé értetlenül kezdtem hozzá az olvasásnak, mivel olyan témát feszeget, ami vagy már lejárt lemez, vagy olyan ír erről Aki kevés hozzáértéssel rendelkezik. Írom ezt azért, mer igen sok az olyan megjegyzés, kijelentés ami nem fedi a valóságot, vagy kevéske információ miatt nem pontos. Nem mellesleg nem tartalmaz az írás hivatkozásokat sem. A gondolatok kusza szövevényével találkozik az olvasó. A Bibliáról írsz, akkor azt miért kevered más vallással? Szereteted a Bibliát, de azt kell mondanom, hogy ez így rendjén is lenne, de maga a szeretet nem jogosít fel az értésére, és a nem értés viszont nem ad jogot a bírálatra. Hivatkozol “isten gyermekére…” azt nem tisztázod mire is érted. Jézus Krisztusra? Jézus Krisztus Elsőd-teremtésű, a messiási rendből. Mi emberek, másod-teremtettek vagyunk. Jézus és az Atya egy-lényegűsége túlmutat a mi fogalmi rendszerünkön.
  “isten-ember fiú”… ilyen fogalmat kevésbé hallottam, azt gyanítom, ez valami egyedi megfogalmazás, aminek se föle, se farka, értelme meg még annyi sem. “””A Biblia NEM isten szava, hanem bizonyságok Istenről. Jézus NEM isten, hanem isten gyermeke, mint ahogy bárki azzá válhat, aki, mint megmondatott, lélek által újjászületik.””” Igaz, nem Isten szava, ihletett, és ez nem ugyan az. Jézus Isten-gyermekségére az imént már reflektáltam. Hogy bárki azzá válhat, ez meg jelen állapotban lehetetlen, későbbiekben is kérdése. A lélek által nem ujjá születik, Jn. 3, 3. …hanem ” hanem újra születik. Sok fordítás jelent már meg, de az un. eredeti görög szöveg is újra szóval használja. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ¹ Ἀμὴν ¹ ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, ¹ οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.http://ujszov.hu/text?corpus=2&book=204&chapter=3&verse=3#!20400300300140
  Természetesen az évek során, sok változáson ment át, de az még nem jelenti azt, hogy nem használható. Mivel a Reinkarnáció az élet alfája, és ómegája. Sajnos elfelejtik többen ebben a kontextusban olvasni az írásokat.
  Írsz a hegyen épített városról. Nem magaslatokról beszél, hanem arról a tudásról, és azokról a magaslatokon lévő szent helyekről, ahol ÉL Teremtőt dicsérték. Kánaáni, Mezopotámiai kutúra.
  Jézus a keresztfán nem a zsidók Istenéhez imádkozik, hanem az Atyához, ELI, ELI! LAMA SABAKTÁN.
  Alapvetően lenne még, mit véleménnyel illetnem, a cikkel kapcsolatban de azt gondolom talán elégséges lesz a jövőre nézve, hogy óvatosabban nyúlj a témához.
  A Bibliához, és minden ilyen jellegű szöveghez alapvetően nagy alázat kell,és megfelelő előképzettség. Mint egzegézis, hermeneutika, bizonyos nyelvek ismerete, és nem csak a történetiség, hanem a történelmiség.
  Tisztelettel: Gyenis Gábor

 5. Bognár Gábor

  Az Újszövetség Krisztust egyértelműen Istenként állítja elénk. Olyan nevekkel illeti Jézust, amelyek csak Istennek járnak. Például, Jézust Istennek nevezik ebben a kifejezésben: „Várjuk reményünk boldog beteljesülését; a nagy Istennek és Üdvözitőnknek; Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét” (Tit 2.13; vö. Jn I,1; Zsid 1,8; Róm 9,5; I Jn 5,20-21). Róm. 9.5-ben Pál, miután a zsidó népről beszél, ezt mondja: “akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten.”

  Jézussal kapcsolatban használja az Ige szó szerint is a „mindenható” kifejezést is, Jel. 1.7-8-ban, ahol nyilvánvalóan Jézusról van szó.: „Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható.”

  A 6-7. versben egyértelműen Jézusról van szó: „És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.”

  Azután beszél valaki (semmi nem indokolja az alany váltását, mivel semmiféle utalás nincs rá, hogy más beszélne) Jel. 1.8: „Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható.”

  Aztán a 10-11. versben János írja: „és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét, amely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; és: A mit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában.”

  Itt hall tehát egy hangot aki újra elmondja hogy ő „az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó”, amely személy már a korábbi bemutatkozásában azt is elmondta, hogy ő a mindenható. János pedig kit lát, ki beszél? (12-13. vers) Nem más, mint Jézus, az Emberfia. „Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót; És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.” A szöveg egyértelműen tanúsítja, hogy Jézus az Alfa és az Ómega, a Mindenható. Tény, hogy a 11. versben levő ismétlés nem minden szövegváltozatban szerepel, de egyrészt nem változik az alany, másrészt pedig vannak a második század elejéről származó szövegeken alapuló Bibliák, amelyek tartalmazzák a kérdéses megjelölést ezt. A szíriai egyház Bibliáját, a Peshitát Kr. u. 150 körül fordították a görög Vulgatából szíriai nyelvre. Ez a görög szöveg volt általánosan elfogadott. Ugyancsak a második század elejére nyúlik vissza a Valdens egyház szövegének eredete, és mindkettőben szerepel a megismételt rész.

  http://www.szaboferenc.hu/tanulm/haromsag.htm#_Toc216759616

  A Biblia beszél arról, hogy az angyalok, akik magasabb rendű teremtmények nálunk, imádják Jézus Krisztust. Zsid. 1.6- így szól: „Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai”. Az itt szereplő görög szó egyaránt jelent imádást és tiszteletet. Jézus amikor az Atya imádásáról szólt, ugynezt a szót használta. Ha tehát az angyaloknak imádniuk kell a Fiút, nem lehet probléma, ha az emberek imádják a Fiút, sőt maga Jézus jelentette ki: „Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt.” (Ján. 5.23) Igen hangsúlyos az „úgy tisztelje mint az Atyát” kifejezés. Mely ember vagy angyal merné kimondani, hogy ugyanaz a tisztelet illeti meg őt, mint az Atyát? Akit ugyanúgy kell tisztelni, annak ugyanolyannak, egyenrangúnak kell lennie.

  „Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” (Fil. 2:9-11)

  • Ahogy én értem Ő az, akinek mondja magát: Isten fia, ki egyértelműen kijelentette, hogy az Atya nagyobb, mint ő, és ki azért küldetett, hogy a célját elvétő embernek segítsen, hogy újra Isten gyermekévé váljon, azáltal, hogy megismeri az Atyát, és engedelmes neki.
   Úgy érzem, a vallásosság szellemének áldozatául estél ugyanúgy, mint én. Ez a lelkület elhomályosítja látásunkat, nem engedi, hogy igaz megismerésre jussunk, és “egyenes” adásba kerüljünk az Örökkévaló Istennel, hogy örök életünk legyen általa.
   Azt vettem kis soraidból, hogy meggyőződéseddé vált, hogy te már mindent tudsz. Ezért nem is nagyon törekszem arra, hogy bármit is bebizonyítsak neked. Ha neked arra van szükséged, hogy Istenítsd a Fiút, én nem beszélhetlek le róla téged. A legtöbb, amit tehetek az, hogy legjobb tudásom szerint elmondom, amit az Úristen kegyelméből eddig megérthettem.
   Jól gondolom-é, hogy a gadarai esetet úgy értelmezed, hogy szó szerint ördögök jöttek ki a tébolyult elméjűből, melyek beleszaladtak a disznócsordába, mely a tengerbe szaladt a beléjük költözött ördögökkel?

   • Bognár Gábor

    A démonok léte valóság. Nekünk azonban nem rájuk kell tekinteni, hanem az Úrra. A szentháromság kérdése sok vitát kavar és kavart eddig is. Sok hanganyagotokat hallgattam, több cikketeket olvastam. Igaz, hogy a vallás, mint olyan rossz út. Egyetértünk. A keleti tanok sem jók. Nem tudok mindent, távolról sem. Az alázat az, ami taníthatóvá tesz minket, de ez is Isten munkája bennünk. Igazad van, a meggyőzés Isten munkája.

 6. Jézus Él

  Az úr meg fog téged dorgálni ezért a se füle se farka írásért szép kis gondolat mammontól jött

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.