Mit jelent az okkultizmus?

occultA wikipédia szerint az okkultizmus (a ’titkos, rejtett’ jelentésű latin occultus szóból) a természetfeletti erőkkel és a szellemvilággal kapcsolatos ismeretek összefoglaló elnevezése, amely magában foglalja az ezoterikus nézetek, kultuszok és varázsló-jósló praktikák teljességét.
Az okkult szó jelentése tehát: rejtett, titkos, titokzatos.
Az apokrif szó jelentése: rejtett.

Kérdés: miért írok én ezekről, mi dolgom, ill. mi dolgunk nekünk ezekkel a kifejezésekkel?
Egyre gyorsuló világunkban nagy divat olyan információk után kutatni, melyek el vannak rejtve valahol. Sokan az őstudásból, mások az apokrif evangéliumokból szeretnék megtudni, hogy mi dolgunk nekünk a világban. Szomorúan veszem tudomásul, hogy sokan, akik az apokrif evangéliumok igazságát, pontosabban fogalmazva az apokrif evangéliumokból kiollózott információkat vallanak és terjesztenek, még egyszer sem olvasták végig, nem próbálták megszívlelni és megérteni a meglévő, hivatalosnak mondott, nem rejtett evangéliumokat.
Különböző összeesküvés elméletek születtek arról, hogy bizonyos földönkívüli lények szándékosan lebutítottak bennünket, és elrejtették előlünk az igazi tudást. Bevallom, régebb még én is hittem valamennyire ezekben az elméletekben, és utólag visszagondolva azt kell mondjam, hogy ez az internet elterjedésével felbukkanó jelenség kiváló munkát végzett abban, hogy elterelje az élet értelmét kereső emberek figyelmét a lényegről.
Sikerült az emberekkel elhitetni, hogy ha valahonnan (pl. a föld alól, vagy az ufóktól, vagy a Plejádokbeli segítőszándékú szellemi mesterektől) előkerülne az őstudás, akkor hirtelen mindent megértenénk, szárnyaink nőnének, és kirepülnénk ebből a háromdimenziós állapotból, ahol még sok mindenben korlátoz ez a fránya gravitáció.
Még mielőtt valaki félreértené szándékomat, szeretném hangsúlyozni, hogy ezekkel a sorokkal nem szándékozom cáfolni az ufók, földön kívüli civilizációk, és más galaxisok létezését. Egyszerűen csak azt állítom, hogy bizonyos információk nem véletlenül viselik az okkult, avagy apokrif bélyeget magukon.
És ezen a ponton a mai bejegyzés lényegi mondandóját is kifejteném:
Egy információ, egy bizonyos cselekedet, gyakorlat vagy rítus nem azért okkult, mert hamis, hanem azért, mert számunkra (MOST MÉG) nem releváns, nem soron következő.

Sokan még a szeretet fogalmát sem értjük, és azt sem tudjuk, hogy mit jelentenek azok a szavak, hogy kegyelem, irgalom, alázat, szolgálat, stb. Ezen fogalmak mély megértése és megélése nélkül teljesen biztos, hogy földönkívüli tudással fölöslegesen terheljük magunkat, mert addig, amíg a földi dolgokat nem értjük, az 5 dimenziós valóságot sem fogjuk tudni megérteni.

Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?”
(János 3:12)

Teljesen biztos vagyok benne, hogy az emberek nagy többsége (jelképesen fogalmazva 90 százaléka) még a szeretet fogalmát sem érti. Aki a szeretetet teljességgel megértette, nem tud másképp cselekedni, mint szeretetben. Tehát ha világot a szeretet dominálná, az meg is látszana rajtana. Az az ember, aki bizonyíthatóan megtanulta a szeretet jelentését, talán már készen is áll arra, hogy kilépjen ebből a három dimenziós állapotból és megtapasztalja az univerzum magasabb dimenzióit és a Mennyek országát. 

A lelki fejlődés eszközeit firtató bejegyzésben is hangsúlyoztam, hogy az a személy, aki fittyet hányva Isten akaratára, a mindent átható isteni rend törvényeire olyan helyen tapogatózik, ahol neki még nem lenne semmi keresnivalója, olyan terhet zúdít magára, amelyet nem biztos, hogy el tud viselni.

Jézus nem ok nélkül mondta, hogy

Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra.” (János 16:12)
„Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett.” (Apostolok cselekedetei 1:7)

Isten fia tisztában volt vele, hogy nem az a mi dolgunk, hogy egyszerre mindent megtudjunk és megértsünk, hanem az, hogy a Teremtő Isten szellemét segítségül hívva mindenki a maga tempójában növekedjen és erősödjön az isteni igazságban és bölcsességekben.
Ismételten szólok ama egyszerű igazságról, hogy a tanulásnak is megvan a maga rendje, melyet, ha nem tartunk be, súlyos káosz születhet fejünkben, mely derékba törheti lelki fejlődésünk útját. Ha egy első osztályos gyermeket tizedik osztályos tananyaggal terhelünk, elképzelhető, hogy nem sok mindent fog abból megérteni, és a második osztályos tananyaggal is hadilábon fog állni, mivelhogy ahelyett, hogy a számára soron következő tananyaggal foglalkozna, „valamiért” a tizedik osztályos tananyagot erőltette.
Hogy érthetőbb legyen ez az eszmefuttatás, beollózom egy nyughatatlan lélek történetét, aki azt gondolta, hogy ha elolvas és megtanul mindent, megvilágosodik, és találkozik a világ teremtőjével:

Volt szerencsém egyszer egy hatvan év körüli úriemberrel megismerkedni, aki több mint 30 éve intenzíven jógázik, meditál, tanul és olvas. Személyes könyvtára kb. 1000 könyvből áll. Ezen könyvek mindegyikét minimum háromszor kiolvasta. Amit én érteni véltem akkoriban, azt ő folyékonyan idézte különböző vallások szent könyveiből és a neves filozófusoktól.
A történet legtragikusabb része az volt, hogy ez az ember minden törekvése ellenére tele volt félelemmel és tömény gyűlölettel. Az egész világot az ellenségének vélte.
Szomorú volt a látvány, és bár egy kicsit irigy voltam magas fokú lexikális tudására, azt kellett gondolnom, hogy jobban tenné, ha olvasás, jógázás és meditálás helyett gyakorlatba ültetne valamit abból, amit igaznak hisz, hogy meggyőződhessen tudása helytállóságáról, valódiságáról.”

Vegyünk egy egyszerű példát, a jóslást.
Jósnőhöz nem azért nem ajánlott menni, mert amit ő mondani tud, az nem igaz, hanem azért, mert amit ő mondani tud, az igaz (is lehet).
Bizonyos jósokon és médiumokon, szellemi közvetítőkön keresztül olyan szellemi létezők munkálkodnak, akik sok esetben egy jó kicsivel többet tudnak, mint mi, emberek. Tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy a jósnő jövőbelátó képessége nem tőle származik, hanem azoktól a szellemi, akár démoni entitásoktól, akik rajta keresztül megnyilvánulnak. Természetesen, ha ezt tőle megkérded, ő az utolsó leheletével is tagadni fogja, mert nincs tudatában annak, hogy milyen hatalmaknak köszönheti látnoki képességét.
Úgy érzem, nem szorul magyarázatra az a tény, hogy ha az ember előre tud bizonyos dolgokat, akkor elveszíti annak lehetőségét, hogy ő szabad akaratából, saját tempójában megismerkedhessen mindazzal, amit a mindenható Isten tartogat számára. A nyughatatlan, türelmetlen, alázatot nem ismerő és tudálékos elmének köszönhetően a jóslásokkal, a kuruzslásokkal és okkult információkkal az ember elutasítja magától az isteni rendet, és ez sok esetben súlyos következményekkel jár.

Hogy honnét veszem azt, hogy a kuruzslásokkal, jóslásokkal és egyéb varázslásokkal „szabálysértést” követünk el, szembeszegülünk az univerzumot irányító törvényekkel és súlyos károkat okozunk lelkünkben?
Istentől, aki kétezer éve úgy döntött, hogy emberi formát ölt annak érdekében, hogy bizonyos alapszabályokat, melyek mellesleg a mi javunkat szolgálják, a tudtunkra adjon. Ezeket a szabályokat, ha az emberben van egy kis alázat, meg is lehet érteni. Ha valaki kíváncsi rá, hogyan működik a teremtés rendje, és fiúi szelídséggel és alázattal fordul a Teremtő Atyához, megértheti művét. Ha valamennyire nem érteném, és ha a Mindenható Isten nem győzött volna meg arról, hogy a krisztusi tanítások és szabályok ténylegesen a mi javunkat szolgálják, elhiheted, hogy nem fárasztanám magam azzal, hogy teljesen díjmentesen és önzetlenül írok és beszélek ezekről a dolgokról.
Jézus konkrétan a tudtunkra adta, hogy ha bizalommal fordulunk hozzá és szabad akaratunkból behívjuk őt az életünkbe, ő segít nekünk az élet labirintusaiban eligazodni. Tudjuk jól, hogy azok az értékek, amelyekért mi magunk nem teszünk konkrét lépéseket, nem sokáig maradnak értékek.
Az általa felajánlott segítségben az a csodás, hogy miközben inspirál és megóv minket a végzetes hibáktól, meghagyja nekünk a felfedezés örömét. Tehát úgy segíti utunkat, hogy mi magunk találjuk meg és értsük meg a számunkra releváns, tehát soron következő leckéket, hogy azok tanulságait senki ne vehesse el tőlünk.
Mennybemenetele előtt azt ígérte, hogy nem hagy minket magunkra, segítőt küld nekünk:

Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. 16 És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. 17 Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt;”
(János 14: 15-17)

Több alkalommal is egyértelmű utalást tesz arra, hogy a Mindenható által létrehozott világot lehetetlen emberi elmével, csupán az öt érzékre hagyatkozva, isteni segítség nélkül megérteni. Tehát az igazságnak ama lelkét, akit a Krisztus nevében küld a Teremtő Isten, azok az emberek, akik nem fogadják be az élő Krisztust az életükbe, nem láthatják, nem tapasztalhatják.
Ha bajban vagyok, barátom segítő kezét és annak erejét csak akkor láthatom meg, ha előbb megkérem és felhatalmazom őt arra, hogy segítsen. Azt hiszem, ebben nincs semmi logikátlan.
Hiányosságnak látom az egyházi emberek és vallási vezetők részéről, hogy ezt nem mondják el a híveknek. Nem neheztelek rájuk, mert súlyos szabályok kötik kezeiket, és elképzelhető, hogy sokan még nem adták át teljes mértékben életüket a Krisztusnak, annak érdekében, hogy az isteni akaratot az emberi törvények, hagyományok és vallási rítusok fölé helyezhessék.
Meggyőződésem, hogy bizonyos szabályok miértjeit nem ártana elmagyarázni, mert különben az egész prédikáció csak arról fog szólni, hogy NEM SZABAD, NEM SZABAD ÉS NEM SZABAD, TILOS EZ IS, AZ IS, AMAZ IS!
Az elmúlt évtizedek alatt a technikának és a kényelemnek köszönhetően bár lényegesen csökkent az emberek értelmi képessége, én még mindig hiszem, hogy elemi dolgokat (szabályokat) meg tudnánk érteni, ha valaki nemes szándék, és isteni sugallat által vezérelve elmagyarázná azokat.

Összefoglalásképp ismételten hangsúlyozom, hogy az okkult, azaz rejtett információk, szertartások, szeánszok és gyakorlatok nem csak, hogy nem segítenek a lelki fejlődésben, hanem egyenesen hátráltatnak és fékeznek benne, mert általuk az ember elveszíti személyes kapcsolatát Istennel, mely révén zökkenőmentesebb, örömtelibb és gyümölcsözőbb lehetne a “kiteljesedés” folyamata.

Végezetül nem tudok mást mondani, mint amit Jézus is mondott: „Térjetek meg, mert elközelített a Mennyek országa”.
Mai nyelvre lefordítva, forduljatok vissza Istenhez, fogadjátok el az ő segítségét annak érdekében, hogy a felfedezőutatok a lehető legzökkenőmentesebb és legörömtelibb legyen. Az örömhír pedig az, hogy VAN SEGÍTSÉG, melynek ára: 0 euró + ÁFA.
Ez a segítség ingyen van: kegyelmi ajándék a világ teremtőjétől.
Ha most lenne egy jó kis egyházam, mindenkit becsalogatnék, hogy vastagodjon a farzsebem, de nem tehetem, mert nem az a lényeg, hanem az, hogy ott ahol éppen vagy, változtass irányt, jelezd szándékodat az élő Krisztusnak, hogy mostantól nem szeretnél a saját fejed, a látnokok és a varázslók tanácsa szerint cselekedni. Helyette behívod őt az életedbe, megkéred, és felhatalmazod, hogy egyengesse útjaidat, mert egyedül és az hangzatos ezoterikus tanokat hirdetők segítségével már próbáltad, és megértetted, hogy az nem hoz hosszútávú örömöt. Kérd meg őt, hogy segítsen neked megszabadulni a régi, hibás programoktól, melyek a veszted fele vittek, és azok helyét töltse be isteni bölcsességgel, mely úgy kalauzol téged életutadon, hogy amikor annak végére érsz, őszinte elégedettséggel, hálával és örömérzéssel tudd itt hagyni a földi dimenziót.
Imádkozz hozzá szelídséggel, fiúi alázattal, egyszerűen, a saját szavaiddal, mert az az ima, melynek igaz és őszinte az indíttatása, elvezet ahhoz az igazsághoz, mely ténylegesen szabaddá tesz!

Nagyon fontosnak tartom ismételten elmondani, hogy amíg sokan a rejtett tudás után kutatnak, addig mások élik a nem rejtett evangéliumok igazságát: emberek gyógyulnak, állnak fel tolószékből, szabadulnak meg függőségeiktől és nyerik vissza szabadságukat, az Istenben való akadálytalan és végtelenségig tartó növekedés lehetőségét.

Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”

 

Dicsőség az élő Krisztusnak ezekért a gondolatokért!
Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

Ma este 7 órai kezdettel szabad gondolat találkozó, melynek témája:


Szorongató Szeretet


Meghívott: Mészáros Gyula “a magyar suttogó”

Részletek itt:
https://szabadgondolat.wordpress.com/2015/04/28/szorongato-szeretet-csutortokon-este-7-tol/


Reklámok
Categories: Minden | 2 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

2 thoughts on “Mit jelent az okkultizmus?

  1. anna

    Nagyon egyetértek és elfogadom a krisztusi szabad gondolatot amely hiszem és vallom, hogy szabadà tesz, ha ténylegesen gyakorolni tudjuk az alázatot, az irgalmat, a szolgalatot és a szeretetet Édes Atyánk és embertársaink iránt. Nagyon igaz és valós ez a bejegyzés, akinek füle van az halja meg…..én eźért kérem a Jó Isten kegyelmét, hogy minél többen haljuk meg az igazsàgot, ami felszabadít és szabaddá tesz!

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.