Még a kegyelem sem menthet meg a haláltól

rainbow-gay-mars-men-4714bNem az okozza az emberiség vesztét, hogy a lét, azaz az Isten törvényeit nem ismerjük, és nem tiszteljük, hanem az, hogy már azt a gyermeki magatartást is elvesztettük, mely révén Isten kegyelme megtarthatna bennünket.
A rajzfilmek által még el nem torzított gyermeki lélek kíváncsian, és őszinte lelkesedéssel figyeli Atyja munkálkodását. Így tanulja meg az életet.
Ezzel szemben a modern társadalom eltorzult felnőtt gyermekei figyelmen kívül hagyva a már meglévő, életet adó és életet oltalmazó törvényeket, tudatlanul új törvényeket írnak. Olyan törvényeket, melyek teljességgel ellehetetlenítik, hogy az Örökkévaló fénye megvilágosítsa az emberi elméket.
A tudatlanság törvényei a szellemi sötétség törvényei.
A szellemi sötétségben a lelkek már a test halála előtt elindulnak az örök kárhozat felé.
Vakon, haldokló szellemmel ünnepeljük ma a luciferi világ sokszínűségét, nem tudván, hogy holnap már Sodoma és Gomora átkának jogos örökösei leszünk, mert eldobtuk magunktól a legértékesebb ajándékot.

Életre születtünk, örök életre hívattunk.
Világosságot kaptunk, az Élő Isten bölcsességének világosságát, de mi a sötétséget választottuk.
A döntés mindig is a mi kezünkben volt:
Mi választottuk a sötétséget a világosság helyett,
a bálványokat az Élő Isten helyett,
a halált az örök élet helyett,
Sodomát és Gomorát a Mennyország helyett.

Aki most öntelt és gúnyos mosollyal azt gondolja, hogy hülyeségeket beszélek,
beképzelt igazságok, sátáni programok által irányítva önmagát ítéli örök kárhozatra.
Aki ezt olvassa, és érti, vagy meg szeretné érteni, hogy mi késztetett ezen sorok megírására, annak talán még nem késő, mert:


Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
(Mt 24:35)
Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. 8 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
(Mt 7:7)


Kezdetben volt az Ige, mely által a világ teremtetett. Ez az az Ige, mely életet lehelt a világba, és ez az az Ige, mely képes azt megtartani. És nincs semmi más, ami által az élet megmaradhatna, mint az élet forrása, az Ige, mely kétezer éve testté lett, hogy megismerhessük az élet képletét.
A testté lett Ige a tökéletesség mintáját mutatta meg, mely által a világ rabjai megismerhetik azt a receptet, mellyel a világi hiábavalóságot és mulandóságot örökkévalóságra cserélhetik.
Légy az Élő Ige szerelmese, kedves olvasó, mert attól, ami most jön, csak és kizárólag ez a szerelem óvhat meg!
Széles ívben kerüld a luciferi tömegszellem minden megnyilvánulási formáját, mely mint egy örvénylő fekete lyuk, magába szippant és megsemmisít mindent, ami él.
Óvakodj a vallásos szellemtől, és a főáramú média tanításaitól, mert a mai vallások, karizmatikus gyülekezetek többsége és a média már rég nem a Krisztus által megmutatott utat járja. Óvakodj azoktól az emberektől, akik Isten áldását, kegyelmi ajándékait anyagi áldásban mérik, és azzal dicsekszenek! Tartsd távol magad az amerikai karizmatikus vallási vezetőket utánozó vallási tekintélyek tanításaitól, és a vatikáni vallási hierarchia zsoldosaitól, akik Isten nevét hiába véve az örök kárhozatba vezetik a Krisztus tanításait nem ismerő embereket. Ne pazarold a figyelmed olyan papokra, akik megszegve Jézus parancsolatait, és mély tanításait, a vallási tekintélyek felszínes üzeneteit és utasításait tolmácsolják. Menekülj az olyan helyekről, ahol monoton, gépies imákkal dicsőítik az Istent! Ne maradj olyan gyülekezetekben, ahol őszinte, szívből jövő ima és a Szentírás tanulmányozása helyett, Jézus anyjához imádkoznak!
Olyan emberekkel légy egy közösségben, akik veled együtt éhezik és szomjúhozzák a Teremtő Ige igazságát. Ha ketten vagy hárman összegyűltök az Ő nevében, ígéretéhez híven Ő is ott lesz. Otthon hagyva saját, világi eszmék által irányított akaratotokat, biztosítsatok szabad utat Isten akaratának. Alázatos szívvel elmélkedjetek az Igéről. Beszéljetek Istenről, beszéljetek Istennel (szabad, szívből jövő, őszinte ima).
Ne köss kompromisszumot a vallásos dogmák szerint élőkkel. Ha látod, hogy jobban ragaszkodnak a vallási szokásokhoz, hagyományokhoz és a vallási vezetőkhöz, mint a Krisztus életet adó tanításaihoz, tartsd magad távol tőlük, mert az elméiket elsötétítő tömegszellemnek van hatalma rá, hogy beszippantson mindenkit, aki nem ismeri és nem éli Jézus tanításait.
Életed idejét és energiáját ne pazarold olyan személyekre, akik nem tudnak és nem is akarnak elszakadni a kárhozatot hozó tömegszellemtől, mely a széles útra tereli a Jézus tanításait nem ismerő hiszékeny vallásos embereket. Rengetegen vannak, akik éhezik az igazságot, de nincs, ki megszólítsa őket.

Az aratni való sok, de a munkás kevés.” (Mt. 9:37)

Isten szelleme által vezetve őket szólítsd meg, velük beszélj.
Ha az idődet és az energiádat olyan emberekre pazarlod, akik elkötelezték magukat a Világ Fejedelme mellett, a vallásos dogmák mellett, ki fogja megszólítani azokat, akik már alig várják, hogy tekintetüket valaki az Élő Krisztusra irányítsa?
Légy résen, hogy meg tudd szólítani azokat, akik ugyanúgy, mint te, érzik, hogy a vallásos tömegszellemet és a főáramú médiát követve a vesztükbe rohannak. Sokan vannak, akik menekülvén a lélekgyilkos vallásos dogmákból, az igazságot szomjazzák. Ők a te testvéreid, ők a te közösséged tagjai. Kérd a teremtő Istent, hogy mutassa meg neked azokat az embereket, akik éppen úgy, mint te, az Élő Igazságot szomjazzák.

Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.” (Mt. 12:50)

6 Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. 7 Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek; 8 Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. 9(Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), 10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. (Efézus 5:6-10)

11 És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat; 12 Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is. 13 Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság. 14 Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus. (Efézus 5:11-14)

15 Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. 16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. (Máté 7:15-16)

11 Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. 1Korintus 5:11


Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

AMIKOR A DÉMONI TÖMEGSZELLEM IRÁNYÍT:


Reklámok
Categories: Minden | 5 hozzászólás
 
 

A démonok Szűzanyái és a kísértés

the_great_whoreEzt a bejegyzést A Teremtő Isten erejét segítségül hívva a krisztusi igazságban, és a krisztusi igazság által kínált örök életben hívő embertársaimnak írom.
Tudom, hogy sokan vannak már, kik elkötelezték magukat az élő Krisztussal szemben, ki az örök életről a következőképpen fogalmazott:

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust. (János 17:3)”

Tudom, hogy az olvasók közül a legtöbben tisztában vannak azzal az egyszerű ténnyel, hogy az Örök Igazság felé vezető út nem teljesen zökkenőmentes. És azt is tudom, hogy sokan már tudjátok, hogy az igazságért, mely ténylegesen felszabadít, és örök életet ad, komoly harcokat kell vívni azokkal az erőkkel szemben, melyeknek az a dolguk, hogy elfordítsák tekintetünket, és eltereljék figyelmünket a Célról, mely a Mindenható Isten végtelenjében van.
Fontos kimondanunk, hogy ezek az erők minden áron parkoltatni akarnak. Arra ösztönöznek, hogy beköltözzünk egy ügyes kis összkomfortos parkolóba, és azt higgyük, hogy megérkeztünk.

Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. (Máté 24:24)”

A sötétség erői azt akarják, hogy örökre letelepedjünk az egyes számú parkolóban, mely sok esetben a vallás, azon belül is a monoton, lelket gyötrő vallási rítusok. Ha látják, hogy nem parkoltunk be az egyes számú parkolóba, felkínálják a kettes számú parkolót, mely egy néhány mérfölddel távolabb helyezkedik el. Ha valamiért mégiscsak továbbmentünk, és nem költöztünk be a kettes számú parkolóba sem, szerre felkínálják a hármas, a négyes, az ötös, a hatos és a 666-os számú parkolót is. Ezen erők célja és feladata az, hogy valahol végleg megálljunk, hogy az út, melyre a Teremtő Isten kegyelméből ráhelyeztettünk, mielőbb véget érjen számunkra.
Ha figyelmetlenek vagyunk, és szabad akaratunkból elutasítjuk az élő Krisztus segítségét, eldobjuk magunktól az örök élet lehetőségét. Ilyenkor az történik, hogy életünk végéig fölényeskedni fogunk azon embertársainkkal szemben, akik már az első parkolókban eldobták maguktól az örök életet, és irigykedve a nevetségesség és a gúny tárgyává tesszük azon embertársaink szavait, kik arra biztatnak, hogy sose álljunk meg, mert az élő Krisztus által megmutatott szűk ösvény, melyen nagyon kevesen járnak, végtelen. Nem hiába hangsúlyozta Krisztus, hogy ne hasonlítgassuk magunkat gyarló embertársainkhoz, mert ha megtesszük, az ő gyarlóságaik által velük együtt mi is meghalunk! A Krisztust szeretők, és Krisztust követők igaz mércéje a Mindenható Atya Isten, mely véges úton és véges időben megismerhetetlen.

Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. ”

Felhívom azon embertársaim figyelmét, akiknek valamiért még nem sikerült meglátni a Krisztus Jézusban Isten tökéletes földi arcát, hogy az Újszövetség, mely a Sötétség Birodalmától Megváltó és megszabadító Krisztus tanításait tartalmazza, bár esti mesének is megfelel, sokkal több, mint egy egyszerű történet, mely csupán a gyermekeknek és a vénasszonyoknak okoz megnyugvást.
Ha az Újszövetség Krisztus által kinyilatkoztatott igéi még egy olyan eszelős, tudálékos, és mindent érteni akaró embernek is tudnak minden nap újat adni, mint én, ki a krisztusi igazság szeretetében ezeket a sorokat rovom, elképzelhető-e, hogy sokkal inkább tudnak tanítani olyan embereket, akik eddig még sosem buzgólkodtak Isten igazságának keresésében és gyakorlatba ültetésében?
Ha én, aki az igazságért szabaddá tettem magam a világ káprázatától, lemondtam a kényelemről és a pénz által kínált hamis biztonságról azt mondom, hogy rengeteget tanulhatok még az Élő Krisztustól az Újszövetség sorai és a Szentlélek által, mit mondhat az az ember, kit világi szenvedélyei, anyagi függőségei és lelke halandó járművének kényelme irányít?
Ha én, ki öt éve úgy döntöttem, hogy inkább éhezek és szomjazok, és egyszerű ruhákban járok, mintsem hogy elveszítsem az örök élet kenyerét, az Élő Krisztust, azt mondom, hogy nagyon keveset tudok, mit mondjon az, aki az anyagi biztonságért, világi szenvedélyeinek és függőségeinek kielégítése céljából robotol, ezáltal elfordítva tekintetét az Örök Élet forrásáról?
Igazad van, kedves olvasó! Dicsekszek és hivalkodok, de mint ahogy Pál apostol is tette, Krisztusban dicsekszem, és a földi szegénységemmel és gyengeségeimmel dicsekszem, hogy azáltal is kimondjam, hogy Örök Halál az, ha elfordítjuk tekintetünket az Élő Istenről, és örökön tartó izgalmas utazás az, ha megöleljük a Krisztust.

Röviden a kísértésről
(A modern szóhasználatot kedvelőktől elnézést kérek a kissé régies, kissé biblikus, de ugyanakkor pontos szóhasználatért! Arra kérem őket, hogy a régi terminusok ómódisága helyett próbáljanak a lényegi mondandóra figyelni.)
Addig, amíg az ember tudatlanul a Sötétség Erőit (a Gonoszt) szolgálja, a leghalványabb fogalma sem lehet arról, hogy mit jelent az a szó, hogy kísértés. A Gonosz tudatlan szolgálata pedig a lelki nemesség, azaz a nemet mondás képességének hiánya, mely abban nyilvánul meg, hogy az ember beleloccsan, minden adódó lehetőségbe anélkül, hogy tudná és látná, hogy mi lesz tudatlan döntésének következménye.
Más szavakkal: azt a lelket, mely vakon egyébként is a vesztébe rohan, nem kell kísérteni, mert kísértés nélkül is el fog veszni. A Pokol éppúgy, mint a Mennyország, létezik. Tudom, hogy ez a krisztusi kinyilatkoztatás sértő az ezoterikus füleknek, de attól még igaz. Minden egyes földi testben lévő lélek mozgásban van és halad a Pokol vagy a Menny irányába. Sőt, még az is elmondható, hogy vannak, akik már földi életükben belépnek a pokol kapuján, és vannak, akik bizonyos mértékben már a földön is megélik a mennyei állapotot. Az a tény, hogy rendelkezünk fizikai testtel, azt jelzi, hogy még kegyelmi állapotban vagyunk, és ha netán a pokol felé tartanánk, még van lehetőség az irányváltoztatásra. Azoknak, akik Buddha megvilágosodás-tanaihoz tartják magukat, kötelességem elmondani, hogy nincs középút, sőt egyenesen végzetes a nem létező középúttal vigasztalni magunkat.
A katolikusoknak meg szintén kötelességem elmondani, hogy a tisztítótűz nem létezik, és felelőtlenség abban a téves hitben ringatni magunkat, hogy sok gyónással és sok áldozással valahogy bekerülünk a tisztítótűzbe, onnét majd rokoni protekcióval a Mennyországba. Ne hagyjátok emberi észből született, tudatlan papok és vallási vezetők szájával tolmácsolt mesék által félrevezetni magatokat, mert az életetek forog kockán.
Csak és kizárólag két irány, két út van. Pontosabban fogalmazva: egy széles út, és egy szűk ösvény. Ha ezt nem hiszed el nekem, tanulmányozd át Jézus tanításait, és kérd őt, hogy személyesen kinyilatkozza neked az igazságot. Ebben a „mesében” én sem hittem, amíg a teremtő Isten kegyelméből személyesen meg nem győződtem ezen állítás valódiságáról.

Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.” (Máté 7:13)

Láthatjuk, hogy a két út ellentétes irányítású. Ha tehát egyik balra megy, akkor a másik jobbra. Ezért is biztat Jézus folyton a megtérésre, az irányváltoztatásra, a 180 fokos fordulatra. Mindenki, aki a „saját feje” után megy, a vesztébe, azaz a pokol fele megy. Aki feladva saját önös, csökönyös és korlátos akaratát, és gyermeki alázattal elfogadja a Krisztus segítségét, irányt változtat: elfordul a haláltól, az élet felé fordítja tekintetét és rátér a keskeny útra. Ez a megtérés, melyről Jézus beszélget.

A széles úton nincsenek kísértések, csak szelíd jelzések, melyek tudtunkra akarják adni, hogy a vesztünkbe rohanunk. A keskeny úton viszont már vannak kísértések, melyek „észhez akarva téríteni” minket, vissza akarnak terelni az anyagi világ káprázata által a széles útra, mely a test halálával együtt a lelket is örök kárhozatra ítéli.
Arról, hogy melyek ezek a kísértések, mindenkinek van fogalma. Most csak néhány szóban utalnék azokra az emberi jellemvonásokra, magatartási formákra, melyeket a Biblia bűnként emleget. Személyes véleményem szerint egyik legveszélyesebb bűn, mely már fizikai éltünkben is megismerteti a pokoli létállapotot, a hazugság, az őszinteségre való képtelenség, de legalább ennyire veszélyes és végzetes az emberi önteltség is. A pokolba jutás képlete a következő:

Szabad akarat + Tudatlanság + Ambíció = Tragédia (Pokol)

A másik legveszélyesebb bűn, mely képes a lelket örök kárhozatra ítélni, a bálványimádás. Akik régebb óta követik a Szabad Gondolatot, tudják, hogy már akkor is írtam a bálványimádás lelket kárhoztató jellegéről, amikor még nem tudtam, hogy igazságszeretetem a Krisztus fele visz engem.
Sajnos, a legtöbben nem tudjuk, mit jelent a bálványimádás. Azt gondoljuk, hogy csupán az emberi kéz által készített szobrok imádata számít bálványimádásnak, de valójában ennél valamivel nagyobb a bálványimádás lehetőségeinek a tárháza.
Vannak tárgyi bálványok: BMW, pénz, kényelmes lakás, szobrok, templomok, különböző szentnek nevezett zarándokhelyek, ételek, istenített gyógynövények, kabalák, dísztárgyak, stb…
Vannak eszmei bálványok is, melyek láthatatlan börtöncellaként épülnek az emberi elmére, ezáltal korlátozva a lélek fejlődését és nemesedését. Ide tartoznak a média által terjesztett, részigazságokat tartalmazó filozófiák, áltudományos közlések, vallási eszmék, melyek démonikus célja, hogy az ember örökre leparkoljon a hatszázhatvanhat parkoló valamelyikében, és örökre összekösse magát az ott található tárgyi és eszmei dolgokkal, melyeket elmúlásra ítélt a Teremtő Isten, és melyekkel együtt a hozzá tapadt lélek is elveszíti életét.
És vannak személyi bálványok is, melyek az eszmei és tárgyi bálványokat rásózzák a jóhiszemű, kapzsi, és Istennel szembeni alázatot nem ismerő emberekre. Ebbe a kategóriába tartozik minden egyes élő vagy halott emberi személy, ki elveivel, eszméivel és formai csillogásával eltereli az ember figyelmét az Élő Istenről. Ők az énekesek, a színészek, a sztárok, a hamis próféták, a hamis vallási vezetők, papok, püspökök és pápák, kik a saját mulandó földi dicsőségükért, anyagi, kényelmi érdekek, valamint félelem által vezérelve elrejtik a krisztusi igazságot az emberek szemei elől.
Ezek az emberek egytől egyig megtapasztalják a Pokol valódiságát, melynek bejárata a Mester szavai szerint egyirányú.
https://bible.com/hu/84/luk.16.19-31.kar

Mitől bálvány a bálvány? Attól, hogy képes megosztani az ember figyelmét, és elterelni azt a Mindenható és Végtelen Örök Istenről, mely megismerésére örökön tartó élet szükségeltetik.
Bálvány-e Jézus? Mivelhogy a ma is élő Krisztus az örök élet forrása, a Mindenható Végtelen felé próbálja fordítani az emberek figyelmét, elmondható róla, hogy ő az egyedüli biztos forrás, mely az állandó megújulást, a soha véget nem érő fejlődést, ekképp az örök életet és annak a gyakorlati eszközeit mutatja meg számunkra az evangéliumokon keresztül és a Szentlélek által. Az a tény, hogy kétezer éve legyőzött, és folyamatosan legyőz minden emberi erőtlenséget és vele együtt a halált is, azt bizonyítja, hogy ő maga a szűk ösvény, melyen keresztül az alázatosak eljuthatnak az örök életre.

maryA démonok szűzanyái
Mint mondtuk, csak azokat az embereket érik kísértések, akik a szűk ösvényt választották. Akik a széles utat tapossák, azoknak nincs szükségük kísértésre, mivelhogy ők kísértés nélkül is a pokol kapui felé tartanak.
Egyik legerősebb kísértés, mely a mai kereszténységet az Örök Élet útjának elhagyására készteti nem más, mint a Szűzanyakultusz.
Előre jelzem, kedves olvasó, hogy bár a most következő gondolatok megbotránkozást és heves ellenszenvet szülhetnek a Jézus tanításait nem ismerő, vallásos szellem által irányított emberek szívében, az én szándékom és eltökéltségem, mely írásra készteti kezeimet, az Élő Krisztusba vetett feltétel nélküli bizalmam, és imáim révén született. Annak okáért, hogy érthetővé és könnyen emészthetővé tegyem a Krisztus szeretetéből és tiszteletéből született gondolataimat, mondandómat az Ő beszédével indítom:

Mikor pedig még szóla a sokaságnak, ímé az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakünn, akarván ő vele szólni. És monda néki valaki: Ímé a te anyád és testvéreid odakünn állanak, és szólni akarnak veled.
Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik az én testvéreim? És kinyujtván kezét az ő tanítványaira, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim! Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.
(Máté 12:46-50
https://bible.com/hu/84/mat.12.46-50.kar)
Jézus tisztán és érthetően fogalmazott: te vagy az ő anyja, te vagy az ő testvére, te vagy az ő családja, ki cselekszi a Teremtő Isten akaratát.

A Mária-jelenések démoni eredetűek! Mária szerepe az volt, hogy megszülje a ma is élő Krisztust, a sötétségben élők megszabadítóját, és nem az, hogy mint futár üzeneteket továbbítson az Isten és az emberek között!

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” – írja Pál az efézusi levélben (6:12)

Mint nyilvánosan is megvallottam, volt szemtől szembeni tapasztalatom a szellem és démonvilággal, melynek erejét egyetlen hús-vér testben élő földi halandó sem becsülheti alá! Jézus maga mondta, hogy jeleket és csodákat tesznek ezek a szellemi erők, hogy megtévesszék a kiválasztottakat is. És meg is teszik. Egyik legalattomosabb démoni cselszövés a Mária-jelenések és a Mária üzenetek, melyek tudatlan lelkek millióit fosztják meg az üdvösségtől.
Ismételten hangsúlyozom, hogy a Mária-jelenéseknek, a Mária-imádatnak, a Mária üzeneteknek nincs bibliai alapja! Mária még éltében sem beszélt sokat, nemhogy halála után, különböző jelenésekben. Jézus pedig megtagadta az édesanyját és a testvéreit azon emberek előtt, akik ténylegesen és tettlegesen cselekedték a Teremtő Isten akaratát, mely az Ő személye által (is) kinyilatkoztatott.
A Mária-kultusz eltereli az emberek figyelmét az igazságról, és a bálványimádás bűnébe kergeti őket, hogy elvegye tőlük az örök élet lehetőségét, ajándékát.
Hangsúlyozom, nem Máriával van itt a gond, hanem azokkal a démoni és szellemi erőkkel, akik az ő nevét felhasználják, hogy elhitessék , és félrevezessék azokat, akik nem ismerik Jézus tanításait.
Sajnos sok vallási vezető, és a hozzájuk tartozó tömegek szenvednek és tévelyegnek a Szűzanyakultusz rabságában.
Kedves olvasó, fontos tudomásul venned, hogy nem ment meg téged senki és semmi az örök kárhozattól, kivéve egyet: az élő Krisztust. Sem a Szűzanya, sem a pápa, sem a papbácsi, sem a vallási rítusok, sem a szenthelyek látogatása, sem a szentek, sem a médiumok, sem az indiai guruk, sem a megvilágosodott mesterek nem adhatnak neked örök életet, mert:

És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.(Apostolok Cselekedetei 4:12 https://bible.com/hu/84/act.4.12.kar)

Azoknak, akik már évtizedek óta benne vannak a Szűzanyaimádatban, nagyon nehéz lesz lemondani erről a végzetes hibáról. Sokan a démonvilág által fenntartott Szűzanyakultusz miatt rengeteget fognak még szenvedni, pedig a megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk. A Szűzanya és Mária név használatát le kell cserélni az evangélium rendszeres olvasására, és az élő Krisztussal való beszélgetésre, őszinte, szívből jövő imára. Aki ezt nem hajlandó megtenni, még annak ellenére sem, hogy ismeri a fentiekben is leírt igazságot, ítéletet mond saját lelke felett, és csak sok lelki és fizikai szenvedés árán szakadhat el azoktól a démoni cselszövésektől, melyek a Szűzanyaimádatot, a papok és más egyházi tekintélyek vak követését beültették a fejébe.

A Szűzanya jelenések valósak! Nem kételkedem abban, hogy emberek előtt megjelenik a Szűzanya képe. Abban sem kételkedek, hogy jó és szép üzenetet továbbít a Jézus tanításait nem ismerő emberek irányába. Abban viszont nagyon kételkedek, hogy ténylegesen Jézus Boldogságos Anyja jelent meg az emberek előtt, és nem pedig egy démoni lény, melynek célja az volt, hogy általános, emberi jóságot hirdető üzenetekkel elterelje a tudatlanok figyelmét Jézus mély és életet adó tanításairól!
Röviden fogalmazva:
Mária, Jézus anyja egy valós személy, ki minden bizonnyal a Mennyben van.
Viszont az a Mária, aki megjelenik Medjugorje-ban, és más helyeken, üzeneteket továbbít a Jézus tanításait nem ismerő turistáknak, és csodákat tesz, nem valós. Ezek a jelenségek egytől egyig démoni eredetűek, melyeknek egyetlen célja, hogy eltereljék az emberek figyelmét Jézus Krisztus életről szóló mély tanításairól, melyeket ha megért az ember, ténylegesen szabaddá lesz, és elnyeri az örök életet.

A legdurvább elhitetés, mellyel eddig találkoztam, az volt, hogy megjelent a Szűzanya és azt mondta, hogy ne őt kövessék, hanem az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust!
Vizsgáljuk meg ezt a kijelentést!
A tartalma teljességgel igaz! De! … és van itt egy hatalmas de! A fenti állítás becsempészi az emberek elméjébe, a tudatalattiba, hogy mégiscsak megjelenhet a Szűzanya, mint hírnök, és mint Krisztusi üzeneteket továbbító személy. Eddig ez volt a legkifinomultabb és legalattomosabb megtévesztés, amit hallottam. Megjegyzendő, hogy egy olyan vallási vezető szájából hallottam ezeket a szavakat, akit több ezren követnek Erdélyben is világszerte. Miután ezt a történetet elmesélte, nyelveken is szólt. Ezt a beszédet egy beavatott személy fordította. Egy üzenet volt Istentől, miszerint rossz helyen keresgélek.

Fontosnak tartom elmondani, hogy hol keresgélek:
1. Évek óta zarándokolok, böjtölök, elmélkedek, imádkozok a teremtő Istenhez, hogy adjon nekem látást, hogy megtudjam, mi zajlik a felszín alatt.
2. Egy ideje imával és gyermeki alázattal tanulmányozom Jézus szavait, melyek nagymértékben összefüggnek azokkal a felismerésekkel, melyeket a zarándoklataim során kaptam a Mindenható Isten kegyelméből.
3. Néha megnézem és meghallgatom olyan egyszerű emberek bizonyságait és tanúságtételeit, akik képtelenek a hazudozásra, és akiknek öröm- és fájdalomkönnyei arról tanúskodnak, hogy méltók arra, hogy Isten akarata megnyilvánuljon általuk. Ezeket a bizonyságokat egybevetem Jézus szavaival és az én felismeréseimmel. Erre mondta ez a karizmatikus vallási vezető nyelveken szólva, hogy rossz helyen keresgélek. Azon tűnődtem, hogy ez az ember, akire hiszékeny és Jézus tanításait nem ismerő emberek ezrei figyelnek, tud-e róla, hogy valahol elcsúszott, és szerződést kötött a szellemvilággal.
Hangsúlyozom, kedves olvasók, hogy a Mária-jelenéseknek és a Mária üzeneteknek semmi köze nincs Jézus tanításaihoz!
Két lehetőség van: vagy az Újszövetség soraiban foglalt Jézus tanításai hamisak, vagy pedig a Kárpát-medencében élő magyarság nagy részét rabságban tartó Szűzanyakultusz hamis. Ha a Mária-jelenések és üzenetek valósak, a Bibliát, főképp az Újszövetséget, mely Jézus tanításait tartalmazza, és mely szerint emberek gyógyulnak meg különböző testi és lelki betegségekből, el lehet égetni.
Én személyszerint akár az életem árán is bátorkodom kimondani, hogy a Mária-jelenések és üzenetek, melyek segítettek rabigába taszítani a magyar nemzetet, démoni eredetűek. Tudom, hogy nagyon kényes téma ez. Tudom, hogy azok az emberek, akik ezeket a sorokat olvassák, de nem ismerik Jézus tanításait, támadni fognak ezekért a sorokért. Tudom, hogy az egyházi hatalmasságok, kik tudatlanul a sötétség erőit szolgálják, támadni fognak ezekért a sorokért.
Viszont a Krisztus szeretetében szabad emberként nekem fontos kimondani, amit azok az emberek, akiket rabigába taszított az anyagi világ és a sok hazugság, tudatlanul és vakon elhallgatnak.
Isten könyörüljön a lelkemen, ha ezekkel a sorokkal vétkezem ellene. Én imádkozom azokért a vallási vezetőkért, akik eladván lelküket a pénz, a tekintélyelvűség, a megfélemlítés és a hazugságok Urának, lelkek millióit tartják sötétségben.
Engem az a gondolat vigasztal, hogy szabadon és krisztusi szeretetben írtam ezeket a sorokat, és ha bármilyen bántódásom esik, nem kell szégyenkeznem az isteni ítélőszék előtt amiatt, hogy bár tudtam az igazságot, gyáván, megalkuvóként magamba fojtottam, elhallgattam. Örömmel tölti el szívemet az a tény is, hogy ha nekem bármilyen bántódásom esik, ezeknek a soroknak ezerszeresére nő a súlyuk, és általuk még többen visszanyerik szabadságukat a Szűzanya démonaitól az élő Krisztusban.

Szűzanya démonainak áldozata(i)
Nemrég egy olyan személlyel beszélgettem, aki annak ellenére, hogy különböző imacsoportok hű látogatója, rendszeresen az elmegyógyintézetben találja magát. Megkérdeztem tőle, milyen imacsoportokba jár, hogyan imádkozik.
Válaszának lényege a következő volt: a Máriához imádkoznak, hogy az Ő közbenjárásával eljussanak Jézushoz. Ez a személy a Szűzanya démonainak közbenjárásával nem Jézushoz, hanem a bolondokházába került.
Kedves olvasó, a Bibliában sehol sincs szó arról, hogy Mária közben fog járni értünk a mi üdvözségünkért. Jézus sehol nem mondta azt, hogy először forduljatok anyámhoz, Máriához, aki mellesleg egész életében alig mondott egy két szót, az evangéliumok feljegyzései szerint. Senkinek sem tűnt fel, hogy ez az ártatlan asszony, aki lelki tisztaságának köszönhetően méltó volt rá, hogy megszülje a Krisztust, csak a halála után kezdett velünk beszélgetni, nekünk üzengetni? Mit képzel ez a balga nép magáról? Azt hiszi, hogy szenteket avathat fel, akiket haláluk után arra kérhet, hogy közbenjárjanak az ő üdvözségéért? Azt gondolja, hogy szavazással megválaszthatja Jézus édesanyját, Márton Áron püspököt és Második János Pál pápát a nép védelmezőjévé? Téved a nép! A tömegszellem mindig is a tágas úton járt, és most is azon jár!
Kedves olvasó, döntenünk kell: vagy a vallási hagyományokat, rítusokat, Szűzanyát, Márton Áron püspököt, és második János Pál Pápát választjuk, vagy pedig elfogadjuk A Krisztus Jézust személyes megváltónknak. Nem lehet egy fenékkel két nyerget ülni, és nem lehet egy szájjal és egy szívvel két urat szolgálni.
Ő nagyon tisztán és félreérthetetlen módon fogalmazott. Szavait csak az értheti félre, ki nem ismeri, és nem is akarja megismerni az igét, és akinek nincs személyes kapcsolata vele.

Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Máté 11:28) (ne Máriához, akit ő nyilvánosan megtagadott, hanem személyesen hozzá!)
„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (János 14:6) (Nem Mária az út az igazság és az élet, hanem Jézus, akinek az isteni bölcsességgel kimondott tanításait, ha megértjük és megéljük, örök életünk van)
„És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.” (Máté 15:6)
„ Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket is cselekesztek.” (Márk 7:8)
„Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.” (Márk 7:9)
„Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, a melyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek.” (Márk 7:13)

A Szűzanya bőrbe bújt démonok áldozatainak ismertetőjelei:
Sokan azon személyek közül, akik nem hajlandók az Élő Krisztusért sem lemondani a Szűzanya bálványukról, többnyire ugyanígy vannak a vallási rítusokkal, a vallási vezetők
kel, az egyházi tekintélyekkel, és vallási törvényekkel is: egyszerűen nem hajlandók lecserélni a papbácsi szavait, a Szűzanyai üzeneteit, a vallási rítusokat és szokásokat a Teremtő Igével, az élő Krisztus szavaival még akkor sem, ha egyértelmű és kézzelfogható ellentmondások vannak Jézus tanításai és az általuk bálványozott dogmák és babonák között.
Ezen személyek főbb ismertető jele, hogy Jézus tanításaival ellentétben halászás helyett vadásznak. Támadnak mindenkit, akik nem az ő vallási hagyományaik szerint tiszteli az Élő istent.
(“A vallásos szellem az, amikor az ember próbál igaz lenni Istennel való kapcsolat nélkül.
Üldöz mindent, ami hasonlít az Istennel való kapcsolatra, és fontos neki, hogy egy szabályrendszerré váljon.”)

Jézus azt mondta, hogy emberhalászokká tesz minket, ezzel arra utalva, hogy
az ő ereje által mi magunk is kimentünk egy-egy embert a tudatlanság sötétségéből azáltal, hogy elmondjuk neki, hogy Jézus Krisztus szeretete, bölcsessége és szelleme által megszabadulhatunk minden emberi gyengeségtől, betegségtől és az elme börtönéből. A dogmák, a vallási kultuszok és babonák követői támadnak, azaz vadásznak. Krisztus igaz követői pedig gyümölcsöt teremnek azáltal, hogy az élő Krisztus nevében embereket mentenek meg az örök sötétségtől, azaz halásznak.

Mit tehetünk?
Nem tudok mást mondani, mint Krisztus: Térjetek meg, mert elközelített a Mennyek Országa! Gyűljetek össze a Krisztus nevében minimum ketten vagy hárman, és imádkozzatok, elmélkedjetek az ő igéjén, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Ő nevében, ott Ő maga is jelen van a Szentlélek által.

Hogyan térhettek meg? Ne tőlem kérdezzétek! Nem akarok mindent a szájatokba adni. Nem célom egy újabb démonikus vallást alapítani! Keressetek, és találtok! Nyissátok meg szívetek kapuit, zörgessetek és megnyittatik néktek a Mennyeknek Országa! Gyújtsatok gyertyát, térdeljetek le, nyissátok meg teljesen szíveiteket és lelketek legmélyéről mondjátok el a megtérő imát! Ne a rítusokra helyezzétek a hangsúlyt, hanem a teljes őszinteségre, a gyermeki alázatra, az Élő Krisztus szeretetére. Ne teremtsetek új, lélekgyilkos szokásokat, mert van belőlük elég! Újuljatok meg minden nap szívben, elmében, lélekben és tettekben. Vessétek alá teljes mértékben magatokat az Élő Krisztusnak, hogy az örök élet soha véget nem érő örömeit és boldogságát elnyerjétek! Szeressétek a Krisztust, hogy az akaratotok tőle legyen, ne a korlátos és gyarló emberi elmétekből szülessen, mely ki van téve a démonok és más szellemi lények játékainak. Szomjúhozzátok és éhezzétek az igazságot életetek utolsó pillanatáig, mert a Mester azt mondotta, hogy az igazság szabaddá tesz titeket. Csak ekképp győzhetitek le a halált, csak így lehet örök az életetek!

Azoknak pedig, akik ezen sorok miatt támadni próbálnak azt mondom, amit Pál is mondott:
Hagyjatok békén, mert ha embertől van, amit én írok, semmivé lesz. Ha pedig Istentől vannak e gondolatok, nem támadhattok anélkül, hogy Isten ellen harcolókká ne váljatok. Ha nem Istentől van, amit én írtam, ezek a sorok engem kárhoztatnak! Ha pedig Isten az, aki azt akarta, hogy ezek a gondolatok leírassanak, e szavak mindenkit kárhoztatnak, aki engem támad, és az élő Isten beszédét földi érdekek szerint magyarázza.

Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.
Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.”
(Jakab 1:12)
Végezetül pedig hálát adok minden egyes szabadon kimondott szóért az élő Krisztusnak, akihez mondandóm megörökítése előtt gyermeki szívvel és alázattal imádkoztam.

Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

P.S. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy bár régebb haragudtam a vallási vezetőkre, tekintélyekre és földi hatalmasságokra, már nem haragszom rájuk, és arra kérek minden olvasót, hogy ő se tegye! Nem velük van nekem bajom, hanem azokkal, akik az ő ajkaikat hazugságra késztetik, akik őket tudatlanságban tartják. Isten a bűnös embert szereti! Ő az életellenes cselekedeteteket, a bűnt nem szereti.
Hiszem és vallom, hogy ha egy vallási vezetőért a hívek Jézus nevében imádkoznak, megtörnek fölötte a hazugság és a sötétség démoni erői!
Ha templomba mentek, az élő Krisztushoz imádkozni menjetek, és ne a monoton, lelket gyötrő vallási rítusokért és a Szentlélekkel be nem töltekezett pap szavaiért, melyeket ő sokszor észből, és nem lélekből prédikál!
Személyes véleményem, hogy a kis közösségekben, amelyekben minden egyes személy ráhagyatkozik Isten akaratára, és az ő szellemének vezetésére, Isten sokkal inkább jelen van, mint egy hatalmas tömegben, melyet az orránál fogva vezetnek a vallási tekintélyek, kik Isten akarata helyett szigorú szabályok által megfélemlítve és vezetve, földi feletteseik akaratát tolmácsolják és cselekszik. Imádkozzatok érettük!

HANGOSAN:

Categories: Minden | Címkék: , , , , , | 7 hozzászólás
 
 

Egy film, melyet Isten rendezett

holygRendezhet-e Isten filmeket?
A Holy Ghost (Szentlélek) egy olyan dokumentumfilm, melyet az IMDB szerint teljes mértékben Isten Szent Lelke rendezett. Nincsenek tervek, nincs forgatókönyv, nincs biztonsági háló, csak az Isten lelkének hangja, mely folyamatosan megmondja Darren Wilsonnak és stábjának, hova menjen, kikkel találkozzon, mit filmezzen.
A Szentlélek hangját követve jut el Darren Wilson és csapata Amerikából a fényűző Monacoig, onnan pedig a hinduizmus szent városáig, Varanasiig.
Vicces, mi? Hogyan rendezhetne Isten filmet? Miért akarna Isten filmet rendezni? Miért akarna Isten a templomból kimenni az utcára az emberek közé, hogy dokumentumfilmet rendezzen? Egyáltalán mi, vagy ki ez a Szentlélek, és hogyan működik? Vajon csak akkor van jelen, ha vakon hiszünk benne, vagy akár hittől függetlenül fizikálisan is megtapasztalhatjuk az Ő jelenlétét?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatunk választ a Holy Ghost (Szentlélek) című dokumentumfilmből.
Én megnéztem már angolul, és őszintén kijelenthetem, hogy nagyon bejött.
Egyetlen hátránya ennek az isteni dokumentumfilmnek az, hogy nincs hozzá magyar felirat.
Először arra gondoltam, hogy elkészítem a magyar feliratot, hogy azok is megnézhessék ezt az Isten által rendezett dokumentumfilmet, akik nem értenek angolul. Utána meg eszembe jutott egy régi tapasztalat, miszerint egy közel két órás filmet hallás után magyarul feliratozni kb. két hét. Próbáltam remélni, hogy van egy jobb, egy gyorsabb és egy egyszerűbb megoldás arra, hogy ezt a filmet magyarul is megnézhessük.
Kiderült, hogy van már a filmnek magyar felirata, melyhez úgy lehet hozzájutni, ha megvesszük a letöltést itt:
http://store.wpfilm.com/holy-ghost-download-stream/

Ha sikerül megszerezni a magyar feliratot, szervezek egy nyilvános vetítést, mely után meghívjuk a film „láthatatlan” rendezőjét egy közös elmélkedésre.
Most elsősorban a gyergyószentmiklósi és a Gyergyószentmiklós környékén lakó olvasókat szólítom meg kérdésemmel, melyet diszkrét kérésként is megfogalmaznék, de az sem baj, ha valaki koldulásnak minősíti 🙂
Hajlandó lenne-e valaki megvenni a film letöltését, hogy hozzájuthassunk a magyar felirathoz annak érdekében, hogy a fent említett nyilvános vetítést megszervezzük?
Ha valaki úgy érzi, hogy megteheti és örömmel megtenné, hogy kifizessen 19.99 dollárt ezért a filmért, hogy megszervezzük az elmélkedéssel egybekötött filmvetítést Gyergyószentmiklóson és más helyeken is, kérem, jelezze szándékát az alábbi lehetőséget használva:
Telefon: 0749-476012
Üzenetküldés:

Youtubeon megtekinthető filmek a témában:

Categories: Minden | Hozzászólás
 
 

A rák szinonimája: ÖNMEGVÁLTÁS

Cancer-insurance-policy
Minél többet adunk, annál többet kapunk az isteni kegyelemből. Ha megtartjuk magunknak, és útját szegjük annak, ami isteni rendeltetésétől fogva szabadon akar áramolni, elévül, “megrégisedik”, belülről megront, és felemészt. Majd belesulykol a földbe.
A Pokol és a Mennyország létezik. Kísérők és segítségek is vannak mindkét úton. Mi döntjük el, melyik vonatra váltunk jegyet, és milyen kísérőkhöz folyamodunk segítségért.
Egyik ilyen kísérő a következőket mondja:
„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt. 7:13)
Azt is hozzáteszi, hogy a kíséretért és a segítségért, melyet azért kapunk, hogy az élet felé vezető keskeny ösvényen maradjunk, nem kell fizetnünk:
„Ingyen vettétek, ingyen adjátok” (Mt. 10:8).
Egyik úton tehát a kíséret és a segítség kegyelmi ajándék, mely megnyilvánul mindazon személyeken keresztül, akik azon az úton járnak. A másik úton pedig a segítség és a kíséret sok-sok lejbe, forintba és eurókba kerül.
(Ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden tiszta és Istentől való, ami ingyen (ajándékként) kínálja magát.)

“35.
Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36.
Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
37.
Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
38.
És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
39.
Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
40.
És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.” (Máté 25:31-46)


Mellékelem a holnap esti (csütörtöki) színdarab plakátját, melynek mottója:
“Az öröm mélyebbre hatol,
mint a kétségbeesés.”
Screenshot from 2015-04-21 19:17:04
Úgy érzem, egy lélekemelő színdarab lesz, mely maradandó értéket fog hagyni a nézők szívében.

Nem mondom azt, hogy a belépés ingyenes, mert a mai világban csak annak van értéke, amiért megdolgoztunk, amiért “megfizettünk”.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a színdarab (monodráma) egy ajándék minden nyitott szívű néző számára, aki el tudja fogadni, és a maga hasznára tudja fordítani.
Csütörtök este 7 óra,
T
estvériség sugárút 8 (a Bucsin negyedi katolikus plébánia melletti épület),
Gyergyószentmiklós.

P.S. Előrebocsátom, hogy a következő héten két Szabad Gondolat találkozó is lesz. Az első hétfőn (április 27-én) lesz megrendezve, a második valószínűleg csütörtökön (április 30-án).
Téma: Az elrontott és helyrehozott szexualitás
Mindkét alkalommal lesz egy különleges meghívott is, aki beszámol felfedezőútjáról és felismeréseiről.
A találkozók helyszínét és időpontját hamarosan közöljük.

Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

Categories: Minden | 10 hozzászólás

Lehetnek-e ellenségei egy “spirituális harcosnak”?

daniel
A facebookon találtam egy olyan bölcseletet, mely arra indított, hogy alaposabban is megvizsgáljam a fenti kérdést.
Abu Bakr, Mohamed próféta tanácsadója, a következőt állítja:
“Egy spirituális harcosnak nincs külső ellensége.”
Erre a kijelentésre az első reakcióm az volt, hogy hamis. Egy kis idő múlva meg arra jutottam, hogy nem egyértelműen hamis, hanem pontatlan, és túlontúl félreérthető, félreértelmezhető, a hamisság eszközeként használható.
Ha szó szerint vételezzük a fenti állítást, akkor egyértelműen hamis. És hamisságát igazolják Krisztus szavai, de még a józan paraszti ész is. Egyértelműen kijelenthető, hogy amennyiben szó szerint is igaz Abu Bakr kijelentése, Krisztus állításai hamisak. Amennyiben Krisztus kijelentései igazak, nem lehet igaz Abu Bakr bölcselete.
“Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.” (Jn 15:20)
“Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek; mert épen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik.” (Lk 6:26)
“Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.” (Jn 15:19)
Tehát amennyiben igazak Krisztus urunk szavai, Abu Bakr kijelentése csak akkor lehetne igaz, ha azt sugallná, hogy “a spirituális harcos” nem tekint ellenségként az ellenségeire. (Megbocsát nekik, mert nem tudják, mit cselekednek, mert a tudatlanság ébreszti bennük a megújulásra hívó igazsággal szembeni ellenszenvet.)
Viszont, ha valóban spirituális harcos valaki, teljesen kizárt, hogy ne legyenek olyan személyek, akik ellenségként tekintenek rá, mert az igaz spiritualitás önkéntelenül is kihívja, és kikezdi az emberekben lévő hamisságot, hogy a hazugságot felismerve, megtagadják azt, és elindulhassanak a megigazulás, avagy a hiábavalóság börtönéből való megszabadulás útján.
Miért?
Azért, mert a spirituális harcos kijött már a tömegszellemből, azaz a tengerből. Megtanult a tengeren járni. És ha kijött a tömegszellemből (a tengerből), aki ránéz, az is ki akar majd jönni onnét. És minél többen jönnek ki a tengerből, annál inkább gyengül a tenger uralma.
Viszont, mint tapasztaljuk, a tömegszellem (a tenger) nem nézi jó szemmel saját hatalmának gyengülését, híveinek elvesztését. Ezért támadást intéz mindenki ellen, aki világosságával rombolja az ő sötétségét.
Ez a támadás nyilván csak akkor nem történik meg, ha a spirituális harcos csupán gondolja magáról, hogy spirituális harcos, de a valóságban se nem oszt, se nem szoroz az ő jelenléte a tengerben. Nem gyengíti meg a népek tengerének hatalmát.
Ezért azok a “spirituális harcosok”, akiket körülrajong, pénzel, és ünnepel a világ, teljesen logikus, hogy báránybőrbe bújt farkasok, akik a spiritualitás köntösében tetszelegnek. Ilyenek a best-seller írók, sztárok, pénzért prédikáló, anyagi jólétben dúskáló spirituális tanítók.
Ha valaki tényleg “spirituális harcos”, akaratlanul is világít, mert “Nem rejtethetik el a hegyen épített város”. (Mt 5:14)
A világosság pedig akaratlanul is gyengíti a sötétséget. És ha ez így van, máris elértünk János evangéliumának a bevezető gondolataihoz:
“Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében !!!beszédeiben!!! hisznek; A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől !!!az örök igazságtól, avagy a lélektől!!! születtek.” (Jn 1:9-13)
Tehát Abu Bakr kijelentését, mint látjuk, az élet rendjét alázatosan megfigyelve, és megértve, egyszerű paraszti logikával is meg lehet cáfolni.
Én személyesen úgy sejtem, hogy Mohamed segédjének a bölcselete, melyet akár építőmódon is lehetne értelmezni, nem véletlenül van ennyire pontatlanul és félreérthető módon fogalmazva. Legalábbis felteszem a kérdést, hogy mi akadályozhatta őt abban, hogy úgy fogalmazzon, hogy “A spirituális harcos nem tekint ellenségként az ellenségeire”.
A bölcselet álnokságának leleplezése:
A legegyszerűbb cáfolata a prófétasegéd szavainak a következő:
Romlott fa nem teremhet jó gyümölcsöt (Mt 7:18)
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. (Mt 6:24)
Mivelhogy tudomásunk van róla, hogy Abu Bakr földi hatalmat élvező, és földi hatalmat gyakorló ember volt, könnyen arra következtethetünk, hogy annak az Úrnak szolgált, aki megadta neki a földi hatalmat és dicsőséget.
Aki Abu Bakr szó szerint vett, ekképp felettébb félreértelmezett bölcsessége szerint próbálja élni az életét, az tudatlanul az eljellemtelenedés  irányába igyekszik. Mindenütt, mindenhol, minden körülmények között úgy próbál jelen lenni, és beszélni, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Ezért jelenlétével senkit nem sért meg, beszéde senkinek nem okoz megütközést.
Márpedig ha a hamisság nem ütközik meg, nem törhet szét. És ha a hazugság nem törik szét, helyét nem veheti át az igazság, és az abból származó szabadság.
A korszellem hígulása, a tömegek butulása épp annak köszönhető, hogy a mai férfiak elfelejtették, mit jelent férfinak lenni. Kényelmük, anyagi jólétük és a hamis biztonságérzet által vezérelve azon szorgoskodnak, hogy mindenütt, mindenkor, minden körülmények között úgy fogalmazzanak, hogy az ne okozzon megütközést senkinek. Még a lélektipró hazugságoknak sem.
Viszont ha valaki nem okoz megütközést a hazugságban élő emberek lelkében, teljesen logikus, hogy ő maga is a hazugság rabja. Ugyanis az igazság képtelen arra, hogy elrejtse magát annak okáért, hogy ne csorbuljon a hazugságban élők halált hozó nyugalma.
Aki megérthette, megértette, hogy miért elkerülhetetlen, hogy “a spirituális harcosnak” legyenek ellenségei.
Ha az olvasók közül valaki valóban “spirituális harcos”, valószínűleg azt is érti már, hogy a spirituális harcos miért nem tekint ellenségként az ellenségeire.
“”Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek; mert épen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik.”” (Lk 6:26)
Categories: Minden | 3 hozzászólás

A nemi vágy mértéke fordítottan arányos az igazság mértékével

Ennek rövid magyarázata:
Az ember örömre teremtetett. Ez azt jelenti, hogy képtelen öröm nélkül élni. A testi vágyak ismételt kielégítése, mint tapasztaljuk, mulandó örömöt kölcsönöz az embernek. Viszont a lélek vágyainak kielégítése is örömöt ad az embernek. Mivel örömök nélkül képtelenek vagyunk élni, fontos, hogy valamilyen módon kielégítsük örömigényünket. Teljesen logikus, hogy minél kevesebb lelki örömben van részünk, annál több fizikai örömöt próbálunk szerezni magunknak.
És ezt megtehetjük a nemi vágy ismételt kielégítésével, vagy más fizikai örömforrásokból való táplálkozással: szenvedélyek, hobbik, sportok, bulik, italozás, evés, versengés stb.
A két öröm között, mint ahogy azt a név is mutatja, az a lényeges különbség, hogy egyik a fizikai dolgokhoz kötődik, a másik pedig a lelki dolgokhoz.
És itt rögtön eszembe jut Pál apostol azon kijelentése, hogy Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, és szent lélek általi öröm. Tehát az isten országában, a lélek birodalmában olyan örömökkel táplálkozik a lélek, melyek függetlenek a testi kívánságoktól.

Magamat, embertársaimat és az élet rendjét figyelve, a szentiratokat tanulmányozva, arra a következtetésre jutottam, hogy annál nagyobb a nemi vágy egy emberben, minél távolabb jár az igazságtól. A nemi vágy által irányított ember előbb vagy utóbb a törvény súlya alatt találja magát, és szövetséget köt egy ellenkező nemű személlyel, ezután pedig a különböző állami intézményekkel, és társadalmi struktúrákkal. Ez ma azt jelenti, hogy alá rendeli magát az anyagi világ urának, a Mammonnak, a megtévesztés szellemiségének, avagy a Sátánnak.
Ekképp elkerülhetetlenné válik a szenvedés, a rabság intenzív megtapasztalása, az alászállás a poklokra. Amikor a szenvedés és a rabság a tetőfokára hágott, kezd megjelenni a lényegi látás, a lelki szabadság utáni sóvárgás. Felismerések, megértések jönnek, és megtörténik a megtérés, a visszafordulás az Élet Rendjéhez, a Mindenható Istenhez, az Élet Szerzőjéhez. Ebben az általam ismert legjobb és leghatékonyabb segítség Krisztus urunk tanításai, melyet megismerve és megcselekedve a lélek teljes szabadulást nyerhet a hiábavalóságtól.

(Ézs 53,11 Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.

1Pt 4,1-2 Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy a ki testileg szenved, megszűnik a bűntől, Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.)

Sajnos a ma divatos ezoterikus tanokat ismételten cáfolnom kell, és fontos kijelentem, hogy létezik gonoszság a Földön. A gonosz maga a Sátán.
De még mielőtt félreérthető vallásos köntöst adnék ennek a gondolatmenetnek, kitérnék a Sátán és a bűn szó jelentésére. A Sátán megnevezés az arámi „sata” szóból ered, melynek jelentései a következők:
1. félrevezetni
2. eltéveszteni a célt
3. valakit tévelygésbe vinni, megtéveszteni
4. letéríteni valakit az útjáról stb.

A bűn szó is, mint sokan tudják, céltévesztést jelent. Tehát, aki bűnös, az célt tévesztett, nem találja a célt. Na de mi a cél? A cél az élet, az (örök) élet útjára való visszatalálás. Krisztus urunk tanításaiból egyértelműen kivehető, hogy aki még testben nem találja meg az élet keskeny útját, az testen kívül is tévelyegni fog azzal a különbséggel, hogy ott már a megigazulás eszköze, a test sem áll már a rendelkezésére. Ezért beszél a mester örök tűzről, örök kárhozatról, örök szenvedésről. (És még véletlenül sem reinkarnációról).
Na de visszatérve a megtévesztésre és a céltévesztésre, most csupán röviden és tömören mondom el, hogy miben áll a megtévesztés lényege:
A megtévesztés, a céltévesztés lényege az, hogy az ember különböző hazug tanoknak köszönhetően elutasítja, eltaszítja magától a szembesülés lehetőségét. És nem tudja, hogy azzal a megértés és az Élet Igazságához való megtérés, az élet igazságaival való egybeolvadás (üdvözülés, szabadulás) lehetőségét utasítja el. Aki ezt érti, feltételezhetően azt is érti, hogy miért veszélyesek a keletről Amerikába, majd Európába beimportált, cukormázzal megkent, eladhatóvá tett, részigazságokon alapuló tanok, hamis ígéretek, a valóságot a szőnyeg alá söprő, agykontrollon alapuló meditációs gyakorlatok.
Az egyik legfőbb bizonyítéka annak, hogy Az Örökkévaló tökéletesen megírta az élet törvényeit az, hogy ha valaki valamiért távol áll az igazságtól, azt a nemi vágy arra ösztönzi, hogy alárendelje magát a fizikai világ urának, a Mammon törvényeinek. És ez nem rossz dolog, mert ezáltal sok megértést, szembesülést szerez, aminek következtében, önként, saját szabad akaratából dönt úgy, hogy az igazsághoz fordul, és elnyeri lelke szabadulását még mielőtt meghalna. Mint említettem, nem az a rossz, hogy valaki ideiglenesen a Sátán, a Mammon alárendeltjévé válik, hanem az, hogy az ember megpróbálja ezt a rendet átjátszani, és azáltal kárhozatra ítéli a saját lelkét.

Két darab igerész jut eszembe a téma kapcsán.

„Mt 19,12 Mert vannak heréltek, a kik anyjuk méhéből születtek így; és vannak heréltek, a kiket az emberek heréltek ki; és vannak heréltek, a kik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. A ki beveheti, vegye be.”

Idézem a 2011-es új fordítást is, hogy érthetőbb legyen ez az igerész.
„Mert vannak házasságra alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születtek, és vannak házasságra alkalmatlanok, akiket az emberek tettek házasságra alkalmatlanná, és vannak házasságra alkalmatlanok, akik önmagukat tették házasságra alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el! ”

Ebből a tanításból azt is meg lehet érteni, hogy nem mindenki teremtetett arra, hogy utódokat nemzen. Sőt, vannak olyanok, akik egyenesen arra teremtettek, hogy az Örökkévaló igazságok megismerése és megismertetése által nemzenek utódokat, de nem újszülötteket, hanem újjászületetteket! Ilyenek voltak a próféták, mint pl. Jeremiás is, akinek az Isten, mivelhogy elburjánzott a sötétség a zsidók között, nem engedte, hogy megnősüljön. És természetesen ilyen volt megváltónk, a Krisztus Jézus is. Sokan olyan spekulációkat fogyasztanak és terjesztenek, hogy valójában meg sem halt a kereszten… és megnősült, gyermekeket nemzett stb stb stb. Teljes meggyőződésem, hogy aki valamennyire is ismeri az írásokat, és az Ő tanításait, egyértelműen látja, hogy ezek a hamis tanok teljességgel összeegyeztethetetlenek az Ő tanításaival, a próféták beszédeivel. Egy barátom a minap azt mondta, hogy nem lényeges, hogy volt-e neki felesége és gyermekei, vagy sem, hanem az a lényeges, hogy mit hagyott hátra. Ez igaznak is tűnik első olvasásra, de ha megismerjük, és megértjük az Ő hagyatékát, akkor azt is megértjük, hogy nagyon pici a valószínűsége annak, hogy a megváltónk megnősült és gyermekeket nemzett.

A másik igerészt Páltól idézem:
„1Kor 7,8 Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is.”

És ezzel a gondolattal le is zárom ezt az elmélkedést. Senkit nem bíztatok házasságra, de még élettársi viszonyra sem, mert nagyon kevés az olyan nemzőképes ember, aki újjászületett embereket képes nemzeni. Az ösztön és a tudatlanság a legtöbb embert fizikai nemzésre indít. Ezért ebből nincs hiány. Viszont az igazságból, mely a lelket szabaddá tehetné óriási hiány van, mert a szellemi sötétség, a tudatlanság, a jellemtelenség, a pénz szeretete az anyagiak imádata, eltakarja a szabadulás ösvényét az emberek szemei elől… a legtöbb tanítót, gurut, mestert, papot, prédikátort a nemi vágy, a fizikai és szellemi függőségei irányítják. Ezért nem szabadok az igazság megismerésére és megismertetésére. Ekképp, amit tanítanak, nem lehet teljes, csak rész igazság. És mint tudjuk a részigazság, nem adhat teljes szabadulást, teljes (örök) életet, csak rész, azaz véges életet.
Tehát ha valaki komoly késztetést és elhívást érez az igazság megismerésére, ne nősüljön meg, ne menjen férjhez. Helyette kössön szövetséget az igazsággal, és teremjen igazságot azok számára, akik sötétségben élnek. Viszont ha valaki azt tapasztalja, hogy nagyon áll a cerka, és nagyon kívánja a testiséget, tudnia kell, hogy nem jár igazságban. Sőt még közel sem jár az igazsághoz. Az ilyen személynek jobb házasságot kötni, és házasságban élni, mint égni, mert a világ törvényeinek súlya alatt, mint tisztességes férj, családapa, feleség, családanya fizikai élete végéig eljuthat a teljes szabadulásra, és megboldogulhat. Ez történt az öregekkel.
Annak a személynek, aki sem a földi törvényeknek sem az igazságnak nem kötelezi el magát, tudnia kell, hogy saját magát ítéli örök sötétségre, mert eljátssza, kijátssza a lélek szabadulásának lehetőségeit.

Jel 3,16 Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.”

YOUTUBE:

Categories: Minden | 3 hozzászólás

A szuperhősök félrevezetnek minket!

Categories: Minden | 3 hozzászólás

Bőte Baba és a mesterséges árva teremtés

Categories: Minden | 1 hozzászólás

Kik kapnak meghívót? – A “szerintem isten” és az Örökkévaló

A “szerintem” egy vélemény. Erről a bölcs facebook azt mondja, hogy olyan, mint a segglyuk: Mindenkinek van belőle, de senki sem kíváncsi a másikéra.
Az, amikor úgy próbáljuk megítélni, körülírni, megHATÁROZNI, körülHATÁROLNI Istent, hogy saját testi vágyaink, függőségeink szerint véleményt formálunk róla, nem jobb, és nem több, mintha rózsafüzért morzsolgatnánk, vagy egy fából készült tehenecske előtt tisztelegnénk. Miért?
Azért, mert a bálványimádás lényege épp az, hogy az ember a Mindenség Ura, a Mindenható Rend(-élete) helyett, a saját Istenről alkotott képzelgése előtt tiszteleg, ami halál. (az állandó megújulás képességének, azaz az örök élet lehetőségének az elvesztése).
A mester azt mondja, hogy “Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.”. Önáltatás lenne, ha megpróbálnám kitalálni, hogy mindenki kap-e meghívót Istentől, vagy sem. Az írás szerint ez a dolog nem annyira egyértelmű. Lehetséges, hogy például Hitlert oly mértékig predesztinálták a gyermekkorát formáló erők és tényezők, hogy esélye sem volt az igazság megismerésére. Nem tudom.
Júdás is itt volt, de ő nem lett kiválasztva… hogy miért? Isten tudja. Az biztos, hogy egy kukkot sem értett meg abból, amit Jézus mondott…Nem tudom eldönteni, hogy az öngyilkossága egyben őszinte belátás és megbánás volt-e, vagy csupán szégyenérzetből fakadó önpusztítás.
Egy szó, mint száz:
Ha még mindig testi örömökben keresed a boldogulást, a szexben, meg a kekszben, a személyes elhívód, még mindig a világ ura, és nem a mindenség ura, mert még mindig összekapcsolod a boldogságodat, az örömödet a testi dolgokkal, melyek az enyészet felé haladnak magukkal ragadva mindenkit, akik földi, azaz testi mennyországban reménykednek.
Az is lehet, hogy van meghívód, de ott a polcon, mert még mindig testi örömködésben, földi mennyországban van a bizodalmad.
Az az isten, amelyet embertársaim megosztásaiból, kérdéseiből kiolvasok a panteizmus istene, mely kiváló eszköze az életfontosságú dolgok elbagatellizálásának.
A panteizmusban a szex is isten, és a keksz is isten. a Kutya is isten, de még az asztalterítő is az. A homokosok házassága is is isten, de még a pedofília is az… stb stb stb.
Egyedül a te dolgod,és a te döntésed, hogy milyen istenben akarsz hinni. Nekem kötelességem bizonyságot tenni előtted és mindenki előtt, hogy az Élő Isten a rend és az ékesség Istene, nem pedig a jellemtelenség és az alaktalanság istene. Az Élő Isten lényege az, hogy benne minden nap megújulhatunk, tökéletesebbé válhatunk.
“Szerinte”, nagyon sok olyan istenség és istenképzet létezik, mely a lelket megkárosítja, megrontja, a süllyesztőbe taszítja. “Szerinte” a feléje vezető út nem épp olyan tágas, mint a best-seller írók, a guruk, a Müller Péterek, az Eckhart Mesterek és a Villások szerint, kik azt mondják, hogy minden út hozzá vezet.
Igaz ugyan, hogy szinte minden út Rómába, azaz a Vatikánba vezet, de az életre csak egyetlen keskeny út visz, melyet, a világ káprázatában, sajnos, nem sokan találnak meg.
A legszomorúbb az, hogy ezt a keskeny ösvényt, melynek neve Jézus Krisztus, még a vallások is csak eltakarják, olyan dogmákat hirdetve, melyek kiölik a vágyat az igazságkeresőkből, hogy személyesen megismerjék őt.
Ekképp csak egyetlen dolog mentheti meg az emberi lelket az enyészettel való összeolvadástól. És az nem más, mint a kifürkészhetetlen Isten által szívébe lopott igazság iránti éhség, szomjúság és vágyakozás, mely lépésről lépésre elvezeti őt a keskeny ösvényig, melyen a testi, földi, hiábavaló örömök helyét átveszik az örökkévaló örömök, melyek legyőzik a testi éhséget, és a hamis reménységet.

“Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek (Isten jelenléte) által való öröm.”

Categories: Minden | Hozzászólás

Dicsértessék a Facebook Krisztus!

A nagyszüleinkben volt annyi alázat, hogy a hétköznapokban is úgy köszöntötték egymást, hogy “dicsértessék a Jézus Krisztus”. Ezzel kinyilvánították tiszteletüket az általa elvégzett munka iránt. Valamilyen mértékig belátták, és beismerték balgaságukat, gyarlóságukat, gyávaságukat mellyel évezredeken keresztül fejet hajtottak a világ ura, a római-vatikáni császár előtt. Még ha intelligenciában és bölcsességben szűkölködtek is, volt annyi gerinc bennük, hogy nem tartották többre magukat, mint akik és amik valójában voltak. Ekképp az ő társadalmuk sokkal kiegyensúlyozottabb, erkölcsösebb és boldogabb volt, mint a miénk.

Létezik egy szellemiség az Új Világrendben, mely mesteri módon fosztja meg az embert valódi/istengyermeki indentitásától, és ad helyette, egy olyan identitást, mely a fizikai és szellemi romlásba, lelki eljellemtelenedésbe taszítja őt.
Miről is beszélek?
Arról az egyszerű tényről, hogy az egészséges önértékelésétől megfosztott facebook generáció, nem ismervén az igazi értékeket, az amerikai filmekből, az ugyancsak amerikai mintára készült valóságshow sorozatokból és a különböző magazinokból ellesett értékekkel díszíti fel magát. Ezért van az, hogy minden lány, akinek a facebook az apukája és a “Nőileg” meg a “Nők Lapja” az anyukája pornósztár módra csücsörít minden fényképen, ezzel tudattalanul azt jelezve a férfiak számára, hogy mesteri módon műveli az orális szexet.
Ezért van az is, hogy minden második hímnemű facebook barangoló, úgy akar kinézni, mint Arnold Schwarzenegger, vagy valamelyik másik, kimagasló fizikai teljesítőképességgel felvértezett, szellemi fogyatékos hím világsztár.

A nagyapáink és nagyanyáink által képviselt értékrendet szinte teljesen kiirtotta a túlságosan felturbózott technikai fejlődés. Ezért már nincsenek szemek és fülek azokra az értékekre, melyek képesek lennének megtartani egy emberi közösséget békességben és harmóniában.
A természetes szépséget már senki nem értékeli. A józan paraszti észt kinevetik. A mesterséges szépség és a mesterséges intelligencia mára szinte teljesen átvette az irányítást.
Az emberek nem kapnak már dicséretet (lelki békét) Istentől, ezért embertársaikkal dicsértetik, lájkoltatják magukat. És a legtöbben nem őszinte elismeréssel osztogatják a “lájkokat”, hanem azzal a reménnyel, hogy a kiosztogatott hamis dicséreteket a kor szelleme által lebutított embertársaiktól kamatostól kapják majd vissza.
Az Új Világrend Szellemisége teljesen eltakarta és eltiporta azokat a kincseket, melyek révén “örökkévaló” lelki békéhez juthatna az ember. A tömegszellemmel megfertőzött földi halandók minden öröme az embertársaiktól kikoldult és kikövetelt képmutató dicséretekből származik.

Na de mi a gond azzal, ha egymást dicsérgetik az emberek?
Bármennyire is hihetetlenül hangzik, a dicséretekkel lehet az embereket a legkönnyebben money-pulálni, az érzelmektől és az ért-elemtől megfosztott biorobotokká, parancsszóra cselekvő, szavazó- és gyilkológépekké tenni. Az iskolában is dicséretekkel idomítják a gyerekeket, mert másképp nem lennének hajlandók elhinni a hazugságokat.

A Gondviselő, ki a kezemet fogta eddigi utamon, mindig megóvott attól, hogy a fejembe szálljon az emberek dicsérete és az abból származó mulandó és hiábavaló öröm. Viszont amikor az evangéliumokban ismételten arról olvastam, hogy “dicséretet emberektől nem fogadok el”, nagyot dobbant a szívem. Éreztem, hogy ez az egyik legfontosabb kulcsa az életnek, a Mindenható terv megismerésének, és megcselekvésének.
A minap megfogalmazódott bennem, hogy
MINDEN EMBER AHHOZ TARTOZIK,
ILLETVE ANNAK TARTOZIK,
AKI
TŐL ELFOGADJA A DICSÉRETET.
Gondolkodjunk el egy kicsit ezen, drága igazságkereső felebarátom! Vizsgáljuk csak meg, mi történik a világban.
A katona annál jobban teljesít, és annál tökéletesebbé válik a gyilkolás és a bántás művészetében, minél jobban dicsérik őt, minél nagyobb elismerésben, kitüntetésben részesül.
A facebookon csücsörítő lányok annál durvábban csücsörítenek, minél több lájkot kapnak. A profilképeiket is azért cserélgetik oly gyakran a facebook lakók, hogy minél több vállveregető lájkot gyűjtsenek be embertársaiktól. A nők a férfiaktól kapott parányi figyelemért, lájkért és dicséretért szajhát csinálnak magukból. A férfiak pedig a hatalmi hierarchia piramisán lecsorgadozó dicséretekért érzéstelen és értelem nélkül való gyökerekké, kigyúrt gyilkológépekké változtatják át magukat.
Egyszerűen hihetetlen, mi folyik ebben a durván lebutított világban. A José Silva -féle agykontrollon alapuló önhipnózis, az amerikai best seller írók könyvei, a tömegbutító kereszténység és az ezoterikus iskolák teljesen érzéketlenné és immunissá tették az embert a valóságra.

Sajnos már a jelenések könyvénél tart világunk, drága olvasó! Az apokalipszis elkezdődött. És minél később veszi észre az ember ezt, annál inkább csökkennek az esélyei, hogy megszabaduljon a kárhozattól, a teljes kiégéstől, eljellemtelenedéstől.
Egyedüli dolog, amit tehetünk az, hogy óvakodunk a lebutított tömegszellem által megfertőzött emberek dicséreteitől. Ha netán mégis megdicsérnek, határozottan elutasítjuk azt, de nem csupán szavakban, hanem lélekben és teljes ért-elemben is! És feltesszük azt a kérdést, hogy miben különbözik az Örökkévaló Isten dicsérete az emberek dicséretétől. Megpróbáljuk megérteni, hogy miért mondhatta a Szabadító azt, hogy dicséretet emberektől nem fogadok el; és miért dorgálta meg a farizeusokat, mondván, hogy jobban szerették az emberek dicséreteit, mint az Isten dicséretét.
Kérlek vedd tudomásul, hogy ha az élet- és igazságismerettel csak addig jutottál, hogy még mindig cserélgeted a profilképeidet, hogy embertársaidtól lájkokat és dicséreteket szerezz, és te is lájkolod mások önreklámozását, hatalmas bajban vagy, és nem sok választ el a teljes lelki összeomlástól.
Régebb sokat beszélgettem barátaimmal azokról a hiábavaló értékekről, amelyeknek „fényében” a facebook lakók reklámozzák, és dicsértetik magukat embertársaikkal. Az Úristen kegyelméből megláthattam, hogy annak ellenére, hogy többen elmarasztalóan beszélnek erről a beteges jelenségről, ugyanúgy részt vesznek benne, mint azok, akiknek fel sem tűnik, hogy mivé lett a világ. Ekképp, akik tegnap megjegyezték, hogy bizonyos személyek egy kis figyelemért képesek minden nap frissíteni a profilképet, ma ugyanúgy belájkolják a legújabb pózolós feltöltéseket, mint tegnap, ezáltal arra bátorítva embertársaikat, hogy továbbra is reklámozzák magukat különböző vak-ációs, önfeledten bulizós pozitúrákban, és kívántassák az illúziót embertársakkal is. Mi ez, ha nem a totális tudathasadás, melyben az ember képtelen észrevenni, hogy Ő az, aki igényt tart a hazugságokra, és ismételten megrendeli azokat embertársaitól? Egy józan paraszt számára nem titok, hogy azért, hogy elapadjon a hazugság a világban, a legtöbb, mit tehet, az, hogy ő maga abbahagyja a hazudozást. Minden egészséges gondolkodású ember tudja, hogy elvárni azt, hogy embertársai ne hazudjanak, miközben ő rabja a hazugságoknak, őrültség.
Teljesen egyértelmű, hogy egy tükörvilágban élünk, melyben a környezetünk minduntalan megmutatja, hogy kik is vagyunk valójában. Pál azt mondja, hogy most még tükör által homályosan látunk. Én ebből azt értettem meg, hogy képtelenek vagyunk észrevenni, hogy embertársaink tükrében felnagyítva azt látjuk, amik valójában vagyunk. Ha felebarátunk tükrében csak olyan mértékben látnánk egy bizonyos rossz tulajdonságot, amilyen mértékben az jelen van bennünk, valószínűleg fel sem tűnne nekünk. Ezért van az, hogy egy hazug embernek egy nálánál sokkal hazugabb emberrel kell találkoznia ahhoz, hogy végre megundorodjon a hazugságoktól, és megpróbálja kiirtani azokat a saját életéből.
Egy szó, mint száz: ha zavar téged is, hogy embertársaid bohócot, értéktelen rongybábut csinálnak magukból azáltal, hogy műmosolyokkal, magazinokból és amerikai filmekből ellesett pózokkal lájkokat gyűjtögetnek maguknak, a legelső lépés, amit megtehetsz, az, hogy te nem teszel ilyent, és nem is lájkolod be őket. Ha meg folyton „teccikeled” az élet labirintusában tévelygő embertársaid bulizós, vak-ációzos, alkoholmámorban ünneplő feltöltéseit, vedd tudomásul, hogy te vagy az, aki a világot olyanná formálod, amilyen, és te vagy az, akinek meg kellene változtatnia az értékrendjét, hogy a téged homályosan tükröző baráti környezet is megváltozhasson.

Sajnos tényleg az van, hogy mindenki ahhoz, illetve annak tartozik, akitől a dicséreteket és a lájkokat elfogadja. Ha valaki valódi szellemi fejlődést ért el, és megváltozott az értékrendje, teljesen biztos lehet benne, hogy nem sokan fogják lájkolni őt. Hogy miért? Azért, mert a tömeg számára az az értékrend, melyet ő képvisel, ismeretlen. A világ csak azt lájkolhatja bennem és benned, ami az övé. Ami nem az övé, azt gyűlöli, kiközösíti, kidobja magából, mert idegen számára, mert nem ismeri azt. Ezt igazolják az egyetlen igaz tanító kijelentései is:
Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.
Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek; mert épen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik.
A fenti kijelentések alapján is teljesen egyértelműen kijelenthető, hogy ha nagyon sok lájkot, dicséretet sikerül begyűjtenünk embertársainktól, az annak a jele, hogy a földi világ, a földhözragadt gondolkodás, a földi értékek rabjai vagyunk, és semmilyen újjászületés, átalakulás, megvilágosodás, lelki fejlődés nem történt velünk.
A mindenható rendet, az Örökkévaló törvényeit nem lehet átverni! Csak magunkat verhetjük át az önámítással, az önhipnózissal, melyet eltanulunk azoktól a mű-alkotásoktól, és báránybőrbe bújt, nagy népszerűségnek örvendő farkasoktól, melyeket elhalmozunk pénzünkkel és figyelmünkkel.

Most csak nagyon röviden teszek említést Isten dicséretéről, mert mint már sokszor említettem, nem az az én dolgom, hogy az olvasóim szájába rágjak mindent, hanem az, hogy tudomásukra hozzam, hogy van kiút a világ labirintusából, melyet ha SZEMÉLYESEN felfedeznek és megismernek, kikerülhetnek a tévelygés állapotából.

Miben áll, tehát az Isten dicsérete?
Krisztus urunk beszédeiből, a tanítványok leveleiből, és az élet rendjének alázatos megfigyeléséből tisztán kivehető, hogy Isten dicsérete az, amikor az ember megláthatja a mennyek országát. A legtöbben csupán a Császár birodalmát ismerjük, melynek szerves részét képezik embertársaink röpke örömöket biztosító dicséretei. A mennyek birodalmát nem sokan ismerik. Hogy is ismerhetné a mennyek országát bárki is, aki rabjává vált az emberek dicséreteinek, lájkjainak, melyektől képtelen elszakadni? A mennyek országát a legszebben és a legegyszerűbben Pál apostol jellemzi a rómaiakhoz írt levelében:

“Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek (azaz Isten jelenléte) által való öröm.”
Arra a kérdésre, hogy miként tapasztalhatjuk meg Isten jelenlétét, az Ő országát, minden igazságot éhező ember megtalálhatja a választ a négy evangéliumban rögzített krisztusi tanításokban, melyeket csak teljes odaadással, gyermeki alázattal és igazságéhséggel lehet megérteni. Nem hiába mondta az, aki legyőzte a világot, hogy:
Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted.

A szívem szakad meg amiatt, hogy a vallásoknak köszönhetően sokan örökre elfordultak az Ő nevétől, és azáltal az Ő tanításaitól, melyek megértése és megcselekvése nélkül, most már teljes meggyőződésem, hogy képtelenség meglátni a mennyek országát, azt a tökéletes állapotot, melyet az Örökkévaló Isten elképzelt az ő gyermekei számára. Szívem szerint porig rombolnám, az összes templomot, kápolnát, imaházat, és megvonnám a támogatást az összes agymosó vallási felekezettől, hogy még véletlenül se gondolhassa senki, hogy a SZISZTEMATIKUS templomba járással, gyülekezetekben való tapsolással és tombolással egy milliméterrel is közelebb kerülhet az Isten országához. De tudom, hogy semmit nem érnék vele, mert a bevakult, és a sötétséghez ragaszkodó tömegszellem újra felépítené azokat. Így hát folytatom tovább az igazság megismerését és megismertetését, mert hiszem, hogy ezen kívül az égadta világon semmi másnak nincs értelme. Egy barátommal arra jutottunk a minap, hogy az igazság ismerete nélkül az az értelme ennek az életnek, amit akkor látunk, amikor reggel felállunk a vécéről is megnézzük, hogy mit hagytunk magunk után.

Drága olvasó, nem az a célom ezekkel a sorokkal, hogy bárkire is ráijesszek, de ha egyeseknél ez az ára az ébredésnek, nem bánom, ha soraimat olvasva ijedtét veszik a dolgoknak. Az apokalipszis, sajnos, már elkezdődött. Az, hogy a lájkvadász fészbuk generáció ezt nem látja még, nem jelenti azt, hogy nem úgy van.
Ha valakit bezárnak egy sötét pincébe, egy idő után már nem fogja tudni, mikor van éjjel, és mikor van nappal. És az a tény, hogy ő nem lát világosságot, nem jelenti azt, hogy a nap nem jött fel az égre. Az, hogy egy sötét pincébe bezárt ember nem látja a felkelő nap sugarait, csak annyit jelent, hogy valami ellehetetleníti számára, hogy meglássa a nap fényét.
Ugyanez a helyzet a facebook generációval is. Mivelhogy figyelmét leköti a felszínes dolgok lájkolása, másolása,
sokszorosítása és terjesztése, szellemi vakságban él, és egyszerűen képtelen meglátni, mi zajlik a felszín alatt. Ezért a rohamosan közelgő vég meglepetésszerűen éri majd őt.
„Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.”-
mondja Pál.

A szellemi vakságról eszembe jut egy barátom története, aki véletlenül egy olyan külföldi „munkalehetőségbe” csöppent, amiből talán többet tanult, mint az egész addigi élettapasztalatából együttvéve. Napi 10-12 órákat is dolgozott, szó szerint orrvérzésig. És amikor néhány hét után beszámolt különös tapasztalatairól, azt mondta, hogy az egészben nem az a legszörnyűbb, hogy egyebet sem csinálnak, csak dolgoznak, esznek, és kakálnak, hanem az, hogy ehhez hozzá is lehet szokni.
Drága barátom a szellemi vakságban is épp az a legszörnyűbb, hogy hozzá lehet szokni. És aki hozzászokik, és nem történik vele semmi, ami felébreszthetné őt, vakságban hal meg, és halála után sötétségben folytatja tovább az útját.
A szellemi vakság, amiről az előző bejegyzésben szóltam, egy olyan betegség, melyből kigyógyulni emberi agyalás révén teljességgel lehetetlen.
A szellemi vakság egy olyan betegség, melynek alattomosságát és pusztító erejét, ha ismerné az ember, örömmel választaná a cukorbetegséget, a rákot, a leprát, vagy bármilyen más betegséget, csakhogy valamikképp megszabadulhasson tőle.
A szellemi vakság az a betegség, melyről Krisztus urunk azt mondta, hogy nem csupán a testet öli meg, hanem a testtel együtt a lelket is elpusztítja.
A szellemi vakság olyan betegség, melyre nem létezik, és soha nem is fog létezni semmilyen emberi gyógymód.
A szellemi vakság egy olyan betegség, melytől csak és kizárólag az Élet Szerzője szabadíthat meg, amikor durván beleütközünk hazugságaink, földhözragadt gondolkodásmódunk egyenes következményeibe. Ha valaki még mindig a test vágyainak szinuszosan ismétlődő kielégítéséből származó boldogságban reménykedik, teljesen biztos lehet, hogy nem áll készen arra, hogy megismerje, megértse és megélje az igazságot, és szabaddá váljon általa.
Egyetlen lélek sem láthatja a valós képet, melyet a facebook lájkok elfednek, mindaddig, amíg szellemi vakságban van.
A szellemi vakságot fokozzák, és a szemeken lévő láthatatlan hályogot egyre csak vastagítják azok a vak-ációk, melyeket a facebookon megosztunk egymással, belájkolunk és reklámozunk.
A szellemi vakságot vak-ációban teljességgel lehetetlen feloldani. Felettébb nagy időpazarlás egy percig is arra gondolni, hogy a vak-áció arra lett kitalálva, hogy az ember lényegi látása megélénküljön!
A szellemi vakságot csak böjttel, megtört szívből fakadó imával, és Isten irgalmának erejével lehet szétoszlatni. Ha azt mondod most magadban, hogy te nem vagy szellemi vakságban, mert ezeket a sorokat olvasod, és egyetértesz velük, ügyelj, nehogy becsapd magadat! Hisz információkkal rendelkezni a látásról és látni nem ugyanaz!
A mester azt mondta, hogy „Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.”
„Boldogok ti, kik most éheztek: mert megelégíttettek. Boldogok ti, kik most sírtok: mert nevetni fogtok.
Jaj néktek, kik beteltetek; mert éhezni fogtok. Jaj néktek, kik most nevettek; mert sírni és jajgatni fogtok.
Akinek füle van a hallásra, hallja, és érti, miért szólta e szavakat Ő, aki legyőzte a világ sötétségét.
Kedves olvasó, ha nem bánod, lassan be is fejezném ezt a prédikációt. Úgy gondolom, hogy már így is túl sokat fecsegtem. Aki megérthette a lényeget, valahol már a bejegyzés elején megértette azt. És aki nem érthette, akkor sem értené meg, ha hétszázszor újraolvasná ezt a gondolatcsomagot.
Végezetül ismételten hangsúlyozom, hogy ha igaz életet akarsz látni, gondolkodj el jó alaposan, hogy miért utasította el Jézus az emberek dicséretét; miért dorgálta meg azt, aki jónak nevezte őt; és miért mondta azt, hogy mert jobban szeretjük az emberek dicséretét, mintsem az Isten dicséretét, nem láthatjuk meg a Tökéletességet, melyet Teremtőnk eltervezett számunkra. Ha ezeket a sorokat olvasod, biztos lehetsz benne, hogy számodra még nem késő, mert kereső lélek van szemeid mögött. És aki keres, éhezi és szomjúhozza az igazságot, bizton meg is találja azt. Ha netán még nem hagytad abba a felszínes dolgok lájkolását, és ha még te is lájkoltatod magad, féltő szeretettel kérlek, hogy fordulj el az emberek dicséretétől, és keresd helyette az Isten dicséretét, azt a lelki békét, ami az Út, az Igazság és az Élet megismeréséből, megértéséből és megcselekvéséből fakad!

Kedves olvasó, vedd tudomásul, hogy ezen felismerések csupán töredékei azoknak a tanításoknak, amelyeket a négy evangéliumból meg lehet ismerni. Kérlek ne érd be azzal, amit itt olvasol, mert ez csupán parányi töredéke annak az igazságnak, mely szabaddá tehet.
Ha eddig nem jártál templomba, gyülekezetbe, légy hálás, hogy eddigi életed során valamikképp megúsztad, hogy beleess a vallásosság csapdájába; és ezután se keresd a vallásos tömegek álbiztonságát. Ha hozzászoktál ahhoz, hogy gyülekezetbe járj, ahol vasárnaponként elhalmoznak édeskés szavakkal, balga ígéretekkel, melyek elhitetik veled, hogy az a módja az igazság megismerésének, hogy vasárnaponként énekelsz és tapsolsz egy kis vallásos közösségben, biztos lehetsz benne, hogy eddig nem ismerted meg, vagy figyelmen kívül hagytad a mester tanításait. Ha még mindig templom- és gyülekezetfüggő vagy, kezd el olvasni az evangéliumokat, és kérd a Mindenható segítségét, hogy szabadítson meg téged ettől a veszélyes szokásodtól, és töltse be az ezáltal keletkező űrt az Ő igazságával, az Ő jelenlétével, hogy megismerhesd az Ő tervét, hogy az Örökkévaló igazságában élhesd az életedet. Teljes meggyőződésem, hogy a mester nem véletlenül fogalmazott úgy, hogy „Mert a hol KETTEN vagy HÁRMAN egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Mondhatta volna azt is, hogy húszan vagy harmincan, vagy akár azt is, hogy kétszázan vagy háromszázan, de valamiért mégis azt mondta, hogy ketten vagy hárman.
Hogy miért? Talán azért, mert tudta, hogy a létszám növekedésével annyira ellaposodik, elsilányul, felhígul az igazság, hogy teljesen hasznavehetetlenné válik. Az úgynevezett pásztorok ahhoz, hogy szavaikat a tömeg megértse, annyira lebutított, lekorlátozott és megcsonkított módon kell prédikálják a részigazságokat, hogy az egész csak arra lesz alkalmas, hogy egy hamis megnyugvást adjon a résztvevőknek. A hamis megnyugvásnál pedig sokkal építőbb az egészséges nyugtalanság, mely az embert keresésre indítja.
Aki egy picit is ismeri az evangéliumokat, érti, hogy annak, ami a templomokban és a gyülekezetekben folyik, semmi köze nincs ahhoz, amit Jézus Krisztus tanított. Egy kis nyomozás kutakodás, keresés, szemlélődés után bárki megértheti, hogy a keresztény gyülekezetek és a templomok ugyanazt a célt szolgálják, amit az összes többi piramis alakú hatalmi rendszer. És ez a cél nem más, mint a szisztematikus tömegbutítás, mely révén az emberek önként felkínálják életük erejét a világ urának, a császárnak. A templomok és a gyülekezetek által alkotott piramisrendszer azáltal válik veszélyesebbé az oktatási rendszernél, hogy a lehető legdurvább pszichológiát alkalmazzák, ami nem más, mint az érzelmi zsarolás. Érzelgős, értelem nélküli, a Krisztus tanításainak ellent mondó prédikációkkal annyira megpuhítják az embereket, hogy azok megtagadva a józan gondolkodást, könnyen formálható és használható biomasszává válnak a mindenkori hatalom számára. Nem győzöm ismételten hangsúlyozni, hogy a vallásos szellemnél veszélyesebb méreg nem létezik a földkerekségen. A vallásos szellemnek a legeslegalattomosabb változata sajnálatos módon épp az a kereszténység, melyet az elmúlt évszázad folyamán Amerikából szivárogtattak be a Kárpát-medencébe. Hogy miért épp a kereszténység? Azért, mert a kereszténység a legnagyobb és legszentebb nevet használja fel arra, hogy bejuttassa az életellenes tanokat a kényelmüket bálványként tisztelő emberek elméjébe.
Nem egyszer nyilvánosan is megvallottam legnagyobb bűnömet, céltévesztésemet, mely abban nyilvánult meg, hogy egy ideig, mint jóhiszemű gyermek, igazságot kereső vándor, elhittem, hogy a kereszténység és a Krisztus Jézus ugyanaz. Viszont az a Gondviselő, ki nem engedte, hogy a világ káprázata örökre elvegye a látásomat, megmutatta számomra, hogy Krisztus tanításait a kereszténységgel azonosítani a lehető legnagyobb vétek és tévedés, amit egy élő lélek elkövethet. Egy olyan tévedés, melyet ha nem ismer fel, olyan lelki sebeket szerezhet az ember, melyeket csak nagyon kemény testi szenvedések árán tud begyógyítani.

Ezért, drága embertárs, ha igazán meg szeretnéd érteni, hogy mit jelent az Isten dicsérete, továbbra is csak azt tudom javasolni, amit a jelenések Jézusa:
– Fussál ki a babiloni szokásokat követő gyülekezetekből, a vallási felekezetek álbiztonságából, halált hozó nyugalmából.
– Hagyd ott a régi barátokat, akik beérik azokkal az örömökkel, amelyeket a testi élvezetek és az emberek dicséretei nyújtanak számukra.
– Próbálj a lehető legegyszerűbben és legszerényebben élni, hogy ne kelljen reggeltől estig robotolj a szükségtelen tárgyak és az agyat eltompító, lelket megfullasztó luxus megteremtéséért.
– Teljes odaadással olvasd az evangéliumokat és az apostolok leveleit. Elmélkedj azokon. Pihenj sokat, hogy az elolvasott információk megértéssé formálódjanak benned. Ha megértettél valamit, oszd meg azokkal az emberekkel, akik ugyanúgy, mint te, éhezik és szomjúhozzák az életet adó, lelket megelevenítő igazságot.
– Vigyázz, hogy ne ess abba a csapdába, amibe én. Sokáig azzal fárasztottam magam, hogy olyanoknak próbáltam elmondani a megértéseimet, akik nem voltak rá kíváncsiak, akik beérték a világ nyújtotta örömökkel és élvezetekkel. Erre mondja Ő, aki legyőzte a halált, hogy „Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé…” Ne feledd, hogy valójában mindenki disznó és eb mindaddig, amíg beéri azzal a moslékkal, amit a facebook generáció, és annak lájkjai kínálnak számára. Ne félj kimondani, hogy te is disznó voltál, és disznó vagy még mindig, ha nem érzel hányingert attól a tápláléktól, amit nap mint nap ismételten magadhoz veszel, amikor a facebookot görgeted, lájkolsz, és várod, hogy téged lájkoljanak. Aki be tudja látni, hogy disznó, mert szellemileg a facebookról táplálkozik, a fizikai éhségét pedig a legmocskosabb állat húsával csillapítja, megtette a legeslegfontosabb lépést az üdvösség irányába, mert nem félt őszinte önvizsgálatot és önkritikát gyakorolni a megigazulás tiszta vágyával.
– Engedd el a régi barátokat, de ne haraggal és megvetéssel! Szerezz helyettük új barátokat, azon személyek közül, akik a legjobban éhezik az igazságot, és akikkel a leginkább tudsz épülni azokban a tanításokban, melyeket hátrahagyott Ő, kit a Mindenható úrrá tett az élet és a halál fölött. Ne feledd, hogy Ő megtagadva a saját anyját és testvéreit azokat nevezte az anyjának és testvéreinek, akik vele együtt éhezték, szomjúhozták és cselekedték az igazságot. Neked is csak azok lehetnek az igaz barátaid és testvéreid, akik olyan kenyérre és vízre vágynak, mely a lélek számára örök életet biztosít.
– Tartsd távol magad a tömeg szennyétől, a fesztiváloktól és a cirkuszoktól, mert amíg be nem teljesedsz az igazsággal, könnyen visszaeshetsz a világi káprázatok nyújtotta élvezetekbe. Erről szól az a példabeszéd, amikor Péter kiszállt a csónakból és a tenger (tömegszellem) hullámaira vetette tekintetét Jézus helyett, elkezdett (vissza)süllyedni a tengerbe (a földi gondolkodásba, aggodalmakba, félelmekbe)
– Ha megerősödtél, beteltél Szent Lélekkel, azaz Krisztus jellemével, igazságával, szellemiségével, bölcsességével, visszamehetsz a tengerbe, hogy másokat is kimenekíts. Viszont, ha nem vagy teljesen felvértezve az ő örökkévaló igazságaival, könnyen megtörténhet, hogy a mentési akció a te visszasüllyedéseddel és fuldoklásoddal végződik.
– És végül, de nem utolsósorban, tizedjére is: Istenen kívül ne fogadj el senkitől lájkot és dicséretet , mert minden egyes élő lélek ahhoz tartozik, annak tartozik, akitől elfogadja a dicséretet.
Aki a beteg és haldokló, világi élvezetekben és gondolkodásban megrekedt emberektől fogad el dicséretet, tudnia kell, hogy hozzuk tartozik, az ő útjukat választotta, és ő maga is beteg, ő is haldoklik, ő is meg van rekedve a testi élvezetek és a testi gondolkodás szintjén; ezért nem láthatja meg a mennyek országát.
Aki az Örökkévaló Istentől fogadja el a dicséretet, ki Jézust feltámasztotta, az Örökkévaló Istenhez tartozik, és örökkévaló élete van.
Pont.

A Krisztus bölcsessége és szeretete világítsa meg az utat minden lépted előtt!

P.S. Ha netán tetszett ez a bejegyzés, hasznosnak, építőjellegűnek találtad, lájkolás helyett oszd meg azon embertársaiddal, akikről úgy gondolod, hogy megérthetik a benne foglalt üzeneteket.

Categories: Minden | 4 hozzászólás

Mi a szellemi vakság?

A SZELLEMI VAKSÁG
AZ, AMIKOR AZ EMBER ÉLŐNEK HISZI A HALOTTAT, ÉS ENGEDI MAGÁT “ÁTFORMÁLNI ÁLTALA”.

A szellemi vakságban lévő ember, amikor találkozik döntése egyenes következményével, a testi és lelki romlással, sokszor arra a következtetésre jut, hogy nem volt elég erős az általa élőnek hitt dolgokkal, eszmékkel, szellemiségekkel való szövetsége, és megerősíti azt.
Ekképp felgyorsítja az önpusztítás folyamatát, és teljesen felszámolja “itt maradása” értelmét.

Hogy mi a megoldás?
Ha megértettük, hogy a hazugságból, az élet rendjének nem tudásából, figyelmen kívül hagyásából származik a betegség, a tragédia és az elmúlás, azt is értjük, hogy csak és kizárólag az igazság fordíthatja meg azt a folyamatot, mely a romlásba visz, mely elpusztít.
Azt mondja az, aki meghalt, és feltámadt, hogy “Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.”
“Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”

Ahogy Pilinszky János is hitte, az életben nem problémák vannak, hanem tragédiák. Így hát az embernek nem megoldásokra van szüksége, hanem irgalomra.
Az Úristen irgalma többféleképpen nyilvánulhat meg. Néha csodák történnek, melyek révén leesnek a pikkelyek az ember szeméről. Máskor meg “véletlenül” olyan személyekkel találkozik az áldozat, akik ismerik az élet rendjét, és segítenek neki megtalálni azt a keskeny utat, mely az életre visz. Ezek azok a személyek, akikről azt mondja az írás, hogy “nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.” Ezek azok a személyek, kik hasonlítanak arra, akiről a következőképpen ír Máté apostol:
“És elálmélkodának az ő tanításán; mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy mint az írástudók.” (Mt 1:22)
A valósággal való szembesülés néha olyan lelki gyötrelmekkel jár, hogy sokan visszaszaladnak az élőnek hitt dolgok és eszmék nyújtotta ál-biztonságba, a földi örömök okozta ál-nyugalomba, ahol bevárják a kegyelemdöfést, mely végleg megfosztja őket az újjászületés lehetőségétől.
Ilyen esetben sokszor egy hosszabb ideig elhúzódó betegség, illetve a fizikai szabadság elvesztése lehet az utolsó mentsvár, mely segítségével megtörténhet az ébredés és a megigazulás. (Erről szól az “Áldott légy te börtön” címet viselő, megtörtént eseményeken alapuló román film.
https://youtu.be/STP486E_awY)

Bármilyen furán hangzik, vannak olyan fájdalmas élethelyzetek, melyek a látszat ellenére a megigazulás, a megújulás, a teljes átformálódás, az újjászületés utolsó lehetőségét kínálják fel az ember számára.
Azt mondja az, aki legyőzte a világ hiábavalóságát, hogy “…jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogynem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre.” (Mt. 18:8)

Drága embertárs a szellemi vakságot és az abból származó fájdalmakat az ember “tudománya” hozta az emberiségre. Teljesen logikus, tehát, hogy ez a tudomány nem alkalmas sem a fájdalom csillapítására, sem a gyógyításra, sem az élet megtartására.
Az, aki nem hajtotta meg a fejét a császár előtt, amikor megkérdezték tőle, hogy ki üdvözülhet, azt mondta, hogy embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. És ezzel egyértelműen a tudtunkra hozta, hogy csak az az ember nyerhet szabadulást a világ hiábavalóságától, aki az ember tudománya helyett Isten “tudományába” veti bizalmát. Isten tudományát, pedig, a legegyszerűbben és a legérthetőbben az a Krisztus Jézus jelentette meg az emberek számára, aki a következőket mondta:

“A ki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, a ki elküldött engem.
És a ki engem lát, azt látja, a ki küldött engem.”
“Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.”
Következésképp aki ismeri Őt, az Ő tanításait, ismeri az élet rendjét, az élet hogyanját, annak miértéjét. Aki ismerni az élet Örökkévaló rendjét, legyőzte a halált,”örökkévaló élete” van.
A vallások arra biztatják az embereket, hogy higgyenek Jézusban, az ő keresztjében, az ő vérében az ő nevében stb. Velük ellentétben Ő azt mondja, hogy aki ismeri és cselekszi az Ő beszédeit/tanításait, annak örök élete van.
Te hiszel benne, mert az a szokás a családodban és a környezetedben? …vagy ismered, cselekeded Őt, mert bizonyságot kaptál az Élő Istentől, hogy amit ő mondott, több volt, mint egyszerű emberi vélekedés, testi gondolkodásból születő epekedés?

http://www.biblia.hu/biblia_k/k_43_1.htm

Categories: Minden | Hozzászólás

Élő közvetítés este 7 órától: Józanság szelleme vs. Vallásosság szelleme

MI A KÜLÖNBSÉG A JÓZANSÁG SZELLEME
ÉS A VALLÁSOSSÁG SZELLEME KÖZÖTT?

A társalgást, ha Isten is úgy akarja, élőben fogjuk közvetíteni ezen az oldalon azok számára, akiket érdekel a téma.
Amennyiben részt szeretnél venni a beszélgetésben építőjellegű hozzászólásaiddal, kérdéseiddel, este 7 órakor látogass vissza erre az oldalra.
Categories: Minden | 1 hozzászólás

Mi teszi színessé az életet?

HA MAGYARÁZATOKRA VAN SZÜKSÉGED, FORDULJ HOZZÁM, vagy egy asztrológushoz, vagy egy pszichológushoz, vagy egy guruhoz, vagy egy felemelkedett mesterhez, vagy más vallásipari szakemberhez!

HA TESTET GYÓGYÍTÓ, LELKET FELSZABADÍTÓ IGAZSÁGRA VAN SZÜKSÉGED, ÉS VALÓS MEGOLDÁSOKRA, FORDULJ KRISZTUSHOZ!

… de ne vakbuzgóságban! Ne csupán imában, hanem megismerésben, megértésben és megcselekvésben! Olvasd el, és cselekedd meg az Ő életről szóló tanításait, életet adó beszédeit, hogy életed, új életed, örök életed legyen. Nem szabad beérned azzal, amit én, vagy valaki más mond őróla, mert az sem az ébredéshez, sem az újjászületéshez, sem az élethez nem elég! Az én “krisztusismeretem”, az én bizalmam, az én hitem, max csak arra elég, hogy elindítson valakit az igazság megismerésének útján.
Aki régebb olvasott engem, és még mindig engem olvas, de nem kötött személyes barátságot vele, jóformán még semmit sem tett az igazság megismerése, a szabadulása érdekében! Ha még nem ismered Őt, gondolj arra, hogy az Oshot, a Müller Pétert, a Villás Bélát, a többi Pétert, meg a többi Bélát, és a többi népszerű prédikátor cukormázzal megkent beszédeit milyen nagy buzgósággal fogyasztottad, ahhoz képest, hogy arról, aki lemondott az életéről, hogy neked életed legyen, még jóformán semmit sem tudsz, csak vakon imádkozol hozzá, megrendeléseket küldesz neki, mint fekete pénteken az emagnak.

Tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de az élet, és az élethez járó bölcsesség ajándék. A világ összes pénzéért sem lehet megvenni azt. Igazságszeretet, alázat és gyermeki lelkület nélkül lehetetlen megszerezni az igazán értékes kincseket!
Ha valaki azt hiszi, ismeri Őt, de még nem osztotta meg azt az ajándékot, amit tőle kapott, senkivel; ha nem szórt élő magvakat, biztos lehet abban, hogy becsapja magát, és csupán homályos információi vannak az ő személyéről, és az ő tanításairól…
…mert Ő a szeretet, Ő a cselekvő szeretet, mely nem tud tétlenül ülni ott, ahol betegség, szomorúság, tudatlanság, hazugság, békétlenség, és sötétség van.
Ha még nem ismered őt, kívánom, hogy ez a dal indítson el feléje. Gerjesszen szívedben egy kiolthatatlan szerelmet az életet adó igazság iránt, melyet a legtökéletesebben Ő jelentetett meg az emberiség számára,
…hogy ne rejtethessék el a hegyen épített város!

(Ha valaki tudja, ki énekli ezt a verziót, kérem, mondja el nekem is.)

Categories: Minden | Hozzászólás

Beszélgetés egy volt reiki mesterrel az ezotéria Jézusáról

Categories: Minden | 3 hozzászólás

WordPress.com ingyenes honlap vagy saját honlap létrehozása.