Még a kegyelem sem menthet meg a haláltól

rainbow-gay-mars-men-4714bNem az okozza az emberiség vesztét, hogy a lét, azaz az Isten törvényeit nem ismerjük, és nem tiszteljük, hanem az, hogy már azt a gyermeki magatartást is elvesztettük, mely révén Isten kegyelme megtarthatna bennünket.
A rajzfilmek által még el nem torzított gyermeki lélek kíváncsian, és őszinte lelkesedéssel figyeli Atyja munkálkodását. Így tanulja meg az életet.
Ezzel szemben a modern társadalom eltorzult felnőtt gyermekei figyelmen kívül hagyva a már meglévő, életet adó és életet oltalmazó törvényeket, tudatlanul új törvényeket írnak. Olyan törvényeket, melyek teljességgel ellehetetlenítik, hogy az Örökkévaló fénye megvilágosítsa az emberi elméket.
A tudatlanság törvényei a szellemi sötétség törvényei.
A szellemi sötétségben a lelkek már a test halála előtt elindulnak az örök kárhozat felé.
Vakon, haldokló szellemmel ünnepeljük ma a luciferi világ sokszínűségét, nem tudván, hogy holnap már Sodoma és Gomora átkának jogos örökösei leszünk, mert eldobtuk magunktól a legértékesebb ajándékot.

Életre születtünk, örök életre hívattunk.
Világosságot kaptunk, az Élő Isten bölcsességének világosságát, de mi a sötétséget választottuk.
A döntés mindig is a mi kezünkben volt:
Mi választottuk a sötétséget a világosság helyett,
a bálványokat az Élő Isten helyett,
a halált az örök élet helyett,
Sodomát és Gomorát a Mennyország helyett.

Aki most öntelt és gúnyos mosollyal azt gondolja, hogy hülyeségeket beszélek,
beképzelt igazságok, sátáni programok által irányítva önmagát ítéli örök kárhozatra.
Aki ezt olvassa, és érti, vagy meg szeretné érteni, hogy mi késztetett ezen sorok megírására, annak talán még nem késő, mert:


Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
(Mt 24:35)
Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. 8 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
(Mt 7:7)


Kezdetben volt az Ige, mely által a világ teremtetett. Ez az az Ige, mely életet lehelt a világba, és ez az az Ige, mely képes azt megtartani. És nincs semmi más, ami által az élet megmaradhatna, mint az élet forrása, az Ige, mely kétezer éve testté lett, hogy megismerhessük az élet képletét.
A testté lett Ige a tökéletesség mintáját mutatta meg, mely által a világ rabjai megismerhetik azt a receptet, mellyel a világi hiábavalóságot és mulandóságot örökkévalóságra cserélhetik.
Légy az Élő Ige szerelmese, kedves olvasó, mert attól, ami most jön, csak és kizárólag ez a szerelem óvhat meg!
Széles ívben kerüld a luciferi tömegszellem minden megnyilvánulási formáját, mely mint egy örvénylő fekete lyuk, magába szippant és megsemmisít mindent, ami él.
Óvakodj a vallásos szellemtől, és a főáramú média tanításaitól, mert a mai vallások, karizmatikus gyülekezetek többsége és a média már rég nem a Krisztus által megmutatott utat járja. Óvakodj azoktól az emberektől, akik Isten áldását, kegyelmi ajándékait anyagi áldásban mérik, és azzal dicsekszenek! Tartsd távol magad az amerikai karizmatikus vallási vezetőket utánozó vallási tekintélyek tanításaitól, és a vatikáni vallási hierarchia zsoldosaitól, akik Isten nevét hiába véve az örök kárhozatba vezetik a Krisztus tanításait nem ismerő embereket. Ne pazarold a figyelmed olyan papokra, akik megszegve Jézus parancsolatait, és mély tanításait, a vallási tekintélyek felszínes üzeneteit és utasításait tolmácsolják. Menekülj az olyan helyekről, ahol monoton, gépies imákkal dicsőítik az Istent! Ne maradj olyan gyülekezetekben, ahol őszinte, szívből jövő ima és a Szentírás tanulmányozása helyett, Jézus anyjához imádkoznak!
Olyan emberekkel légy egy közösségben, akik veled együtt éhezik és szomjúhozzák a Teremtő Ige igazságát. Ha ketten vagy hárman összegyűltök az Ő nevében, ígéretéhez híven Ő is ott lesz. Otthon hagyva saját, világi eszmék által irányított akaratotokat, biztosítsatok szabad utat Isten akaratának. Alázatos szívvel elmélkedjetek az Igéről. Beszéljetek Istenről, beszéljetek Istennel (szabad, szívből jövő, őszinte ima).
Ne köss kompromisszumot a vallásos dogmák szerint élőkkel. Ha látod, hogy jobban ragaszkodnak a vallási szokásokhoz, hagyományokhoz és a vallási vezetőkhöz, mint a Krisztus életet adó tanításaihoz, tartsd magad távol tőlük, mert az elméiket elsötétítő tömegszellemnek van hatalma rá, hogy beszippantson mindenkit, aki nem ismeri és nem éli Jézus tanításait.
Életed idejét és energiáját ne pazarold olyan személyekre, akik nem tudnak és nem is akarnak elszakadni a kárhozatot hozó tömegszellemtől, mely a széles útra tereli a Jézus tanításait nem ismerő hiszékeny vallásos embereket. Rengetegen vannak, akik éhezik az igazságot, de nincs, ki megszólítsa őket.

Az aratni való sok, de a munkás kevés.” (Mt. 9:37)

Isten szelleme által vezetve őket szólítsd meg, velük beszélj.
Ha az idődet és az energiádat olyan emberekre pazarlod, akik elkötelezték magukat a Világ Fejedelme mellett, a vallásos dogmák mellett, ki fogja megszólítani azokat, akik már alig várják, hogy tekintetüket valaki az Élő Krisztusra irányítsa?
Légy résen, hogy meg tudd szólítani azokat, akik ugyanúgy, mint te, érzik, hogy a vallásos tömegszellemet és a főáramú médiát követve a vesztükbe rohannak. Sokan vannak, akik menekülvén a lélekgyilkos vallásos dogmákból, az igazságot szomjazzák. Ők a te testvéreid, ők a te közösséged tagjai. Kérd a teremtő Istent, hogy mutassa meg neked azokat az embereket, akik éppen úgy, mint te, az Élő Igazságot szomjazzák.

Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.” (Mt. 12:50)

6 Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. 7 Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek; 8 Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. 9(Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), 10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. (Efézus 5:6-10)

11 És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat; 12 Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is. 13 Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság. 14 Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus. (Efézus 5:11-14)

15 Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. 16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. (Máté 7:15-16)

11 Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. 1Korintus 5:11


Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

AMIKOR A DÉMONI TÖMEGSZELLEM IRÁNYÍT:


Reklámok
Categories: Minden | 5 hozzászólás
 
 

A démonok Szűzanyái és a kísértés

the_great_whoreEzt a bejegyzést A Teremtő Isten erejét segítségül hívva a krisztusi igazságban, és a krisztusi igazság által kínált örök életben hívő embertársaimnak írom.
Tudom, hogy sokan vannak már, kik elkötelezték magukat az élő Krisztussal szemben, ki az örök életről a következőképpen fogalmazott:

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust. (János 17:3)”

Tudom, hogy az olvasók közül a legtöbben tisztában vannak azzal az egyszerű ténnyel, hogy az Örök Igazság felé vezető út nem teljesen zökkenőmentes. És azt is tudom, hogy sokan már tudjátok, hogy az igazságért, mely ténylegesen felszabadít, és örök életet ad, komoly harcokat kell vívni azokkal az erőkkel szemben, melyeknek az a dolguk, hogy elfordítsák tekintetünket, és eltereljék figyelmünket a Célról, mely a Mindenható Isten végtelenjében van.
Fontos kimondanunk, hogy ezek az erők minden áron parkoltatni akarnak. Arra ösztönöznek, hogy beköltözzünk egy ügyes kis összkomfortos parkolóba, és azt higgyük, hogy megérkeztünk.

Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. (Máté 24:24)”

A sötétség erői azt akarják, hogy örökre letelepedjünk az egyes számú parkolóban, mely sok esetben a vallás, azon belül is a monoton, lelket gyötrő vallási rítusok. Ha látják, hogy nem parkoltunk be az egyes számú parkolóba, felkínálják a kettes számú parkolót, mely egy néhány mérfölddel távolabb helyezkedik el. Ha valamiért mégiscsak továbbmentünk, és nem költöztünk be a kettes számú parkolóba sem, szerre felkínálják a hármas, a négyes, az ötös, a hatos és a 666-os számú parkolót is. Ezen erők célja és feladata az, hogy valahol végleg megálljunk, hogy az út, melyre a Teremtő Isten kegyelméből ráhelyeztettünk, mielőbb véget érjen számunkra.
Ha figyelmetlenek vagyunk, és szabad akaratunkból elutasítjuk az élő Krisztus segítségét, eldobjuk magunktól az örök élet lehetőségét. Ilyenkor az történik, hogy életünk végéig fölényeskedni fogunk azon embertársainkkal szemben, akik már az első parkolókban eldobták maguktól az örök életet, és irigykedve a nevetségesség és a gúny tárgyává tesszük azon embertársaink szavait, kik arra biztatnak, hogy sose álljunk meg, mert az élő Krisztus által megmutatott szűk ösvény, melyen nagyon kevesen járnak, végtelen. Nem hiába hangsúlyozta Krisztus, hogy ne hasonlítgassuk magunkat gyarló embertársainkhoz, mert ha megtesszük, az ő gyarlóságaik által velük együtt mi is meghalunk! A Krisztust szeretők, és Krisztust követők igaz mércéje a Mindenható Atya Isten, mely véges úton és véges időben megismerhetetlen.

Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. ”

Felhívom azon embertársaim figyelmét, akiknek valamiért még nem sikerült meglátni a Krisztus Jézusban Isten tökéletes földi arcát, hogy az Újszövetség, mely a Sötétség Birodalmától Megváltó és megszabadító Krisztus tanításait tartalmazza, bár esti mesének is megfelel, sokkal több, mint egy egyszerű történet, mely csupán a gyermekeknek és a vénasszonyoknak okoz megnyugvást.
Ha az Újszövetség Krisztus által kinyilatkoztatott igéi még egy olyan eszelős, tudálékos, és mindent érteni akaró embernek is tudnak minden nap újat adni, mint én, ki a krisztusi igazság szeretetében ezeket a sorokat rovom, elképzelhető-e, hogy sokkal inkább tudnak tanítani olyan embereket, akik eddig még sosem buzgólkodtak Isten igazságának keresésében és gyakorlatba ültetésében?
Ha én, aki az igazságért szabaddá tettem magam a világ káprázatától, lemondtam a kényelemről és a pénz által kínált hamis biztonságról azt mondom, hogy rengeteget tanulhatok még az Élő Krisztustól az Újszövetség sorai és a Szentlélek által, mit mondhat az az ember, kit világi szenvedélyei, anyagi függőségei és lelke halandó járművének kényelme irányít?
Ha én, ki öt éve úgy döntöttem, hogy inkább éhezek és szomjazok, és egyszerű ruhákban járok, mintsem hogy elveszítsem az örök élet kenyerét, az Élő Krisztust, azt mondom, hogy nagyon keveset tudok, mit mondjon az, aki az anyagi biztonságért, világi szenvedélyeinek és függőségeinek kielégítése céljából robotol, ezáltal elfordítva tekintetét az Örök Élet forrásáról?
Igazad van, kedves olvasó! Dicsekszek és hivalkodok, de mint ahogy Pál apostol is tette, Krisztusban dicsekszem, és a földi szegénységemmel és gyengeségeimmel dicsekszem, hogy azáltal is kimondjam, hogy Örök Halál az, ha elfordítjuk tekintetünket az Élő Istenről, és örökön tartó izgalmas utazás az, ha megöleljük a Krisztust.

Röviden a kísértésről
(A modern szóhasználatot kedvelőktől elnézést kérek a kissé régies, kissé biblikus, de ugyanakkor pontos szóhasználatért! Arra kérem őket, hogy a régi terminusok ómódisága helyett próbáljanak a lényegi mondandóra figyelni.)
Addig, amíg az ember tudatlanul a Sötétség Erőit (a Gonoszt) szolgálja, a leghalványabb fogalma sem lehet arról, hogy mit jelent az a szó, hogy kísértés. A Gonosz tudatlan szolgálata pedig a lelki nemesség, azaz a nemet mondás képességének hiánya, mely abban nyilvánul meg, hogy az ember beleloccsan, minden adódó lehetőségbe anélkül, hogy tudná és látná, hogy mi lesz tudatlan döntésének következménye.
Más szavakkal: azt a lelket, mely vakon egyébként is a vesztébe rohan, nem kell kísérteni, mert kísértés nélkül is el fog veszni. A Pokol éppúgy, mint a Mennyország, létezik. Tudom, hogy ez a krisztusi kinyilatkoztatás sértő az ezoterikus füleknek, de attól még igaz. Minden egyes földi testben lévő lélek mozgásban van és halad a Pokol vagy a Menny irányába. Sőt, még az is elmondható, hogy vannak, akik már földi életükben belépnek a pokol kapuján, és vannak, akik bizonyos mértékben már a földön is megélik a mennyei állapotot. Az a tény, hogy rendelkezünk fizikai testtel, azt jelzi, hogy még kegyelmi állapotban vagyunk, és ha netán a pokol felé tartanánk, még van lehetőség az irányváltoztatásra. Azoknak, akik Buddha megvilágosodás-tanaihoz tartják magukat, kötelességem elmondani, hogy nincs középút, sőt egyenesen végzetes a nem létező középúttal vigasztalni magunkat.
A katolikusoknak meg szintén kötelességem elmondani, hogy a tisztítótűz nem létezik, és felelőtlenség abban a téves hitben ringatni magunkat, hogy sok gyónással és sok áldozással valahogy bekerülünk a tisztítótűzbe, onnét majd rokoni protekcióval a Mennyországba. Ne hagyjátok emberi észből született, tudatlan papok és vallási vezetők szájával tolmácsolt mesék által félrevezetni magatokat, mert az életetek forog kockán.
Csak és kizárólag két irány, két út van. Pontosabban fogalmazva: egy széles út, és egy szűk ösvény. Ha ezt nem hiszed el nekem, tanulmányozd át Jézus tanításait, és kérd őt, hogy személyesen kinyilatkozza neked az igazságot. Ebben a „mesében” én sem hittem, amíg a teremtő Isten kegyelméből személyesen meg nem győződtem ezen állítás valódiságáról.

Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.” (Máté 7:13)

Láthatjuk, hogy a két út ellentétes irányítású. Ha tehát egyik balra megy, akkor a másik jobbra. Ezért is biztat Jézus folyton a megtérésre, az irányváltoztatásra, a 180 fokos fordulatra. Mindenki, aki a „saját feje” után megy, a vesztébe, azaz a pokol fele megy. Aki feladva saját önös, csökönyös és korlátos akaratát, és gyermeki alázattal elfogadja a Krisztus segítségét, irányt változtat: elfordul a haláltól, az élet felé fordítja tekintetét és rátér a keskeny útra. Ez a megtérés, melyről Jézus beszélget.

A széles úton nincsenek kísértések, csak szelíd jelzések, melyek tudtunkra akarják adni, hogy a vesztünkbe rohanunk. A keskeny úton viszont már vannak kísértések, melyek „észhez akarva téríteni” minket, vissza akarnak terelni az anyagi világ káprázata által a széles útra, mely a test halálával együtt a lelket is örök kárhozatra ítéli.
Arról, hogy melyek ezek a kísértések, mindenkinek van fogalma. Most csak néhány szóban utalnék azokra az emberi jellemvonásokra, magatartási formákra, melyeket a Biblia bűnként emleget. Személyes véleményem szerint egyik legveszélyesebb bűn, mely már fizikai éltünkben is megismerteti a pokoli létállapotot, a hazugság, az őszinteségre való képtelenség, de legalább ennyire veszélyes és végzetes az emberi önteltség is. A pokolba jutás képlete a következő:

Szabad akarat + Tudatlanság + Ambíció = Tragédia (Pokol)

A másik legveszélyesebb bűn, mely képes a lelket örök kárhozatra ítélni, a bálványimádás. Akik régebb óta követik a Szabad Gondolatot, tudják, hogy már akkor is írtam a bálványimádás lelket kárhoztató jellegéről, amikor még nem tudtam, hogy igazságszeretetem a Krisztus fele visz engem.
Sajnos, a legtöbben nem tudjuk, mit jelent a bálványimádás. Azt gondoljuk, hogy csupán az emberi kéz által készített szobrok imádata számít bálványimádásnak, de valójában ennél valamivel nagyobb a bálványimádás lehetőségeinek a tárháza.
Vannak tárgyi bálványok: BMW, pénz, kényelmes lakás, szobrok, templomok, különböző szentnek nevezett zarándokhelyek, ételek, istenített gyógynövények, kabalák, dísztárgyak, stb…
Vannak eszmei bálványok is, melyek láthatatlan börtöncellaként épülnek az emberi elmére, ezáltal korlátozva a lélek fejlődését és nemesedését. Ide tartoznak a média által terjesztett, részigazságokat tartalmazó filozófiák, áltudományos közlések, vallási eszmék, melyek démonikus célja, hogy az ember örökre leparkoljon a hatszázhatvanhat parkoló valamelyikében, és örökre összekösse magát az ott található tárgyi és eszmei dolgokkal, melyeket elmúlásra ítélt a Teremtő Isten, és melyekkel együtt a hozzá tapadt lélek is elveszíti életét.
És vannak személyi bálványok is, melyek az eszmei és tárgyi bálványokat rásózzák a jóhiszemű, kapzsi, és Istennel szembeni alázatot nem ismerő emberekre. Ebbe a kategóriába tartozik minden egyes élő vagy halott emberi személy, ki elveivel, eszméivel és formai csillogásával eltereli az ember figyelmét az Élő Istenről. Ők az énekesek, a színészek, a sztárok, a hamis próféták, a hamis vallási vezetők, papok, püspökök és pápák, kik a saját mulandó földi dicsőségükért, anyagi, kényelmi érdekek, valamint félelem által vezérelve elrejtik a krisztusi igazságot az emberek szemei elől.
Ezek az emberek egytől egyig megtapasztalják a Pokol valódiságát, melynek bejárata a Mester szavai szerint egyirányú.
https://bible.com/hu/84/luk.16.19-31.kar

Mitől bálvány a bálvány? Attól, hogy képes megosztani az ember figyelmét, és elterelni azt a Mindenható és Végtelen Örök Istenről, mely megismerésére örökön tartó élet szükségeltetik.
Bálvány-e Jézus? Mivelhogy a ma is élő Krisztus az örök élet forrása, a Mindenható Végtelen felé próbálja fordítani az emberek figyelmét, elmondható róla, hogy ő az egyedüli biztos forrás, mely az állandó megújulást, a soha véget nem érő fejlődést, ekképp az örök életet és annak a gyakorlati eszközeit mutatja meg számunkra az evangéliumokon keresztül és a Szentlélek által. Az a tény, hogy kétezer éve legyőzött, és folyamatosan legyőz minden emberi erőtlenséget és vele együtt a halált is, azt bizonyítja, hogy ő maga a szűk ösvény, melyen keresztül az alázatosak eljuthatnak az örök életre.

maryA démonok szűzanyái
Mint mondtuk, csak azokat az embereket érik kísértések, akik a szűk ösvényt választották. Akik a széles utat tapossák, azoknak nincs szükségük kísértésre, mivelhogy ők kísértés nélkül is a pokol kapui felé tartanak.
Egyik legerősebb kísértés, mely a mai kereszténységet az Örök Élet útjának elhagyására készteti nem más, mint a Szűzanyakultusz.
Előre jelzem, kedves olvasó, hogy bár a most következő gondolatok megbotránkozást és heves ellenszenvet szülhetnek a Jézus tanításait nem ismerő, vallásos szellem által irányított emberek szívében, az én szándékom és eltökéltségem, mely írásra készteti kezeimet, az Élő Krisztusba vetett feltétel nélküli bizalmam, és imáim révén született. Annak okáért, hogy érthetővé és könnyen emészthetővé tegyem a Krisztus szeretetéből és tiszteletéből született gondolataimat, mondandómat az Ő beszédével indítom:

Mikor pedig még szóla a sokaságnak, ímé az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakünn, akarván ő vele szólni. És monda néki valaki: Ímé a te anyád és testvéreid odakünn állanak, és szólni akarnak veled.
Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik az én testvéreim? És kinyujtván kezét az ő tanítványaira, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim! Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.
(Máté 12:46-50
https://bible.com/hu/84/mat.12.46-50.kar)
Jézus tisztán és érthetően fogalmazott: te vagy az ő anyja, te vagy az ő testvére, te vagy az ő családja, ki cselekszi a Teremtő Isten akaratát.

A Mária-jelenések démoni eredetűek! Mária szerepe az volt, hogy megszülje a ma is élő Krisztust, a sötétségben élők megszabadítóját, és nem az, hogy mint futár üzeneteket továbbítson az Isten és az emberek között!

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” – írja Pál az efézusi levélben (6:12)

Mint nyilvánosan is megvallottam, volt szemtől szembeni tapasztalatom a szellem és démonvilággal, melynek erejét egyetlen hús-vér testben élő földi halandó sem becsülheti alá! Jézus maga mondta, hogy jeleket és csodákat tesznek ezek a szellemi erők, hogy megtévesszék a kiválasztottakat is. És meg is teszik. Egyik legalattomosabb démoni cselszövés a Mária-jelenések és a Mária üzenetek, melyek tudatlan lelkek millióit fosztják meg az üdvösségtől.
Ismételten hangsúlyozom, hogy a Mária-jelenéseknek, a Mária-imádatnak, a Mária üzeneteknek nincs bibliai alapja! Mária még éltében sem beszélt sokat, nemhogy halála után, különböző jelenésekben. Jézus pedig megtagadta az édesanyját és a testvéreit azon emberek előtt, akik ténylegesen és tettlegesen cselekedték a Teremtő Isten akaratát, mely az Ő személye által (is) kinyilatkoztatott.
A Mária-kultusz eltereli az emberek figyelmét az igazságról, és a bálványimádás bűnébe kergeti őket, hogy elvegye tőlük az örök élet lehetőségét, ajándékát.
Hangsúlyozom, nem Máriával van itt a gond, hanem azokkal a démoni és szellemi erőkkel, akik az ő nevét felhasználják, hogy elhitessék , és félrevezessék azokat, akik nem ismerik Jézus tanításait.
Sajnos sok vallási vezető, és a hozzájuk tartozó tömegek szenvednek és tévelyegnek a Szűzanyakultusz rabságában.
Kedves olvasó, fontos tudomásul venned, hogy nem ment meg téged senki és semmi az örök kárhozattól, kivéve egyet: az élő Krisztust. Sem a Szűzanya, sem a pápa, sem a papbácsi, sem a vallási rítusok, sem a szenthelyek látogatása, sem a szentek, sem a médiumok, sem az indiai guruk, sem a megvilágosodott mesterek nem adhatnak neked örök életet, mert:

És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.(Apostolok Cselekedetei 4:12 https://bible.com/hu/84/act.4.12.kar)

Azoknak, akik már évtizedek óta benne vannak a Szűzanyaimádatban, nagyon nehéz lesz lemondani erről a végzetes hibáról. Sokan a démonvilág által fenntartott Szűzanyakultusz miatt rengeteget fognak még szenvedni, pedig a megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk. A Szűzanya és Mária név használatát le kell cserélni az evangélium rendszeres olvasására, és az élő Krisztussal való beszélgetésre, őszinte, szívből jövő imára. Aki ezt nem hajlandó megtenni, még annak ellenére sem, hogy ismeri a fentiekben is leírt igazságot, ítéletet mond saját lelke felett, és csak sok lelki és fizikai szenvedés árán szakadhat el azoktól a démoni cselszövésektől, melyek a Szűzanyaimádatot, a papok és más egyházi tekintélyek vak követését beültették a fejébe.

A Szűzanya jelenések valósak! Nem kételkedem abban, hogy emberek előtt megjelenik a Szűzanya képe. Abban sem kételkedek, hogy jó és szép üzenetet továbbít a Jézus tanításait nem ismerő emberek irányába. Abban viszont nagyon kételkedek, hogy ténylegesen Jézus Boldogságos Anyja jelent meg az emberek előtt, és nem pedig egy démoni lény, melynek célja az volt, hogy általános, emberi jóságot hirdető üzenetekkel elterelje a tudatlanok figyelmét Jézus mély és életet adó tanításairól!
Röviden fogalmazva:
Mária, Jézus anyja egy valós személy, ki minden bizonnyal a Mennyben van.
Viszont az a Mária, aki megjelenik Medjugorje-ban, és más helyeken, üzeneteket továbbít a Jézus tanításait nem ismerő turistáknak, és csodákat tesz, nem valós. Ezek a jelenségek egytől egyig démoni eredetűek, melyeknek egyetlen célja, hogy eltereljék az emberek figyelmét Jézus Krisztus életről szóló mély tanításairól, melyeket ha megért az ember, ténylegesen szabaddá lesz, és elnyeri az örök életet.

A legdurvább elhitetés, mellyel eddig találkoztam, az volt, hogy megjelent a Szűzanya és azt mondta, hogy ne őt kövessék, hanem az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust!
Vizsgáljuk meg ezt a kijelentést!
A tartalma teljességgel igaz! De! … és van itt egy hatalmas de! A fenti állítás becsempészi az emberek elméjébe, a tudatalattiba, hogy mégiscsak megjelenhet a Szűzanya, mint hírnök, és mint Krisztusi üzeneteket továbbító személy. Eddig ez volt a legkifinomultabb és legalattomosabb megtévesztés, amit hallottam. Megjegyzendő, hogy egy olyan vallási vezető szájából hallottam ezeket a szavakat, akit több ezren követnek Erdélyben is világszerte. Miután ezt a történetet elmesélte, nyelveken is szólt. Ezt a beszédet egy beavatott személy fordította. Egy üzenet volt Istentől, miszerint rossz helyen keresgélek.

Fontosnak tartom elmondani, hogy hol keresgélek:
1. Évek óta zarándokolok, böjtölök, elmélkedek, imádkozok a teremtő Istenhez, hogy adjon nekem látást, hogy megtudjam, mi zajlik a felszín alatt.
2. Egy ideje imával és gyermeki alázattal tanulmányozom Jézus szavait, melyek nagymértékben összefüggnek azokkal a felismerésekkel, melyeket a zarándoklataim során kaptam a Mindenható Isten kegyelméből.
3. Néha megnézem és meghallgatom olyan egyszerű emberek bizonyságait és tanúságtételeit, akik képtelenek a hazudozásra, és akiknek öröm- és fájdalomkönnyei arról tanúskodnak, hogy méltók arra, hogy Isten akarata megnyilvánuljon általuk. Ezeket a bizonyságokat egybevetem Jézus szavaival és az én felismeréseimmel. Erre mondta ez a karizmatikus vallási vezető nyelveken szólva, hogy rossz helyen keresgélek. Azon tűnődtem, hogy ez az ember, akire hiszékeny és Jézus tanításait nem ismerő emberek ezrei figyelnek, tud-e róla, hogy valahol elcsúszott, és szerződést kötött a szellemvilággal.
Hangsúlyozom, kedves olvasók, hogy a Mária-jelenéseknek és a Mária üzeneteknek semmi köze nincs Jézus tanításaihoz!
Két lehetőség van: vagy az Újszövetség soraiban foglalt Jézus tanításai hamisak, vagy pedig a Kárpát-medencében élő magyarság nagy részét rabságban tartó Szűzanyakultusz hamis. Ha a Mária-jelenések és üzenetek valósak, a Bibliát, főképp az Újszövetséget, mely Jézus tanításait tartalmazza, és mely szerint emberek gyógyulnak meg különböző testi és lelki betegségekből, el lehet égetni.
Én személyszerint akár az életem árán is bátorkodom kimondani, hogy a Mária-jelenések és üzenetek, melyek segítettek rabigába taszítani a magyar nemzetet, démoni eredetűek. Tudom, hogy nagyon kényes téma ez. Tudom, hogy azok az emberek, akik ezeket a sorokat olvassák, de nem ismerik Jézus tanításait, támadni fognak ezekért a sorokért. Tudom, hogy az egyházi hatalmasságok, kik tudatlanul a sötétség erőit szolgálják, támadni fognak ezekért a sorokért.
Viszont a Krisztus szeretetében szabad emberként nekem fontos kimondani, amit azok az emberek, akiket rabigába taszított az anyagi világ és a sok hazugság, tudatlanul és vakon elhallgatnak.
Isten könyörüljön a lelkemen, ha ezekkel a sorokkal vétkezem ellene. Én imádkozom azokért a vallási vezetőkért, akik eladván lelküket a pénz, a tekintélyelvűség, a megfélemlítés és a hazugságok Urának, lelkek millióit tartják sötétségben.
Engem az a gondolat vigasztal, hogy szabadon és krisztusi szeretetben írtam ezeket a sorokat, és ha bármilyen bántódásom esik, nem kell szégyenkeznem az isteni ítélőszék előtt amiatt, hogy bár tudtam az igazságot, gyáván, megalkuvóként magamba fojtottam, elhallgattam. Örömmel tölti el szívemet az a tény is, hogy ha nekem bármilyen bántódásom esik, ezeknek a soroknak ezerszeresére nő a súlyuk, és általuk még többen visszanyerik szabadságukat a Szűzanya démonaitól az élő Krisztusban.

Szűzanya démonainak áldozata(i)
Nemrég egy olyan személlyel beszélgettem, aki annak ellenére, hogy különböző imacsoportok hű látogatója, rendszeresen az elmegyógyintézetben találja magát. Megkérdeztem tőle, milyen imacsoportokba jár, hogyan imádkozik.
Válaszának lényege a következő volt: a Máriához imádkoznak, hogy az Ő közbenjárásával eljussanak Jézushoz. Ez a személy a Szűzanya démonainak közbenjárásával nem Jézushoz, hanem a bolondokházába került.
Kedves olvasó, a Bibliában sehol sincs szó arról, hogy Mária közben fog járni értünk a mi üdvözségünkért. Jézus sehol nem mondta azt, hogy először forduljatok anyámhoz, Máriához, aki mellesleg egész életében alig mondott egy két szót, az evangéliumok feljegyzései szerint. Senkinek sem tűnt fel, hogy ez az ártatlan asszony, aki lelki tisztaságának köszönhetően méltó volt rá, hogy megszülje a Krisztust, csak a halála után kezdett velünk beszélgetni, nekünk üzengetni? Mit képzel ez a balga nép magáról? Azt hiszi, hogy szenteket avathat fel, akiket haláluk után arra kérhet, hogy közbenjárjanak az ő üdvözségéért? Azt gondolja, hogy szavazással megválaszthatja Jézus édesanyját, Márton Áron püspököt és Második János Pál pápát a nép védelmezőjévé? Téved a nép! A tömegszellem mindig is a tágas úton járt, és most is azon jár!
Kedves olvasó, döntenünk kell: vagy a vallási hagyományokat, rítusokat, Szűzanyát, Márton Áron püspököt, és második János Pál Pápát választjuk, vagy pedig elfogadjuk A Krisztus Jézust személyes megváltónknak. Nem lehet egy fenékkel két nyerget ülni, és nem lehet egy szájjal és egy szívvel két urat szolgálni.
Ő nagyon tisztán és félreérthetetlen módon fogalmazott. Szavait csak az értheti félre, ki nem ismeri, és nem is akarja megismerni az igét, és akinek nincs személyes kapcsolata vele.

Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Máté 11:28) (ne Máriához, akit ő nyilvánosan megtagadott, hanem személyesen hozzá!)
„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (János 14:6) (Nem Mária az út az igazság és az élet, hanem Jézus, akinek az isteni bölcsességgel kimondott tanításait, ha megértjük és megéljük, örök életünk van)
„És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.” (Máté 15:6)
„ Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket is cselekesztek.” (Márk 7:8)
„Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.” (Márk 7:9)
„Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, a melyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek.” (Márk 7:13)

A Szűzanya bőrbe bújt démonok áldozatainak ismertetőjelei:
Sokan azon személyek közül, akik nem hajlandók az Élő Krisztusért sem lemondani a Szűzanya bálványukról, többnyire ugyanígy vannak a vallási rítusokkal, a vallási vezetők
kel, az egyházi tekintélyekkel, és vallási törvényekkel is: egyszerűen nem hajlandók lecserélni a papbácsi szavait, a Szűzanyai üzeneteit, a vallási rítusokat és szokásokat a Teremtő Igével, az élő Krisztus szavaival még akkor sem, ha egyértelmű és kézzelfogható ellentmondások vannak Jézus tanításai és az általuk bálványozott dogmák és babonák között.
Ezen személyek főbb ismertető jele, hogy Jézus tanításaival ellentétben halászás helyett vadásznak. Támadnak mindenkit, akik nem az ő vallási hagyományaik szerint tiszteli az Élő istent.
(“A vallásos szellem az, amikor az ember próbál igaz lenni Istennel való kapcsolat nélkül.
Üldöz mindent, ami hasonlít az Istennel való kapcsolatra, és fontos neki, hogy egy szabályrendszerré váljon.”)

Jézus azt mondta, hogy emberhalászokká tesz minket, ezzel arra utalva, hogy
az ő ereje által mi magunk is kimentünk egy-egy embert a tudatlanság sötétségéből azáltal, hogy elmondjuk neki, hogy Jézus Krisztus szeretete, bölcsessége és szelleme által megszabadulhatunk minden emberi gyengeségtől, betegségtől és az elme börtönéből. A dogmák, a vallási kultuszok és babonák követői támadnak, azaz vadásznak. Krisztus igaz követői pedig gyümölcsöt teremnek azáltal, hogy az élő Krisztus nevében embereket mentenek meg az örök sötétségtől, azaz halásznak.

Mit tehetünk?
Nem tudok mást mondani, mint Krisztus: Térjetek meg, mert elközelített a Mennyek Országa! Gyűljetek össze a Krisztus nevében minimum ketten vagy hárman, és imádkozzatok, elmélkedjetek az ő igéjén, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Ő nevében, ott Ő maga is jelen van a Szentlélek által.

Hogyan térhettek meg? Ne tőlem kérdezzétek! Nem akarok mindent a szájatokba adni. Nem célom egy újabb démonikus vallást alapítani! Keressetek, és találtok! Nyissátok meg szívetek kapuit, zörgessetek és megnyittatik néktek a Mennyeknek Országa! Gyújtsatok gyertyát, térdeljetek le, nyissátok meg teljesen szíveiteket és lelketek legmélyéről mondjátok el a megtérő imát! Ne a rítusokra helyezzétek a hangsúlyt, hanem a teljes őszinteségre, a gyermeki alázatra, az Élő Krisztus szeretetére. Ne teremtsetek új, lélekgyilkos szokásokat, mert van belőlük elég! Újuljatok meg minden nap szívben, elmében, lélekben és tettekben. Vessétek alá teljes mértékben magatokat az Élő Krisztusnak, hogy az örök élet soha véget nem érő örömeit és boldogságát elnyerjétek! Szeressétek a Krisztust, hogy az akaratotok tőle legyen, ne a korlátos és gyarló emberi elmétekből szülessen, mely ki van téve a démonok és más szellemi lények játékainak. Szomjúhozzátok és éhezzétek az igazságot életetek utolsó pillanatáig, mert a Mester azt mondotta, hogy az igazság szabaddá tesz titeket. Csak ekképp győzhetitek le a halált, csak így lehet örök az életetek!

Azoknak pedig, akik ezen sorok miatt támadni próbálnak azt mondom, amit Pál is mondott:
Hagyjatok békén, mert ha embertől van, amit én írok, semmivé lesz. Ha pedig Istentől vannak e gondolatok, nem támadhattok anélkül, hogy Isten ellen harcolókká ne váljatok. Ha nem Istentől van, amit én írtam, ezek a sorok engem kárhoztatnak! Ha pedig Isten az, aki azt akarta, hogy ezek a gondolatok leírassanak, e szavak mindenkit kárhoztatnak, aki engem támad, és az élő Isten beszédét földi érdekek szerint magyarázza.

Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.
Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.”
(Jakab 1:12)
Végezetül pedig hálát adok minden egyes szabadon kimondott szóért az élő Krisztusnak, akihez mondandóm megörökítése előtt gyermeki szívvel és alázattal imádkoztam.

Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

P.S. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy bár régebb haragudtam a vallási vezetőkre, tekintélyekre és földi hatalmasságokra, már nem haragszom rájuk, és arra kérek minden olvasót, hogy ő se tegye! Nem velük van nekem bajom, hanem azokkal, akik az ő ajkaikat hazugságra késztetik, akik őket tudatlanságban tartják. Isten a bűnös embert szereti! Ő az életellenes cselekedeteteket, a bűnt nem szereti.
Hiszem és vallom, hogy ha egy vallási vezetőért a hívek Jézus nevében imádkoznak, megtörnek fölötte a hazugság és a sötétség démoni erői!
Ha templomba mentek, az élő Krisztushoz imádkozni menjetek, és ne a monoton, lelket gyötrő vallási rítusokért és a Szentlélekkel be nem töltekezett pap szavaiért, melyeket ő sokszor észből, és nem lélekből prédikál!
Személyes véleményem, hogy a kis közösségekben, amelyekben minden egyes személy ráhagyatkozik Isten akaratára, és az ő szellemének vezetésére, Isten sokkal inkább jelen van, mint egy hatalmas tömegben, melyet az orránál fogva vezetnek a vallási tekintélyek, kik Isten akarata helyett szigorú szabályok által megfélemlítve és vezetve, földi feletteseik akaratát tolmácsolják és cselekszik. Imádkozzatok érettük!

HANGOSAN:

Categories: Minden | Címkék: , , , , , | 7 hozzászólás
 
 

Egy film, melyet Isten rendezett

holygRendezhet-e Isten filmeket?
A Holy Ghost (Szentlélek) egy olyan dokumentumfilm, melyet az IMDB szerint teljes mértékben Isten Szent Lelke rendezett. Nincsenek tervek, nincs forgatókönyv, nincs biztonsági háló, csak az Isten lelkének hangja, mely folyamatosan megmondja Darren Wilsonnak és stábjának, hova menjen, kikkel találkozzon, mit filmezzen.
A Szentlélek hangját követve jut el Darren Wilson és csapata Amerikából a fényűző Monacoig, onnan pedig a hinduizmus szent városáig, Varanasiig.
Vicces, mi? Hogyan rendezhetne Isten filmet? Miért akarna Isten filmet rendezni? Miért akarna Isten a templomból kimenni az utcára az emberek közé, hogy dokumentumfilmet rendezzen? Egyáltalán mi, vagy ki ez a Szentlélek, és hogyan működik? Vajon csak akkor van jelen, ha vakon hiszünk benne, vagy akár hittől függetlenül fizikálisan is megtapasztalhatjuk az Ő jelenlétét?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatunk választ a Holy Ghost (Szentlélek) című dokumentumfilmből.
Én megnéztem már angolul, és őszintén kijelenthetem, hogy nagyon bejött.
Egyetlen hátránya ennek az isteni dokumentumfilmnek az, hogy nincs hozzá magyar felirat.
Először arra gondoltam, hogy elkészítem a magyar feliratot, hogy azok is megnézhessék ezt az Isten által rendezett dokumentumfilmet, akik nem értenek angolul. Utána meg eszembe jutott egy régi tapasztalat, miszerint egy közel két órás filmet hallás után magyarul feliratozni kb. két hét. Próbáltam remélni, hogy van egy jobb, egy gyorsabb és egy egyszerűbb megoldás arra, hogy ezt a filmet magyarul is megnézhessük.
Kiderült, hogy van már a filmnek magyar felirata, melyhez úgy lehet hozzájutni, ha megvesszük a letöltést itt:
http://store.wpfilm.com/holy-ghost-download-stream/

Ha sikerül megszerezni a magyar feliratot, szervezek egy nyilvános vetítést, mely után meghívjuk a film „láthatatlan” rendezőjét egy közös elmélkedésre.
Most elsősorban a gyergyószentmiklósi és a Gyergyószentmiklós környékén lakó olvasókat szólítom meg kérdésemmel, melyet diszkrét kérésként is megfogalmaznék, de az sem baj, ha valaki koldulásnak minősíti 🙂
Hajlandó lenne-e valaki megvenni a film letöltését, hogy hozzájuthassunk a magyar felirathoz annak érdekében, hogy a fent említett nyilvános vetítést megszervezzük?
Ha valaki úgy érzi, hogy megteheti és örömmel megtenné, hogy kifizessen 19.99 dollárt ezért a filmért, hogy megszervezzük az elmélkedéssel egybekötött filmvetítést Gyergyószentmiklóson és más helyeken is, kérem, jelezze szándékát az alábbi lehetőséget használva:
Telefon: 0749-476012
Üzenetküldés:

Youtubeon megtekinthető filmek a témában:

Categories: Minden | Hozzászólás
 
 

A rák szinonimája: ÖNMEGVÁLTÁS

Cancer-insurance-policy
Minél többet adunk, annál többet kapunk az isteni kegyelemből. Ha megtartjuk magunknak, és útját szegjük annak, ami isteni rendeltetésétől fogva szabadon akar áramolni, elévül, “megrégisedik”, belülről megront, és felemészt. Majd belesulykol a földbe.
A Pokol és a Mennyország létezik. Kísérők és segítségek is vannak mindkét úton. Mi döntjük el, melyik vonatra váltunk jegyet, és milyen kísérőkhöz folyamodunk segítségért.
Egyik ilyen kísérő a következőket mondja:
„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt. 7:13)
Azt is hozzáteszi, hogy a kíséretért és a segítségért, melyet azért kapunk, hogy az élet felé vezető keskeny ösvényen maradjunk, nem kell fizetnünk:
„Ingyen vettétek, ingyen adjátok” (Mt. 10:8).
Egyik úton tehát a kíséret és a segítség kegyelmi ajándék, mely megnyilvánul mindazon személyeken keresztül, akik azon az úton járnak. A másik úton pedig a segítség és a kíséret sok-sok lejbe, forintba és eurókba kerül.
(Ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden tiszta és Istentől való, ami ingyen (ajándékként) kínálja magát.)

“35.
Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36.
Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
37.
Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
38.
És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
39.
Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
40.
És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.” (Máté 25:31-46)


Mellékelem a holnap esti (csütörtöki) színdarab plakátját, melynek mottója:
“Az öröm mélyebbre hatol,
mint a kétségbeesés.”
Screenshot from 2015-04-21 19:17:04
Úgy érzem, egy lélekemelő színdarab lesz, mely maradandó értéket fog hagyni a nézők szívében.

Nem mondom azt, hogy a belépés ingyenes, mert a mai világban csak annak van értéke, amiért megdolgoztunk, amiért “megfizettünk”.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a színdarab (monodráma) egy ajándék minden nyitott szívű néző számára, aki el tudja fogadni, és a maga hasznára tudja fordítani.
Csütörtök este 7 óra,
T
estvériség sugárút 8 (a Bucsin negyedi katolikus plébánia melletti épület),
Gyergyószentmiklós.

P.S. Előrebocsátom, hogy a következő héten két Szabad Gondolat találkozó is lesz. Az első hétfőn (április 27-én) lesz megrendezve, a második valószínűleg csütörtökön (április 30-án).
Téma: Az elrontott és helyrehozott szexualitás
Mindkét alkalommal lesz egy különleges meghívott is, aki beszámol felfedezőútjáról és felismeréseiről.
A találkozók helyszínét és időpontját hamarosan közöljük.

Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

Categories: Minden | 10 hozzászólás

Hogyan lehetsz önmagad?

Úgy lehetsz önmagad, hogy odafigyelsz az embertársaid véleményére, befogadod azt, saját ízlésed szerint átformálod, és aszerint kezded élni az életed.
Csalódtál? Ugye valami bölcsebb filozófiára számítottál? Fel vagy készülve arra, hogy szembesülj a szomorú valósággal e tekintetben? Ha igen, kérlek, add ide a teljes figyelmed egy néhány percig.
Ha türelmetlen típus vagy, már az elején elárulom neked, hogy te már most is önmagad vagy. Ha kíváncsi vagy, hogy miből tevődik össze az ÖNMAGAD, olvasd tovább ezt a rövidke bejegyzést.
Az önmagad nem más, mint az a temérdek intelligens külső emberi véleményhalmaz, ami az évek során a test lámpásán, a szemen és a fülön keresztül beszivárgott az életedbe, és elhitette veled, hogy az vagy te. Az önmagad és a te véleményed többé-kevésbé ugyanaz. Az előző bejegyzésben, melynek címe “A legelemibb hazugság”, arról volt szó, hogy a legtöbb ember már annyira le van szegényedve érzelmileg és értelmileg, hogy már semmije sincs csak a sajátnak hitt véleménye, azaz önmaga. Nem szívesen használok obszcén kifejezéseket, de nem tudom figyelmen kívül hagyni azt az igencsak durva megfogalmazást, amit annak idején a facebookon láttam, miszerint a vélemény olyan, mint az emberen elhelyezkedő két legnagyobb zsírpárna közé beágyazódó illatforrás, amiből mindenkinek van egy, de senki sem kíváncsi a másikéra. Bármilyen furán hangzik, drága barátom, ez a vélemény, ez az a bizonyos “önmagad”, az önmagam, az önmaga.
Eddigi igazságkeresésem útján arra jutottam, hogy Isten nem azt akarta, hogy önmagam legyek, a saját érzéseimet és gondolataimat követve, hanem azt, hogy örökös legyek, hogy az Ő gyermekeként örököljem Teremtőmtől az Ő tökéletes vonásait.
Nézzük csak meg, hogyan alakul ki az az értékes önmagam, ami csak arra elég, hogy megbetegítsen, testi és lelki fájdalmakat okozzon nekem és embertársaimnak, majd elkísérjen a sírgödröm pereméig.
Az emberi gondolatok, amelyek megtermékenyítik az életemet, kívülről jönnek be a doktor-professzoroktól, a sörözős cimboráktól, Mórickától, az ünnepelt hollywoodi és sport sztároktól, az énekesektől, az önszeretetet ékesen hirdető guruktól. Ezek az emberi gondolatok, amikor beágyazódnak az elmémbe, emberi érzésekké alakulnak. Az emberi érzések újabb emberi gondolatokat nemzenek. Ezeket az újonnan született emberi gondolatokat bejuttatom embertársaim elméjébe, ahol megfogannak, és újabb emberi érzéseket, és újabb emberi gondolatokat teremnek, amelyek továbbra is az emberi, testi gondolkodásban tartanak mindenkit, aki azonosul velük. A megváltónk a közvetkezőképpen fogalmaz:
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!” (Mt 6:22-23)
A “Szabad Gondolaton” többször volt utalás arra vonatkozóan, hogy az apokalipszis már elkezdődött. Arról, hogy mikor, és miként, majd egy későbbi bejegyzésben olvashatunk. Most csupán annyit, hogy az apokalipszis fontos részét képezi az, hogy a világ szelleme miután beoltotta az embereket a saját hazugságaival, most arra bátorítja őket, hogy legyenek önmaguk! Ekképp a legtöbben észre sem veszik, hogy amikor önmaguk akarnak lenni, valójában azt a programot futtatják, amelyet a megtévesztés szelleme, az Antikrisztus oltott belé az elméjükbe. 😦 És ezt nem elmarasztalóan, nagyképűen, és fölényesen mondom, hanem a legnagyobb önkritikával, fájdalommal és együttérzéssel, mert hisz én is beleestem a csapdába.
Drága olvasó, őszintén bízok abban, hogy a fenti sorok alapján nyilvánvalóvá vált számodra is, hogy valójában ki az az önmagad, az önmagam és az önmaga. És látod azt is, hogy az Örökkévaló Isten nem arra hívott el, hogy a test lámpásán, a szemen keresztül beáramló emberi gondolatok által inspirálva önmagunk legyünk, hanem arra, hogy Krisztus bölcsessége és az Ő ereje által megszabaduljunk a halált nemző testi, emberi gondolkodástól, újjászülessünk, és a Mindenható tökéletes gyermekeiként a Mennyország a tökéletesség örökösei lehessünk.
Ha nem elég érthető, ami a fentiekben megíratott, újrakérdem, hogy ki az önmagad, drága barátom? Ki az önmagam? És mi köze van annak ahhoz az Istenhez, akinek hatalma van minden emberi erőtlenség, betegség és a halál fölött, mindenféle emberi mű-szer nélkül is?
Talán új gondolatokat kaptál e sorok által. Mit érzel? Továbbra is önmagad akarsz lenni, mert arra biztatnak a bestseller amerikai írók, anyagi jólétben dúskáló, felfuvalkodott külföldi és belföldi guruk, vagy Istenhez fordulsz, hogy Ő megmutassa neked, hogy milyennek képzelt el téged?
Ragaszkodsz-e továbbra is ahhoz, hogy az emberi, testi gondolatok által megtermékenyített és létrehozott önmagad légy, vagy megnézed, hogy mi tette Krisztust azzá a tökéletes istengyermekké, aki képes volt legyőzni a halált?
Az Ő szeretete és bölcsessége üldözzön addig, amíg elkap, és többé nem tudsz már önmagad lenni, és nem is vágysz arra, hogy önmagad légy, mert igazi örömöd leled abban, hogy az vagy, akinek a Tökéletes Isten megteremtett!

“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

Forrás: www.kialtoszo.hu

Categories: Minden | Hozzászólás

Nyugodjál békében, Szabad Gondolat!

NYUGODJÁL BÉKÉBEN,

SZABAD GONDOLAT!

Drága embertárs!
Örömmel tudatom, hogy a Szabad Gondolat egy huzamosabb ideig eltartó küzdelem következtében hősi halált halt. Gyilkosa a Krisztus. Azok a gondolatok, azok a felismerések, amelyekkel az Örökkévaló az elmúlt időszakban megajándékozott, már nem fértek bele a régi tömlőbe, abba a keretbe, amelyet a szabad gondolat blog biztosíthatott számukra. A régi olvasók közül többen arra számítottak, hogy visszatér majd a régi blue, a vagány srác, a világjáró kalandor, és ismételten megmondja a tutit. Őszintén remélem, hogy ez nem fog megtörténni. Sőt, az Élő Isten segedelmét kérem, hogy ne történjen meg, mert én már egy tapodtad sem szeretnék lépni az Ő látása, az Ő bölcsessége és az Ő tökéletes akarata nélkül. Ennek ellenére nem ígérhetem, hogy ezentúl sosem fogom elvéteni a célt, és minden utamban szent és feddhetetlen leszek, mert a halál menyasszonyaként szolgának szegődött test engemet is folyton megkísért, mint mindannyiótokat. Hisz Krisztus urunkat is kísértette egészen az utolsó percig.
Mindazonáltal megpróbálom betartani a legeslegfontosabb parancsolatot, atyai tanácsot, hogy szeretni fogom az Élet Szerzőjét és az Ő igazságait teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és teljes erőmből. Mindezt azért, hogy ne rejtethessék el a hegyen épített város.
Minekutána többször is cserben hagyott, saját erőmben, saját intelligenciámban, saját tehetségemben ezentúl nem szándékszom bízni. Helyette megpróbálok teljesen meghalni annak, akinek a világ által megismertettem, hogy egy szép napon határozottan kijelenthessem én is, hogy “Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus”.
Tudom, hogy a hús és a vér, épp úgy, mint nálad, a lélek ellen hadakozik, de megpróbálom szem előtt tartani drága Krisztusunk azon kijelentését, hogy az üdvösség az embereknél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Tehát az Élet Szerzője az, aki ki tudja munkálni az üdvösséget bennünk, ha valamikképp alkalmassá tudunk válni arra, hogy teljes mértékben átadjuk neki az életünket.
Érzem, hogy nem lehetek az örökkévalóságig egy olyan edény, amely folyton ellenszegül a fazekas akaratának. Tudatában vagyok, hogy mint edény, csak akkor lehetek tökéletes, ha készen állok minden pillanatban arra, hogy megengedjem a fazekas mesternek, hogy széttörjön, majd újraformáljon saját tetszése, saját bölcsessége, tökéletese elgondolása szerint. És ahhoz, hogy ez a feltétel nélküli átadás teljes egészében megtörténjen, buzgóságosan kérem az Ő közreműködését, mert tudom, hogy a saját erőm nem alkalmas arra, hogy legyőzze a saját erőmet. 🙂
Nem számítok arra, hogy a szabad gondolat (a régi edény) barátai közül sokan útitársak akarnak majd lenni ezen az igencsak keskeny ösvényen, de ha mégis akadna néhány régi barát, aki be tudja látni magáról, hogy lelki szegény, és szüksége van az Úristen könyörületére, a feltámadt Jézus Krisztus szeretetére és bölcsességére, látogasson el az új oldalra, melynek neve Kiáltó Szó a Pusztában.

Ezentúl nem szándékszom senkivel sem vitázni azon nézeteket illetően, amelyeket az evangéliumok megismerése révén a feltámadt Krisztustól örököltem. Ha valaki nem tart igényt arra a kegyelmi ajándékra, amelyet az Úristen Krisztus evangéliuma által kínál neki, nem tehetek mást, mint elfogadom a döntését, és bízom az Örökkévaló kifürkészhetetlen tervében, hogy valamikképp az ő szellemi vakságát is elveszi.
Én személy szerint senki szemeit nem tudom felnyitni. Hisz az én szemeimet sem volt képes felnyitni senki ember fia. Mint ahogy azt már többször is hangsúlyoztam, én csupán egy útjelző tábla lehetek, minden igazságot éhező és szomjúhozó ember számára. A megtörés, a hazugságok miatti szenvedés, a látás, az örökkévaló bölcsesség, a Szent Lélek által való öröm Isten személyes ajándéka minden egyes igazságot éhező ember számára, ki eltökélte, hogy Isten segedelmével “nemessé” válik a világ hazugságaival szemben. Meggyőződésem, hogy ezt az ajándékot csak és kizárólag személyesen Tőle veheti át mindenki, aki nemet mond a világot uraló vallásos szellem hazugságaira, és engedi, hogy testének és lelkének térdei meghajoljanak a Dicsőség Királya előtt, ki testté lett, ártatlanul gyötörtetett, és szenvedett, hogy nekünk, kik megrekedtünk a test rabságában örökön tartó életünk legyen az Ő ismerete, és az Élet Szerzőjének tökéletes jelenléte által.

A szabad gondolat blogot nem fogom letörölni. Otthagyom azok számára, akik még ragaszkodnak ahhoz, hogy a saját kezükben tartsák a gyeplőt. Sok értékes gondolat van itt is, ami végigkísérte egy vakon született gyermek gyötrődéseit, igazságért való kiáltozásait, fuldoklásait, haláltusáját, halálát és feltámadását. És mindenek felett azt, hogy Isten bölcsessége, természetfeletti ereje mikképp tud beavatkozni, egy hazugságoktól meggyötört, megbetegedett, megvakult haldokló ember életébe.
Ezen sorokkal őszinte hálámat szeretném kinyilvánítani elsősorban a Könyörület Istenének, aki visszafogadta tékozló fiát, miután ő a disznók eledelétől megbetegedve visszatért Őhozzá.
Másodsorban azon embertársaimért mondok köszönetet, akik már előttem döntést hoztak, és engedték magukat széttörni Krisztus igazsága által, hogy alkalmas eszközzé váljanak a Mindenható kezében a magamfajta tékozló gyermekek megmentésére. Az ő alázatuk és engedelmességük nélkül nem szerezhettem volna bizonyságot afelől, hogy van egy Isten, ki élő és ható, aki nem ismer lehetetlent, aki még egy gyilkos szemeit is alkalmassá teheti az Ő örök dicsőségének meglátására.
Azokért is hálás vagyok, akik a megváltozott indentitásommal szembeni neheztelésükkel visszaigazolták számomra, hogy miután beengedtem az életembe, a Jóisten egy percig sem tétlenkedett. Azon személyek, akik a szabad gondolkodó világvándort szerették, mutatták meg nekem, hogy miután meghajtott fővel bevallottam Isten és az emberek előtt, hogy egyedül, saját erőmből, saját intelligenciámmal, saját földi okoskodásommal nem megy, és a Mindenhatóhoz kiáltottam, egy olyan átalakulás vette kezdetét az életemben, melyet emberi ésszel képtelenség nyomon követni, és megérteni.
Ezért őszintén bízom benne, hogy minden egyes személyt, ki most még értetlenül, vagy akár ellenszenvvel viszonyul ehhez a sokszor még számomra is érthetetlen átalakuláshoz, megszólít az Úristen, és megmutatja számára azt a keskeny utat, amelyről az mondatott, hogy csak kevesen találják meg, mert a világ csillogása és hízelgő csábítása eltereli az ember figyelmét róla. Hiszem, hogy az az Isten, aki a szent háborút folytató Sault megszólította a damaszkuszi úton, képes kihozni minden egyes igazságot éhező gyermeket abból a káprázatból, amely szellemi vakságot, testi és lelki szenvedést hoz emberek millióira. Ami talán a leginkább csodálatra méltó Őbenne, az, hogy neki hatalmában áll, hogy minden egyes személyt a számára legérthetőbb nyelven szólítson meg. Így hát teljes bizodalmam van abban, hogy előbb vagy utóbb mindenki fog kapni Tőle egy teljesen személyre szóló és félreérthetetlen meghívót, melyet, ha elfogad, eljut a mennyek országának, a Szent Lélek tökéletes birodalmának megismerésére.
Köszönöm mindannyiótoknak, hogy eddig útitársaim voltatok. Őszintén remélem, hogy egyszer majd újra keresztezik egymást az útjaink! Isten áldjon benneteket!
Búcsúzóul fogadjátok tőlem ezt a szerelmes verset:

Gyenge vagyok szeretni téged.
A gőg és a hiúság megvakít, megéget.
Elzsibbad a fül, káprázik a szem,
A világ marcangolja szomorú életem.

Szeretni kellene, mert abban van az élet,
De Nélküled a szeretet csak korhadó ígéret.
Nem tudok szeretni, bárhogy is akarom,
A testem is elfárad, leszakad a karom.

Mit tegyek hát érte? Hogyan lehet enyém?
Keservesen zokogok a Bábel tetején.
Mi közöm hozzá? Hisz erőtlen vagyok.
Semmi nem teljesül, bármit is akarok.

Segíts hát megszűnnöm szüntelen akarni,
S a kegyelem ajándékát türelmesen várni!
Nem akarok többé harcolni hiába!
Hívjál vissza engem a holnapból a mába!

Könyörülj énrajtam, szenvedtem eleget!
Ha Te vagy a szeretet, engedd, lélegezzelek!
Törjél szét teljesen, formáld át életem,
Költözzél belém, te légy szeretetem!

Újítsd fel teljesen a lelkem otthonát,
Hogy a fényed elárassza, tisztítsd meg ablakát!
Maradj mindig velem, hogy ne éljek hiába,
Legyél te énbennem a világ világossága!”

És most azon embertársaimhoz szólok, akiket megérint a következő kérdés:

“Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is,
de az ő lelkében kárt vall?” (Mt 16:26)

Arra indított a lélek, hogy készítsek egy másik blogot, amely talán alkalmasabb azon gondolatok tárolására, melyek Krisztus bölcsességének fényével próbálják megvilágítani, hogy melyek azok a hibás gondolati minták, amelyek kiküszöbölésével és lecserélésével szabadulást nyerhetünk a világ hazugságainak lelket megnyomorító börtönéből.

Az alábbi képre kattintva, megnézheted, hogy mutat a megújuló gondolatok otthona. Ha tetszik, és szeretnél értesítést kapni az ott megjelenő írásokról, hang és videóanyagokról, a Hírlevél menüpontra kattintva kérhetsz értesítést az új bejegyzésekről.
A mielőbbi viszontlátásra!

Szeretettel,
“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

kialto header

Categories: Minden | 3 hozzászólás

Üzemanyag Sátán kocsijába

Hangterápia, biomasszázs.
Akupunktúra, jóga, jóslás, “jókedv”.
Szellemműtét, energia-gyógyítás.
Családtépés és családépítés.
Életmód tanácsadás.
Filozófia, pszichológia és pszichopatológia.
Magasba röpítő testi élvezetek:
Tantrikus, orális, anális és csoportszex.
Kundalini vonaglások.
Illóolajok, gőzfürdő és jakuzzi.
Fogyókúra, léböjt, lúgosítás és tisztítókúra.
Hangfokozók, ízfokozók, látványfokozók és hangulatfokozók.
Mesterségesen gerjesztett pszichedelikus élmények.
Horror és pornó. Hátborzongató izgalmak.
Kegyes és kegyetlen hazugságok.
Lelki zsarolások, paráznaságok.
Facebook-fotó cserélgetés,
feltuningolt szépség.
Ezo-gyönyör, művagina és műhímvessző.
Művese, műszív, mű-alkotások. Mű-vész.
 
Agykontroll és a vonzás törvénye.
Pozitív gondolatok.
Gyülekezeti hormonterápia, vallásos áhítat, hipnózis.
Önámítás, önszuggesztió, önmegvalósítás és Önmegváltás.
Meditáció és aberráció.
 
Tüntettetések és ünnepeltetések.
Születésnapok, jóllakás, fingadozás.
 
Munkamánia, szenvedély, hobbi; Repülés és száguldás.
Kóros formatökéletesség és magamutogatás.
Versengés, nyerni akarás.
Humanizmus és utángyártott (látszat)jóság.
Fejére állított valóság.
 
Természet- és családbálványozás.
Nap istenek és Hold istennők.
 
Szodoma és Gomora.
 
Ordítani tudnék, hogy ne tedd;
fordulj meg, válts irányt, míg megteheted!
De egy vastag és sötét köd telepszik a hangszálaimra,
mely azt súgja, hogy joga van mindenkinek
a szabad akarattal választott romláshoz és rothadáshoz.
 
Engedd, hogy mindenki a test kényelmének és élvezeteinek
hullámain vonuljon be a kárhozatba, és kínálja fel lelkét ÖNKÉNT a GÉPNEK. Fordítson hátat Krisztusnak, az életnek s a szépnek.
 
Hisz üzemanyagra van szüksége Sátán kocsijának.
Categories: Minden | 3 hozzászólás

Mit jelent az újjászületés?

Üzenet a pásztoroknak
ISTENNEK NINCS SZÜKSÉGE RÁTOK

 

Átírat:

Üzenet a világ pásztorainak
ISTENNEK NINCS SZÜKSÉGE RÁTOK!

magyar felirat:
http://www.szabadgondolat.wordpress.com

Az elmúlt hónapokban,
amióta elindítottam ezt a csatornát,

kaptam néhány kérdést
tapasztalt lelkészektől.

Az egyikük közel volt már
a nyugdíjazáshoz.

Mélyen meghatódtam, mert
némelyikük úgy kezdte a levelezést,

hogy úgy érzi, hosszú éveken
keresztül be volt csapva.

Hamis evangéliumról prédikált,

amely soha nem volt összhangban
Jézus tanításával.

És nem értette meg, hogy az
miként formálhatja át az ember életét.

Felvillanyozott a gondolat,
hogy még egy tapasztalt lelkész is

csapatot válthat, és azt a munkát
végzi majd, amivel Krisztus megbízta.

Viszont egy adott ponton túl
minden alkalommal csalódnom kellett.

Hadd meséljek erről.

Lépésről lépésre mindegyikük
felajánlotta számomra, hogy segít nekem
(ez kedves tőlük),

de ugyanazt a felekezetet felhasználva,
amelyről korábban bevallotta, hogy sehova
nem vitte őt az elmúlt években.

Az volt az ő általános feltételezésük,
hogy most már megtalálták az igazságot,

vagy legalábbis az igazság
azon részét, amire szükségük volt.

Így hát nem kell mást tenniük, mint
visszamenni a gyülekezetekbe,

hogy elmondják a közösségnek,
amit megtudtak.

(Valószínűleg egy kissé tapintatosabban,
mint ahogyan én tenném.)

Igen, ezt is megértem…
Hisz az volt a hivatásuk (karrierjük),
hogy vallásos vezetők voltak.

Így azt feltételezik,
hogy a vallásos vezetői pozíciójuk az,
amit felajánlhatnak Istennek.

00:01:26,892 –> 00:01:30,215
És ez az a pont, ahol becsúszik a hiba.

Lehet ebben némi igazság, de nem tudom
figyelmen kívül hagyni Jézus találkozását

egy akkori vallási vezetővel.

Egy vallási vezetővel, abból az egyházból,

amelyet az Írások szerint
az Isten hozott létre.

Ez volt Isten lehetősége arra,
hogy az igazságot a vallásos
szervezeten belül hirdessék.

De mit tett Jézus?

Ez az ember, Nikodémusz, a zsidók egyik
vezetője bevallotta,

hogy valami olyant látott Jézusban, amit
az ő kollégái figyelmen kívül hagytak,

vagy amivel szándékosan
szembeszegültek.

Nikodémusz nem úgy jött Jézushoz,
mint aki megtagadta a farizeusokat.

Nem. Ő inkább amolyan békítőnek
gondolhatta magát,

azt remélve, beleviheti Jézust abba,
amit ő és a társai csinálnak,

annak érdekében, hogy
mindenkinek jó legyen.

Elvégre Nikodémusz és társai az akkori
egyház teljhatalmú elöljárói voltak.

Jézus pedig az utcán végezte a munkát,
hivatalos felhatalmazás nélkül.

Voltak neki is követői,
de a legtöbben ingatagok voltak.

Csak egy néhányuk volt tanult,
és egyikük sem volt “vallásszakértő”.

Nikodémusz úgy érezte, hogy meglátott
valamit Jézusban, amit a többiek nem.

Valamit, ami hasznos lehet a zsidó nemzet
számára, és talán még Jézus számára is.

Szóval, mi is volt Jézus első szava
Nikodémuszhoz,

mielőtt még bármit mondott volna?

Azt mondta, “Ne vedd rossz néven, Niki,
de ha nem kezdesz mindent elölről
(mint egy újszülött),

nem fogod meglátni azt a királyságot,
amelyről beszélek.”

Tessék??
Minden újrakezdeni?

Hé! Tudta Jézus egyáltalán,
hogy kivel beszél?

Ez az ember a zsidók egyik főembere volt.

Egy köztiszteletnek örvendő rabbi.

A Szanhedrin tagja.

Mi ez az újrakezdés-dolog?

És amit Nikodémusz mondott ezen a titkos,
éjszakai találkozón, nagyon hasonlít ahhoz,

mint amit a lelkipásztorok mondtak nekem.

Azt mondják, egyetértek azzal, hogy
valami nem stimmel a felekezetekkel.
Hiszen te is megláttad ezt.

Ki kell küszöbölnünk a hibát!
Te meg én, együtt. Van is ötletem erre.

Van egy fizetett pozícióm,
ahonnan hirdethetem.

Ismerek befolyásos embereket.
Dolgozhatunk velük együtt.

Nem mind rosszak.
Meg tudjuk javítani őket.

“Nem, nem! Ez a te királyságod, Niki,
nem az Istené!”

Ezt mondaná Jézus.

Azt mondaná, “Isten terve
radikálisan különbözik a tiédtől.”

“Te a régi iskolát képviseled.”

“Te Izrael vezetője vagy. Ezért nem látsz
mást, mint az izraeli királyságot.”

Jézus egy teljesen más dologról beszélt,
amit Ő úgy hívott, hogy Isten országa.

Egy teljesen új mérkőzésről.

Hasonlóképpen, az összes lelkipásztor
csupán az intézményesített egyházat
képes látni.

Vagy az ő kis részecskéjét az
intézményesített egyházból.

Ez jelentette számukra az életet.

Ez volt a megélhetésük
hosszú éveken keresztül.

Azt hiszik, hogy ha elég tapintatosak,
még több ajtó megnyílik előttük.

Hogy a megújulás megtörténhet az
intézményen belül is.

És ők lesznek annak mozgatórugói.

Mit is látok én?

Attól tartok, újabb reményteli
idealizmust látok,

amelyet bekebelez, majd kiokád magából
az a könyörtelen rendszer,

ami szó szerint halálra kínozta,
és kínozza ma is Isten Fiát,

ha minden az ő módszere szerint
megy tovább.

És még látok valakit, aki nem áll készen
arra, hogy gyermekként jöjjön Krisztushoz,

és mindent újrakezdjen.

Vallási dolgokban ezek a pásztorok olyanok,
mint a gazdag ifjú a materiális dolgokban.

“Milyen nehéz – mondaná Jézus – azoknak,
akik vallási vezetők, elengedni a vallást,
hogy valóban újjászülethessenek.”

Mindnyájan azt hiszik, hogy tanultak abból,
amit Jézus és az Ő szedett-vedett
legénysége tett.

Ekképp csak annyit akarnak magukhoz venni
az igazságból, hogy visszamehessenek,

és eladhassák azt a kollégáiknak
és a gyülekezetnek.

Egy idősebb pásztor a következőt írta.

“Ezen a címen megtalálod a könyveimet.
Olvasd el ezeket. Több könyvet is írtam már.”

Hé! Nem te vagy az a pásztor, aki egy
néhány napja azt írta, hogy nem értette
meg Jézus tanítását és az élet dolgait?

A könyveid, drága barátom, csak azt
tartalmazhatják, amit AZELŐTT tudtál,
mielőtt bemutattalak a Biblia Jézusának.

A vak hogyan vezethetné a világtalant?

Egy másik azt mondta. “Ugyanazt
fogom csinálni, amit te csinálsz.

Ismerek nagyon jó embereket a gyüliben.

Meggyőzhetem őket, hogy
indítsunk el egy jótékonysági mozgalmat.

Nagy dolgokat teszünk majd “Istenért”, és
még el sem kell adnunk a házunkat ezért.”

Elindítani egy jótékonysági mozgalmat?
Ezt mondta volna Jézus?

Nem azt, hogy “Add el, amid van,
és oszd el a szegényeknek”?

Nem, nem! Nem mindent. Épületekre
van szükségünk, és ingatlanokra.
(Ez a legújabb Nikodémusz-verzió)

Bízz bennem. Tudom, hogyan kell csinálni.
Ismerem a megfelelő személyeket ehhez.

De mielőtt túl messzire mennék,
hadd emlékeztesselek benneteket,

hogy az a hiba,
amit a pásztoroknál látunk,

az önmaguk és a saját birodalmuk
iránti megszállottság,

nem csupán a pásztorok hibája.

Mindannyiunknak van valami
tálentuma, hobbija, karrierje, birtoka,

családja, valamilyen képzettsége.
Mindenki tartozik bizonyos csoporthoz.

Ezért mi azt feltételezzük, Isten
fel fogja használni ezeket a kis részeket,
hogy létrehozzon egy (segély)szervezetet,

amelyet a lakóhelyünkhöz,
birtokolt dolgainkhoz és
az ízlésünkhöz szabva fog kialakítani.

Ezért nincs szükség arra, hogy
bármit is elengedjünk.

Felejtsük el, hogy
Isten látja a teljes képet,

hogy van neki egy “saját” családja,
egy saját királysága, saját terve,
amelyet meg akar valósítani.

Amit mi akarunk, az, hogy felhasználjuk
Jézust a saját birodalmunk,

a saját szervezetünk,
a saját hírnevünk építésére.

“Istenem, kérlek, jöjjön el az én országom!”
Így imádkozunk.

És egy szempillantás alatt meggyőztük
magunkat, hogy Isten az,

aki azt mondja nekünk, szüksége van
egy szakácsra a helyi gyorsétkezdében,

és már évek óta keres valaki olyant, mint
mi, hogy milliomos sztárrá formálja őt.

Nagyon gyakori félreértés az,
hogy ha mindenről lemondasz,

Isten elvezet valakihez
a saját környékeden,

a saját gyülekezetedben,
a saját családodban,

vagy valahova a te közeledben,

hogy ti ketten beseperjétek
a szomszédságot a Mennyországba.

A legtöbb embernek fogalma sincs arról,
hogy milyen nehéz bárkit is találni,

aki készen áll lemondani mindenről
Krisztusért, az igazságért.

Azt mondanám, hogy a legjobb esetben,
ma a Földön minden ötvenezer ember közül

talán csak egy az,
aki igazán követi Krisztust.

És tapasztalatom szerint általában két-
háromszor annyi emberrel kell találkozni,

amíg egyetlen ilyen személy felbukkan.

Az a feltételezés, hogy igazi
“Krisztus-követőt” csinálhatunk
minden barátunkból és családtagunkból,

rejlik a munkahelyen történő
bizonyságtétel mögött, nemde?

Autószerelőként dolgozol. És egy
tucatnyi autót kell megjavítanod naponta.

Valószínűleg nem fogsz tudni
beszélni az összes tulajjal.

És akikkel szóba állsz, azokat
valószínűleg jobban érdekli,
hogy mennyibe fog kerülni a javítás.

Ennek ellenére, te azt képzeled,
hogy egy napon

Isten felhasználja ezt a munkahelyet,
és odavisz hozzád valakit, aki
majd Krisztus követője lesz általad.

aki majd a nyakadba borul
egy ilyen társalgás közepette.

Ezért tett oda téged, nemde?

Te nem is azért vagy ott,
hogy pénzt csinálj. Egyáltalán nem!

Te azért vagy ott,
hogy bizonyságot tegyél Istenről.

Még az is lehet, hogy be tudsz csempészni
egy néhány kiadványt, vagy
Bibliát a váróterembe.

És ki tudja, hány százan válnak
Krisztus-követővé a szolgálatod által,

ha az egész életedet így fogod eltölteni.

Sajnos, ez nem több, mint egy téveszme,
egy egocentrikus nagyzási hóbort.

Ez csupán a jó öreg, intézményesített
kereszténység utáni másnaposság,

miszerint mindenki keresztény, aki valahol,
valamikor elmondott egy rövidke imát,

egy díjmentes rituálé keretén belül,
hogy megváltást nyerjen,

és azután visszament pénzért dolgozni.

Vajon tényleg ez lenne Isten terve?

Vajon tényleg keresztény autószerelőkre,
keresztény tévériporterekre,

keresztény szalagmunkásokra
lenne szüksége Istennek?

Drága testvérek, Isten arra készül, hogy
egy teljesen új világot hozzon létre.

Egy olyan világot, amelyet a legtöbben
még sosem láttatok.

Bízzatok benne! Amire neki a történelem
mostani momentumában szüksége van,

olyan emberek, akik maguk mögött tudják
hagyni a régi világot, és

elmennek mindenhova, hogy megmutassák,
miképpen fog kinézni ez az új világ.

Ezen felül élünk és szeretünk.

És követjük Krisztus tanítását.

Még akkor is, ha volt egy olyan pozíciód,
ahol azt mondhattál, amit csak akartál

emberek millióinak minden nap,

amíg nem tudod megmutatni az életeddel,
hogy a bizalmad nem a pénzben van,

és nem vagy a “pénzért dolgozás”
mentalitásának rabja,

megcsonkított, hatástalan és hamis
lesz az üzeneted.

És az embereknek egy erőtlen
Jézust fogsz bemutatni,

aki arra is képtelen,
hogy megetesse őket,

nemhogy egy bomlásban levő
holttestet támasszon fel.

Kérdezd Billy Grahamet!

Vagy bármelyik kollégáját.

Mindannyian egy felhígított, szánalmas,
hamis evangéliumot hirdetnek,
amelyet ők hoztak létre.

Még véletlenül sem Krisztus tanítását.

Az Ő szavaival
nem lehettek volna sikeresek.

Az üzenetet meg kellett változtatni,
hogy elérjék azt, amit elértek.

A keserű igazság az, hogy Istennek
nincs szüksége sem rájuk, sem
az ő kompromisszumukra.

Sokkal hasznosabbak lehettek volna
Isten számára,

ha mindent elengedtek volna,
és hagyták volna, hogy átformálja őket

Krisztus igazi tanítása.

És még azt akarjátok elhitetni velem,

hogy megtaláltátok a módját, miszerint
rávegyétek a hitehagyott egyházat,
hogy elfogadja az igazságot

a ti kapcsolatotok által,
a ti tapintatos beszédetek által,
és a ti lenyűgöző képességetek által.

Mások pedig azt akarják elhitetni velem,
Istennek szüksége van rájuk
abban a bizonyos iskolában,

hogy azt a rengeteg diákot közelebb
vezessék az igazsághoz;

vagy a kórházban,
ahol a betegeket gondozzák,

egy olyan pozícióban, amelyre bármelyik
pillanatban kerülne másik jelentkező,
mihelyst megürülne.

Azt akarod elhitetni velem, hogy Isten
azért helyezett oda, ahol éppen vagy,

mert még több krumplitermesztőre,
még több telemarketingesre,

még több kamionsofőrre
van szüksége?

Azt mondod, szüksége van rád, hogy
beszélj róla a helyi mini focicsapatnak,
amelynek az edzője vagy?

…Vagy, hogy beszélj róla
a szülői értekezleten?

…Vagy a helyi sakk-klubban?

Te lennél a föld sója azáltal, hogy ott
maradsz, ahol éppen vagy,

és szinte semmit sem teszel másképp?

Ha más nem, hát az angyali mosolyod
megnyeri a világot Krisztus számára.

Sajnálom, emberek, de tényleg szükséges,
hogy újjászülessetek.

És ez csak akkor történhet meg, ha
elengeditek a saját kis királyságotokat.
(Teljes egészében!)

És tiszta lappal indultok.

Vágjátok el az összes köteléket.
Váljatok meg teljesen az igénytől.

És úgy hallgassátok Jézust,
mint egy kisgyermek.

Őt nem érdekli a ti feltételezett
szakértelmetek,

az eddigi jótéteményetek,

a barátaitok és a kapcsolatotok.

Csak akkor születhettek újjá, ha
úgy fordultok Jézushoz, mint egy gyermek;

ha úgy hallgattok rá, mintha senki más
nem létezne ezen a világon.

Ha teljes lényetekkel
engedelmeskedtek neki.

Erre van szükségetek.

Enélkül még csak meg sem pillanthatjátok
azt a királyságot, amelybe Jézus meghívott.

Ebben biztosak lehettek!

Krisztusnál vannak az örök élet szavai.
Ki máshoz mehetnénk?

Csak miután ezt megértitek,
indulhattok el az újjászületés irányába,

hogy meglássátok, ami most még
láthatatlan, a Mennyországot.

Készen állni Krisztus eljövetelére,
mint a menyasszony,

aki várja az ő tökéletes vőlegényének
megérkezését.

Ez az, amit nem értett meg
Nikodémusz.

Csak egyszer hallunk róla még
az evangéliumban,

ahol gyenge kísérletet tesz arra,
hogy ragaszkodjon Jézushoz.

De a kollégái elhallgattatják.

Ja, és végül segített eltemetni Jézust,
miután a kollégái megölték Őt.

Hadd térjek ki egy kis részletre,
mielőtt befejezem ezt a videót.

Egyesek valószínűleg ezt fogják gondolni.

“Azt akarod mondani, hogy te vagy az
egyedüli, aki jól csinálja?”

“Miben különbözöl azoktól a pásztoroktól,
akiket kritizálsz?”

Őszintén szólva, ezt nehéz megválaszolni.

Azt próbáltam tanítani ezen a csatornán,
hogy meg tudod csinálni egyedül.
Nincs szükséged rám.

Viszont Istennek sincs rád szüksége.

És ezt próbáltam elmagyarázni
ebben a videóban.

Amíg mindannyian meg nem értjük ezt,

nem kerülhetünk abba az állapotba,
hogy Isten bemutasson minket egymásnak.

Neked nincs szükséged rám!
Nekem nincs szükségem rád!

De mindkettőnknek szüksége van
Jézus tanításaira, a “szegletkőre”.

Nem az én könyveimre
vagy a te könyveidre!

Nem az én barátaimra
vagy a te barátaidra!

Csupán Jézus tanítására.

És itt van nekem egy picinyke előnyöm.

Amíg a többiek építették
az intézményeket, a templomokat

és az emberi doktrínát az évek folyamán,

én Krisztus tanítását népszerűsítettem,

és megpróbáltam beültetni
azt a saját életembe.

Az egyedüli igaz barátaim azok,
akik szintén alárendelték magukat
Jézus tanításának.

Az én családom tagjai azok a személyek,
akik engedték magukat széttörni
Krisztus beszéde által.

Az egyedüli valós projektem az,
amelyben olyan személyek vesznek részt,

akik Jézus tanításának engedelmeskedve
teszik azt, amit tesznek.

Tehát, igen! Felelősségre vonom
a világ összes pásztorát!

A több ezer keresztény felekezetet.

És teszem ezt egy maréknyi emberrel,

aki száz százalékig átadta az életét
Jézus Krisztusnak.

Ha majd találkozol ilyen emberekkel,
meg fogod érteni, miről beszélek.

És a hamisítványok
többé nem fognak lenyűgözni.

Bízom abban, hogy néhányotoknak
része lesz abban a kiváltságban,

hogy egy napon találkozik
egy olyan személlyel,

aki mindent feladott Krisztusért,

és aki az életének minden percét
az Ő tanításának engedelmeskedve éli.

Ahogy Lukács mondja az evangéliumában,

ilyen emberek járták a vidéket Jézussal,

megmutatva az embereknek,
hogy milyen a Mennyország.

Pontosan ez az, amit a világnak
látnia kellene ma is.

És te is része lehetsz ennek.

Itt a címem. Ha kérdésed van,
lépj velem kapcsolatba.

hogy együtt tapasztaljuk meg
azt a földrengető forradalmat,

ami ebből az egyszerű, de ritka
engedelmességből származik.

Béke legyen veled!

eredeti videó:
youtube: A Voice In The Desert

magyar felirat:
http://www.szabadgondolat.wordpress.com
korrektúra: Ili

Categories: Minden | Hozzászólás

Modern Miatyánk

Mire gondolhat a mai ember, amikor a „Miatyánk”-at mantrázza?
Talán erre?

Miatyánk, ki vagy a mennyekben, segíts nekem, hogy híressé, és népszerűvé váljon az ÉN nevem!
Hogy eljöjjön az ÉN országom, és hogy meg legyen az ÉN akaratom, amint otthon, a családomban, úgy mindenütt, ahol ÉN megjelenek.
Sikerüljön a vizsgám, legyen sikeres az új autóvásár és a lakásfelújítás. Sok pénzem legyen, és mehessek el VAK-ációzni az idén is. Kérlek add, hogy ne tudja meg a párom, hogy mi jár a fejemben, mikor azt mondom neki, hogy szeretlek, és tanulja meg elfogadni azt a gondolatot, hogy akkor leszünk igazán boldogok, ha ÉN kielégíthetem minden testi vágyamat, kívánságomat.

A mindennapi lelki táplálékot, hadd szerezzem meg ÉN onnan, ahonnét ÉN akarom. És kérlek, add, hogy sose találkozzak olyan igazságokkal, amelyek ellentmondanak jelenlegi elképzeléseimnek, és kényelmetlen szituációba hoznak. Kímélj meg az ilyen élethelyzetektől, kérlek!
Bár nagyon kétlem, hogy valaha is vétkeztem volna, kérlek bocsásd meg nekem, ha netán mégis vétettem azáltal, hogy nem követtem az ÉN belső hangomat, melyet a facebook, az amerikai filmek és a többi főáramú médium alakított ki bennem! És, kérlek fogd már fel valahogy, hogy én senkinek nem kell megbocsássak az égadta világon, csak és kizárólag ÖNMAGAMNAK.
Ne vígy engem a kísértésbe! Azt hiszem, hogy ezen a területen egyedül is boldogulni fogok, Önmagamtól is odatalálok!
A gonosztól meg nem kell megszabadítanod, hisz, ha még nem hallottad volna Osho-tól, vagy Eckhart mestertől, vagy valamelyik amerikai bestseller írótól, a gonosz valójában nem is létezik! Mellesleg nemrég jelent meg egy újabb amerikai film DiCaprio főszereplésével, melyben csak a speciális effektek százharmincmillió dollárba kerültek. És ez a film is egyértelműen kijelenti, és be is bizonyítja, hogy a gonosz nem létezik. Azt csupán a Vatikán találta ki, hogy kontroll alatt tartsa az egész világot! A gonosz valójában még az eredeti Bibliában sem volt benne. Csak később hamisították belé. Ha netán még nem hallottad volna, a Bibliát valamelyik császár nagyon sokszor átírta. Az evangéliumokat pedig „kiherélték”. Úgyhogy vedd te is tudomásul, hogy butaság és műveletlenség bizonyítéka az, ha valaki a huszonegyedik század elején azt hiszi, hogy létezik gonosz.
…mert az enyém az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Egyébként már a brit tudósok is bebizonyították, hogy a fizikai világ valójában nem is létezik. És ÉN vagyok a központja mindennek. Én teremtettem a világot. És ebből logikusan következik, hogy ha bármilyen probléma van, csak ÉN oldhatom meg azt. És nincs szükségem semmilyen külső segítségre. Úgy igazából még azt sem értem, hogy miért álltam szóba veled. Megvan! Azért, mert a Vatikán és a Biblia elhitette velem, hogy te létezel.
De az előbb leszögeztük már, hogy nem létezel, és a gonosz sem létezik. A Vatikán és a biblia hazudik.

Na de várjunk csak! Ha a Vatikán és a Biblia hazudik, az azt igazolja, hogy létezik hazugság! És ha létezik hazugság, létezik megtévesztés. És ha létezik megtévesztés, akkor létezik Sátán. Merthogy a Sátán szó az arámi „sata” szóból ered, melynek jelentése, félrevezetni, megtéveszteni, becsapni, útjáról letéríteni, a célt eltéveszteni stb.
És ha létezik megtévesztés, félrevezetés, hazugság, gonoszság, rabság és halál, okkal feltételezhetjük, hogy létezik ezek ellentéte is: útbaigazítás, segítség, igazság, megigazulás, szabadság, szeretet és élet.

Atyám! Itt vagy még? Hahó! Ugye még nem hagytál el engem?!
Újrafogalmazhatom az imámat? Kérlek bocsáss meg, hogy elhamarkodottan ítéltem!

Mi Atyánk, ki a mennyekben, a tökéletességben, a teljes igazságban, a szeretetben honolsz!
Vágyom rá, hogy ismertté váljon az egész világon, dicsőíttessék és szenteltessék meg a te neved, és a te terved! Tudja meg az egész világ, hogy általad van kiút a tudatlanságból, a sötétségből, a fájdalomból és a félelemből!
Tiszta szívemből kívánom, hogy megvalósuljon a Te tökéletes terved, hogy eljöjjön a te országod, és hogy meglegyen a Te szent akaratod! Tudom, Atyám, hogy jóformán semmit sem tudok, semmit sem értek. Tudom, hogy félre vagyok vezetve. Tudom, hogy be vagyok csapva. Épp ezért nehezemre esik, hogy elfogadjam a Te akaratod, mely igencsak eltér attól, amit fizikai füleimmel hallok, és testi szemeimmel látok. Földi, hús-vér gondolkodásom által vezetve, vakon ellenkezek, szembeszegülök veled. Ó Atyám! Kérlek könyörülj énrajtam! Hisz neked hatalmadban áll legyőzni az én hamis ambícióimat, melyek elhomályosítják a látásom, igazságtagadásra, az igazság elleni hadakozásra indítanak, és ezáltal a romlásba, halálba taszítanak! Mennyei atyám! Kérlek, ne hallgasd meg testem kívánságait és követelőzéseit, mert azok a pusztulásba visznek. Csak a lelkemre figyelj, Atyám, mely úgy vágyakozik Tehozzád, mint a forró sivatagban eltévelyedett ember a hűs forráshoz, mely szomjat olt, és életet ad.
Legyen meg a te akaratod, még akkor is, ha az most még kényelmetlen és kellemetlen balga elmém számára! Ne engedd, hogy a test követelései szerint legyek józan, mert oly fájdalmas a haldokló világ jajveszékelése!
Minden körülmények között, akár még a testem halála árán is legyen meg a Te akaratod, szerető Istenem! Történjen úgy földi életem minden területén, ahogy Neked kedves, ahogy Szerinted tökéletes! Tudom, hogy a te kegyelmed által mindent megértek a maga idejében, és gyönyörködni fogok a Tökéletességben, melynek dicsősége betölti az eget és a Földet.
Tudom, hogy a hazugságtól való elszakadás fájdalommal jár, de ha az a megigazulásom záloga, hogy most fájdalomban legyek, és mint gyermekét elvetélő anya zokogjak, ám legyen! Inkább sírok most, amíg szükséges, míg a könnyek lemossák rólam a világ összes hazugságát, mintsem ünneplem a mulandóságot és a romlást. Inkább kesergek és betegeskedek most, és hagyom gyötörni a testem, csak hogy egyszer végre Igaz Örömöm is legyen arcod megpillantása által!
Atyám, a TE akaratod legyen meg, ne az enyém! És bármennyire is fájdalmas, könyörgöm, segíts testemnek megbékélni vele, hogy lelkem a Te békédet egy szép napon meglelje!
Segíts meggyűlölnöm azt az akaratot, melyet anyám méhétől fogva nekem a világ adott! És hadd gyönyörködjem abban az akaratban, mely életet lehelt a holtba, mely a te hűséges fiadat feltámasztotta!

A mindennapi táplálékot, add meg az én lelkemnek, hogy megélénküljön, megújuljon, megelevenedjen, és le tudja győzni a test, halált dicsőítő kívánságait! Minden nap többet adj belőle, és adj mellé bölcsességet, alázatot, szeretetet és szelídséget, hogy megoszthassam az éhezőkkel, kik bár látszólag jóllakottak, éheznek, és szenvednek, mert a modern társadalom tündöklő látványsivatagában lelkük élelem nélkül maradt!
És bocsásd meg nekem, hogy minden igyekezetem ellenére még most is eltévesztem a célt, hogy a Krisztus helyett a népek tengerének félelem- és hazugsághullámaira nézek, és hagyom, hogy azok lehúzzanak a mélybe. Kérlek, adj erőt, hogy én is meg tudjak bocsátani tévelygő embertársaimnak, amikor ők gonoszság-ittasan, behomályosult szemekkel, ködös tekintettel bántalmaznak engem. Kérlek, fordítsd jóra az ő vétkeiket, és add, hogy közös tévedéseinkben is a Te dicsőséged fénye mutatkozzék meg, mely legyőzi a lelkünket uraló feketeséget!
Hogy azáltal is megerősödjünk, engedd meg, hogy próbára legyen téve a mi hitünk, a beléd vetett bizalmunk, de kérlek, tartsál meg bennünket, és ne engedd, hogy örökre eltévelyedjünk a kísértések, és a megpróbáltatások labirintusában.
És kérlek, szabadíts meg a tudatlanság és a hazugságok nászának torzszülöttjétől: a gonosztól. Tudom, hogy Te mindezt megteheted, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké.

Categories: Minden | 2 hozzászólás

A betegség okainak feltárása és a gyógyulás

Categories: Minden | 1 hozzászólás

Meztelenül

Meztelen kezdet, vastagon öltözött folytatás, meztelen vég.

Ó én balga, megnyomorodott lélek, ki börtönben koplal évtizedek óta, és azt hiszi, hogy szabad!

Mekkora fájdalom és mily nagy gyönyör leleplezni a test hazugságait és az elme csalárdságát, mely képes elhitetni velem, hogy hiszek, bizodalmam van az Örökkévalóban, mikor minden lélegzetvételem az igazság ellen küzd, és minden mozdulatom az életet káromolja!

Ki szabadít meg engem a halálnak testéből? Még meddig hadakozik betanult testi épségem és szépségem a tökéletesség, az örök dicsőség ellen?

Hol van a szív, mely felfoghatja, hogy a lélek éhsége fájóbb minden testi kínnál? Elfog a borzalom, mert az elmém emlékképei is a lelket ostromolják, mikor elém vetítik, hogy önfeledten nevetve, örömtáncot járva ősidők óta ünneplem a halált és a rabszolgaságot.

Sírni szeretnék, mint a menyasszony, kinek vőlegényét a föld bekebelezi. Zokogni, mint az anya, kinek karjaiból a sors kitépi gyermekét. Könnyben akarom áztatni, gyászolni az egész világot, amíg még élni látszom. Vajha egyszer igaz vigasztalást nyernék, és el tudnám felejteni a halál nevetésének kárörvendő ábrázatát!

Egyedüli dolog, amit az idők kezdete óta hiszek, egy hazugság: az, hogy hiszek. Ó te naiv, balga nyomorúságos! A test képtelen hinni, mert szerelmes a halál angyalába! És ez a szerelem, ez a gyilkos paráznaság tönkreteszi, szétzúzza a lelket. Számonkéri, és megrontja minden egyes lélekzetét!
Ó te balga, ki e sorokat látod! Menekülj, míg megteheted, ha megkörnyékez a gondolat és rád akarja olvasni, hogy valaha is hittél. Kiáltsd hangosan, hogy meghallják füleid: A TEST KÉPTELEN HINNI, mert szerelmes a halál angyalába!
A hús-vér és a csont nem képesek hinni, hisz épp a hitetlenség szülte őket! Az eb nem lehet báránynak szülője! A test szemei nem láthatnak életet, mert őket is az enyészet és a kolduló vágyak násza nemzette.
Ha vakok lennénk, őszinte reménységünk lehetne, hogy egy napon látni fogunk.
De mi azt hisszük, látunk, így megmarad halálunk!

Megtagadtuk az örök dicsőséget. Ekképp az önkielégítés rabjaivá lettünk. Nem tehettünk mást, mert gyötört az öröm és az élet hiánya. És nem segít már rajtunk sem a kasztrálás, sem a test kóros sanyargatása. Mert mindaddig, amíg annak hiszünk, ami holnap az enyészet martalékává válik, a nevünk rothadás, utunk az apokalipszis.

Szent ez a fájdalom! Gyötör, és megfojt az igazság egyszerűsége. Ha meglátom egy pillanatra, elcsodálkozom: hogyan hihettem egy percig is abban, ami elmúlik. Belekényszerültem, majd önként választottam: rabságban töltöttem az egész életem. Úgy csapott be a Sátán, hogy dicséretekkel halmozott valahányszor elfogadtam, visszaismételtem, és továbbítottam egy-egy kecsesen kérkedő tesztoszteron- és adrenalintúláradással járó hazugságot. Még azt is elhittem neki, hogy ha rendre visszaismétlem szavait, fejlődök, és az Örökkévaló széttárt karjai felé tartok. Ő a gyilkos intelligencia. A legjobb marketinges. A zseniális szélhámos-moneypulátor. A test nélküli politikus, kinek ember nem járhat túl az eszén: úgy kínálja a halált, hogy ölni tudnék érte, csak hogy több jusson belőle nekem , mint másnak. !Szinte! megfoghatatlan és legyőzhetetlen. Emberi ész fel nem foghatja, és le nem leplezheti, mert azt is Ő alkotta.

Nagy lelkű volt velem, mert minden nap örömöt adott. Csak azt nem vettem észre, hogy minden örömök közül a legolcsóbbat, a legértéktelenebbet szánta nekem. Nagyon jó volt a díszítése és a csomaglolása, és én bekebeleztem. Nem vettem észre, hogy nem eredeti, hanem utángyártott, kínai.

Itt van! Máris megérkezett! Lebuktam! Elkapott! Számon akarja kérni a vallomásom; vissza akarja adni a józanságom, melyet 39 esztendőn át, mint felbecsülhetetlen értékű kincset, adott oda nekem. Régebb pénzt kért érte, időt, erőt és energiát, de most már ingyen kínálja, csak fogadjam el tőle. Csak tőle fogadjam el, és ne mástól.
Elérkezett a pillanat. Visszaérkeztem az Ő valóságába, az általa kínált valóságba. Leszáradtak arcomról az öröm- és fájdalomkönnyek. Újra testi vagyok. Mostantól nem tudok nem hazudni.

Az utolsó soraim igazzá válnak a világ szemei előtt, és megnyugszik a hétmilliárd, hogy minden rendben van velem. Csak én tudom, hogy miután a könnyek felszáradtak, minden egyes szó hazugság. Mostantól kiszáradt szemekkel gyötrődöm a következő igaz pillanatig. Szenvedni fogok, mert már nem fogok tudni teljesen hinni neki. Kísérteni fog az az igaz pillanat, melyért most még odaadnám a testem és a földi királyságom.

Az Örökkévaló jelenlétében kezdtem a vallomásom, meztelenül, de a Sátán jelenlétében fejeztem be, vastagon felöltözve. Még nem jött el az “ELVEGEZTETETT”. Még egy darabig boldogtalan és normális leszek a „kedvemért” és azok kedvéért, kiket, mint izzóparázs, még megéget az igazság. Teszem ezt még egy darabig az én húsomért s véremért, a te húsodért s véredért, a zsírpárnák növekedéséért, a bioéletért, és az éhező sírokért. Még egy ideig vállalom a gyilkos hazugságot. De megnyugtat a gondolat, hogy készül már a kereszt.
Krisztus! Hol vagy?

Categories: Minden | Hozzászólás

Teljes bizalomban élni – A szövetség alapja

TELJES BIZALOMBAN ÉLNI
ELBIZAKODÁS MENTESEN

Ha a férfi elbizakodottá válik, az tragédia.
Ha a nő elbizakodottá válik, az maga az apokalipszis.

Tudni vágyja a lelkem az igazat, és megelégíttetik. Sosem voltam istenfélő. Sosem akartam az lenni. Ennek ellenére mégis azzá lettem, mert Ő meghallgatta lelkem kiáltozását, és felfedte birodalmának legparányibb zugát előttem.
Ezért olyan félelem lett úrrá rajtam, mely semmilyen általam ismert félelemhez nem hasonlítható.
Én voltam, ki látni, ismerni akarta Őt. És most mégis elszaladnék, mert attól tartok, hogy elveszítem a hazugságot, ami ezt az ostoba ábrázatot kölcsönzi lelkemnek. Félek, hogy elveszítem minden féltett kincsemet, ha meglátom a teljes dicsőséget. Tudom, hogy romlás és halál, amit most értéknek gondolok, de vajon ki leszek én, ha már semmit nem gondolhatok?

A kegyelem által megadatott, hogy lássam azt a parányi fénynyalábot, mely elkószált dicső otthonából. És viaskodik az elmém: fel nem foghatja, hogy miként ölhet meg az, ami nélkül nem létezhetne az élet.
Az ismeret nélkül egy helyben állok. Sőt, mi rosszabb: bekerülök az ismétlődések végtelen poklába.
Most végre megadatik, amire vágytam, de már rettegek tőle, mert kifolyik a kezeim közül a kontroll: nincs többé hatalmam semmi és senki felett. Megrémiszt a gondolat, hogy önmagam is elveszítem. Nem eszek, nem iszok, de mégis megrészegülök, mert a gyönyör mámorító. Élettel kecsegtet. Ennek ellenére elönt a félelem, egy szent félelem, hogy elbizakodottá válok, és visszaesek a végtelenségig tartó ismétlődések sötét labirintusába.
Egyszerre vágyom, és félem Istent, kinek ölelését és gondviselését megnehezíti lelkem igazság utáni epekedése, mely az egyedüli kapocs Közte és köztem.
Amikor feléje irányítom tekintetem, félek hátranézni, mert hirtelen meglátom gyarlóságom hétmilliárd képmását, és a látványhoz mérve magam elbizakodottá válok, ami halál.
Érzem, hogy szövetséget kell kötnöm vele.
A szövetség alapja:
1. Bármit tudok, bármit értek, bármennyire is bölccsé tesz Ő engem, amikor Hozzá fordulok, amikor ránézek, egy kis időre mindent elfelejtek: úgy teszek, mintha semmit sem tudnék, semmit sem értenék. Ezáltal lehetővé téve, hogy kedvére formálhasson. “Szétzúzzon”, újra alakítson.
2. Mikor embertársaimra tekintek, ha kell, fizikailag megcsonkítom magam mielőtt a fölény halálos mérge elárasztaná elmémet.
…mert életem csak akkor lehet, ha a legnagyobb csodálattal vetem tekintetem az Élet Szerzőjére, és ezzel egy időben minden tévelygőnek “rabjává” és szolgájává leszek.

A harc még nem ért véget. Most még tiszta a lélek, de nemsokára felébred az elmém, és felveszi az összes páncélját és fegyverét, hogy hadat üzenjen a bennem lévő parányi életnek.
Most még tudatában vagyok, hogy nem fogok veszíteni, mert megtart a szövetség, mely az Irgalom Atyjával köttetett. De ahogy kinyílnak a testi szemeim, eláraszt a sötét, és vádat emel ellenem:
MEGŐRÜLTEM, MEGBOLONDULTAM, MEGZAVARODTAM. Ennek okáért még egy kicsit okos, büszke és hiú leszek, amíg az utat építem és az útjelző táblákat festem:
Elhitetem magammal, hogy egyedül is létezem.
Hagyom, hogy a hiábavaló gyötörje életem, s a testem.

Viszont a régi ellenséget, a reményt, nem hagyom meghalni, mert tudom, hogy az Ő dolga folyton emlékeztetni:
Közeledik a pillanat, a végső csata és a diadal, mely végén kimondatik, hogy ELVÉGEZTETETT.

Ha a férfi elbizakodottá válik, az tragédia.
Ha a nő elbizakodottá válik, az maga az apokalipszis.

Categories: Minden | 5 hozzászólás

A facebook “like” hatása a lélekre

MILYEN HATÁS GYAKOROLNAK A FACEBOOK “LIKE”-OK A LÉLEKRE?

 

Kedves barátom!

Fel szeretném hívni a figyelmed arra, hogy NEM teszek fel minden egyes élő közvetítést a blogra.
Ezért, ha érdekelnek a korábbi adások, kérlek, látogass el a szabadgondolat youtube és/vagy facebook oldalára
(www.facebook.com/szabadgondolat http://www.youtube.com/szabadgondolat)
Ha értesítést szeretnél kapni a legújabb feltöltésekről, iratkozz fel az említett oldalakra.

Youtube

Categories: Minden | 3 hozzászólás

7 milliárd kifogás

7 MILLIÁRD KIFOGÁS
 
Évekkel ezelőtt meglátogatott egy gondolat miszerint, ha körülnézek a világomban, minden egyes embertársamban megláthatok egy okot, egy “meghatározást” avagy meghatározottságot, ami ITT, a “durván besűrűsödött”, “bekeményedett” állapotban tart engem.
 
Bár igaz, hogy embertársaimban (jelenlegi) magamat látom (homályosan), azt is tudomásul kell vennem, hogy ha a 7 milliárdra nézek, a korlátaihoz ragaszkodó, a tökéletességről leválasztódott, attól megfosztott, korlátok között megrekedt, kínlódó “önmagam” az, amit látok.
 
A kérdés tehát az, hogy még meddig ragaszkodom a korlátaimhoz, meddig azonosulok a 7 milliárd kifogással, még meddig akarom meghatározni, meghatárolni, körülhatárolni, elválasztani Istentől magamat? És mit teszek akkor, ha már nem ragaszkodom ahhoz a KÉP(zelet)hez, aminek/akinek, a történelmet és a jelenlegi világot figyelve, hittem magam. Mire nézek, ha már nem az embertársaimban fellelhető 7 milliárd kifogásra figyelek?
 
Akit megérintett a fenti gondolat, !!!ÓVATOSAN!!! olvassa el a következő három gondolatcsomagot a felsorolás sorrendjében:
 
 

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS HAMAROSAN A “FACEBOOK LIKE” LÉLEKRE GYAKOROLT HATÁSAIRÓL. a www.facebook.com/szabadgondolat oldalon

Categories: Minden | Hozzászólás

Működteti a WordPress.com.