Mit jelent istennek lenni?

Az embernek halvány lila fingja sincs, mit jelent Istennek lenni. Ezért sóvárog, és vágyik rá, hogy isteni minőségben tetszeleghessen.
Ha belegondolok, hogy mekkora kihívás lehet irgalmasságot gyakorolni oly módon, hogy az ember szeme előtt ne maradjon leplezett az igazság, minden erő kimegy belőlem.

Légy kegyelmes, légy irgalmas, szeress, de ne altass, és ne gyilkolj. Mutasd meg az utat úgy, hogy az embert ne ölje meg a hazugságokkal való szembesülésből származó fájdalom. Ez az isteni meló, melyet senki az égadta világon nem tud elvégezni, ki nem találkozott a pokol tüzével, ki nem tudja, mit jelent szenvedni.
Szóval azt mondod, Isten vagy, mert azt olvastad valahol… vagy azt mondták egy tanfolyamon…
Vajon isten vagyok csak attól, mert azt írja a Zsoltárok könyvében? Hmmmm…

Két ezer évvel ezelőtt valaki kijelentette magáról, hogy Ő egy az Istennel. De mit is jelentett ez? Azt, hogy lemondott a saját szabad akaratáról. Azt mondta, és azt cselekedte, amit a szívére helyezett a Teremtő, még akkor is, ha azzal veszélybe sodorta földi életét. Nem vágyott dicséretre, nem vágyott dicsőségre, nem vágyott elismerésre, nem vágyott hatalomra, nem akart uralkodni mások felett. Egy olyan edény volt, melyet tetszése szerint formálhatott az isteni lélek, ekképp annak akarata mindig akadálymentesen megnyilvánulhatott rajta keresztül. Tökéletesen tudta, mikor gyógyíthat, mikor taníthat, mikor fedhet, mikor támaszthat fel halottakat. Nem lottózott: a csodákat nem úgy cselekedte, hogy imádkozott egyet, oszt vagy történt valami, vagy nem. Lemondott az életéről, hogy újra felvehesse azt. Tudta, hogy amíg a Tökéletes akaratát cselekszi, semmit nem veszíthet, még akkor sem, ha megfosztják fizikai életétől. Ekképp igaz lehetett rá, hogy aki őt látta, az Istent látta, ki minden mozdulatában, minden szavában, minden cselekedetében, minden gesztusában megmutatkozhatott, és megdicsőülhetett.
És ezzel el is érkeztünk ahhoz a fogalomhoz, melynek megértése és megélése nélkül képtelenség eljutni az életet adó igazság megismerésére, a lélek szabadságának visszaszerzésére: ez a MEGDICSŐÜLÉS.

Lassan már kijelenthetem, hogy évtizedek óta keresek, kutatom és fürkészem az okokat, kérdőjeleket teszek minden elé, és minden mögé, hogy megtudhassam, merről jöttünk, merre tartunk, és miért? Hogy rájöhessek, mi értelme ennek az életnek. Egy szelíd hívásnak köszönhetően már azelőtt kerestem, és kutattam, mielőtt azt olvastam, hogy aki keres, az talál, a zörgetőnek pedig megnyittatik. A kérdőjelek egyre csak szaporodtak, és mindig akkor zuhantam a legnagyobbat, mikor leginkább azt hittem, hogy tudok valamit. Hosszú évek után arra jutottam, hogy ha meg szeretném ismerni az életet adó igazságot, muszáj bekerülnöm a “nem tudás állapotába”, melyben óvakodnom kell attól, hogy a tudatlanságomból fakadó kérdések helyett határozott kijelentéseket halmozzak, melyek könnyen hozzáláncolhatnak egy bizonyos megértési szinthez, egy végzetes parkolóhoz.
Ez talán a legnehezebb dolog: még ha tudni és érteni vélünk is valamit, konstans módon megmaradni “a nem tudom/ a legyen meg a Te tökéletes akaratod állapotában”.
A világ által létrehozott és felnevelt énképek, mint vérszomjas oroszlánok támadják meg ezt az állapotot, hogy ízeire szedjék, szétmarcangolják, és eltüntessék azt. Senki nem mondta, hogy könnyű lesz… a magunkról kialakított énképek nem adják fel könnyen a harcot… és ha nem győzetnek le a tiszta igazságszeretet által, bizony az utolsó percig megtesznek mindent annak érdekében, hogy valamikképp eltereljék figyelmünket a lényegről, arról a finom eszenciáról, mely nélkül nem lehetne élet az anyagban.

Felfedezőutam során két módszerrel találkoztam. És látszólag mindkettő az igazság megismerésére irányul. Egyik a kungfu, a másik a bizalom útja.
1. A kungfu arról szól, mint a Bruce Lee által is művelt kungfu: sok tanulás, még több cselekedet, és még annál is több harc, verejték és küzdelem, mely révén az ember akár természetfeletti képességekre is szert tehet. Akik ezt az utat választják, először is elhiszik, hogy cselekedeteik, betanult technikáik, gyakorlataik és erőlködéseik révén eljutnak az igazság megismerésére, és amolyan kisistenekké válnak. Ezek az emberek mindig bizonyos előre megírt sémákat, sablonokat, módszereket követnek, melyek az önismétlés mókuskerekében megrekedt robotokká változtatják őket. Ez egyébként a háromdimenziós világ, a fizikai létsík módszere, mely sokszor az egyedi és megismételhetetlen emberi lényeket amolyan univerzális programokat végrehajtani kényszerülő gépekké formálja.
A kelet és a nyugat találkozásából és kereszteződéséből megszülető új spiritualitás elhiteti az emberrel, hogy ha követi a guru által javasolt módszereket, légzés és meditációs technikákat, egyszer majd megvilágosodik, megistenül, megismeri a Teremtőt magát. A nepáli Vipassana tapasztalat alkalmával, majd később itthon, amikor találkoztam a különböző légzéstechnikákat népszerűsítő tanokkal, feltettem a kérdést, hogy nem őrültség, a légzésre figyelni, azt tudatosan irányítani, amikor az élet alkotójától ajándékba megkaptuk az automatikusan is tökéletesen működő légzés ajándékát annak érdekében, hogy figyelmünket a légzés helyett az élet kisebb-nagyobb örömeire, és az élet dolgainak játékos megismerésére irányíthassuk. Nem tartom kizártnak, hogy 20 év keresés után is még mindig buta vagyok, mint Pinocchio. Ezért nem mondom, hogy a tudatos légzésnek, szívdobogtatásnak, és alvásnak nincsenek jótékony hatásai. Én csupán néha felteszek egyszerű kérdéseket, mint egy balga, igazságkereső székely legény, ki nem rendelkezik sem magas fokú iskolai végzettséggel, sem semmiféle, emberek által osztogatott beavatással és kitüntetéssel.
Annak ellenére, hogy nem tudok hinni ezekben a betanult módszerekben, rám is jótékony hatással voltak embertársaim szorgos meditációi, és tudatos légzései, mert amikor azt látom, hogy ők mekkora figyelmet irányítanak ezekre az egyébként természetes és Isten által automatizált dolgokra, magamban azt gondolom, hogy köszönöm, szerető Istenem, hogy ezeket a folyamatokat te automatikussá tetted számomra, hogy figyelmemet az élet örömeire, az élet rendjének játékos megfigyelésére és megismerésére fordíthassam.
Azt figyeltem meg, hogy azok, akik a megismerés eme, számomra mesterséges útját választották, képesek bekerülni bizonyos magasabb tudatállapotokba, és még többletenergiát is tudnak gyűjtögetni a különböző technikák, spirituális gyakorlatok és a diéták által. Tehát vitathatatlan, hogy módszereik bizonyos fokig eredményesek.
Megfigyeléseim szerint a legfontosabb indok és cél épp az energia, az életerő megszerzése, melyet nap mint nap előszeretettel dézsmál meg a világ. Mondhatni, nem oktalan embertársaim azon törekvése, hogy bizonyos technikákat elsajátítsanak az energiagyűjtés és -visszaszerzés céljából. De vajon ez lenne a legjobb, legtermékenyebb módszere az életerő megszerzésének? Ezen a ponton át is térek a másik módszer bemutatására, hogy a szemléltetés kedvéért összehasonlíthassam őket egymással, hogy a kedves olvasó el tudja dönteni, hogy ő melyik módszert választaná szívesebben.

2. A második módszer a bizalom módszere. A nevében is benne van, hogy ez sokkal inkább a bizalmon alapul, mint a technikák szorgos ismételgetésén. Persze ennél a módszernél is van cselekedet, és itt is nagy mennyiségű energiák mozognak, hisz egy halott feltámasztásához, egy beteg meggyógyításához minden bizonnyal nem kis életerő szükségeltetik…
Viszont van egy nagyon lényeges különbség a két módszer között ami az életerő megszerzését és annak áramoltatását illeti: Míg az előző esetben szorgalmasan meg kell dolgozni, előre betanult monoton gyakorlatokat kell ismételgetni az energia megszerzéséért, az utóbbi esetben az energia ajándékba jön, és egyedüli feltétele a tökéletes isteni lélek hangjának feltétel nélküli követése, utasításainak megcselekvése.
Egyszerű példákat hoznék fel a második módszer szemléltetésére:
Megfigyeltem, hogy azok az anyák, akik odaadó módon foglalkoznak gyermekeikkel, és örömmel töltik be a Teremtő által elrendelt szerepüket, csordultig tele vannak energiával. Elvileg kevés kellene legyen nekik, mert sokat elhasználnak, de mivel tetsző az Úristennek, amit csinálnak, valamiképp olyan mennyiségű életerővel ajándékozza meg őket, hogy azokban, akik kívülről szemlélik a történéseket, azt a benyomást keltik, hogy egy kifogyhatatlan, ultramodern energiaforrás van beszerelve valahova a hasüregükbe.
Persze ennek a titka, megtalálható Krisztus tanításaiban, és aki kutatja az igazságot, rá is bukkan azokra a sorokra, melyek arról szólnak, hogy akinek sok van, és jól használja, annak még több adatik, akinek kevés van, és azzal is rosszul bánik, még az a kevés is elvétetik tőle. Én amikor ezeket a tanításokat kezdtem megérteni, azt éreztem, hogy csordultig van az örömpoharam. 🙂
Egy néhány alkalommal saját magamon is megfigyeltem, hogy amikor azt csinálom, ami az én dolgom, ahelyett, hogy elfáradnék, olyannyira feltelek energiával, hogy még másnak is jut belőle…. Vajon miért mondta szeretett mesterünk, hogy “Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, a mely Istennek szájából származik.”? Mi az ige, mely Isten szájából származik, és mely energiát ad? Vajon mi számomra az életet adó ige? Hát nem az én személyes elhívásom, az én életfeladatom, mely valamilyen szinten egy eleve elrendelt misszió számomra, melyet örömmel támogat az, aki elküldött engem erre a misszióra?
Tehát ha az ember azt teszi, amire rendeltetett, és úgy cselekszi, ahogy az eleve el van rendelve, megjutalmazza őt az Élet, kimondja rá is, hogy ez az én szeretett fiam, ill. ez az én szeretett lányom, akiben gyönyörködöm; Elhalmozom őt életerővel, hogy továbbra is jókedvvel cselekedhesse azt, ami az ő dolga.
Szerintem ezen a ponton már tisztán kivehető a második módszer lényege, miszerint ha az ember azt cselekszi, amire hivatott, és azt a mindenható rend törvényeinek megfelelően teszi, Jósistentől ajándékba kapja az életerőt és az energiát a anélkül, hogy erőlködnie kellene annak érdekében, hogy szerezzen magának valamennyit belőle! Hisz mint, ahogy eddig is hangsúlyoztam az élet, és benne minden, ami igazán fontos, ajándék! Mi késztetne engem arra, hogy nekifogjak előre betanult, monoton gyakorlatokat ismételgetni annak érdekében, hogy életerőm legyen? Hát nem épp a tudatlanság, a félelem és a bizalmatlanság?
Kedves olvasó, úgy érzem, muszáj ezredik alkalommal is hangsúlyozzam, hogy az élet rendjébe vetett bizalomnál nincs erősebb eszköz a boldogulásra.
A minap írtam egy rövidke bejegyzést a Szabad Gondolat facebook csoportjába, miszerint:
Azt az egyensúlyt, azt a nyugalmat, amit mesterségesen szerzünk, természetesen elveszítjük. Viszont azt egyensúlyt, azt a nyugalmat, melyre természetes úton teszünk szert, mesterséges módon nem veszíthetjük el.
Ennek legfőbb bizonyítéka Krisztus utolsó szavai, melyekkel az Atyához fohászkodott a tudatlanokért, kik őt keresztre feszítették. És ugyanerről a természetes békéről és nyugalomról tett bizonyságot az összes követője, kiket az ő neve miatt halálra kínoztak. Erről a nyugalomról tett bizonyságot az a 21 egyiptomi vértanú is, akiket a hitük miatt Líbiában lefejeztek. Rengeteg példa van, mely azt bizonyítja, hogy ha helyén a bizalom, ha az ember rajta van az igaz jelen, semmi nincs, ami megtörhetné őt. Még a közelgő halál szaga sem.

A fenti példákat csak a szemléltetés kedvéért hoztam fel. Nem mindenkinek az az életfeladata, hogy mártír legyen, hogy hősies halálával tegyen bizonyságot az Örökkévalóba vetett bizalom erejéről. Van, kinek az a dolga, hogy jó anya és jó feleség legyen, ki csodával határos módon szinte képtelen elfáradni. Van, akinek az a dolga, hogy jó kedvvel, fütyörészve az utcákat seperje, hogy nevetve megcáfolja azt a hazugságot, miszerint attól boldog az ember, ha a főáramú média, és a közoktatási intézmények által meghatározott menő szakmák valamelyikében jeleskedik. Van, kinek olyan pedagógusnak kell lennie, ki olyan kiáradó szeretettel és lelkesedéssel végzi a munkáját, hogy egy életre megkívántatja a gyermekekkel azt a szabadságot, melyet csak a lélek adhat meg számukra.
Drága barátom, végtelenül sok lehetőség és variáció létezik arra, hogy az ember ajándékba megkaphassa azt az isteni eledelt, azt a láthatatlan szert, mely etet, és táplál. Egy dolog biztos: bizalom nélkül sokat kell kínlódni, sok monoton módszert és technikát meg kell tanulni, és kell ismételgetni annak érdekében, hogy erőlködve megszerezzük annak töredékét, amit az az ember, ki bízik, és rajta van a jelen, ajándékba megkap az Úristentől.

Napjainkban az újonnan megjelenő, megváltást kínáló, monoton technikák és gyakorlatok száma egyre csak növekszik. Tehát végtelen sok lehetőség van arra is, hogy az ember saját erejéből, saját intelligenciája és tudása szerint próbálja megszerezni magának a megváltást, a megvilágosodást, az emelkedett tudatállapotot, de ezen módszerekhez, véleményem szerint, csak addig folyamodik az ember, amíg RÁ NEM ÉBRED arra, hogy az élet, és minden, ami igazán fontos, ajándék; és aki az élet rendjével együtt mozog, más szóval RENDBEN VAN, kicsinyke bizalmával hegyeket mozdíthat az élet Teremtőjének dicsőségére.
Röviden összefoglalva a fentieket, talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy
az élet rendjének szerves részét képezi az a “törvény”, hogy aki éhezi, szomjúhozza és cselekszi az igazságot, tehát aki rendben van, annak ajándékba megadatik az az életerő, melyet mások technikákkal, monoton gyakorlatok ismételgetésével próbálnak megszerezni a fizikai és a szellemi erőnlét biztosítására; Ekképp annak legfőbb bizonyítéka, hogy valaki rendben van, jelben van, épp az, hogy tele van életerővel, és jókedve nem függ semmilyen módszertől, semmilyen technikától, semmilyen vitamintól, vagy diétától. Ezen felül, a lélek hangját követve, szabadon, kiszámíthatatlan módon mozoghat, mint egy nyári szellő, mely örömtáncot jár a virágok szirmain.
“A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.” … mondja a mester (Jn. 3:8)
Teljes szívemből kívánom minden kedves olvasónak, hogy ha már épp eleget erőlködött, és váltott egyik megvilágosodási módszerről a másikra, tudjon úgy dönteni, hogy elfogadja azt az ajándékot, melyről három éven keresztül Krisztus barátunk is beszélt.

blue

Reklámok
Categories: Minden | 4 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

4 thoughts on “Mit jelent istennek lenni?

 1. Anna

  Sokat mondó, mély és átimátkozott bejegyzés Attila..Köszönjük szépen

 2. Visszajelzés: Beperelem Jehovát és szerzeményét, a Bibliát |

 3. MARGIT JUNGHAUSZ

  JÓL MEGFOGALMAZOTT IRÁS. DE SZERINTEM EZ A NEHEZEBB UT HOGY MEGTALÁLJA ŐNMAGÁT. HOGYAN IS KELL?? MI A LÉLEK HANGAJA? HOGYAN TUDOM ŐT KŐVETNI??

  • Szevasz tavasz!
   Nagyon jó kérdés… talán a legfontosabb!

   Nem szívesen idézek, de Jézus tanításaiból amit megértettem,és magamévá tudtam tenni, azt szívesen elmondom, ha kell, hangosan is 🙂

   “Jn 3,8
   A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.”

   A lélek nem nagyon ismétli önmagát… miért tenné? Minidig ott van, ahol lenni kell… akkor amikor szükség van rá…
   A gondolat a program az ismétli magát… ugyanarra a kérdésre, ugyanarra a kihívásra, ugyanarra az élethelyzetre mindig ugyanaz a kibaszott válaszreakció….
   Ebből következtethetünk arra, hogy az nem a lélek hangja volt… talán 🙂

   A kinti programok információk (idegen gondolatcsomagok) formájában jutnak be az agyunkba… a gondolatok érzelmeket szülnek… azok újabb gondolatokat… azok érzelmeket. végtelen körforgás… az agyhangot kintről indítják…a lélek hangja a belső szobában szól hozzánk, amikor a külvilág zaját leleplezzük, elerőtlenítjük… talán…

   Nem harcolunk ellene, mert azzal is tám adjuk, támogatjuk őt… egyszerűen csak nézzük, hogy mit akar és mit takar.És mint a gyermek, ki füllentett egyet vagy rosszalkodott, megszégyelli magát és elhúz a búsba. Kb így látom.

   Szerinted, hogy is van ez? 🙂

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.