Istenből ember, vagy emberből Isten? (A Szellemi csárdás hiábavalósága)

vilagt


Sajnos, ez nem igaz… nem vagyunk azok. Ezoterikus önáltatás ez a kép. És ezt a valóság minden nap visszaigazolja számunkra.
Annak indultunk, de történt valami, aminek következtében már nem vagyunk azok. És csak attól, hogy ezt számtalanszor elismételgetjük magunknak, nem leszünk azok. Csupán attól, hogy
ismételten elmondjuk, hogy békesség és szabadság, nem lesz béke a szívünkben, és ugyanolyan rabok maradunk, mint eddig. Amíg nem szembesülünk a jelenlegi valóságunkkal és őszinte megbánást nem tanúsítunk, addig maradnak az élettelen mantrák és az azokat követő csalódások sokasága, melyek azt bizonyítják, hogy ez a kép jelenleg hamis, félrevezető, és beteges önámítást eredményez.
Addig, amíg nem találkozunk az Élő Istennel, mert elhittük, hogy Istenek vagyunk, hazugságban élünk, és nem tapasztalhatjuk meg az igazi szabadságot. Addig, amíg elhisszük a Jézus által megjövendölt hamis prófétáknak, hogy Jézus Krisztus csak tanító volt, és nem az Élő Isten fia, aki legyőzte a világ sötétségét és a halált, addig nem lehetünk szabadok, nem győzhetjük le a halált, és továbbra is altatókra és szellemi kábítószerekre
lesz szükségünk.
Ha nem szólítjuk meg őt személyesen, gyermeki alázattal és szelídséggel, ha nem fordulunk hozzá, hogy elvegye tőlünk a szellemi vakságot, addig nem lehetünk fényforrások, és nem világíthatunk. Sőt, még el sem indultunk az igazság
fénye felé.

Tapasztalatból mondom, amit mondok, teljes meggyőződéssel. Aki ismer, tudja, hogy nem vallásról beszélek, hanem a ma is élő Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatról, mely nem jöhet létre hazugságban, önámításban, önáltatásban, a gyengeségeinkkel való szembesülés, önkritika, önvizsgálat, önismeret és őszinte megbánás nélkül. Nem gyúlhat fény a szívünkben a sötétség felismerése nélkül, a szívünkben is jelenlévő megromlott világ álnokságának teljes leleplezése nélkül, melyet még ezekben a pillanatokban is éltetünk a szellemi csárdással.
Mindaddig, amíg az ember nem hoz egy határozott döntést, hogy a mennyet választja, addig minden két lépés után, melyet megtesz a menny felé, megtesz két lépést a sötétség felé is. Ekképp ugyanabban az önismétlő szinuszban, magyarul mókuskerékben lépeget kettőt előre és kettőt hátra.
Ha hazudunk magunknak, hazudunk egymásnak is. És minél többet hazudunk, annál közelebb kerülünk a feneketlen szakadékhoz, a soha véget nem érő zuhanás állapotához.
 

A pozitív gondolkodás nem ment meg senkit. A meditáció nem ment meg senkit. A zarándoklat nem ment meg senkit. A könyvek és a guruk nem mentenek meg senkit. A Biblia nem ment meg senkit. A papok nem mentenek meg senkit. A szellemvilágból érkező, felemelkedést ígérő ezoterikus tanítások nem mentenek meg senkit. Csak egyetlen dolog menthet meg a haláltól: az Élő Isten igéje, életről szóló tervrajza, mely kétezer éve testté lett. Ez az ige, ez a tervrajz a ma is Élő Jézus Krisztus, ki azt mondta, hogy “Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak én általam”. A világgal karöltve egész életemben tagadtam ezt. A világ tagadja őt, mert Ő legyőzte a világot. Én tagadtam őt, mert az ő bölcsessége és hatalma messze felülmúlta az enyémet, mert velem ellentétben Ő minden pillanatban képes volt arra, hogy a Teremtő Isten akaratában járjon. Ekképp ő állandóan a Teremtő Istent cselekedte magából. Míg a hamis próféták és szellemi hatalmak által félrevezetve Istennek hittem magam, mindenki versenytárs volt, aki egy félreértelmezett igevers alapján ugyanúgy, mint én, Istennek gondolta magát. Jézus is.
Nagyon nehéz volt megérteni, hogy az Ő istenségének a lényege nem abból állt, hogy betegesen ismételgette, hogy Isten vagyok, hanem abból, hogy élő adásban volt az Élő Istennel, és állandó engedelmességben élt. Ekképp tehetett bizonyságot arról, hogy az Élő Istennek hatalma van még a halál felett is. Az Élő Isten segítségével győzte le a halálfélelmét, hogy a prófécia teljesülhessen. Sokat imádkozott és böjtölt, hogy legyőzze a kísértéseket, és állandóan online lehessen az Atyával. Ezzel szemben mi mit csinálunk? Dicsérjük magunkat, és a saját bicepszünkkel és teljesítményünkkel dicsekszünk úgy, hogy közben olyan tanításokat követünk, melyek a lázadás, a megtévesztés és az elhitetés szellemeitől érkeznek azon embereken keresztül, akik tudatlanul velük kötötték meg az Új Szövetséget az Élő Isten helyett, különböző ezoterikus gyakorlatok és mantrák révén.
Jézus bemutatja azokat a módszereket, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy az Isteni akarat akadálymentesen megnyilvánuljon a mi életünkben is. Azt mondja, hogy ha Őt, mint ma is élő szellemi létezőt, behívjuk az életünkbe, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ráhangolódjunk az ő szellemére és szellemiségére, mi is megszabadulhatunk a világ kötelékeiből, igazak lehetünk és legyőzhetjük a lelket kárhozatra ítélő szellemi hatalmasságokat, és felülírhatjuk a fizikai síkon is megjelenő tévtanításokat, hazug programokat.
Egész életemben kerestem, de mindenütt csak hangzatosabbnál hangzatosabb hazugságokat és részigazságokat találtam, ami rész (véges) életet eredményez.
Ne higgye el senki, amit mondok. Mert nem győzködni akarok, csak bizonyságot és vallomást tenni az útról, az igazságról és az életről, az Élő Krisztusról, akivel ha személyes kapcsolatunk van, „még ha meghalunk is, élni fogunk”.

Aki nem hiszi, próbálja ki. Aki nem próbálta ki, ne törekedjen arra, hogy megcáfolja a fent leírtakat, mert azzal saját magát kárhoztatja.
Legyetek újra gyermekek, hogy gyermeki szelídséggel, alázattal és csodálattal tudjatok szólni az Élő Istenhez, és meghallhassátok válaszát, mert csak így menekülhettek meg. Nem a vallás, nem a tudomány, nem a filozófia és végképp nem az ezotéria által.
Imádkozom, hogy imádkozni tudjatok, hogy az Élő Krisztust megtapasztaljátok.

Dicsőség minden csodáért, minden felismerésért, minden megértésért, az igazi szabadságért, az igazi szeretetért, az igazi örömökért, amelyeket a Krisztus közelségében megélhettem az Élő Istennek, kinek életet adó és életet megtartó igazsága testté lett, hogy megmutassa, hogy általa nekünk is hatalmunk van a hús-vér ember legnagyobb félelme, a halál felett.

Kedves olvasó, a szabad gondolat ezentúl is bizonyságot fog tenni azokról a felismerésekről és megértésekről, melyek képesek kiszabadítani a lelket a világ és a hamis ezoterikus, áltudományos tanítások csapdáiból. Viszont fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ezen írások egyedüli célja az, hogy minden egyes olvasót arra ösztönözzön, hogy élő Kapcsolatot létesítsen az Élő Krisztussal, mert teljes meggyőződésem, hogy csak e kapcsolat révén tarthatja meg az életét, csak e barátság révén juthat el mindenki azokra az igazságokra, amelyek felszabadítanak és visszahelyezik a lelket a végtelenségig tartó megújulások és újjászületések ösvényére.
Amit én mondhatok, amit mások mondanak, azok csak igazságmorzsák, melyeken el lehet vegetálni egy darabig. Viszont aki igazi biztonságot és igazi életet szeretne, az átugorva a segítőkész, Krisztust nem ismerő közbenjárókat, mestereket, tanítókat, gurukat, megvilágosodott mestereket, a sötét erők kötelékeiben vegetáló prófétákat, forduljon személyesen a mesterhez, a Jézus Krisztushoz, ki él.
Ne engedjétek, hogy elhitessék veletek, hogy különböző meditációs gyakorlatok révén önerőből, eljuthattok a teljességre, mert ezen tanításoknak az a lényege, hogy leválasszanak titeket az élő forrásról, hogy egyedül maradjatok, és elkárhozzatok. Az elhitetés lelkei tisztában vannak azzal, hogy ha valaki elhiszi, hogy önerőből is eljuthat a teljességre, mert minden őbenne van, az megtagadja az isteni kegyelmet, és ha meg is őrzi testi épségét és egészségét élete végéig, a lelke elkárhozik. Ne hagyjátok magatokat becsapni azon tanítók által, kik azt mondják, hogy monoton, gépies imákon, „Miatyánk, Üdvözlégy Mária, ohm mani padme hum” élettelen mantrákon, a vallásos cselekedeteken, és könyveken keresztül, vagy testi gyakorlatok révén eljuthattok Istenhez, mert ezáltal a lelketeket ítélitek örök kárhozatra, és kiszaladtok Isten kegyelméből.
Én sok súlyos hibát elkövettem. Sok veszélyes kaput megnyitottam tudatlanságomban. De Isten kegyelméből irányt változtathattam, talán azért, hogy nyilvánosan is megvallhassam, hogy nem minden igaz, ami „felülről jön”. Sajnos, nem mindenki tudott irányt váltani, megtérni az egy igaz Istenhez, aki ezen az úton járt. Sokan megzavarodtak, sokakat öngyilkosságba kergettek az elhitetés lelkei, melyek a pogány szertartások, ezoterikus gyakorlatok révén kerültek be az életükbe. Többen a pszichiáterek által előírt hivatalos kábítószereken élnek egyik napról a másikra. Egyesek Isten kegyelméből visszajöttek, hogy elmondják, hogy az ezotéria egy olyan út, mely konkrétan a lelki kárhozatba vezet.
Higgyétek el, hogy nem volt valami felemelő élmény a találkozás azzal az emberrel, aki körülbelül ezer könyvet olvasott el, mindegyiket háromszor, és több mint 30 éven keresztül jógázott, hogy saját erejéből eljusson a teljességre, megvilágosodjon, megistenüljön. Gyűlölte a világot, és rettegett még a saját árnyékától is. És főképp attól félt, hogy ha meghal, mi lesz azzal a temérdek információval, amit az élete során nagy erőlködések révén felhalmozott. Az ezotéria és a megvilágosodás, mint korábban is írtam, egy olyan befektetés, melytől nehezebb megszabadulni, mint a frankos hiteltől…. minél több időt, energiát és pénzt szán rá az ember, annál nehezebb megszabadulni tőle…. annál nehezebb felismerni, hogy az istenközeli állapot kegyelmi ajándék Istentől, azok számára, akik gyermeki szelídséggel, kíváncsisággal és lelkesedéssel fordulnak hozzá.
A megváltás, a megvilágosodás, az üdvözség, a teljesség, a lelki felelmélkedés ingyen van. Isten kegyelmi ajándéka, melyet csak és kizárólag hit, és hitből való cselekedet, azaz Istennel szembeni engedelmesség által kaphatunk meg, ha hiszünk a testté lett igében és kapcsolatba lépünk vele.

Egy pillanatig se feledkezhetünk meg arról, amit ő mondott:

Máté 23:8

Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.
9 Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van. 10 Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus. 11 Hanem a ki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. 12 Mert a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.”

Ezekkel a szavakkal eltörölte a hatalmi piramisokat, megtiltotta a tekintélyelvűséget, a kizsákmányolást, a tömegbutítást, az Istennél való közbenjárást stb…

Jelenések 3:20

Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.”

Ha hallod a zörgetést, ha hallod az ő hívószavát, nyisd meg most az ajtót, és hívd be otthonodba, hogy megtapasztalhasd az igazi szabadságot, és az igazi szabadság révén az igazi örömöt, az igazi szeretetet, a szellemi újjászületést, és az igazi spiritualitást.
Gyermeki alázattal fordulj hozzá, hogy megtapasztalhasd az igazi felemelkedést!

Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. 25 Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. 26 Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet néked.”

Őszinte szívvel és féltő szeretettel,
az Élő Krisztus egykori esküdt ellensége,
„egy Szabad Gondolat”

Első Szerelem

Jó atyám! Istenem!
Teremtő szeretetem!
Ó mily jó, hogy vagy nekem!

Megfogtad én kezem!
Megváltozott életem!
Te lettél a szépségem!
Ó mily jó, hogy vagy nekem!

Elhagyott a félelem!
Nincsen többé gyötrelem!
Újjászülted szellemem!
Ó mily jó, hogy vagy nekem!

Ó mily jó, hogy vagy nekem!
Megfogtad én kezem!
Újjászülted szellemem!
Megváltozott életem!
Te Lettél a szépségem!
Elhagyott a félelem!
Nincsen többé gyötrelem!
Te lettél én szerelmem,
Istenem!

http://www.szabadgondolat.wordpress.com/

Szentgyorgyr

Reklámok
Categories: Minden | Hozzászólás

Bejegyzés navigáció

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.