Hány százaléka igaz a bibliának?

newberry.bible.1896.L“Az eredeti szentiratok 98 %-át nem tették be a Bibliába” – mondják sokan, akik a meglévő 2 %-ot sem ismerik. 😦

Kedves olvasó, ha igaz az, hogy a biblia csupán a két százalékot tartalmazza, el kell mondjam neked, hogy a “Szentiratokból” még a meglévő 2 % is sok.
Miért? Azért, mert az embernek nem a szentiratokat kell követnie, hogy megtarthassa életét, hanem Jézus Krisztust, ki él. Aki ezt nem ismerte fel, aki ezt tagadja, aki ezt nem hiszi, annak késni fog a “megvilágosodás”, még akkor is, ha élete végéig tanulmányozza a szentiratokat minden nap reggeltől estig és estétől reggelig.
Ha az embernek helyén van a szíve, a hivatalos szentiratokból János evangéliuma is bőven elegendő ahhoz, hogy általa kapcsolatba kerüljön az élő Jézus Krisztussal.
Ehhez nem elég a Biblia. Ehhez, nem elég a papbácsi és a prédikátorok beszéde. Ehhez nem elég a templom, és nem elég a gyülekezet. Sőt, az összes hiábavaló, ha nem történt meg, amiről Jézus beszélt: a megtérés és az újjászületés.
Minden hiábavaló, ha az ember nem fordul hozzá, ha nem ismeri fel, ha nem ismeri el az Ő hatalmát és istenségét, és ha nincs élő adásban vele.
Fontos tudni, hogy az összes igaz szentiratnak ugyanaz a lényege:
Jézus azért jött a világba, hogy aki őbenne hisz, kijöhessen a világ sötétségéből, és legyőzze a halált.

A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.” (János 10:10)

(Ézsaiás 53:1, Jeremiás 31:33, János 3:1-13, János 3:16-18, János 5:38-40, 6:35, 6:40, 6:46, 11:25, 12:44, 7:38, 12:46, 14:6, 14:10, 14:12, 17:20)

Az összes szentiratnak és krisztusi tanításnak az a lényege, hogy felhívja figyelmünket arra a tényre, hogy az ember meghal, és a lélek elkárhozik, ha elhiszi, hogy csupán a saját erőfeszítései révén képes eljutni a végtelenhez, a mindenható Istenhez. Tehát az üdvözség elnyerésében nem segít sem az emberi tudomány, sem az ezotéria, sem az alkímia, sem a vallás.
Az üdvözség, az Isten közelségébe kerülés Jézus szavai és eddigi legjobb tudásom szerint csak úgy valósulhat meg, ha az ember bekerül és megmarad az Atya, azaz a mindenható végtelen vonzásában.
Jézus elmondta, és ma is elmondja, hogy milyen magatartás révén kerülhetünk be, és maradhatunk meg az örökkévaló vonzásában. Viszont mindenki szabadon dönt arról, hogy elutasítja vagy megtartja az ő beszédeit.
Az a személy, aki az ő szavát figyelmen kívül hagyja, mert elhitették vele, hogy „már nincs szüksége rá”, vagy azt gondolja, hogy Jézus önerőből, és meditációk révén tett csodákat, és nem az Atyával szembeni engedelmessége révén, gyakorlatilag elvágja a saját szellemi köldökzsinórját, mely összeköti őt az Örökkévalóval, az örök élet forrásával.
Fontos felismerni és tudomásul venni, hogy igenis léteznek olyan tanítások, hamis krisztusok és próféciák, melyek célja az, hogy elhitessék az emberrel, hogy önerőből, saját erőfeszítései révén Istenné válhat, megvilágosodhat. Ádám elhitte, és azóta is elhiszi minden egyes Ádám és Éva, férfi és nő ezt a lélekgyilkos hazugságot.
Ezek a hamis tanítások és biztatások a megtévesztés lelkeitől, a létező szellem- és démonvilágból jönnek közvetett módon, és mindenütt jelen vannak az óvodától kezdve, az iskolán, a művészeten és a tudományon keresztül a vallásokig. Itt megjegyzendő, hogy vannak emberek, akik Isten akaratából betekintést nyerhetnek a szellemvilágban végbemenő harcokba, amelyekről Jézus és az apostolok is beszélnek. (Efézus 6:12) Örvendetes dolog, hogy egyre többen kezdenek ráébredni arra, hogy az ezotéria a vallásokkal és az áltudományos elméletekkel karöltve képes a kárhozatba taszítani lelkek millióit.
A tudományban, az ezotériában és a vallásokban egyaránt jelenlévő hamis tanítások fizikai következménye többek között a rák betegség is.

A ráksejtek gyakorlatilag azok a sejtek, amelyek nem engedelmeskednek a gazdatestnek. Fellázadnak, „elszakadnak” tőle, és független életmódba kezdenek. Az energiát elveszik tőle, és nem hajlandók semmit sem visszaadni. Függetlenítik magukat azzal a reménnyel, hogy ők majd jobb világot teremtenek önmaguk számára, nem tudván, hogy a gazdatest halálával ők is elpusztulnak.

Ugyanez a helyzet azokkal az emberekkel is, akik az elméjükbe beültetett programoknak és információknak köszönhetően tagadják Krisztust. (érdemes megnézni az „Isten az agyban” című videót a youtubeon).
Ezek az emberek azt gondolják, hogy véges, földi korlátokkal küszködő emberi lényként, segítség nélkül is eljuthatnak a végtelenhez, a mindenható Istenhez. Ezért elvágva a köldökzsinórjukat, függetlenítik magukat Krisztustól, táplálék nélkül maradnak, és elkárhoznak.
Ha az ember szabad akaratából ismételten megtagadja és elutasítja az Élő Krisztust, egy idő után megszűnik felette a kegyelem és leválasztódik az örök élet forrásáról. Bekerül a kegyelemhiány dimenziójába, a soha véget nem érő ismétlődések, küszködések, versengések és kínok létállapotába, melyet a biblia pokolnak és gyehennának nevez. Jézus és a biblia kijelentései szerint tehát a fizikai halál után a lélek nem megsemmisül, hanem belépik a pokoli vagy a mennyei létállapotba. Az, hogy pokol vagy menny, attól függ, hogy földi élete során szabad akaratából hogyan választott az illető személy. A mennyország létezik, de nem kötelező. Bár meggyőződésem, hogy a vallások és a vallásokban megtalálható dogmák, mantraszerű, hiábavaló ismételgetések a lázadás és az engedetlenség angyalának találmányai, fontos kimondanom, hogy a pokol egy valós hely (létállapot), melynek fő jellemzői közé nem tartozik az öröm, a lelkesedés, a játék, a lelki fejlődés, a megújulás, a szeretet, és a kegyelem. Ha valaki azzal a meggyőződéssel leheli ki a lelkét, hogy a fejlődéshez szükséges a versenyszellem, a megfélemlítés, a megszégyenítés és a fájdalom, egy olyan helyre/létállapotba kerül, ahol csak ezekkel a dolgokkal fog találkozni. Ezzel szemben, aki szíve mélyén már érzi, hogy ezek a dolgok szükségtelenek, és a fejlődéshez nem kell más, mint lelkesedés, gyermeki szelídség és játékosság, szeretet, kegyesség, önzetlenség, őszinteség és a Teremtővel szembeni alázat, azaz Krisztus, elfogadja az Ő szellemét, az Ő szellemiségét, hogy segítségével fizikai élete utolsó napjáig teljesen megtisztulhasson minden olyan tulajdonságtól és jellemvonástól, melynek nincs helye a mennyei dimenzióban, létállapotban.
Jézus szavai szerint a pokoli és mennyei létállapotok között nincs átjárás. Talán ezért is veszélyes a reinkarnáció, még a hinduk számára sem kívánatos tanával vigasztalódni. Most vagyunk a tisztítótűzben, melyben vegyesen van jelen van a pokol és a menny. Ezen a helyen szabadon dönthet minden egyes ember, hogy melyik létformát választja. Az örökön tartó kegyelem nélküli állapotot, vagy az örökön tartó kegyelmi állapotot, melyben megmaradhat az Örökkévaló Végtelen vonzásában.

Kedves olvasó, nem az baj, hogy eddig még nem tapasztaltad meg az Élő Krisztus érintését, és nem győződtél meg róla, hogy ő az, akinek mondja magát. A baj akkor kezdődik, ha őt gőgösen, áltudományos, ezoterikus vagy filozofikus nézetekre támaszkodva tagadod, mert ezáltal elutasítod a kegyelmét, annak lehetőségét, hogy személyesen is meggyőződhess az Ő valóságáról. Akik már találkoztak vele a Szent Lélek (Szent Szellem) érintése által, tudják, miről beszélek. Ha nem hiszel nekem, nézz utána, hogy személyesen is meggyőződhess róla, hogy az ő követői között vannak olyanok is, akik korábban a darwini evolúciós elméleteket vallották, akik a filozófiától, a tudománytól, és az ezotériától várták a felemelkedést. Az ő barátai között vannak egyszerű kétkezi munkások, tanárok, filozófusok, tudósok és olyan személyek is, kik mielőtt vele találkoztak, megvilágosodott mestereknek hitték magukat. Ő tényleg képes elvenni mindenkitől a szellemi vakságot. Ha netán már te is voltál megvilágosodva, őszintén ajánlom az Ő társaságát, hogy meglásd, mi a különbség a megvilágosodás és az Élő Világosság közt.
Ha még nem találkoztál vele, akár ebben a percben is megtapasztalhatod, hogy Ő él, és hogy Ő maga az Élet. Ezt úgy teheted meg, hogy alázatos szívvel megszólítod, megkéred őt, hogy tegyen bizonyságot a szívedben és az elmédben a létezéséről.
Ha azt gondolod magadról, hogy már tökéletes vagy, már isten vagy, hogy nem szorulsz rá az Ő irgalmára, és azt hiszed, hogy nélküle is szabad lehetsz, nem valószínű, hogy megfog érinteni az Ő jelenléte. Viszont ha már be tudod ismerni, hogy az önhittség és a gőg nem vezetnek jóra, és látod, hogy a legtöbb problémát és fájdalmat annak köszönheted, hogy “saját fejed szerint”, önerőből próbálod megtalálni az igazságot, kérd most az Élő Jézus Krisztus segítségét. De alázattal, gyermeki szívvel kérd, hogy meghallhasd a hívó szavát, hogy megmutathassa magát, és elvezethessen minden igazságra, melyet világi szemeiddel képtelen voltál meglátni.

Nem baj, ha most még nem hiszel mindent, amit róla mondanak azok, akik őt régebb óta követik. Egyelőre gondolj csak arra, hogy ha tényleg létezik ő, akkor képes kijelenteni számodra, hogy mit jelent az, hogy Ő meghalt azért, hogy neked életed legyen.
Én egy darabig próbáltam elmagyarázni, hogy mit jelent ez, de aztán rájöttem, hogy bárhogy is magyarázom, ezt a misztériumot nem értheti meg senki, akinek Ő személyesen ki nem jelenti.

Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted.” (Máté 11:25)

És ebben van a lényeg, kedves olvasó! Ez az oka annak, hogy a Bibliát sem értheti meg senki, akinek a Szerző nem jelenti ki magát.
Ezért csak azt tudom mondani neked, hogy személyesen hozzá fordulj. Tőle kérd, hogy kijelentse magát számodra. Térjél meg hozzá. Válts irányt, még mielőtt elérnél a feneketlen szakadék peremére. Alázattal és gyermeki szívvel fordulj hozzá, és kérd őt, hogy beszéljen hozzád, hogy vezessen el téged azokra az igazságokra, amelyeket a világ káprázata által megvakított szemeid, nem voltak képesek meglátni.
Ne nekem higgy, ne a tanítóknak higgy, ne a vallásnak higgy, mert ő nem akart vallásokat, nem akart közbenjárókat!
Azt mondta, hogy ne nevezzünk senkit tanítónak a Krisztuson kívül, és atyának se mondjunk senkit az Örökkévaló és Végtelen Istenen kívül. Jézus eltörölte a hierarchiát, megtiltotta a bálványozást, a hatalmaskodást, a tekintélyelvűséget, hogy mi Őbenne és Őáltala szabadok lehessünk minden igazság megismerésére, és az örök életre.

Ne halaszd holnapra az ismerkedést, mert a holnap nem a tiéd! Az élő Isten a mát adta nekünk, azt mondván, hogy elég a mának a maga baja. Imádkozz egyszerűen, saját szavaiddal, gyermeki szívvel, megalázkodva, mert azt mondta, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát (előtte) felmagasztaltatik. Hívd be őt az életedbe, és kérd meg, hogy vegye el tőled a szellemi vakságot, hogy az Ő szemeivel láthass, az Ő füleivel hallhass, az Ő bölcsességével érthess és szólhass, az Ő szívével szerethess, és az ő szellemében élhess.

Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. (Jelenések 3:20)

Most nyisd ki az ajtót, ha hallod szavát, mert most még megteheted!
Arra kérem a Teremtő Istent, hogy tegyen bizonyságot a te szívedben arról, hogy az Ő akarata szerint írtam, amit írtam, hogy az Ő akarata szerint bátorítalak arra, hogy létesíts személyes kapcsolatot, és köss barátságot az Élő Krisztussal. Kösd meg vele az örök élet szövetségét, hogy hallhass, hogy láthass, hogy érthess, hogy élhess, mert valóban Ő az Út, az Igazság és az Élet.

Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.” (János 15:15)

Szeretettel,
“egy Szabad Gondolat”

P.S. Holnap:

Öt és fél év a Himalája legelhagyatottabb zugaiban

– járványok, sámánok, babonák, kuruzslások, földrengés, életveszély és isteni kegyelem Székely szemmel –

 

szatil

Reklámok
Categories: Minden | 1 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

One thought on “Hány százaléka igaz a bibliának?

  1. Kiss Sándor

    Kedves mindenki ,elmondanám a véleményem én is,fogadjátok szeretettel.
    Igen, a Bibliát nagyon sokszor átírták,az adott hatalom kénye-kedve szerint,mert nagy tömegeket tudtak vele befolyásolni,manipulálni. Valóban tartalmaz igazságokat, ha csak 2 % is. Ahhoz hogy valaki elkezdje olvasgatni ,olyan megértési szintje,tapasztalata kell legyen az egyénnek,hogy kiszűrje a sok hazugságot,félrevezetést,ami benne van és megértse a lényeget,a mondanivalót. Akinek füle van a hallásra és szeme a látásra alapon…Azt mondják,hogy a Bibliát Jézus születése előtt írták,rendben van elfogadom,..de az-az Ó szövetség,ahol egy bosszú álló Istent példáznak a Zsidók,és ami csorog a vértől…..én nem érzem a magaménak…. lépjünk tovább. Mielőtt félreértenétek a hitemet,valóban szerintem valamikor egy szent könyv volt,de már nem az ,….ugyanis a 4oo-as években összegyűlt a papság ,a hatalmasok,és arról szavaztak,hogy maradjon benne az inkarnáció,vagy távolítsák el azt…..51% a 49%-al döntöttek,hogy ne maradjon benne….érdekes a meglévő 49% kilépett a rendből és ő belőlük lett a Gnosztikus társaság…ez csak egy példa volt, utána lehet nézni,akit érdekel. Miért hazudják azt, hogy Jézus zsidó volt?…sosem ismerték el megváltójuknak a Fény fiát….Fény fiát?…az mi?….így tanított Jézus :- “Az ember Fény természetű, Bűntelen, Szépséges, Tiszta és Szabad, testbe zárt isteni Fény !”(kanonizált írásból)—milyen más energiája van ennek a mondatnak,milyen igaznak érezzük,ha bele gondolunk,…nem az ahogy szajkózzák nekünk évszázadok óta,hogy Bűnös vagy,hogy neked félned kell…ezzel fogták meg az embereket….és irányították .Nagyon fontos,hogy ismerjünk egy két dolgot,hogy megértsük a lényeget….ki volt Jézus,honnan jött , miért,mit hozott..? Mikor született tudjuk,hogy előre megvolt jósolva,hogy érkezni fog a „megváltó”…egy csillag jelezte születésének helyszínét…és most jön az egyik érdekes dolog !!!!…és jöttek a Napkeleti Bölcsek , Pártus birodalomból. Kik voltak a Pártusok?..ők a gyökereink voltak, a szkíták. Miért mentek oda?….hm….milyen közük volt nekik Jézushoz?…tudjuk hogy mit vittek magukkal,milyen ajándékokat,… a Szkíta birodalom Táltosai voltak,bölcsei,akik tanították..de ez már nincs benne a könyvükben…de nem is ez a lényeg. Megszületett Emanuel Jézus….. A “Jézus” szó szanszkrit jelentése = a Fény “majd később lett Ő Krisztus,ami egy minőséget jelent. A Talmud, Jézus apját Nimródnak nevezi,….érdekes nem?..nem Józsefnek….hm…az hogy ki volt Nimród,azt gondolom sokan tudják ,ha Ő volt az apja,akkor gondolom Jézus származását sem gond kimatekelni….Menjünk tovább…..A Bibliában ha kezdjük olvasni rájövünk,hogy van egy magát kiválasztott népnek nevezett Zsidó faj ,aki csak szenved az egész mese alatt. .. majd később,üldözni kezdik Krisztus urunkat,aki a szeretetről és a jóságról beszél,segít mindenkinek,és megveti a zsidó papok által létrehozott törvényeket…harcol ellenük. Közben megalakították a Judeo Kereszténységet ,amit látott Jézus hogy nem jó,ezért hangot emelt ellene,és üldözték ……ő amit hirdetett az a szeretet volt ,a Judeok amit hirdettek az-az oszd meg és uralkodj ,ami ma is a világunkat irányító eszme….szóval értitek…ugyan az van ma is, amiért Jézus harcolt és ugyan azok irányítanak ma is, akikkel ő harcolt. Szóval volt egy Őskereszténység és van a Jideo,a kettő nem egy…rendben. …. Így szól Jézus:-“Ez az én testem… Ez az én vérem…” Egyetlen nyelv van, amiben egy új szó keletkezik, ha e két szót összerakjuk és ez a magyar- Test-Vér – a Magyar (Szántai Lajos, művelődés-történész). Jézus Hun nyelven szólalt meg! Így teszi Jézus egy mágiával testvéreivé a tanítványait szimbolikusan, így adja át beléjük az ő lelkületét.
    — Jézus-Partus-herceg. A Jézus név szanszkritűl azt jelenti: “Fény Fia”. Héberül viszont nem jelent semmit, tehát nem héber név, tehát Jézus nem héber származású….ez is megvan,rendben. Tehát van egy nép a Magyar aki arra volt teremtve,hogy tovább vigye a tiszta égi tudást,amit Jézus hozott a sötétségbe.”Tégy olyant mással amit szeretnéd,hogy veled is megtegyenek” tanította nekünk….Mivel Jézust nem tudták megtörni és féltették hatalmukat,felszegelték…..mondjuk ez sem hiszem,de ám legyen… Az után elhatározták,hogy kiirtják azt az eszmét is gyökerestől, amit tanított…így jutottak el a Magyarsághoz,és tették vele azt amit . ..feldarabolták, megalázták,pont mint a Jézus urunkat. A másik amivel nem értek egyet,hogy ő nem halt meg a te bűneidért…ez mese…. Ő azt tanította (mint minden IGAZI mester), hogy aki őt követi, az UGYAN ODA juthat el, mint ő, SŐT TOVÁBB is !
    — “Példát adtam, hogy amit én tettem, Ti is tegyétek meg !…… aki hisz bennem, az ugyan azokat a tetteket viszi végbe, amiket én, SŐT MÉG NAGYOBBAKAT IS végbevisz … !” „Mind annyian Istenek vagytok,a szentségesnek fiai mind ahányan”…..azt tanította,hogy nincs ember,ember közt különbség,…”eltörlök minden törvényt szeressétek egymást”… Csak a lényeget tanította,elhozta a sötétségbe a Fényt….nagyon sokat tudnék még itt írni de a lényeget azt hiszem megértettétek….,Nincs bűn,csak tudatlanság,,,ha mélyebben belegondolunk akkor rájövünk,hogy ez így van…. ezzel riogatják a hiszékeny tudatlanokat,hogy bűnös vagy….ez nem igaz,ez is a félrevezetés egyik zsákutcája. Élő példa hogy nem büntet minket a Teremtő Isten,…hisz ő szeret minket,megbocsássa tévedéseinket,elnézi hibáinkat ,ugyanis mi a gyermekei vagyunk,mi sem büntetjük kínzással halállal utódainkat, hanem tanítjuk…..egy életen át. Nincs pokol, ez az ők meséjük,hogy félelemben tartsanak…. Erre a legjobb példa a tékozló fiú története,az ők könyvükből..a lényeget,hogy ott sincs büntetés,csak szeretet…az Atya megajándékozta a hatalom gyűrűjével ,majd átölelte és így szolt….Szeretlek téged !…csodálatos… .Amiben részt veszünk mi a Földön,az egy játszótér ahol mi testbe zárt Isteni fények, ragyogunk és keressük az utat a fény felé,haza felé,ahonnan jöttünk….egymást kéz a kézben vezetve,megértéssel,alázattal….Fogadjátok szeretettel írásomat és ne féljetek,hiszen mindenki meg tud változni és minden emberben ott a fény, csak meg kell tanítani nekik azt előhozni és aki egyszer megérzi,az soha többet nem akar mást tenni csak szeretni,jót cselekedni és felemelni másokat…..Fogadjátok Áldásomat és szálljon minden lélekre !

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.