Az örök élet titka

canviSokszor igencsak jó dolgok történnek a mi közbenjárásunkkal oly módon, hogy engedjük akadálymentesen megnyilvánulni az Isten akaratát. Ilyenkor hajlamosak vagyunk dicsekedni a sikerrel, észre nem is véve, hogy dicsekvésünk által elakadunk azon a bizonyos szinten, ahol azt a nagyszerű dolgot véghezvittük. Láthatjuk, hogy sokszor mély zuhanás következik a siker után, mert önmagunkban dicsekedtünk. Szellemi látásunk hiányossága nem engedte, hogy észrevegyük, hogy nem mi voltunk ama nagyszerű dolog értelmi szerzői és kivitelezői, hanem a Tiszta Teremtő akarat, mely megnyilvánul rajtunk keresztül, ha engedjük.
Ha megtartjuk a dicsőséget magunknak, ha dicsekszünk, és ha nem Istenben, hanem önmagunkban dicsekszünk és gyönyörködünk, könnyen önteltté, felfelfuvalkodottá, önigazulttá válhatunk. Az önteltség pedig a lélek mérge, mely elveszi tőle a továbbfejlődés, az örök élet lehetőségét.

Az önteltség a telítettség illúziója, mely abban nyilvánul meg, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy beteljesedtünk, telítődtünk, eljutottunk a tökéletességre, miközben még hatalmas betöltetlen űr van bennünk.

Ilyenkor elfelejtjük, hogy Isten gyermekeiként sosem telítődhetünk, mert az űr, melyet a Teremtő Akarat belénk helyezett, végtelen. Porladó és az elmúlásra ítélt bálványaink révén a Végtelen Isten érintése nélkül mi is halandók vagyunk. Viszont az Ő tulajdon képére lévén teremtve Őbenne, Őáltala és Ővele mi is végtelenek vagyunk! Ez az örök élet, melyről Jézus a következőképpen szólt:

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (János 17:3)

Jézus szavai egyértelműen arra utalnak, hogy a Végtelen Isten teljes megismeréséhez végtelen hosszú életre, azaz örök életre van szükség. Jézus tanítása és a fenti sorok alapján tisztán látszik, hogy az örök élet legfőbb ellensége az, hogy engedünk az elhitetés erőinek, önelégültté, önteltté válunk. Elhisszük, hogy telítődtünk, hogy megérkeztünk a célba.
Tudomásul kell vennünk, hogy Igenis léteznek olyan szellemi hatalmak, hamis programok, melyek a telítettség látszatát keltik elménkben. Ezek a létező sátáni hatalmak, melyekről a következőképpen ír Pál az efézusi levélben:

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” (Efézus 6:12)

Ezek a szellemi hatalmak az elhitetés mesterei, melyek igenis képesek az Isten oltalmát elutasító embereket becsapni, az elméjükben a telítettség látszatát kelteni.
Azok az emberek, akiket be tudnak csapni ezek a szellemi hatalmasságok, mint ahogy azt már korábban is írtam, leparkolnak, azt gondolván, hogy ők már megérkeztek. Eközben meg olyan hamis eszméket vallanak, melyek mulandó élvezetek közepette a megsemmisülés felé vezetik őket.
Hangsúlyozandó, hogy az ember saját szabad akaratából utasítva el a Végtelen Isten vonzását, saját magát ítéli örök kárhozatra, szellemi sötétségre.

Kérem az Örökkévalót, hogy óvja meg ezen sorok alázatos olvasóit a megtévesztés mestereitől, kik az örök élet ajándékát, az örökön tartó növekedés és megújulás lehetőségét próbálják elragadni tőlük azáltal, hogy a dicsekvés és a dicsvágy bűnébe kergetik őket.

Kedves olvasó, az örök élet, melyről Jézus beszélt, nem mese, hanem valóság! De csak és kizárólag Őáltala, Őbenne és Ővele lehet valóság. Nélküle nem, mert Ő az, aki ismeri és megmutathatja nekünk azt a receptet, mellyel felszámolhatjuk, semlegesíthetjük és helyettesíthetjük azokat a sötét programokat, melyek a feneketlen szakadék fele visznek bennünket. A Sátánról tudni kell, hogy nagyon ért az utánozáshoz. Tanai sokszor nagyon hasonlítanak a krisztusi tanításokhoz, de az életbevágóan fontos lényeget mindig elferdíti, érvénytelenné teszi.
Mi az életbevágóan fontos lényeg? Az, hogy Krisztus legyőzött minden emberi erőtlenséget, betegséget, hazugságot, és legyőzte a halált is. Ővele, Őbenne és Őáltala mindenki megteheti ugyanezt, de nélküle nem.
Sok részigazsággal lehet találkozni a nagyvilágban, kedves olvasó, melyek
talán el is vezethetik az embert Krisztushoz, de nem szabad elfelejteni, hogy az örök élet csak a Teljes Igazságban, azaz az Élő Krisztusban lehetséges, aki nem csupán kétezer éve létezik, hanem az idők kezdete óta.

És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.”(János 1:14-15)

Részigazságok léteznek! De részlegesen örök élet nem létezik! Az embernek vagy örök élete van, vagy nem. Nem tanácsos dolog a halál utáni nem létező tisztítótűzben reménykedni, mert most vagyunk a tisztítótűzben, ahol minden ember szabadon dönthet sorsáról.
Akik már régebb óta olvassák a Szabad Gondolatot, tisztában vannak vele, hogy nem vallásról beszélek, hanem az Élő Istennel való személyes és élő kapcsolatról, mely révén az ember leleplezheti és elháríthatja azokat a szellemi erőket, melyek képesek az embert elhitetni, a testtel együtt a lelket is megsemmisíteni.

Lelked üdvéért, az örök életért kerüld a felszínes tanításokat, melyek a Szűzanya képében megjelenő démonok és olyan vallási tekintélyek szájából jönnek, akik már rég eladták lelküket az anyagi kényelem, a jólét, a pénz, a megfélemlítés és a lélekgyilkos dicsvágy urának.
Mint már sokszor említettem, a sötétség hatalmának az a célja, hogy az emberek a Krisztus Jézus mély tanításai helyett felszínes, humanisztikus üzenetekre pazarolják életük energiáját és idejét, melyek a Szűzanya képében megjelenő démonok és szenteskedő vallási vezetők, egyházi tekintélyek szájából származnak.

Jézus nem hiába mondta, hogy szűk az az ösvény és az a kapu, mely az életre visz, és tágas az az út és az a kapu, mely az örök kárhozatba! Ő már akkor tudta, hogy csak nagyon kevesen fogják megérteni az ő szavait, és azt is tudta, hogy lesznek olyan karizmatikus vallási vezetők, álszentek és hamis próféták, kik az emberek figyelmét és energiáját megkötik a felszínes tanításokkal, dogmákkal, rítusokkal, monoton és gépies imákkal, mantrákkal, annak érekében, hogy azok irányítható és manipulálható állatok szintjén tengessék életüket.

Kedves olvasó, Krisztus az ÖRÖK ÉLETRŐL beszélt nekünk, nem szenteskedésről, nem hamis békéről, nem látszat egységről, nem vallásoskodásról! Ezért ki is jelentette magáról, hogy nem békét hozni jött a földre, hanem fegyvert, kétélű kardot, mely elválasztja a hazugságot, a dogmákat, a lélekgyilkos vallási hiedelmeket az ÉLETET ADÓ IGAZSÁGTÓL!

Tudatában vagyok annak, hogy az ember képtelen bárkit is meggyőzni a fenti sorok igazságáról, de azt is tudom, hogy nem is az ember dolga, hogy meggyőzze felebarátját az örök élet valódiságáról. A Krisztust szerető ember feladata csupán annyi, hogy bizonyságot tegyen az Élő Istenről és a tiszta szívű keresők figyelmét az Igazság Forrása felé irányítsa. Az Örökkévaló „dolga”, hogy meggyőzzön bennünket arról, hogy ha szabad akaratunkból elfogadjuk az Ő segítségét, ténylegesen örök életünk van, mert Őbenne és Őáltala szabadokká válunk minden olyan világi kötődéstől, mely korlátoz bennünket az örök igazságban való növekedésben. Ő ténylegesen meg tud szabadítani minket minden csökönyös ragaszkodástól, minden testi, szellemi és tárgyi bálvány kötelékéből. De nem fogja megtenni mindaddig, amíg szabad akaratunkból úgy nem döntünk, hogy az Élő Krisztust életünk urává, járműveink iránytűjévé tesszük.

Muszáj hangsúlyoznom, hogy csak két út van. Jézus szavai szerint egy tágas út és egy szűk ösvény. De talán úgy is fogalmazhatunk a közérthetőség kedvéért, hogy egy út van és két irány: Egyik az életre visz, a másik a feneketlen szakadék felé. És mindenki, aki fizikai testben van, halad valamelyik irányba, még az is, aki tagadja Isten, az Élő Krisztus létezését. Mint mondtam, ha valaki nem ismeri Krisztust, de éhezi és szomjúhozza az igazságot, előbb vagy utóbb eljut arra a felismerésre, hogy a Krisztus és az Igazság egy és ugyanazon fogalom. Aki szereti az igazságot, ismeri Jézus tanításait és azt mondja, hogy nem teljesen igaz, amit Ő tanított, az még mindig részigazságok szerint éli az életét, és tudnia kell, hogy csak a Teljes Igazság adhat az embernek szabadságot és örök életet!

Azon az úton, melyre rászülettünk nem lehet egy helyben időzni. Mindenki halad valamelyik irányba. Fontos tudni, hogy a feneketlen szakadék irányába a tömegszellem viszi az emberek sokaságát. Az élet irányába pedig a Krisztus viszi azokat, akik megfogták az Ő kezét, irányt változtattak, azaz megtértek.

Hangsúlyozom, hogy a Krisztussal való barátság nem arról szól, hogy folyton csak allelujázunk és dicsőítjük őt, mint a beprogramozott gépek! Ha csak erről lenne szó, akkor elég lenne Szűzanyához és a többi élettelen szoborhoz, szenthez és bálványokhoz imádkozni lelkünk üdvéért. De nem elég! sőt! Isten azt mondja, hogy ha bálványokhoz imádkozunk, meghalunk, mert figyelmünket az Élő Isten helyett az élettelen dolgokra irányítjuk.

Az Élet Könyvében számtalan utalás van arra, hogy meg kell újulnunk az elménkben is!

Elménkben pedig úgy újulhatunk meg, ha olvassuk és megértjük az Ő mély, életet adó tanításait, melyek, mint egy éles penge hasítják szét a sötétség fátylait, fizikai és lelki szemeink előtt egyaránt!
Az elmének az Élő Isten által történő megújulása nemesíti a szívet is.

Hangosan ki kell mondani, hogy hamisak azok az ezoterikus érzelgős tanítások, melyek azt hangoztatják, hogy a belső hang, a szív hangja mindig igaz!
Jézus, aki széttiporta a dogmákat, a hazugságokat, legyőzött minden emberi gyengeséget, és legyőzte a halált, tisztán fogalmazott a szívről:

„ … Mert a szívnek teljességéből szól a száj. 35 A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.”
(Máté 12:34-35)

8 Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem. 9 Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.”
(Máté 15: 8-9)

16 Jézus pedig monda: Ti is értelem nélkül vagytok-é még? 17 Mégsem értitek-é, hogy minden, a mi a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik? 18 A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. 19 Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások. 20 Ezek fertőztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert.”
(Máté 15:16-20)

Ezeket a sorokat félremagyarázni és kimagyarázni nem elég a butaság és a tudatlanság! Ezen tanítások félremagyarázásához luciferi ravaszságra és gonoszságra van szükség.

Mély szomorúságban és lelki fájdalmak között írom ezeket a sorokat, mert látom fizikai és lelki szemeimmel egyaránt, hogy a luciferi tömegszellem által irányított emberek még mindig a szenzációt, a cirkuszt és a látszatot éhezik és szomjazzák az igazság helyett.
Azt nem tudom megmondani, hogy Istennek vannak-e érzelmei, de valahányszor az ő dicsőséges arca helyett a világra nézek, elfog egy mély szomorúság és fájdalom, mely még annál a gyásznál is mélyebb, melyet édesapám elvesztésekor éreztem, mert most az emberiség elvesztését, embertömegek kínszenvedését látom. Tudom, hogy az Örökkévaló által megvigasztaltatok, tudom, hogy Őbenne és Őáltala szabad vagyok, de lelki gyötrelmekkel jár látni, hogy merre tart a tömeg, mely megtagadva isteni mivoltát, primitív, ösztönök által vezérelt állat módjára, sátáni dicsvágy által megrészegülten rohan a végzetébe. 😦 😦 😦
És megint csak szégyenkeznem kell, mert azt mondtam, hogy nem tudom, hogy Istennek vannak-e érzelmei. És ezt úgy mondtam, mint egy hitetlen pogány, mely megrekedt a szaporodási vágy, a vadászösztön, és a tarzani mellveregetés szintjén. Úgy mondtam, mint aki még mindig nem tudja, hogy a Világ Teremtője szereti az embert, és szeretetből formálta őt a saját képére és hasonlatosságára azt akarván, hogy az, mint a teremtés koronája, szintén részese legyen az örökkévalóságnak.
És most hirtelen eszembe jut, hogy az ember saját szabad akaratából elutasítva az Ő szeretetét, tudatlanul a megvilágosodásra, „a semmi állapotra”, a hamis béke állapotára próbálja programozni magát, olyan okkult tanokból eredő meditációs gyakorlatokkal, melyek bálványai így néznek ki:

Fontos kimondanunk, hogy a legtöbb vallás, a katolikus vallással az élen, nem csak, hogy nem értette meg és nem tartotta be Jézus tanításait, hanem tudatlanul és bután, démoni erők által vezérelve egyenesen gúnyt űzött a Krisztus Jézusból, és az ő mély, életet adó tanításaiból!
Én személy szerint egy kis ideig azt hittem, hogy a karizmatikus vallási csoportosulások kivételt képeznek ez alól, de sajnos azt kellett tapasztalnom, hogy náluk sokszor sokkal magasabb színvonalon történik a butítás, Jézus tanításainak elferdítése, félremagyarázása. Mély szomorúságot, fájdalmat és szégyent érzek a lelkemben, hogy A Krisztus Jézust kétezer éve minden nap folyamatosan keresztre feszítjük és gyalázzuk a bálványimádással, a Szűzanya-kultusszal, és főképp azzal, hogy az ő nevében olyan dolgokat mondunk, gondolunk és cselekszünk, melyeknek semmilyen köze nincs az Ő életről szóló tanításaihoz. 😦

És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.”
(Máté 15:6)

És mivel ezt cselekedjük, a nevetség és a gúny tárgyává tesszük az ő mély üzeneteit és tanításait az olyan emberek előtt is, akik tudatlanságukból származó lelki és testi gyötrelmeiknek köszönhetően, már ki vannak éhezve az életet adó és az életet megtartó igazságra! Sok helyen a hangsúly a gépies dicsőítésen, éneklésen, gyógyításon, és a démonűzésen van. Ezek a rítusok egy robotias, félelemmel telített imádatba kergetik a híveket és elmarad az elmének Krisztus szavai és szelleme szerint történő megújulása. Elmaradnak a felismerések, elmaradnak a megértések, a krisztusi bölcsességben, az élet megismerésében való növekedés. Szomorú, de ez van! Mély tisztelet a nagyon kevés, szűk ösvényen járó kivétel!

A legnagyobb tragédia az, hogy a vallási vezetők nagy része nem fogja meglátni a Mennyek országát, és másokat sem enged belépni a Mennyek országának kapuin –Mély tisztelet a kivétel, akik dicsekvés helyett ténylegesen és tettlegesen is Isten országának építésén szorgoskodnak –

13 De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.” (Máté 23:13)

21 Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 22 Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? 23 És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” (Máté 7:21)

Nem hittem volna, hogy egyszer ezt kijelentem, de most muszáj megtennem:
szégyen, gyalázat és hiábavalóság minden, amit mondunk, amit cselekszünk egész addig a pontig, amikor tudatosan, szabad akaratunkból felvesszük Vele a kapcsolatot, és alázattal megkérjük, hogy vezessen el minket abba a létállapotba, melyben már nincs helye a ravaszságnak, a kapzsiságnak, a hazudozásnak, a versengésnek, az aggodalomnak, a birtoklásnak, az elmét elmúlásra és megsemmisülésre programozó vicceknek, a dicsvágynak, a beteges gyűlölködésnek és irigységnek, a féltékenységnek, a lelket bebörtönöző sátáni törvénykezésnek, gyilkos szenvedélyeknek, megfélemlítésnek és fájdalomnak.
Engem személyesen meggyőzött Ő, hogy létezik az a hely, az az állapot, ahol a valóságnak csak a képzelet szabhat határt, ahol a fejlődést és a növekedést nem a versenyeztetés, megfélemlítés és megszégyenítés generálja, mint evilági iskoláinkban, hanem a játék, és a Mindenható Végtelen Isten dicsőségében való lelkesedés, és öröm. Az Ő kegyelméből már régóta el tudom ezt képzelni. Az Ő kegyelméből azt is megláthattam, hogy a Mennyek Országának teljes valósága nem tapasztalható meg a sátáni programok által működtetett emberi testben!
Éreztél már te is olyant, hogy szétvet az öröm? Tapasztaltál olyant, hogy éjjel félálomban olyan örömöket élsz meg, hogy felsírsz tőle?
Ha még nem tapasztaltál ilyent, tudj róla, hogy Isten közelségében ez lehetséges, mert Ő ismételten ízelítőt ad az ő szeretett gyermekeinek, a megtért tékozló fiúknak a Mennyek Országából. És ez az ízelítő az, mely szabaddá teszi őket már most minden földi kötődéstől, fölösleges aggodalomtól, és a régi programoktól, melyek képesek elhomályosítani az ember lényegi látását.
Tudom, hogy az Isten irgalma és szeretete végtelen, de valahogy még mindig fáj az a dicsvággyal és ambícióval társuló butaság, mellyel a tőle származó életet gyalázzuk és mocskoljuk. És örvendek ennek a fájdalomnak, mert ez egy nemes fájdalom, mely elválaszt minden igazságszerető embert a sötétségtől, és megkívántatja velük a Mennyek országát. Ez egy szent fájdalom, mely a lelket nemessé és immúnissá teszi a sötétség szellemi hatalmainak hazug ténykedéseivel szemben.
Mennyei dolog már most tudatában lenni annak az egyszerű ténynek, hogy aki az Igazság és az Örök élet Istenét teljes szívéből szereti, ha meghal is, élni fog!
Én azért fohászkodom a Mindenható, Örökkévaló és Végtelen Istenhez, hogy ezzel az örömmel beoltsa ezen sorok olvasóit, kik gyermeki szelídséggel és alázattal fordulnak hozzá belátván, hogy nem dicsőségre és vakító dicsfényre van szükségük, hanem az Élő Istenben való igazi örömre és szabadságra, melyet nem vehet el tőlük a világ káprázata.

Konklúzióképp röviden megismétlem ezen bejegyzés lényegi mondandóját:
Ha a világ hazug tanításai által, önmagunkban és önmagunkkal dicsekszünk, meghalunk. Ha pedig megértve Krisztus mély, életről szóló és életet adó tanításait, őbenne, az Élő Istenben dicsekszünk, örök életünk van.
Ezt most lehet, hogy nem érti meg minden olvasó. De nem azért, mert én olyan okos vagyok, hanem azért, mert Isten akaratában cselekedtem, amikor ezeket a sorokat leírtam. Isten akaratát és Isten szavait pedig csak az értheti meg, aki ténylegesen lemondott saját dicsvágyáról azért, hogy az egész életével és minden cselekedetével az Örökkévaló, Mindenható és Végtelen Egy Igaz Istent dicsőítse.
Ha ezeket a sorokat Isten irányítását szabad akaratodból megtagadó emberként elolvashattad, azt jelenti, hogy még nem estél bele a feneketlen szakadékba, és neked még nem késő irányt változtatni, megtérni az Örök Élet Élő Istenéhez a Krisztusban.

Szomorúan szemlélem, hogy az emberek sorban állnak a Világ uránál a szenzációkért, az ideig-óráig tartó káprázatért, a hazugságokért, a bálványokért és a halálért. Képesek szenvedni és gürcölni egy kis mulandó örömért, egy kis felszínes vakációért, amit szabadságnak hisznek. A pénz rabságában élnek, hogy megvásárolhassák a belépőjegyet az örök gyötrelembe és a hiábavalóságba. Talán még senki nem mondta nekik az örömhírt, miszerint az igazi örömöt, az igazi gazdagságot és az örökkévalóságot nem lehet megvásárolni, mert az a Teremtő Isten kegyelmi ajándéka, melyet minden egyes ember megkap, ki úgy dönt, hogy szabad akaratából megtagadva a régi önmagát, ki az elmúlás hamis tanításai szerint élt, elfogadja az Élő Krisztus jelenlétét, az Ő segítségét, és az Ő vezetését, hogy általa megszabadulhasson minden olyan akadálytól, minden olyan megkövesedett sötét programtól, vallási szokástól, világi értékeket éljenző néphagyománytól, mely eltakarja szemei elől azt az igazságot, mely az Örök Élet Forrásából fakad.

Kedves olvasó, nem tudom, ki vagy, hol vagy és hogy vagy. Tehát nincs semmi érdekem abban, hogy elmondjam neked, amit elmondtam. Győzködni sem akarlak, mert nem áll hatalmamban, hogy bármiről is meggyőzzelek téged. Meggyőz téged majd az Örökkévaló, ha kiválaszt. Én egyszerűen csak elmondtam, amit tudtam, amit láttam, hogy azzal is segítsek neked megélénkíteni a figyelmed az Élet hívó szavára, melyet, ha meghallasz, megérted, hogy minden hiábavalóság volt, amiért eddig éltél azokhoz az ajándékokhoz képest, amelyeket tartogat számodra a Teremtő!

Az Élő Krisztus szeretetében,
„egy Szabad Gondolat”

P.S.

Megoldásjavaslat:

Kerüljétek a tömeget és a tömegszellem minden megnyilvánulási formáját. A szenzáció, a cirkusz, a látványosságok és a hangzatos szavak helyett, éhezzétek és szomjúhozzátok az Élő Krisztus tanításait. Otthon hagyva az én akaratát, gyűljetek össze minimum ketten vagy hárman az Ő nevében, olvassátok az igét, elmélkedjetek róla. Beszéljetek Istenről, beszéljetek Istenhez, őszinte, szívből jövő imákban, vallomásokban, kérésekben, hálaadásokban és dicséretekben.

Ezen felhívást a vallási vezetőkhöz intézem:
Tudnotok kell, hogy a Vatikán-központú vallási hierarchia, melyet felépítettetek és életetek energiájával támogattok, sátáni irányítás alatt van. A kárhozatba visz titeket, és veletek együtt az emberek tömegeit is. Ha ismeritek az Élet Könyvét, tudnotok kell, hogy ti, mint vezetők (tanítók, püspökök, papok és lelkipásztorok), sokkal súlyosabb ítélet alá kerültök, mint az általatok félrevezetett tömegek!
Ha ezeket a sorokat olvassátok, és ismeritek Jézus tanításait, tudjátok, hogy nem a saját fejem szerint írtam, amit írtam, hanem az Ő szent és örök életet adó tanításaira alapozva, melyeket semmivé és nevetség tárgyává tettek az egyházi hatalmak, a vallási tekintélyek, kik saját kényelmükért, az anyagi jólétért, a sötétség fejedelmeivel kompromisszumot kötve emberek millióit ítélik örök kárhozatra.
Tudnotok kell, hogy a legtöbben, akik ezt olvassátok, a földi hatalmasságokat követve, Jézus tanításait figyelmen kívül hagyva még mindig a tágas úton haladtok, és vezetitek a tömeget, de még nem késő! Isten irgalmas és megbocsát nektek is! Ha hozzá fordultok, megad minden eszközt, hogy jóvátegyétek azokat a károkat, amelyeket Isten tanításait mellőzve, emberek rendeléseit követve okoztatok.
Bevallom, hogy én sem voltam kivétel! Tudatlanul, fiatalos lendülettel én magam is hirdettem olyan tanokat, amelyek bár hangzatosak voltak, ellenkeztek a Krisztus életről szóló tanításaival. Amíg a saját fejem után írtam, beszéltem és cselekedtem, én sem voltam jobb, és hasznosabb része a társadalomnak, mint a legtöbben közületek, kik gyáván meghunyászkodva, földi kincseiket féltve, feletteseik szavaitól rettegve Isten igéje helyett emberek rendeléseit hirdetitek.
Néhányan azok közül, akik ezen sorokat olvassátok, érezni fogjátok, hogy nem haragból és nem gyűlöletből születtek e gondolatok, hanem féltésből, krisztusi szeretetből, annak okáért, hogy figyelmeztessenek, hogy az Élő Isten nevében, Jézus tanításait nem ismerve a vallásos tekintélyek súlyos bűnöket követnek el az emberiség ellen.
Ismételten hangsúlyozom, hogy még senkinek, még a tévúton járó vallási vezetőknek sem késő, akik ezeket a sorokat olvassák és megértik belőle az Örökkévaló akaratát, mert akik vezetőként, megtagadva a hamis tanításokat, irányt változtatnak, sok lelket meg tudnak menteni az örök kárhozattól. (Jakab 5:19-20)

Hamis Békesség és egység
Tudomásul kell vennünk, hogy ha békességben akarunk élni a hamissággal, kompromisszumot kötve a sötétség fejedelmével, ideig-óráig békességünk lesz a Földön, de elveszítjük az örök életet!
Óvakodjatok a hamis békességet és hamis egységet hirdetőktől, mert meg van írva, hogy nem békességet hozott az Ember Fia a Földre, hanem fegyvert, kardot mely különválasztja a búzát attól a konkolytól, mely bár hasonlít a búzára, gyomnövénynek számít. Ne feledjétek, hogy meg van írva:

Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek(1Thessalonika 5:3)

Mint kiderült, sokan közületek nem ismerik az Igét, csak az egyházi hatalmasságok rendeléseit, törvényeit. Hogy lehet bárki is Krisztuskövető, hogy beszélheti bárki is az Ő igazságát, aki nem ismerve és nem értve az Ő beszédeit, szavai helyett az egyházi tekintélyek törvényeit, rendeléseit és dogmáit hirdeti, melyek szöges ellentétben vannak az ő tanításaival?
Ha felismertétek ezekben a sorokban az Isten akaratát, változtassatok irányt, amíg még nem késő! A híveket az ige tanulmányozására, megismerésére és megértésére buzdítsátok és arra, hogy személyes kapcsolatot alakítsanak ki az Élő Istennel. Tudjátok jól, hogy mindenki, aki az emberek rendeléseit követi Isten rendelései helyett, elveszik.

Sose feledjétek a következő, ma is érvényes intéseket:

13 De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.” (Máté 23:13)

21 Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 22 Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? 23 És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” (Máté 7:21)

Azoknak pedig, akik ezen sorok miatt támadni próbálnak azt mondom, amit Pál is mondott:

Hagyjatok békén, mert ha embertől van, amit én írok, semmivé lesz. Ha pedig Istentől vannak e gondolatok, nem támadhattok anélkül, hogy Isten ellen harcolókká ne váljatok. Ha nem Istentől van, amit én írtam, ezek a sorok engem kárhoztatnak! Ha pedig Isten az, aki azt akarta, hogy ezek a gondolatok leírassanak, e szavak mindenkit kárhoztatnak, aki engem támad, és az élő Isten beszédét földi érdekek szerint magyarázza.

Isten könyörüljön a lelkemen, ha ezekkel a sorokkal vétkezem ellene. Én imádkozom azokért a vallási vezetőkért, akik eladván lelküket a pénz, a tekintélyelvűség, a megfélemlítés és a hazugságok Urának, lelkek millióit tartják sötétségben.
Engem az a gondolat vigasztal, hogy szabadon és krisztusi szeretetben írtam ezeket a sorokat, és ha bármilyen bántódásom esne miattuk, nem kell szégyenkeznem az isteni ítélőszék előtt amiatt, hogy bár tudtam az igazságot, gyáván, megalkuvóként magamba fojtottam, elhallgattam azt.
Örömmel tölti el szívemet az a tény, hogy ha nekem bármilyen bántódásom esik, ezen gondolatoknak ezerszeresére nő a súlyuk, és általuk még többen visszanyerik szabadságukat a bálványoktól és a Szűzanya képében megjelenő és üzenő démonoktól az élő Krisztusban.

Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.
Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.”(Jakab 1:12)

Végezetül pedig hálát adok minden egyes szabadon kimondott szóért az élő Krisztusnak, akihez mondandóm megörökítése előtt gyermeki szívvel és alázattal imádkoztam.
Az Örökkévaló könyörüljön minden tudatlan emberen, kik szellemi vakságban, félelemben és megalkuvásban élik földi életüket!

A BEJEGYZÉS HANGANYAGA LETÖLTHETŐ ITT:

Reklámok
Categories: Minden | 6 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

6 thoughts on “Az örök élet titka

 1. Köszönöm gondolataid megosztását. Melléd állok, mert meggyőződésem, hogy az Örök Élet elérhető. Az ember, mint tudati lény, élhet örökké. Egyetlen titka van; egyesülni kell a lelkünkkel. Az egyesülés útja személyes, egyéni belső fényösvény, melyre mindenki rá állhat, és elindulhat, aki Haza tart. Az út van, járható. Aki járja, segíti a magas lélekvilág – a Jézusi közösség, a Fény népe-, hogy kijusson végre az alacsony körforgásból.
  A körforgás az egyén számára nem örök élet. A lélek leszületik, az ember él, meghal, a lélek vissza tér, az emberi tudat szétfoszlik. A körforgás csak az újabb és újabb személyiségek során folytonos, amiben az egyéni ember elveszik.
  Az ember el lett hitetve, hogy újjászületik. Az ember lélek nélkül egy életet él. A lélek képes újabb személyiségekkel a folyamatos életre. Ezen az egy életen az ember képes változtatni. A lelke már alig várja, hogy ezzel a személyiséggel végre Haza térhet.
  Az ember, a mai személyiség, a lelkével egyesülve alkalmassá válik a magasabb életre, ahol Jézus és az Ő követői Élnek, és az emberek magasabb életéért fáradoznak.
  Higgyük végre el, hogy egyedül csak rajtunk múlik, csak az Isten felé kell fordulnunk, és nem másokra tekinteni.
  Akinek fontos önmaga, aki nem akarja magát hagyni elveszni, annak nyitva áll az Út, hiszen tudati lényként örökké élhet.
  Aki elindul a fényösvényén, annak a jézusi közösség segít, így a mai egyén a Fiún keresztül valójában kijut az Atya világába. Aki nem indul el magától az Örök élet felé, senki sem fogja felemelni/megváltani/cipelni, mert szabad az akarat.
  Az Örök Élet van! Kell vagy nem kell, mindenki döntse el.

 2. Kedves barátom.

  Bár Jézus úgyis megmutatja tanait.. A biblia hiteles forrásnak számít? Merthàt Olyan érzetem van ami hosszú ideje kering a történelem síkján, igencsak moderálva vagyon..persze a az “igaz kódolt üzenet az örök”.
  Az általad említett élet könyve a biblia lenne?

  Köszönöm
  Áldás béke szeretet
  Ádám

  • Kedves Ádám,

   Azok az emberek, akik átlépik a meddő viták és a filozófia korlátait, a meglévő négy evangélium alapján teszik azt, amit Jézus mondott: ördögöt űznek, gyógyítanak, prófétálnak, vigasztalnak, lelkesítenek, megújulnak elméikben.
   Amit tapasztaltam az, hogy a legtöbben, akik a Biblia hitelességét kétségbe vonják, nem olvasták azt. “Látszólag! sokkal egyszerűbb, könnyebb és kényelmesebb azt a sátáni propagandát elhinni, és terjeszteni, hogy a Biblia át van írva, hamisítva van, mint alázattal, gyermeki szelídséggel áttanulmányozni azt, táplálkozni belőle.

   A Biblia talán a legvitatottabb mű, melynek lényegi mondandóját a vallások nem értették meg és mások elől is elrejtették.

   A Bibliát csak ésszel nem lehet felfogni és megérteni. A Biblia lényegi mondandója rejtve marad minden öntelt tudós ember előtt, és nyilvánvalóvá válik a gyermekek, a gyermek lelkű emberek előtt.

   Istennek az volt a célja, hogy ne dicsekedhessünk, hogy még véletlenül se higgyük azt, hogy a teológia, a filozófia, a pszichológia garantálhatja az Ő művének megértését.

   Mindenki megérti a Biblia üzeneteit, aki engedélyt kapott tőle, de önerőből, hamis ambíciók által fűtve senki nem értheti meg.

   Egy barátom kapott ajándékba egy Bibliát, melyben a dedikáció valami ilyesmiről szólt:
   Két lehetőség van:
   Vagy ez a könyv véd meg téged a bűntől,
   vagy a bűn véd meg téged ettől a könyvtől.

   Vicces, de igaz. 🙂

   Igen, a Biblia valóban az élet könyve, de én erről senkit nem tudok meggyőzni. Meggyőz mindenkit az Isten, a megfelelő időben. gondolom én…

   • Köszönöm.Minden szót értek. Értem amit mondasz. Látom már valóban a tudás ambiciójàval és nem kellő alázattal fordultam felé. Hálásan köszönöm hogy hozzá segítettél egy másik nézőponthoz.
    Áldás.
    Ádám

   • Köszönöm az Élő Krisztusnak, hogy megtehettem, kedves Ádám!

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.