Igaz-e, hogy csak Jézuson keresztül tapasztalható meg a teljes igazság?

the20narrow20way202Ebben a bejegyzésben egy olyan kérdést szeretnék boncolgatni, melyről meggyőződésem, hogy rajtam kívül másoknak is kemény fejtörést okozott:

Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához hanemha én általam.” (János 14:6)

Vajon tényleg csak ő általa tapasztalhatja meg az útkereső a teljes igazságot?
Ő azt állítja, hogy igen.
A legelső kérdés, ami felmerül az, hogy ki mondja ezt,
egy ember vagy pedig maga a teremtő Isten. Amennyiben egy ember mondja, érthető és jogos az ellenszenv és a felháborodás, melyet az a kijelentés vált ki, hogy csak Jézuson keresztül léphetünk be az Igazság palotájába. Viszont amennyiben maga a teremtő nyilatkozza ezt ki ő általa, az ember felháborodása, lázadása és ellenszenve a hamisságból, azaz egóból való, mert képtelen elfogadni azt a gondolatot, hogy a Teremtő nagyobb, mint a teremtett.
Ahhoz, hogy eldönthessük, hogy az Isten nyilatkozta-e ki a fenti kijelentést, vagy egy bizonyos ember
i személy, két dolgot kell tennünk:
1. Nyitott szívvel és nyitott elmével elolvassuk, és megvizsgáljuk,
hogy mit ír róla a négy evangélista.
2. Próbára tesszük őt azáltal, hogy behívjuk az életünkbe, és megkérjük,
hogy mutassa meg nekünk, mit jelent az ő szemeivel látni, az ő füleivel hallani, általa beszélni és cselekedni.
Azt, hogy mit jelent nélküle létezni, beszélni, látni és cselekedni, már tapasztaltuk. Tehát ahhoz, hogy különbséget tudjunk tenni a vele és nélküle állapotok között, meg kell tapasztaljuk a vele állapotot is. Különben minden szó, minden gondolat, mely a fenti kérdés kapcsán születik hiábavaló, hamis és további téves képzeteket szül.

János apostol egyértelműen és félreérthetetlenül kijelenti, hogy Jézus maga a teremtő ige, mely értünk testté lett, hogy az ő segítségével az örök élet ajándékának részesei lehessünk.
Keresztelő János, a próféta, akiről
azt mondta Jézus, hogy több volt mint próféta, a következőképpen fogalmaz: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. János 1:15
Jánosról tudni kell, hogy Jézus előtt született. Tehát teljesen egyértelmű, hogy nem a fizikai világrajövetelére utal azzal a kijelentéssel, hogy előbb volt nálamnál.
Jézus bebizonyította és ma is bebizonyítja, hogy hatalma van az élet és a halál felett. Betegeket gyógyított, ördögöket űzött, vigasztalt, bátorított, tanított, halottakat támasztott fel
stb.
Ezeket a cselekedeteket az ő igaz követői az ő nevében ma is
cselekszik: emberek gyógyulnak meg, szabadulnak meg az életellenes cselekedetek okozta vakságtól, támadnak fel, és kapják meg az örök élet ajándékát, mely megszabadítja őket a lelket fojtogató félelmektől. Erre a legtöbb magamfajta hitetlen azt mondja, amit a kis hitű Tamás apostol is mondana: hiszem, ha látom.
Én is hitetlen vagyok, mert nem tudom elhinni azt, amit nem értek, de most már tisztában vagyok vele, hogy ez óriási akadály. Jézus azt mondta, hogy boldogok azok, akik nem látják, és mégis hiszik.
Így hát miután megértettem, hogy emberi testben nem láthatom meg az univerzum összes titkát, azon vagyok, hogy higgyek mindenben, ami Istentől való, még akkor is ha (még) nem értem.
Aki kíváncsi rá,
hogy miként győzi le Jézus a betegséget és a halált, nézze meg a Csodakrumpli című filmet, majd keresse meg az interneten azt a ma is élő úriembert, akiről a film készült, aki a Krisztus erejével ugyanazokat a „csodákat” műveli, mint ő, a halott feltámasztását beleértve.
Fontos hozzáfűzni a fenti gondolatokhoz, hogy Jézus nem az elkápráztatás céljából cselekedte a csodákat, mint ahogy a hamis próféták teszik, akik mögött szintén nagy hatalmú szellemi erők állnak, hanem azért, hogy bemutassa a mennyek országát, ezoterikusan fogalmazva, a következő dimenziót, ahol nincs betegség, nincs sötétség és nincs halál. (Arról, hogy ott nincs fizikális sötétség már többen is beszámoltak, akik egy halálközeli élménynek köszönhetően megláthatták, hogy ott minden létezőnek saját fénye van)
Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve. (Ézsaiás 35:5-6)

A legtöbb problémát az okozza, hogy Jézusban csak az embert, csak a tanítót látjuk, és képtelenek vagyunk elhinni neki, hogy ő maga az Ige, mely értünk testté lett. Amint ezt elhisszük, már nincs kétség, és a csodák is elkezdődnek.
Nagyon sokan beszélnek róla, dicsérik őt, és azt mondják, hogy jó tanító volt. Utána meg azt bizonygatják, hogy valójában keresztre sem volt feszítve, és nem támadt fel a halálból. Ma már a vak is látja, hogy ezek a kishitűség szavai, melyek az egész történetnek a lényegét, az örök életről tett bizonyságot próbálják eltüntetni. Őszintén kívánom, hogy ezek az eszelős „tanítók” valamiképp megláthassák, hogy mekkora hibát követnek el azáltal, hogy Jézust aki azért jött, hogy megmutassa, hogy az örök élet létező dolog, „egy tanító” szintjére degradálják, nem véve észre, hogy ezáltal az ő története és a tanításai a Piroska és a farkas meséjével válnak egyenértékűvé. Azt mondanám, hogy őrültség, ugyanakkor önbántalmazás azt hinni, hogy az egész egy mese, egy olyan világban, amelyben napi rendszerességgel történnek „csodák” az ő nevében.

Van-e más közvetítő, aki Isten akaratát és bölcsességét juttatja el hozzánk?
Erre a kérdésre két helyes válasz is van.
Az egyik helyes válasz az, hogy nincs. Ha megértettük a szellemi hierarchia és a párhuzamos létsíkok lényegét, akkor tudjuk, hogy az isteni kegyelem, bölcsesség és szeretet csak és kizárólag általa, azaz rajta keresztül áramolhat felénk.
Hogy miért? Azért, mert ő volt az, aki jött az Atya nevében, hogy elhozza az örök élet örömhírét számunkra. Ő volt az, aki az atyához imádkozott értünk, hogy a tudatlanságból elkövetett életellenes cselekedeteink megbocsátást nyerjenek, eltöröltessenek, és azáltal újabb esélyt kapjunk az életre (Azt mondta a kereszten, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek). És az is ő volt, aki az Atyához ment, hogy értünk „szóljon”, hogy a belé vetett hitünk által mi is cselekedhessük mindazt, amit ő cselekedett, és soha ne akadjunk el az úton.
Ezen a ponton már nagyon-nagyon bekívánkozik a kérdés, hogy miért akarna bárki is más közvetítőt. Még ha lenne is más közvetítő, miért választanék mást, mint azt, aki meghalna értem csak azért, hogy megszabaduljak a tudatlanság és a szeretetnélküliség sötétségétől? Miért választanék egy olyan tanítót, egy olyan prófétát, kinek hangzatos szavai mögött nincs élet? Miért választanék egy olyan segítőt, aki azon kívül, hogy ékesen szól, képtelen szeretetteljesen cselekedni? Miért választanék egy olyan megváltót, aki szavaival simogat, tetteivel meg hátba szúr egy olyan megváltó helyett, mely képes a fizikai életét is odaadni azért, hogy én is meglássam az örök élet felé vezető keskeny ösvényt? Csak egy nyomós okot mondjon valaki, hogy megtagadhassam, lecserélhessem őt! 🙂

A másik helyes válasz a feltett kérdésre az, hogy van más közvetítő is, mert mindenki, akiben az ő szelleme, szellemisége munkálkodik, igaz közvetítő, igaz segítő. Tőle jön az ige, az igazság és a segítség, viszont téged is átmos, rajtad is áthalad, ha szabad utat engedsz neki.
Kedves olvasó, te magad is közvetítő vagy, az igazság közvetítője, ha átadod magad a teremtő akartnak. Ha behívod őt az életedbe, akkor már nem a te egós és sokszor csökönyös akaratodat közvetíted, hanem Isten bölcsességét, szeretetét. Ily módon tudni fogod minden pillanatban, minden szituációban, mi a helyes, és mi a helytelen, mi vezet az életre, és mi visz a kárhozatba.

Aki pedig közvetítőnek mondja magát, és azt állítja, hogy nincs köze Jézushoz, az egy kicsit….hogy is mondjam? …enyhén szólva gyanús.
Egyetlen ember volt, aki Istennek vallotta magát, és isteni hatalmát be is tudta bizonyítani felhívva figyelmünket arra, hogy a fizikai halál nem a vég. Ő volt az, ki nyomatékosan kihangsúlyozta, hogy az emberrel történhet sokkal rosszabb is, mint a fizikai test elvesztése.

Értünk halt-e meg a kereszten?
Sajnos ez megint a kishitűség kérdése, mert még az az egyszerű anya, ki tudatlan és nem hisz az örök életben is képes feláldozni magát gyermekéért. Ugyan mitől ne tehetné meg ezt egy olyan valaki, aki Isten fiának mondja magát, és tudja, hogy az Istenben élő lélek számára a halál nem létezik?
Igen, meghalt és értünk halt meg, hogy bizonyságot tegyen arról, hogy az élet Teremtőjében hívő embernek a Krisztus által hatalma van, akár még a fizikai test élete és halála felett is.
Az önfeláldozás
Sokan összeráncolják a szemöldöküket az önfeláldozás szó hallatán, mert nem értik a lényegét, és a mai ezoterikus tanok, és a Jézus által is megjövendölt hamis próféták az önfeláldozás helyett az önzőségre és az önmegváltásra buzdítanak.
Hogy miért? Egyszerű. Azért mert (még) nem tudják, hogy csak az isteni szer képes egyben tartani ezt a világot, melynek áramolnia kell házról házra, emberről emberre,
lélekről lélekre, hogy megmaradjon az élet.
Az az igaz barát, aki életét is képes feláldozni barátjáért. Jézus nem csupán egy jó prédikátor és jó tanító volt, hanem az emberek igaz barátja, ki feláldozta fizikai életét az ő szabadulásukért.
Egy olyan ember számára, aki kiteljesedett a teremtő szeretetében, nem okoz akkora nehézséget, hogy feláldozza fizikai létét embertársaiért, mint egy önimádó, az önmegváltás hamis tanaiban hívő embernek.
Az Isten szeretete által kiteljesedett ember h
a “feláldozza magát”, ha meghal, nem koldusként, hanem gazdag emberként hal meg, aki tökéletesen tisztában van az örök élet valódiságával.
Tehát nem mindenki számára ugyan, de létezik a szeretetteljes önfeláldozás, mely által mások is esélyt kapnak az örök életre.
Viszont fontos tudni, hogy:
az ö
nfeláldozás emberként egyedül: hazugság, önámítás és öngyilkosság;
az önfeláldozás emberként Istennel: Igazság, üdvözség és örök élet.

Az apostolok egy kivételével mind feláldozták, úgymond „megölették” magukat az igazságért és mások megigazulásáért.
Azt hiszem, Péter apostol volt, ki azt mondta, hogy az rendben van, hogy megölik őt, de nem tartja méltónak magát arra, hogy úgy haljon meg mint a messiás. Ezért azt kérte, hogy fejjel lefelé feszítsék keresztre őt.
Kereszthalála által Péter is
tanúbizonyságot tett arról, hogy nincs halál, de van sokkal nagyobb rossz, mint a fizikai megsemmisülés.
Valahányszor nehézséget okoz elhinni, hogy Jézus feláldozta magát az emberekért, gondoljunk csak arra, hogy az egyszerű, ki nem teljesedett és sokszor még Isten hittel sem rendelkező anyák is megteszik, hogy feláldozzák fizikai létüket azért, hogy gyermekeik esélyt kapjanak a növekedésre és az életre.
Egy egyszerű példával szemléltetném az önfeláldozás lényegét:
Négy barátom jön hozzám látogatóba. Én előveszek egy tábla csokoládét és négy fele osztom szét. Magamnak nem hagyok belőle. Hogy miért? Azért, mert nekem jó barátom a csokoládégyáros, és
én bármikor kaphatok tőle csokoládét.
Jézus feláldozta (fizikai) életét értünk, hogy általa mi él
hessünk. Hogy miért? Azért, mert neki jó barátja az életgyáros, akitől ő bármikor kaphat életet. 🙂
Ennyi az egész! Aki ezen az egyszerű példán keresztül nem tudta megérteni az isteni szeretet által indított önfeláldozás lényegét,
mivel nem akarja, nem is fogja még egy darabig megérteni azt, mert még túlságosan szereti önmagát, sokkal jobban, mint embertársait és Istenét, és nem látja, hogy az igazi gazdagság titka az, hogy nem szegjük útját az Istentől kapott ajándékok szabad áramlásának: a bölcsességnek, a szeretetnek, a kegyelemnek és az anyagiaknak.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az igazi bőség felülről áramlik lefele: a legnagyobbak szolgálják a nagyobbakat, a nagyobbak a nagyokat, a nagyok a kicsiket, a kicsik a kisebbeket, a kisebbek a legkisebbeket. Csak így valósulhat meg az egység, az örök élet, az állandó növekedés.

Miért mondta Krisztus, hogy csak általa léphetünk be a mennyek országába (a következő dimenzióba)? Miért csak egy fiút küldött az Isten, hogy megváltsa a világot?
Ennek sokkalta egyszerűbb a magyarázata, mint gondolnánk.
Azzal, hogy csak egyetlen fiút küldött Isten az emberek megváltása céljából az őszinte igazságkeresők számára
szinte ellehetetlenítette a bálványimádást. Mivel csak róla nyilatkozta ki, hogy ő az igazság tökéletes megtestesítője és a messiás, az igaz keresőknek mindig van egy és csakis egy biztos támaszuk, melyet a legnagyobb sötétségben, a legnagyobb kísértésben és a legnagyobb kételyek között is használhatnak.
Az volt Isten egyik legzseniálisabb döntése, hogy csak egyetlen fiút küldött, hogy igaz mércét állítson lelki fejlődésünknek, mert ily módon minden félreértés elkerülhető, és minden hamisság leleplezhető! Ha több fiút küldött volna, az még több felesleges vitához, félreértéshez és hazugsághoz vezetett volna.
Tisztán és félreérthetetlenül kijelentette, hogy aki követi őt, annak örök élete van, aki pedig megtagadja őt, elveszett.
Ily módon segített nekünk megérteni, hogy csak egy Isten van aki nem más, mint a világ teremtője és a Krisztus elküldője. Ez által vált lehetővé, hogy az ember megtagadja, az ő korlátos elméje által kitalált istenképeket, szobrokat és bálványokat.
Egyértelműen megfogalmazta, hogy aki Krisztust követi, az a végtelen mindenható felé tart, ekképp örök élete van, aki pedig egy emberi ész által kreált istenséget követ az meghal, mert a bálványimádás révén hozzáláncolja magát a mozdulatlanhoz, az élettelenhez.
Isten az egy Krisztus által teszi lehetővé számunkra, hogy soha el ne akadjunk, hogy örökön növekedhessünk, élhessünk. A Krisztus pedig nem az, amit mi képzelünk róla, hanem az, ami róla kinyilatkoztatott. Tehát nem kell mi elképzeljük Jézust, mert konkrétan és félremagyarázhatatlan módon le van írva, hogy ki volt ő. Ha valamit (még) nem értünk abból, amit róla írtak a próféták és az evangélisták, az rendben van. Viszont ha mi le akarjuk őt degradálni a mi korlátos felfogásunk és értelmi képességeink szintjére, az nagyon nincs rendben, mert azáltal, hogy az igaz Krisztus helyet egy lekorlátozott krisztusképet követünk, a bálványozás végzetes hibájába esünk.
Isten Jézuson keresztül azt nyilatkozta ki, hogy bár minden út Rómába vezet, az örök életre csak egyetlen egy keskeny út visz. Általa minden igazhitű keresőnek van egy biztos kapaszkodója, egy igaz mércéje, mely segítségével mindig betájolhatja a helyes irányt.

Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

OLVASHATÓ BIBLIA LETÖLTÉSE ITT

HANGOS BIBLIA LETÖLTÉSE ITT

A BIBLIA LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE LETÖLTÉSE ITT

INSPIRÁLÓ FILMEK ITT

Reklámok
Categories: Minden | 6 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

6 thoughts on “Igaz-e, hogy csak Jézuson keresztül tapasztalható meg a teljes igazság?

 1. N.Péter

  Köszönjük azt a szép gondolatmenetet!
  Isten küldjön munkásokat akaratának közvetítéséhez!

 2. szivárványhavasán

  Úgy hiányzott már a lény-eg-ed! Köszönöm az emlékeztető sorokat. 🙂 Krisztus világossága legyen veled, s mindannyiunkkal! ❤

 3. nutria

  Kedeves Szabad Gondolat!

  Kifejtenéd nekünk, hogyan kell(ene) helyesen értelmezni az elveszett bárányról szóló példabeszédet?!?
  Egós aggyal gondolkodva elég “bicskanyitogató”. :-))

  Előre is köszönet!

 4. Miklós Szabó

  Kedves Attila !

  Az Atlantisz Legendáját hol lehet megtalálni ? Le van már az egész film fordítva ? Van egy ismerősöm, aki Angolul, és Románul is fordít. szívesen megmutatnám neki az eredeti filmet, ha eltudod küldeni. Üdvözlettel: Szabó Miklós

  • Kedves Miklós, nem foglalkozom vele, és meggyőződésem most már, hogy aki boldogan szeretné élni az életét, hittel és bizalommal, annak jobb, ha nem foglalkozik vele. nem azért, mert hamis, vagy mert nem igaz. nem tudom, hogy igaz-e vagy sem. De rengeteg információt tartalmaz, amelyről biztosra állíthatom, hogy az emberek 99 százalékának nem soron következő. Ezért olyan terheket ró sokak vállaira, amelyek késleltetnek a valós lelki fejlődés útján.
   Miklós, ha olvasod a Szabad Gondolatot, és valamiért bízol is bennem, akkor kérd a világ teremtőjét, hogy megmutassa neked, hogy miért írtam, amit írtam.
   Derűs napokat az Isten áldásával!
   Attila

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.