Gondolatok a polgármesterért

leaderMitől jó egy polgármester?
Ugyanattól, amitől egy országelnök, amitől egy iskola- vagy egy gyárigazgató, vagy amitől bárki más, aki felelősséget vállal több ember sorsáért: az őt megválasztó, az őt felhatalmazó emberek feléje irányuló szeretetétől. Ez a legeslegfontosabb tényező, mely meghatározza egy megválasztott vezető alkalmasságát arra, hogy betöltse szerepét.
Minden földi vezető ugyanolyan hús-vér ember, mint az őt megválasztó, felelősséggel felruházó személyek. Ugyanolyan gyarló, és minimum annyira sebezhető, mint ők. Viszont van egy lényeges különbség a választók, és a közösség vezetésével megbízott személyek között: mivelhogy nagy a felelősség, nagy a vállaikra nehezedő teher, nagyobbak a kísértések, melyek az önzés, a gőg és az önteltség útjára, a lélek útvesztőire terelhetik őket.
Hogy miért van ez így? Egyszerű: Ha tévútra lép egy polgármester, tévútra lép az egész város, ha elveszíti méltóságát és életkedvét a polgármester, megsínyli azt az egész közösség. (Több (ezer) legyet egy csapással!) Naivság lenne azt hinni, hogy ez nem így van.
Tehát a polgármestert, aki bizonyos értelemben több ezer ember sorsáért felelős, nagyobb erők kísértik, hamisabb ígéretek és nagyobb tétek csábítják, mint János bácsit, aki a feleségéért, három gyermekéért, egy tehénért, két kecskéért és tíz tyúkért felelős.
A jelenlegi és a következő polgármester között csupán annyi a különbség, hogy a jelenlegi polgármester hibázik, az utána következő polgármester pedig hibázni fog. Hogy mennyit? A település polgáraitól függ! A legnagyobb önámítás azt hinni, hogy egy másik személy önmagában sokkal jobban tudná végezni a munkát, mint az, aki jelenleg a terhet cipeli.
Bárki kerül vezetői pozícióba, ugyanazokkal az alattomos kísértésekkel, csábításokkal, próbatételekkel kell szembenézzen, mint a jelenlegi vezető.
Hogy mekkora az esélye annak, hogy a kiválasztott személy, jelen esetben a polgármester, meg tud birkózni a rábízott feladattal, az első sorban nem tőle, hanem az őt felelősséggel felruházó emberektől függ. Egész pontosan fogalmazva, az ő viszonyulásuktól, az ő szeretetüktől. Ha a közösség 60 százaléka szereti, 40 százaléka pedig gyűlöli őt, akkor csupán 20 százaléknyi az esély arra, hogy a polgármester le tudja győzni az őt ostromoló kísértéseket, és jól tudja végezni a rábízott feladatot. Ha a közösség 50 százaléka szereti, 50 százaléka meg gyűlöli őt, akkor az történik, hogy az az éltető és építő energia, melyet az 50 százalék szeretetéből és imáiból kap, kioltódik azon gyűlölet, ítélkezés és megvetés által, amely feléje irányul a lakosok másik felétől. Mivel ötven mínusz ötven egyenlő zéró, a polgármesternek gyakorlatilag zéró az esélye arra, hogy tisztességesen képviselje választottjait, becsületesen intézze a közösség ügyeit.
Mit is jelent ez valójában?
Röviden és tömören azt, hogy minden népnek olyan a vezetője, amilyent megérdemel, amilyent „kitermel”. A kiérdemelt, azaz kitermelt polgármester alkalmassága független az ő nemétől, nevétől, korától, vallási és etnikai hovatartozásától.
A szeretet energia. A gyűlölet úgyszintén. Nem hiába van az, hogy ha valakit igazán szeretünk, nem is kell mondjuk, mert szavak nélkül is megérzi azt. Viszont ha valakit őszintén gyűlölünk, szavak nélkül is tudomást szerez róla.
Akit szeretnek és megbecsülnek, jó kedvvel, lelkesedéssel, sikeresen végzi a munkáját. Akit gyűlölnek, megvetnek és elítélnek, csak ímmel-ámmal, állandóan kibúvókat keresve, gonosz trükköket alkalmazva, a pozíciójával visszaélve, rossz eredményekkel végzi a munkáját.
Ha tehát növekszik a vezető, jelen esetben a polgármester felé áramló pozitív, azaz a szeretetenergia, és csökken a negatív, azaz a gyűlöletenergia, ő egyre alkalmasabbá válik a rábízott feladat elvégzésére, egyre jobban ellen tud állni azoknak a kísértéseknek, amelyek őt intenzívebben bombázzák, mint bárki mást a közösségben.
Ha csökken a feléje áramló pozitív, és növekszik az őt bombázó negatív energia, egyre alkalmatlanabbá válik a szerep betöltésére, és ezáltal veszélybe sodorja az egész közösség sorsát. Egy percig se higgyük, hogy ez nem így van, hogy nekünk semmi közünk ahhoz, hogy ő, mint vezető, milyen munkát végez.
Fontos megértenünk, kedves gyergyószentmiklósiak, hogy számunkra nem az a fontos, hogy ki a polgármester, Péter vagy Pál, hanem az, hogy mi milyen érzésekkel, milyen gondolatokkal támogatjuk, vagy támadjuk őt.
Egy pár év múlva Jakab lesz a polgármester, de ha úgy viszonyulunk hozzá is, mint a jelenlegihez, ő sem fog tudni csodát tenni, mert a csoda valójában nem benne, hanem a mi viszonyulásunkban, a mi szeretetünkben, a mi imáinkban van, az átok és a kárhozat pedig a mi gyűlöletünkben, a megvetésünkben és a rossz szándékainkban rejlik.
Hogy lop-e, hazudik-e, csal-e a polgármester, nem tudom. Viszont mint nagyon sok hasonló szerepkört vállaló személy esetében, az ő esetében is elképzelhető, hogy igen. Ha a helyében lennél, valószínűleg te is ugyanazt tennéd, és én valószínűleg még náladnál is többet lopnék, hazudnék és csalnék. Hogy miért? Azért, mert abban a pozícióban ezerszeres a kísértés. Hányan akarnának egy egyszerű, felelősséggel és hatalommal nem rendelkező szegény földművest megvesztegetni? Kevesen, mert a lelkén és a kis földecskéjén kívül szegénynek nincs mit áruba bocsátani. De egy ezerszer nagyobb felelősséggel bíró személyt ezerszer többen, ezerszer nagyobb erőkkel próbálnak rávenni arra, hogy átverje saját magát, és azokat, akikért felelősséggel tartozik. Épp ezért, neki ezerszer nagyobb segítségre és őszinte szeretetre van szüksége, mint annak, akinek a vállait nem terheli felelősség.
Bevallom nektek, hogy nem járok szavazni. Aminek meg kell történnie, az nélkülem is meg fog történni. Szavazni nem járok, de mégis van polgármesterem, és ha már van polgármesterem, teljes szívemből kívánom, hogy a Fennvaló adjon neki bölcsességet, segítse őt, hogy őszinte önkritikát, önismeretet és bűnbánatot gyakorolhasson, hogy tiszta legyen az elméje annak érdekében, hogy az engem körülvevő környezet szép, tiszta és életteli legyen.
Szitkozódás, gyűlölködés és megvetés helyett kérem rá Istenem áldását egészen addig, amíg a megbízatása tart. Ekképp tőlem is függ az engem befogadó közösség jóléte, az otthonomul szolgáló kisváros hangulata. Ezt figyelmen kívül hagyni az önmagammal és polgártársaimmal szembeni legnagyobb felelőtlenség.
Azzal, hogy ellene uszítom ismerőseimet, barátaimat (még ha okkal is) a feléje áramló tápláló szeretetet és imákat, gyűlölettel és rosszindulattal oltom ki, ekképp tudattalanul, talán hiú vágyak által vezérelve, a lehető legrosszabbat cselekszem saját magammal és polgártársaimmal szemben.
A polgármester talán tévedett, talán rossz útra lépett, ezért talán meg kell kövezni őt. Viszont az dobja az első követ, aki biztos benne, hogy az ő szerepében, a feléje irányuló megvetésnek és rosszindulatú gondolatoknak köszönhetően nem esett volna bele ugyanabba a csapdába, mint ő.
Befejezésül és emlékeztetőül még egy kis számtan:
Ha 80% ellene, és 20% vele, 60% az esély arra, hogy ő ártani fog a városnak, mivel 60 százalékkal több a rosszakarója, mint a jóakarója.
Ha 60% ellene, és 40% vele, már csak 20% az esély arra, hogy ő ártani fog a városnak.
Ha 50% ellene, és 50% vele, 0% az esély arra, hogy ő ártani fog a városnak, viszont 0% az esély arra is, hogy a közösség érdekeit fogja szolgálni.
Ha 40% ellene, és 60% vele, 20% az esélye annak, hogy a közösség érdekeit fogja szolgálni, mivel 20 százalékkal több a jóakarója, mint a rosszakarója.
Ha 20% ellene, és 80% vele, már 60% az esélye annak, hogy a közösség érdekeit fogja szolgálni.
Ha 0% ellene, és 100% vele, 100% az esélye annak, hogy megbánja és helyrehozza a múltban elkövetett tévedéseit, és a város érdekeit fogja szolgálni. (Földi paradicsom) 🙂

Kötelességemnek érzem felhívni a figyelmet, hogy hatalmas tévedésben élünk: Ha a közösség vezetője hibát követ el, mi azt hisszük, hogy nekünk jogunkban áll őt büntetni, felette ítélkezni. Azt hisszük, hogy a haragunk, a gyűlöletünk és a megvetésünk jobb belátásra bírja őt. Holott pont ez az a magatartás, mellyel a legtöbbet ártunk neki, saját magunknak és a közösségnek egyaránt. Vegyük már észre, hogy annak van a legnagyobb szeretetre, és a legtöbb imára szüksége, aki letért a helyes útról. A megvetésnek és a gyűlöletnek köszönhetően mostanig még egyetlen eltévedt ember sem tért jó útra, a megbocsátásnak és az őszinte szeretetnek köszönhetően viszont már nagyon sokan.
Néha fontos feltennünk azt a kérdést, hogy hova lett a kereszténység alapjául szolgáló irgalom, mert különben összecsapnak fejünk felett a gyűlölet hullámai, és elveszünk.
Szabad az akarat. Ha a polgármestered kísértésbe esett, és hibát követett el ellened, megkövezheted őt, ráuszíthatod az egész világot, de kérlek, ne feledd, hogy amikor ezt teszed, saját magadat, saját családodat, saját polgártársaidat bünteted. Ilyenkor talán még azon is érdemes elgondolkodnod, hogy te hogyan viszonyultál hozzá mostanig, hányszor kívántad teljes szívedből, hogy legyen neki ereje és bölcsessége ahhoz, hogy helyesen végezze a rábízott feladatot.

Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

Reklámok
Categories: Minden | 3 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

3 thoughts on “Gondolatok a polgármesterért

  1. Így van. A gyűlölettel átitatott élet kártékony élet, hasonlatos a gyilkoláshoz. Bár a gyűlölködő nem tudja, önmagát is mérgezi.
    Köszönettel: Szolnokiné Király Judit

  2. KKatalin

    Hm… ha a polgi megválasztása után elkövetett dolgai miatt 80% ellene és 20% mellette, akkor vajon elég lesz a (még) rendelkezésére álló valamennyi idő, hogy a következő választáson eljusson a 0% ellene és 100% mellette arányhoz… a földi paradicsomhoz? 🙂 na jó, szóval, legalább annyi %-ig, ami elegendő az újraválasztásához, hogy a következő 4 év alatt tudjon bizonyítani. Vagyis…létrejöhet olyan szintű tudatosodás egy közösség tagjainak fejében, hogy ekkora (pozitív) változást hozzanak létre? Jól hangzik, mégis kétlem… főleg, hogy az emberi természet sajátosságából adódóan, a csalódást elég nehéz kihevernie….
    üdv.K.

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.